visca.com | Índex

La C sona /k/ i /s/ i el grup CH sona /tx/, /k/ i /ʃ/

Com és el cas en català, en anglès la consonant C se sol pronunciar /k/ excepte quan es troba davant de e, i o y, cas en què es pronuncia /s/ (però vegeu també el grup CH). Exemples:

(88) Versió MP3
So Posició Paraules Pron.
/k/ per defecte accentaccent
catgat
factfet
occurocórrer
/æk·sènt/
/kæt/
/fæct/
/e·kʌr/
/s/ davant de e, i o y centercentre
cityciutat
cyclecicle
decidedecidir
facecara
/sèn·ter/
/sé·ti/
/sai·kel/
/de·said/
/feis/

Excepció normal de la pronúncia de la C

La C es pronuncia /ʃ/ (xeix) davant del grup «i + vocal àtona» i en el mot ocean (/ó·ʃen/). Exemples:

(89) Versió MP3
Paraules Pron.
conscienceconsciència
socialsocial
specialespecial
viciousmaliciós
/kòn·ʃens/
/só·ʃel/
/spè·ʃel/
/véʃes/

Per norma general, el grup CH sona /tx/, però es pronuncia /k/ en un gran nombre de mots, principalment d'origen grec. A més sona /ʃ/ (xeix) en alguns mots manllevats recentment de francès. Exemples:

(90) Versió MP3
So Paraules Pron.
/tx/ childrennens i nenes
kitchen — cuina
teachermestre
whichquin
/txél·dren/
/ké·txen/
/tí·txer/
/wétx/
/k/ acheadolorir
architectarquitecte
schoolescola
stomachestómac
/eik/
/ar·ké·tèct/
/skuul/
/stʌ·mek/
/ʃ/ champagnexampany
chefcuiner
ChicagoXicago
machinemàquina
/ʃæm·pein/
/ʃèf/
/ʃé··gó/
/me·ʃiïn/

Finalment, observem que el grup CH és muda en el mot yacht /iot/.

contacte / email


visca.com | Índex