visca.com | Índex

Unitat 3 — La pronunciació de les consonants

Recordem que les consonants angleses no són afectades pel fenòmen de la geminació: una consonant doblada es pronuncia exactament igual que la consonant sola. A més, per norma general, les consonants angleses només es doblen per a indicar que la vocal que les precedeix es pronuncia breu.
En ares de la simplicitat considerarem els grups ch, ph, sh, th i wh com a consonants.

contacte / email


visca.com | Índex