visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

Unitat 2 — La pronunciació dels dígrafs

Un dígraf és un grup de dues lletres que representa un so. La pronunciació dels dígrafs anglesos no presenta gaires problemes, ja que tots, amb una excepció, representen sons propis del català. Ara bé, dit això, el problema principal és que gairebé tots es pronuncien diferentment; és a dir, el AI es pronuncia /ei/, no pas /ai/; el AU es pronuncia /ò/, no pas /au/; el OU es pronuncia /au/, no pas /òu/, etc. És important fer l'esforç necessari per a aprendre reconèixer i pronunciar correctament aquestes figures.

contacte / email


visca.com | Índex