visca.com | Pronunciació

La pronunciació dels grups all, alt, ald i old, olt i oll

Hi ha dos grups de mots en anglès que a vegades es confonen a causa de la pronunciació. Potser hauríem d'haver dit a causa de la mala pronunciació perquè són les errades de pronúncia que creen les dificultats. Estudiem ara aquests dos grups i a veure si en podem treure l'aigua clara.

El primer grup consta dels mots anglesos terminats en -all, -alt i -ald. Exemples: all (tot), ball (pilota), call (trucar), fall (caure), hall (rebedor), mall (centre comercial), small (petit), stall (quadra), tall (alt) i wall (paret). Observem que la a de tots aquests mots es pronuncia /ò/. (En l'anglès britànic es pronuncia /ɔː/.) Per tant, les parelles call (angl.) i col (cat.) i ball (angl.) i bol (cat.) es pronuncien igual. Recordem que la ll anglesa es pronuncia exactament igual que la l sola; en anglès no existeixen les consonants geminades.

El segon grup consisteix en paraules terminades en -old com bold (atrevit), cold (fred), fold (doblegar), gold (or), hold (agafar [subjectar]), mold (motlle), old (vell), scold (renyar), sold (venut) i told (dit). La o de tots aquests mots es pronuncia /ó/, no pas /ò/ com es podria esperar, i així el mot old, per exemple, es pronuncia /óld/. Ara bé, en català la d final de mot es pronuncia /t/ (exs.: acord, fred, nord, etc.) i tal pronúncia és generalment tolerable en anglès (bold = /bólt/, cold = /cólt/, etc.), però cal vigilar de no emmudir aquesta d final perquè les pronúncies /ból/ i /cól/, per exemple, corresponen als mots bowl (bol) i coal (carbó), respectivament. Per tant, pel que fa a la pronunciació d'aquest grup, cal tancar la o i pronunciar clarament la d final de mot (encara que es pronunciï /t/).

Per acabar, esmentem els mots bald (calb), halt (parada), malt (malt), salt (sal), fault (falta), i vault (volta, salt), en els quals la lletra a i el dígraf au sonen /ò/ —/bòld/, /hòlt/, /fòlt/, etc.— i les paraules droll (divertit), poll (enquesta), roll (panet), scroll (rotllo), stroll (passejar-se) i toll (peatge), on la o es pronuncia sempre tancada —/dról/, /pól/, etc.


Versió MP3

/òl(d|t)/

/ól(d|t)/

 

/òl(d|t)/

/ól(d|t)/

all

tot

old

vell

 

malt

malt

mo(u)ld

motlle

ball

pilota

bowl

bol

 

pall

embafar

pole

pal

bald

calb

bold

atrevit

 

 

 

poll

enquesta

 

 

bolt

pern

 

 

 

role

paper

brawl

aldarull

 

 

 

 

 

roll

panet

call

trucar

coal

carbó

 

 

 

sole

sola/llenguado

 

 

cold

fred

 

 

 

soul

ànima

 

 

colt

poltre

 

 

 

scroll

rotllo

crawl

gatejar

 

 

 

salt

sal

sold

venut

doll

nina

dole

almoina

 

small

petit

 

 

 

 

droll

humorós

 

stall

quadra

stole

robat

fall

caure

foal

pollí

 

 

 

stroll

passejar

fault

falta

fold

plegar

 

tall

alt -a

toll

peatge

gall

bilis

goal

objectiu

 

 

 

told

dit

 

 

gold

or

 

wall

paret, mur

 

 

hall

rebedor

hole

forat

 

vault

volta, celler

volt

volt

halt

parada

hold

agafar

 

 

 

whole

sencer

mall

centre comercial

mole

talp