visca.com | Índex

La D sona /d/

El so principal de la D és /d/, però en anglès aquest so es produeix posant la punta de la llengua contra el paladar, no pas contra les incisives superiors com en català. Així quan pronunciem la n tenim la punta de llengua situada en el lloc per a produir la d. A més, la d sona /d/ fins i tot quan es troba en posició intervocàlica —ex.: ladder /læ·der/ (escala)— o final de mot: ex.: bed /bed/ (llit). En el cas de la d intervocàlica, cal evitar la pronunciació de la d intervocàlica catalana —la d de cada— i fer servir, tant com sigui possible, la d que es produeix amb la punta de la llengua tocant el paladar (on el toca per a la n). Exemples:

(91) Versió MP3
La D sona /d/ en posició inicial, intervocalica i a final de mot
Paraules Pron. Paraules Pron.
dofer
daydia
handlemànec
/duu/
/dei/
/hæn·del/
middlemitjà
goodbo
roundrodó
/mé·del/
/gʊd/
/raund/

Excepcions normals de la pronúncia de la D

1) La D es pronuncia /t/ quan forma part de la desinència verbal -ed i es troba després d'una consonant sorda (exceptuant la t). Exemples:

(92) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
asked — demanat
helped — ajudat
/æst/*
/hèlpt/
stuffed — farcit
talked — parlat
/stʌft/
/tòkt/
* La k del mot asked és muda.

2) La D sona /tj/ (com en el mot platja) quan forma part dels grups dge, dure o du si aquest últim es troba davant una vocal àtona. Exemples:

(93) Versió MP3
So Paraules Pron.
/tj/ judgejutge
procedureprocediment
residualresidual
/tjʌtj/
/pre··tjer/
/re··tju·el/

3) La D és muda entre n i s. Exemples:

(94) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
grandsonnét
friendshipamistat
/græn·sʌn/
/frèn·ʃép/
handsomeatractiu
windsurfsurf de vela
/hæn·sem/
/wén·serf/

contacte / email


visca.com | Índex