visca.com | Índex

La S sona /s/ i /z/ i el grup SH sona /ʃ/

Les normes que determinen si la consonant S es pronuncia /s/ o /z/ són complexes i tenen moltes excepcions. Vet aquí unes regles pràctiques:

La vocal S sol sonar /s/ en els casos següents:
— al principi de mot;
— al final de mot (però vegeu, més avall, Els plurals, la forma -s i el genitiu saxó);
— quan va davant dels sons sords /f/, /k/, /p/ o /t/ (sempre);
— quan forma part del grafema ss (però vegeu, més avall, Les terminacions -sion i -sure);
— quan forma part dels prefixos dis- i mis- (sempre).

(121) Versió MP3
La S sona /s/
Lloc Paraules Pron.
al principi de mot schoolescola
seeveure
smallpetit
soper tant
stillencara; quiet
/skuul/
/siï/
/smòl/
/sóu/
/stél/
al final de mot accessaccés
busautobús
crisiscrisi
classclasse
losspèrdua
/æk·sès/
/bʌs/
/crai·ses/
/clæs/
/lòs/
davant del sons /k/, /p/ o /t/ despitemalgrat
mostla major part
riskrisc
scaleescala
transfertransferència
/des·pait/
/móust/
/résk/
/skeil/
/træns·fer/
en el grafema ss
(excepte davant de -ion i -ure)
classicclàssic
lessmenys
messagemissatge
possiblepossible
/clæ·sék/
/lès/
/mè·sétx/
/pò·se·bel/
en els prefixos -dis- i mis- disagreeno estar d'acord
disappeardisaparèixer
misleadingenganyador
mistakeequivocació
/dé·se·grí/
/dé·se·pér/
/més··dinc/
/més·teik/

(122) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lloc Paraules Pron.
al principi de mot sugarsucre
suresegur
/ʃʊ·guer/
/ʃʊr/
al final de mot ascom
doesfa
has
hisseu, seva, etc.
isés, està, etc.
wasera, estava, etc.
/æz/
/dʌz/
/hæz/
/héz/
/éz/
/wʌz/
en el grafema ss dessertpostres
RussiaRússia
/de·zərt/
/rʌ·ʃa/

La consonant S sol sonar /z/ en els casos següents:
— quan és intervocàlica (però vegeu, més avall, Les terminacions -sure, -sion i «vocal + s +e muda»);
— quan va davant de les consonants sonores b, d, l i m (sempre).

(123) Versió MP3
La S sona /z/
Lloc Paraules Pron.
s intervocàlica desertdesert
designdisseny
museummuseu
musicmúsica
prisonpresó
reasonraó
resultresultat
seasonestació, temporada
thousandmil
visitvisita
/dè·zert/
/de·zain/
/miu··em/
/miu·zék/
/pré·zen/
/rí·zen/
/re·zʌlt/
/sí·zen/
/θau·zend/
/vé·zet/
davant de b, d, l i m cosmiccòsmic
husbandmarit
lesbianlesbiana
measlesxarampió
Tuesdaydimarts
wisdomsaviesa
/kòz·mék/
/hʌz·bend/
/lèz·bi·en/
/mí·zelz/
/tiuz·dei/
/wéz·dem/

(124) Versió MP3
Excepcions estranyes de la s intervocàlica
So Paraules Pron.
/s/ basicbàsic
basinpalangana
casinocasino
desistdesistir
sausageembotit, salsitxa
/bei·séc/
/bei·sen/
/ke··no/
/de·sést/
/sò·sétx/
/j/ AsiaÀsia /ei·ja/

El grup SH sona /ʃ/ excepte quan les dues lletres no són de la mateixa síl·laba, (com en els mots mishap /més·hæp/ [desgràcia] i dishonest /dés·hò·nest/ [deshonest]). Exemples:

(130) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
fashionmoda
fishpeix
freshfresc
/fæ·ʃen/
/féʃ/
/frèʃ/
leadershiplideratge
sheella
showmostrar
/lí·der·shép/
/ʃiï/
/ʃóu/

Les terminacions -sure, -sual, -sion i «vocal + s +e muda»

1) La S de les terminacions -sure i -sual es pronuncia /j/ després de vocal i /ʃ/ després de consonant. Exemples:

(125) Versió MP3
La S en les terminacions -sure i -sual sona /j/ o /ʃ/
Lloc = So Paraules Pron.
després de vocal = /j/ casualinformal
foreclosuredesnonament
leisureoci
measuremesura
pleasureplaer
usualusual
visualvisual
/kæ·ju·el/
/for·cló·jer/
/lí·jer/
/mè·jer/
/plè·jer/
/iu·ju·el/
/vé·ju·el/
després de consonant = / / assureassegurar
censurecensura
insureassegurar
pressurepressió
sensualsensual
unsureinsegur
/e·ʃər/
/sèn·ʃer/
/én·ʃer/
/prè·ʃer/
/sèn·ʃu·el/
/ʌn·ʃer/

2) La S de la terminació -sion es pronuncia /j/ després de vocal o r i /ʃ/ en tot altre cas. Exemples:

(126) Versió MP3
La S de la terminació -sion sona /j/ o /ʃ/
Lloc = So Paraules Pron.
després de vocal o r = /j/ conclusionconclusió
decisiondecisió
divisiondivisió
televisiontelevisió
versionversió
visionvisió
/ken·klu·jen/
/de··jen/
/de··jen/
/tè·le·véʃ·en/
/vər·jen/
/vé·jen/
en tot altre cas = /ʃ/ compulsionobligació
discussionconversació
expressionexpressió
missionmissió
passionpassió
sessionsessió
tensiontensió
/kem·pʌl·ʃen/
/dés··ʃen/
/èk·sprè·ʃen/
/mé·ʃen/
/pæ·ʃen/
/sè·ʃen/
/tèn·ʃen/

3) La S del grup «vocal + s + e muda» es pronuncia tant /s/ com /z/. A vegades depèn del so vocàlic que el precedeix, però sovint són casos que simplement s'han d'aprendre amb la pràctica. Vet aquí uns quants exemples dels mots més importants d'aquesta classe ordenats segons el so vocàlic que els precedeix:

(127) Versió MP3
So So + /s/ o /z/ Paraules Pron.
/ei/ /eis/ basebase
casecas
chaseempaitar
eraseesborrar
/beis/
/keis/
/txeis/
/e·reis/
/eiz/ phasefase
phrasefrase
praiselloança
raiseaixecar
/feiz/
/freiz/
/preiz/
/reiz/
/iï/ /iïs/ ceaseaturar(-se)
geeseoques
greasegreix
/siïs/
/guiïs/
/griïs/
/iïz/ cheeseformatge
diseasemalaltia greu
easefacilitat
pleasecomplaure
teaseturmentar
/txiïz/
/de·ziïz/
/iïz/
/pliïz/
/tiïz/
/ai/ /ais/ preciseprecís /pre·sais/
/aiz/ riseaixecar-se
wisesavi
/raiz/
/waiz/
/óu/ /óuz/ chosetriar
closetancar
hosemànega
nosenas
roserosa
thoseaquells -es
/txóuz/
/clóuz/
/hóuz/
/nóuz/
/róuz/
/ðóuz/
/ò/ /òz/ applauseaplaudiments
causecausa
clauseclàusula
pausepausa
/e·plòz/
/kòz/
/klòz/
/pòz/
/uu/ /uus/ gooseoca
loosefluix, balder
mooseant
noosenus escorredor
/guus/
/luus/
/muus/
/nuus/
/uuz/ bruisemorat
choosetriar
cruisecreuer
loseperdre
/bruuz/
/txuuz/
/kruuz/
/luuz/
/iu/ /ius/ useús /ius/
/iuz/ accuseacusar
confuseconfondre
diffusedifondre
excuseexcusar
fusefusible, metxa
refusenegar-se
usefer servir
/e·kiuz/
/ken·fiuz/
/de·fiuz/
/ék·skiuz/
/fiuz/
/re·fiuz/
/iuz/
/au/ /aus/ blouseblusa
housecasa
mouse — ratolí
spouseesposa
/blaus/
/haus/
/maus/
/spaus/

Els plurals, la forma -s i el genitiu saxó

En els casos dels plurals, de la forma -s dels verbs i del genitiu saxó, la S sona /s/ després dels sons sorts /f/, /k/, /p/ i /t/ i sona /z/ en tot altre cas. Exemples:

(128) Versió MP3
Cas So Paraules Pron.
Els plurals /s/ beliefscreences
pointspunts
rockspedres
stepspassos
/be·lífs/
/points/
/ròks/
/stèps/
/z/ classesclasses
problemsproblemes
reasonsraons
wavesones
yearsanys
/clæ·sez/
/pròb·lemz/
/rí·zenz/
/weivz/
/yiérz/
La forma -s /s/ chatsxerra
checkscomprova
loafsgannduleja
stopspara
/txæts/
/txèks/
/lóufs/
/stòps/
/z/ callstruca
hangspenja
needsnecessita
rubsfrega
watchesmira
/kòlz/
/hængz/
/níïdz/
/rʌbz/
/wò·txez/
El genitiu saxó /s/ aunt'sde tieta
cook'sde cuiner
cooks'de cuiners
Jeff'sd'en Jeff
/ònts/
/kʊks/
/kʊks/
/tjèfs/
/z/ boy'sde noi
boys'de nois
mother'sde mare
Neus'sde la Neus
Phil'sd'en Phil
/boiz/
/boiz/
/mʌ·ðerz/
/neu·sez/
/félz/

(129) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la S és muda
Paraules Pron. Paraules Pron.
aislepassadís
corpscos
debrisruna
/ail/
/kór/
/de·brí/
island — illa
isleilla petita
/ai·lend/
/ail/

contacte / email


visca.com | Índex