visca.com | Índex

La G sona /g/ i /tj/

El so principal de la G és /g/, com la g del mot català gos, tant si es troba en posició inicial, posició intervocàlica —ex.: August /ò·guest/ (agost)— o final de mot: ex.: dog /dòg/ (gos). En aquest últim cas, cal evitar la pronuncia de la jota castellana (com en el mot «reloj»). Exemples:

(96) Versió MP3
La G sona /g/ en posició inicial, intervocàlica i a final de mot
Paraules Pron. Paraules Pron.
biggran, gros
goanar
greatgran
/bég/
/góu/
/greit/
hugabraçada
singlesolter
triggergallet
/hʌg/
/sinc·guel/
/tré·guer/

Ara bé, la G anglesa sona /g/ no tan sols davant de consonants i de les vocals a, o i u, com en català, sinó també davant de e i i en mots d'arrel germànica. Exemples:

(97) Versió MP3
La G sona /g/ davant de i i e en mots d'arrel germànica
Paraules Pron. Paraules Pron.
angerràbia
begincomençar
eageranhelós
fingerdit
gearengranatge
/ènc·guer/
/be·guén/
/í·guer/
/finc·guer/
/guér/
getaconseguir
giftregal
girlnoia
givedonar
hungergana
/guèt/
/guéft/
/guə·rəl/
/guév/
/hʌnc·guer/

En canvi, si el mot és d'arrel llatina, davant de e i i la G se sol pronunciar /tj/, com la tj en el mot platja. Exemples:

(98) Versió MP3
La G sona /tj/ davant de i i e en mots d'arrel llatina
Paraules Pron. Paraules Pron.
ageedat
changecanvi
generalgeneral
giantgegant
/eitj/
/txeintj/
/tjè·ne·rel/
/tjai·ent/
imagineimaginar
magicmàgic
regionregió
suggestsuggerir
/é··tjen/
/mæ·tjék/
/rí·tjen/
/seg·tjèst/

(99) Versió MP3
La G sona /g/ davant de e en dos mots d'arrel llatina
Paraules Pron. Paraules Pron.
targetobjectiu /tar·guet/ tigertigre /tai·guer/

Excepcions normals de la pronúncia de la G

1) La G sona /j/ en alguns gal·licismes. Exemples:

(100) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
beigebeix
garagegaratge
genregènere
/tar·guet/
/ga·ròj/
/jòn·re/
massagemassatge
miragemiratge
rougecarmí
/me·sòj/
/mé·ròj/
/ruuj/

2) La G és muda davant de m o n final de mot, com també quan és inicial davant la n. Exemples:

(101) Versió MP3
Davant de la m i n a final de mot Inicial davant de la n
Paraules Pron. Paraules Pron.
diaphragmdiafragma
signsenyal, rètol
/dai·a·fræm/
/sain/
gnatmosquet
gnawrosegar
/næt/
/nò/

contacte / email


visca.com | Índex