visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

La vocal U

La vocal U es pronuncia /iu/ quan es troba davant de consonant més vocal, i /ʌ/ (el so que es fa vocalitzant sense formar cap mot) quan no s'hi troba. Ara bé, la U davant de consonant més vocal sona /uu/ si la consonant que la precedeix és la J, L, R o S. A més, sona /iʊ/ en la combinació «ur+vocal» i /ə/ davant de la «r+consonant» o r final de mot. Exemples:

(38) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
U
Lletres Pron. Paraules Pron.
U+cons.+vocal /iu/ cutebonic
fusefusible, metxa
futurefutur
studentestudiant
tubetub
tunatonyina
usefer servir
/kiut/
/fiuz/
/fiu·txer/
/stiu·dent/
/tiub/
/tiu·na/
/iuz/
/uu/ Junejuny
ruleregla
resumeresumir
supersúper
/tjuun/
/rú·əl/
/re·zuum/
/sú·per/
U + 2 cons.
U + cons. final de mot
/ʌ/ justjust
muchmolt
numbernombre
publicpúblic
stufftrastos
suffersufrir
summerestiu
/jʌst/
/mʌtx/
/nʌm·ber/
/pʌb·lék/
/stʌf/
/sʌ·fer/
/sʌ·mer/
UR + vocal /iʊr/ curecura
duringdurant
purepur -a
/kiʊr/
/diʊ·rinc/
/piʊr/
/ʊr/ ruralrural
suresegur, cert
/rʊ·rel/
/ʃʊr/
UR+cons.
UR final de mot
/ər/ churchesglésia
furpellissa
hurtfer mal
occurocórrer
turngirar
/txərtx/
/fər/
/hərt/
/e·kər/
/tərn/

(39) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
U + vocal /ʌ/ punishcastigar
studyestudiar
/pʌ·néʃ/
/stʌ·di/
U + 2 cons.
O + cons. final de mot
/iu/ duplexdúplex /diu·pleks/
/uu/ truthveritat /truθ/
UR + vocal /è/ buryenterrar /bè·ri/
/é/ businessnegocis
busyocupat
/béz·nes/
/bé·zi/
/ə/, /ʊ/ suresegur /ʃər/, /ʃʊr/

Excepcions normals de la pronúncia de la vocal U

Donarem ara una llista de les excepcions normals de la pronúncia de la vocal U ordenats per importància.

Recorda:
A diferència de les altres quatre vocals, que es pronuncien breu davant de consonant més vocal en un gran nombre de mots manllevats de francès, en aquesta posició la U es pronuncia gairebé sempre /iu/ o /uu/; exemples: funeral, human i stupid. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

1) La U sona /ʊ/ en uns quants mots que s'han d'aprendre amb la pràctica. Exemples:

(40) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
bulltoro
bushmatoll
butchercarnisser
cushioncoixí
fullple plena
/bʊl/
/bʊʃ/
/bʊ·txer/
/kʊ·ʃen/
/fʊl/
puddingpúding
pulltibar
pushempènyer
putposar
sugarsucre
/pʊ·dinc/
/pʊl/
/pʊʃ/
/pʊt/
/ʃʊ·guer/

2) Quan són àtons i final de mot, els grups TURE i SURE sonen /txər/ i /ʃər/, respectivament. Exemples:

(41) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
culturecultura
futurefutur
measuremesura
/kʌl·txer/
/fiu·txer/
/mè·ʃər/
naturenatura
picturequadre, foto
pressurepressió
/nei·txer/
/pék·txer/
/prè·ʃer/

Esmentem també els mots failure /fei·liur/ (fracàs) i figure /fé·giur/ (figura).

contacte / email


visca.com | Índex