visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

La vocal A

La vocal A es pronuncia /ei/ quan es troba davant de consonant més vocal, i /æ/ (pronunciat com una e superoberta) quan no s'hi troba. A més, sona /è/ en la combinació «ar+vocal» i /a/ davant de la «r+consonant» o r final de mot. Exemples:

(4) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
A
Lletres Pron. Paraules Pron.
A+cons.+vocal /ei/ game — joc, partida
makefer
placelloc
samemateix
majormajor
naturenatura
/gueim/
/meik/
/pleis/
/seim/
/mei·tjer/
/nei·txer/
A + 2 cons.
A + cons. final de mot
/æ/ applepoma
backesquena
baddolent
happycontent
lastúltim; durar
manhome
/æ·pel/
/bæk/
/bæd/
/hæ·pi/
/læst/
/mæn/
AR+vocal /èr/ area àrea
caretenir cura
parentmare o pare
variousdivers
/èria/
/kèr/
/pè·rent/
/vè·ri·es/
AR+cons.
AR final de mot
/ar/ arm — braç
hard — dur, difícil
large — gran, gros
startcomençar
/arm/
/hard/
/lartj/
/start/

(5) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
A+cons.+vocal /æ/ havetenir, haver
valuevalor (econ.)
/hæv/
/væl·iu/
/è/ anycap, qualsevol
manymolts
/è·ni/
/mè·ni/
AR+vocal /ar/ are ets, estàs, etc. /ar/
ASS /eis/ bassbaix (mus.) /beis/

Excepcions normals de la pronúncia de la vocal A

Donarem ara una llista de les excepcions normals de la pronúncia de la vocal A ordenats per importància.

Recorda:
La A es pronuncia /æ/ davant de consonant més vocal en un gran nombre de mots manllevats de francès, com ara camel, talent i rapid. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

1) La A se sol pronunciar /ò/ en dos casos:
— davant de la combinació «l+consonant»
— després de la w o de la qu.
Exemples:

(6) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
ALD /òld/ bald — calb /bòld/
ALK /òk/ chalk guix
stalk tija
talk — parlar
walk — caminar
/txòk/
/stòk/
/tòk/
/wòk/
ALL /òl/ all — tot
ballpilota
call — trucar
small — petit
tall — alt
wallmur, paret
/òl/
/bòl/
/kòl/
/smòl/
/tòl/
/wòl/
ALM /ò(l)m/ calm — calm
palm — pam
/kò(l)m/
/pò(l)m/
ALS /òls/ false — fals /fòls/
ALT /òlt/ halt — parar
salt — sal
/hòlt/
/sòlt/
WA /wò/ swan — cigne
wash — rentar
watch — mirar
water — aigua
/swòn/
/wòʃ/
/wòtx/
/wòter/
QUA /kwò/ quality — qualitat
squad — escamot
/kwò·le·ti/
/skwòd/

(7) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
ALC /ælk/ alcoholalcohol
balconybalcó
falconfalcó
/æl·ke·hòl/
/bæl·ke·ni/
/fæl·ken/
ALF /æf/ calf — vedell
half — meitat
/kæf/
/hæf/
AL(L) /æl/ palamic
shall — aux. modal
/pæl/
/ʃæl/
ALP /ælp/ alpine — alpí
scalpcuir cabellut
/æl·pain/
/skælp/
WA /wæ/ swam — SP de nedar
waxcera
/swæm/
/wæks/
/wʌ/ wantvoler
wasera, estava, etc.
/wʌnt/
/wʌz/

2) La A es pronuncia /ó/ en els grups war, warr i quar. Exemples:

(8) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
Lletres Pron. Paraules Pron.
WAR /wór/ award — premi
war — guerra
warm — tebi
warn — alertar
/a·wórd/
/wór/
/wórm/
/wórn/
WARR warriorguerrer
warrantacte processal
warrantygarantia
/wó·rier/
/wó·rent/
/wó·ren·ti/
QUAR /kwór/ quarter — quart
quartz — quars
/kwór·ter/
/kwórtz/

3) La A es pronuncia /ei/ en els grups able, ange, aste i «apr + vocal». Exemples:

(9) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
ABLE /eibel/ able — capaç
table — taula
/ei·bel/
/tei·bel/
ANGE /einj/ angel — àngel
change — canvi
danger — perill
strange — estrany
/ein·tgel/
/txeinj/
/dein·tjer/
/streinj/
ASTE /eist/ paste — cola
taste — tastar
waste — malgastar
/peist/
/teist/
/weist/
APR /eipr/ April — abril
apron — davantal
/ei·prel/
/ei·pren/

(10) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
ANGE /æŋ/
/enj/
angerràbia
orange taronja
/æŋ·guer/
/ó·renj/
ASTE /æst/ fastenlligar /fæ·sen/

4) El grup ARR es pronuncia /èr/. Exemples:

(11) Versió MP3
Paraules Pron. Paraula Pron.
arrowfletxa /è·ró/ carry — traginar /kè·ri/
carrotpastanaga /kè·ret/ marrycasar-se /mè·ri/

5) Quan forma part d'una síl·laba àtona, el grup AGE es pronuncia /étx/. Exemples:

(12) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
averagemitjà
damagedany
imageimatge
/æv·rétx/
/dæ·métx/
/é·métx/
languagellenguatge
marriagematrimoni
messagemissatge
/lænc·wétx/
/mè·rétx/
/mè·sétx/

6) La A sona /ei/ davant de vocals en alguns mots manllevats del llatí o del grec en què la A i la segona vocal es pronunciïn separadament. Exemples:

(13) Versió MP3
Paraula Pron. Paraula Pron.
aortaaorta /ei·ór·te/ chaoscaos /kei·òs/

El sufix -ate dels mots anglesos d'arrel llatina es pronuncia /eit/ per als verbs i /ət/ per als noms i adjectius. Recordem que, per tal de facilitar la lectura, representem amb una e la vocal neutra en síl·labes àtones. Exemples:

(14) Versió MP3
La pronunciació del sufix -ate
Verbs Noms i adjectius
appreciate /e·pri·ʃi·eit/
graduate /græ·tju·eit/
indicate /én·de·keit/
separate /sè·pe·reit/
appropriate /e·pro·pri·et/
graduate /græ·tju·et/
private /prai·vet/
separate /sè·pe·ret/

contacte / email


visca.com | Índex