visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

Unitat 1 — Les vocals

(1) Versió MP3
Sons principals de les cinc vocals angleses
Vocal So llarg Exemples 1 So breu Exemples 2
A /ei/ game /gueim/
name /neim/
place /pleis/
navy /nei·vi/
/æ/ back /bæk/
hand /hænd/
hat /hæt/
man /mæn/
E /iï/ gene /tjiïn/
Pete /piït/
scene /siïn/
/è/ bed /bèd/
leg /lèg/
pet /pèt/
step /stèp/
I /ai/ life /laif/
line /lain/
side /said/
tiny /tai·ni/
/é/ bit /bét/
sick /céc/
skin /skén/
trip /trép/
O /óu/ home /hóum/
note /nóut/
phone /fóun/
vote /vóut/
/ò/ cost /còst/
dog /dòg/
got/gòt/
top /tòp/
U /iu/ cute /kiut/
fuse /fiuz/
huge /hiutj/
/ʌ/ bus /bʌs/
cup /kʌp/
drug /drʌg/
sun /sʌn/
/uu/ June /tjuun/
rule /ruul/
super /suu·per/

Regles generals sobre la pronunciació de les cinc vocals

Cada una de les cinc vocals angleses té dos sons principals: el que podem anomenar el so llarg, de llarga durada, i el so breu, de poca durada. El so llarg de la vocal és també el seu nom; o sigui, la vocal A s'anomena /ei/, que correspon amb el seu so llarg, la vocal E s'anomena /iï/ —pronunciada com les últimes dues lletres del mot canviï—, etc. Més observacions:

— Només hi ha dos sons vocàlics que són estranys al català: els de la A breu (/æ/) i de la U breu (/ʌ/). Els assenyalem amb el fons lila.
— El símbol /æ/ és com la e oberta catalana però pronunciada encara més oberta.
— El símbol /ʌ/ representa el so que hom fa quan dubta, vocalitzant sense formar cap mot. S'assembla a la vocal neutra tònica de les Balears.
— Es pronuncien iguals (o gairebé iguals, depenent del dialecte) les parelles angleses-catalanes pet pet, sick cec i got got.
— El so de la U llarga, que normalment es pronuncia /iu/, es pronuncia /uu/ després de la j, l, r i s.

Per norma general, una vocal tònica es pronuncia llarga —és a dir, "diu el seu propi nom"— quan va davant d'una consonant (exceptuant la r) més vocal o y, com en els exemples de la columna Exemples 1. Si no va davant de consonant més vocal o y, es pronuncia breu, com en en els exemples de la columna Exemples 2. Observem que la e final dels mots de la columna Exemples 1 és muda; l'únic paper que fa és indicar que la vocal que la precedeix es pronuncia amb un so llarg.

Recorda
A partir d'ara, quan es refereix a la combinació «consonant + vocal», la y també es considera com una vocal.

Perquè això quedi més clar, oferim ara una llista de parells de mots, amb les pronúncies corresponents, que s'escriuen igual excepte per la e muda final. Aquestes paraules són parells mínims, ja que només es distingeixen pel so de la vocal.

(2) Versió MP3
Voc. Mots acabats
en e muda
Pron. Mots no acabats
en e muda
Pron.
A hate — odi
planeavió
/heit/
/plein/
hat — barret
planpropòsit
/hæt/
/plæn/
E PetePere /piït/ petmascota /pèt/
I milemilla
winevi
/mail/
/wain/
millmolí
winguanyar
/mél/
/wén/
O hopeesperar
note nota
/hóup/
/nóut/
hopbotre
notno
/hòp/
/nòt/
U cutebufó
LukeLluc
/kiut/
/luuk/
cuttallar
lucksort
/kʌt/
/lʌk/

Recorda
La w es pronuncia com la u del mot castellà «huevo», la pronunciació figurada del qual seria /·vó/. Per tant, representem wine com a /wain/, win com a /wén/, etc. Cal evitar l'afegida del so 'g' davant de la w en, per exemple, el mot whisky, pronunciat /wés·ki/, no pas /gué·ski/.

Ull viu!
L'anglès sol displaçar a l'esquerra l'accent dels mots manllevats del francès i, en aquest cas, la vocal de la síl·laba tònica es pronuncia breu, malgrat trobar-se davant de consonant més vocal. Per tant, mots plans anglesos com ara balance, legend i minute, que provenen dels mots aguts francesos balance, légende i minute, es pronuncien /·lens/, /·tjend/ i /·net/. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

La pronunciació de les combinacions «vocal + r» i «vocal + rr»

Vegem ara un bloc que mostra com es pronuncien les vocals angleses davant de la r. Com és el cas dels exemples anteriors i exceptuant el cas de la O, si la vocal es troba davant de la r més vocal es pronuncia diferentment de quan es troba davant de la r més consonant o r final de mot. A més, exceptuant el cas de la I, la combinació «vocal+RR» es pronuncia diferentment que «vocal+R».
Tornarem a estudiar aquestes combinacions en les unitats de les cinc vocals que hi corresponen.

(3) Versió MP3
Lletres Pronúncia Paraules Pronúncia
AR /ar/ carcotxe /kar/
AR+voc. /èr/ carecura /kèr/
ARR /èr/ carry — traginar /kèri/
ER /ər/ herella /hər/
ER+voc. /ér/ o /iər/ hereaquí /hér/
ERR /èr/ cherry — cirera /txèri/
IR /ər/ firstprimer /fərst/
IRR squirrelesquirol /skwə·rel/
IR+voc. /aiər/ o /air/ firefoc /fai·er/
OR /ór/ forper /fór/
OR+voc. moremés /mór/
ORR /òr/ sorry — penedit /sòri/
UR /ər/ turngirar /tərn/
UR+voc. /iʊr/ cureguarir /kiʊr/
URR /ər/ hurry — afanyar-se /hə·ri/

contacte / email


visca.com | Índex