visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

La vocal I

La vocal I es pronuncia /ai/ quan es troba davant de consonant més vocal, i /é/ quan no s'hi troba. (Recordem que els mots sick i cec es pronuncien més o menys igual.) A més, sona /ai/ en la combinació «ir+vocal» i /ə/ davant de la «r+consonant» o r final de mot. Exemples:

(20) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
I
Lletres Pron. Paraules Pron.
I+cons.+vocal /ai/ decidedecidir
finalfinal
fivecinc
likeagradar
pilotpilot
timetemps
whiteblanc -a
/de·said/
/fai·nel/
/faiv/
/laik/
/pai·let/
/taim/
/wait/
I + 2 cons.
I + cons. final de mot
/é/ biggran, gros grossa
kisspetó
littlepetit -a
stillencara; quiet
thisaquest -a
withamb
/bég/
/kés/
/lét·el/
/stél/
/ðés/
/wéθ/
IR+vocal /ai·er/ firefoc
tiredcansat -da
virusvirus
/fai·er/
/tai·erd/
/vai·res/
IR+cons.
IR final de mot
/ər/ birdocell
circlecercle
firstprimer -a
stirremenar
/bərd/
/sər·kel/
/fərst/
/stər/

(21) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
I+cons.+vocal /é/ linenlli
widowviuda
/lé·nen/
/wé·dó/
I + 2 cons. /ai/ biblebíblia
climbpujar, escalar
idleociós -a
indictindultar
islandilla
isle illa petita
librarybiblioteca
riflerifle
titletítol
/bai·bel/
/klaim/
/ai·del/
/én·dait/
/ai·lend/
/ail/
/lai·brè·ri/
/rai·fel/
/tai·tel/

Excepcions normals de la pronúncia de la vocal I

Donarem ara una llista de les excepcions normals de la pronúncia de la vocal I ordenats per importància.

Recorda:
La I es pronuncia /é/ davant de consonant més vocal en un gran nombre de mots manllevats de francès, com ara minute, figure i image. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

1) La I dels grups igh, ild i ind se sol pronunciar /ai/. Exemples:

(22) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
Lletres Pron. Paraules Pron.
IGH /ai/ brightbrillant
fightlluita
flightvol; fugida
highalt
lightllum; lleuger -a
nightnit
rightdret; correcte -a
sighsospir
sightvista
thighcuixa
tightcenyit -da
/brait/
/fait/
/flait/
/hai/
/lait/
/nait/
/rait/
/sai/
/sait/
/θai/
/tait/
ILD /aild/ childnen
mildsuau
wildsalvatge
/txaild/
/maild/
/waild/
IND /aind/ behinddarrere
blindcec
findtrobar, descobrir
kindmena; amable
mindment; importar
/be·haind/
/blaind/
/faind/
/kaind/
/maind/

(23) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
IND /é/ windvent
window — finestra
/wénd/
/wén·dó/

2) La I sona /i/ en alguns mots manllevats de francès. Exemples:

(24) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
casinocasino
eliteelit
fatiguefatiga
liter/litrelitre
machinemàquina
/ke··nó/
/e·lít/
/fe·tíg/
/lí·ter/
/me·ʃín/
marinemarina
policepolicia
regimerègim
routinerutina
uniqueúnic -a
/me·rín/
/pe·lís/
/re·jím/
/ru·tín/
/iu·ník/

3) La combinació IVE es pronuncia /év/ en set casos importants. Exemples:

(25) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
drivenconduït
givedonar
givendonat
liveviure
/dré·ven/
/guév/
/gué·ven/
/lév/
liverfetge
risenapujat
riverriu
/lé·ver/
/ré·zen/
/rév·er/

4) La combinació IGN es pronuncia a vegades /ai/. Exemples:

(26) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
alignalinear
benignbenigne
/e·lain/
/be·nain/
designdisseny
signrètol, senyal
/de·sain/
/sain/

5) El grup IRR es pronuncia /ér/ o /ər/. Exemples:

(27) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
IRR /ér/ irritatemolestar
mirrormirall
/é·re·teit/
/mé·rer/
/ər/ squirrelesquirol
stirrupestrep
/skwə·rel/
/stə·rep/

6) La I sona /ai/ davant de vocals en alguns mots manllevats del llatí o del grec en què la I i la segona vocal es pronunciïn separadament. Exemples:

(28) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
biasprejudici
biologybiologia
liarmentider
/bai·es/
/bai·ò·le·tji/
/lai·er/
lionlleó
scienceciència
trialjudici, prova
/lai·en/
/sai·ens/
/trai·el/

contacte / email


visca.com | Índex