visca.com | Índex

La Y sona /i/, /é/ i /ai/

1) La Y sona /i/—com la i catalana en els mots pi i matí, així fent pròpiament de vocal— a final de mot no agut (és a dir, quan no forma part de la síl·laba tònica). En canvi sona /i/ —com la i catalana en els mots iogurt i duia, així formant part de un diftong creixent— davant d'una vocal. Exemples:

(150) Versió MP3
La Y es pronuncia com la i dels mots pi i matí
Paraules Pron. Paraules Pron.
onlynomés
verymolt
manymolts -es
/óun·li/
/vè·ri/
/mè·ni/
reallyde debò
moneydiners
valleyvall
/rí·li/
/mʌ·ni/
/væ·li/

(151) Versió MP3
Excepcions estranyes (Y final de mot agut sona /ai/)
Paraules Pron. Paraules Pron.
allyaliat /æ·lai/ occupyocupar /ò·kiu·pai/

(152) Versió MP3
La Y es pronuncia com la i dels mots iogurt i duia
Paraules Pron. Paraules Pron.
beyondmés enllà
playerjugador
royalreial
yardpati, jardí
/bi·ònd/
/plè·ier/
/ro·ial/
/iard/
yes
yieldrendir(-se)
youtu, vostè, etc.
youngjove
/iès/
/yield/
/iuu/
/iʌnc/

2) La Y sona /é/ quan es troba entre consonants, sempre que la segona no vagi seguida de e muda, cas en què sona /ai/ (vegeu, més avall, l'apartat 3). Exemples:

(153) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
bicyclebicicleta
crystalcristal
cystquist
gymgimnàs
/bai·sé·kel/
/krés·tel/
/sést/
/tjém/
mysterymisteri
physicsfísica
symbolsímbol
systemsistema
/més·te·ri/
/fé·zéks/
/sém·bel/
/sés·tem/

(154) Versió MP3
Excepcions estranyes (Y entre consonants sona /ai/)
Paraules Pron. Paraules Pron.
cyclecicle
cypressxiprer
pythonpitó
/sai·kel/
/sai·pres/
/pai·θòn/
scythefalç
tyranttirant
/saiθ/
/tai·rent/

3) La Y sona /ai/ en quatre casos:

— al final de mot, quan va precedida de consonant i és tónica;
— davant de consonant més e muda;
— quan forma part dels prefixos by-, dyna-, gyro-, -hydro, hyper, -hypo, -psych(o) i -typo;
— quan forma part del sufix -ify

(155) Versió MP3
La Y sona /ai/
Lloc Paraules Pron.
Final de mot, precedida de
consonant i tònica
bya prop de, per, etc.
Julyjuliol
mymeu i var.
replyresposta
supplyproporcionar
whyper què
/bai/
/tje·lai/
/mai/
/re·plai/
/se·plai/
/wai/
Davant de consonant més e muda analyzeanalitzar
enzymeenzim
styleestil
typetipus
/æ·ne·laiz/
/èn·zaim/
/stail/
/taip/
Formant part de certs prefixos bypassvariant (carretera)
dynamitedinamita
gyroscopegiroscopi
hydrocarbonhidrocarbur
hypertensionhipertensió
hypodermichipodèrmic
psychologypsicologia
typologytipologia
/bai·pæs/
/dai·ne·mait/
/tjai·re·skóup/
/hai·dre·kar·ben/
/hai·per·tèn·ʃen/
/hai·pe·dər·mék/
/sai··le·tgi/
/tai··le·tgi/
Formant part del sufix -ify clarifyclarificar
identifyidentificar
justifyjustificar
satisfysatisfer
/klè·re·fai/
/ai·dèn·te·fai/
/tjʌs·te·fai/
/sæ·tes·fai/

contacte / email


visca.com | Índex