visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

La vocal O

La vocal O es pronuncia /óu/ quan es troba davant de consonant més vocal, i /ò/ quan no s'hi troba. (Recordem que els mots got i got es pronuncien igual.) També sona /ó/ davant de la R, però no davant el grup ORR (vegeu més avall). Exemples:

(29) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
O
Lletres Pron. Paraules Pron.
O+cons.+vocal /óu/ boneos
closetancar
homellar
hopeesperança
nosenas
notenota
openobrir
photofoto
/bóun/
/clóuz/
/hóum/
/hóup/
/nóus/
/nóut/
/óu·pen/
/fóu·tó/
O + 2 cons.
O + cons. final de mot
/ò/ coffeecafè
coppercoure
doggos
foxguineu
hotcalent
rottenpodrit
shopbotiga
/kò·fi/
/kò·per/
/dòg/
/fòks/
/hòt/
/rò·ten/
/ʃòp/
OR /ór/ beforeabans
forkforquilla
hornbanya
moremés
morningmatí
shortbaixet, curt
/be·fór/
/fórk/
/hórn/
/mór/
/mór·ninc/
/ʃórt/

(30) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
O+cons.+vocal /ò/ bodycos
closetarmari
goneanat
/bòdi/
/klò·set/
/gòn/
/uu/ loseperdre
movemoure('s)
provecomprovar
whosede qui
/luuz/
/muuv/
/pruuv/
/huuz/
/ʌ/ donefet
oneun -una
/dʌn/
/wʌn/
/ʊ/ bosommamella
womandona
/bʊ·sem/
/wʊ·men/
/é/ women — dones /wé·men/
O + 2 cons.
O + cons. final de mot
/óu/ bothtots dos
combpinta
controlcontrol
noblenoble
onlyunic -a
programprograma
/bóuθ/
/kóum/
/ken·tról/
/nó·bel/
/ón·li/
/pró·græm/
/uu/ tombtomba
whomqui
wombmatriu
/tuum/
/huum/
/wuum/
/ʊ/ wolfllop /wʊlf/

Excepcions normals de la pronúncia de la vocal O

Donarem ara una llista de les excepcions normals de la pronúncia de la vocal O ordenats per importància.

Recorda:
La O es pronuncia /ò/ davant de consonant més vocal en un gran nombre de mots manllevats de francès, com ara honest, volume i olive. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

1) La O sona /ʌ/ en un gran nombre de mots, sobretot quan va davant de les consonants m, n i v i el grup th. Exemples:

(31) Versió MP3
La O sona /ʌ/
OM(E)
comevenir
companycompanyia
compassbrúixola
/kʌm/
/kʌm·pe·ni/
/kʌm·pes/
somealguns
stomachestómac
/sʌm/
/stʌ·mek/
ON(E)
amongentre
donefet
frontpart davantera
honeymel
Mondaydilluns
moneydiners
monkmonjo
monkeymico
monthmes
/e·mʌnc/
/dʌn/
/frʌnt/
/hʌ·ni/
/mʌn·dei/
/mʌ·ni/
/mʌnk/
/mʌn·ki/
/mʌnθ/
nonecap (pron.)
onionceba
sonfill
spongeesponja
tontona
tonguellengua
wonguanyat
wondermeravella
/nʌn/
/ʌn·ien/
/sʌn/
/spʌntj/
/tʌn/
/tʌnc/
/wʌn/
/wʌn·der/
OTH
anotherun altre
brothergermà
mothermare
/e··ðer/
/brʌ·ðer/
/mʌ·ðer/
nothingno res
otheraltre -a
smothersufocar
/nʌ·θinc/
/ʌ·ðer/
/smʌ·ðer/
OVE
abovesobre
covertapar
covetcobejar
dovecolom
gloveguant
/e·bʌv/
/kʌ·ver/
/kʌ·vet/
/dʌv/
/glʌv/
governgovernar
loveamor
ovenforn
shoveempènyer
shovelpala
/gʌ·vern/
/lʌv/
/ʌ·ven/
/ʃʌv/
/ʃʌ·vel/
O + altres consonants
colorcolor /kʌ·ler/ dozendotzena /dʌ·zen/

2) La O es pronuncia /ó/ en els gruups OLD i OLT i el grup OLK es pronuncia /óuk/. Exemples:

(32) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
OLD /óld/ boldatrevit
coldfred
foldplegar, doblegar
goldor
holdagafar (subjectar)
moldmotlle; floridura
oldvell
soldvenut
tolddit
/bóld/
/cóld/
/fóld/
/góld/
/hóld/
/móld/
/óld/
/sóld/
/tóld/
OLK /óuk/ folkgent
yolkrovell de l'ou
/fóuk/
/ióuk/
OLT /ólt/ boltllampec; pern
coltpoltre
revoltrevolta
voltvolt
/bólt/
/kólt/
/re·vólt/
/vólt/

3) El grup OLL es pronuncia a vegades /òl/ i a vegades /ól/, mentre que el grup OST es pronuncia adés /òst/, adés /óst/. Exemples:

(33) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
OLL /òl/ collarcoll (camisa)
collegeuniversitat
dollnina
dollardòler
followseguir
hollowbuit -da
trolleycarretó
/kò·ler/
/kò·létx/
/dòl/
/dò·ler/
/fò·ló/
/hò·ló/
/trò·li/
/ól/ pollenquesta
rollpanet
strollpasseig
tollpeatge
/pól/
/ról/
/stról/
/tól/
OST /òst/ costcost
frostgelada
lostperdut
/kòst/
/fròst/
/lòst/
/óust/ ghostfantasme
hostamfitrió
mostla major part de
postcorreus
/góust/
/hóust/
/móust/
/póust/

4) La combinació WOR es pronuncia a vegades /wər/, a vegades /wór/ (SP = simple past). Exemples:

(34) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
WOR /ər/ wordparaula
worktreball, feina
worldmón
wormcuc
worrypreocupació
worsepitjor
worthvalor
/wərd/
/wərk/
/wər·əld/
/wərm/
/wə·ri/
/wərs/
/wərθ/
/ór/ swordespasa
swore — SP jurar
swornjurat
wore — SP portar posat
wornportat (posat)
/sórd/
/swór/
/swórn/
/wór/
/wórn/

5) El grup ORR es pronuncia a vegades /òr/, a vegades /ór/ i, en un cas, /ər/. Exemples:

(35) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
ORR /òr/ borrow
sorry
tomorrow
/bò·ró/
/sò·ri/
/te··ró/
/ór/ horror
lorry
/hó·rer/
/ló·ri/
/ər/ worry /wə·ri/

6) La O tònica sona /óu/ quan és final de mot. Exemples:

(36) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
agofa temps
goanar
/e·góu/
/góu/
nono
soaixí; tan(t)
/nóu/
/sóu/

(37) Versió MP3
Excepcions estranyes: La O sona /uu/
Lletra Pron. Paraules Pron.
O /uu/ dofer
toa
whoqui
/duu/
/tuu/
/huu/

Finalment, la O és muda en el mot theory /θé·ri/ (teoria).

contacte / email


visca.com | Índex