visca.com | Índex

La B sona /b/

A diferència del català, en què la consonant b té tres sons —la b inicial (ex.: bo), la b intervocàlica (ex.: ceba) i la b final de mot (ex.: tub)—, en anglès la b sempre sona com la b inicial, fins i tot quan es troba en posició intevocàlica —ex.: rubber /rʌ·ber/ (cautxó)— o final de mot: ex.: job /tjòb/ (feina). Més exemples:

(85) Versió MP3
La B sona /b/ en posició inicial, intervocàlica i a final de mot
Paraules Pron. Paraules Pron.
beser, estar
butperò
publicpúblic
/biï/
/bʌt/
/pʌb·lék/
rubber — cautxó
club — bastó
crab — cranc
/rʌ·ber/
/clʌb/
/kræb/

Excepció normal de la pronúncia de la B

— La B és muda quan es troba després de la m a final de mot. Exemples:

(86) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
bombbomba
climbescalar, pujar
/bòm/
/claim/
thumbpolze /θʌm/

(87) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la B és muda
Paraules Pron. Paraules Pron.
debtdeute
doubtdubta
/dèt/
/daut/
subtlesubtil /sʌ·tel/

contacte / email


visca.com | Índex