visca.com | Índex

La N sona /n/

La N se sol pronunciar /n/. Exemples:

(110) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
dinnersopar
hand
mannermanera
/dé·ner/
/hænd/
/mæ·ner/
nightnit
numbernúmero, nombre
worldmón
/nait/
/nʌm·ber/
/wə·rəld/

Excepcions normals de la pronúncia de la N

1) Tant en anglès com en català, quan la N es troba davant dels sons /k/ o /g/ (g de gos) es pronuncia una mica diferentment que la N normal; uns exemples en català són tinc i sang, i en anglès, thing /θinc/ (cosa) i gang /gænc/ (trepa). Ara bé, cal tenir en compte que en anglès la pronunciació del grup «vocal + NG» és diferent de la del grup «vocal + NK» i que hi ha parells de mots —com ara thing /θinc/ (cosa) i think /θink/ (pensar)— que només es distingeixen per aquesta pronunciació. O sigui, la K en el grup «vocal + NK» sempre s'ha de pronunciar. Més exemples (SP = forma de simple past):

(111) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
bangestrèpit
bankbanc
/bæng/
/bænk/
singcantar
sinkenfonsar(-se)
/sing/
/sink/
rang — SP fer sonar
rankrang
/ræng/
/rænk/
stingfiblar
stinkfer pudor
/sting/
/stink/
sang — SP cantar
sank — SP enfonsar(-se)
/sæng/
/sænk/
wingala
winkpicar l'ullet
/wing/
/wink/

2) La N és muda després de la m final de mot. Exemples:

(112) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
autumntardor
columncolumna
damnmaleïr
/ò·tem/
/kò·lem/
/dæm/
hymnhimne
solemnsolemne
/hém/
/sò·lem/

contacte / email


visca.com | Índex