visca.com | Pronunciació

Casos en què una vocal (O); uns digrafs (EA, OU, OW i OO) i dos grups (ough i augh) es pronuncien irregularment

la EA es pronuncia /è/
la O es pronuncia ʌ (el so de dubtar)
la OU *no* es pronuncia /au/
la OW *no* es pronuncia /au/
la OO es pronuncia /ʊ/ o /ʌ/
els grups ough i augh

Mots anglesos en què la EA es pronuncia /è/

Versió MP3
bread (pa)
breadth (amplada)
breakfast (esmorzar)
breast (mamella)
breath (alè)
cleanliness (netedat)
cleanse (netejar)
dead (mort [adj])
deaf (sord)
dealt (tractat)
death (mort [nom])
dread (témer)
dreamt (somiat [br])
endeavour (intentar)
feather (ploma)
head (cap)
health (salut)
heather (bruc)
heaven (paradís)
heavy (pesat)
instead (en lloc de)
jealous (gelós)
lead (plom)
leant (inclinat [br])
leapt (saltat)
leather (pell)
leaven (llevat [alim])
meadow (prat)
meant (volgut dir)
measure (mesura)
peasant (pagès)
pheasant (faisà)
pleasure (plaer)
read (llegit)
ready (a punt)
realm (regne)
spread (escampar)
steady (constant)
stealth (clandestinitat)
sweat (suor)
thread (fil)
threat (amenaça)
treachery (traïdoria)
tread (trepitjar)
treasure (tresor)
wealth (riquesa)
weapon (arma)
weather (temps [meteor])
zealous (zelós)

Mots anglesos en què la O es pronuncia /ʌ/ (el so de dubtar)

Versió MP3
son (fill)
ton (tonelada)
won (guanyat)
wonder (meravella)
done (fet)
none (cap [pronom])
come (venir)
some (algun -a)
dove (colom)
glove (guant)
love (amor)
shove (empenta)
shovel (pala)
oven (forn)
sloven (dropo)
covey (niuada [de perdius])
cover (cobrir)
covet (cobejar)
monk (monjo)
money (diners)
month (mes)
monkey (mico)
Monday (dilluns)
mother (mare)
brother (germà)
other (altre -a)
smother (sufocar)
nothing (no res)
dozen (dotzena)
color (color)
govern (governar)
stomach (estómac)
front (davanter)
honey (mel)
tongue (llengua)
onion (ceba)
among (entre [3+])
above (sobre)
sponge (esponja)
compass (brúixola)
company (companyia)
nobody (ningú)

Mots anglesos en què la OU *no* es pronuncia /au/

Versió MP3
es pronuncia /uu/es pronuncia /ʌ/es pronuncia /óu/
acousticacústic
cougarpuma
couponcupó
ghoulpersona morbosa
groupgrup
recouprecuperar
roubleruble
rouletteruleta
routeruta
souvenirrecord
troupecompanyia teatral
uncouthbarroer
vermouthvermut
woundferida
youtu, vosaltres, vós, vostè, etc.
youthjoventut
countrypaís
coupleparella
cousincosí
doubledoble
southernmeridional
touchtocar
troubleproblemes
youngjove
bouldercòdol gros
poulticecataplasma
poultryaviram
shoulderespatlla
soulànima

Mots anglesos en què la OW *no* es pronuncia /au/

Versió MP3
La OW es pronuncia /óu/...
... al final de mot ... en la terminació -own, formant participi o verb
blowbufar
bowarc; llaç
crowcorb
glowllum difusa;
growcréixer
knowsaber, conèixer
lowbaix
mowsegar
rowfila; remar
showmostrar
slowlent
snowneu; nevar
sow sembrar
throwllençar
towremolcar
blownbufat
flownvolat
growncrescut
knownsabut, conegut
ownser propietari de
shownmostrat
sownsembrat
thrownllençat
Excepcions: La OW sona /au/ final de mot Mots en què la terminació -own sona /aun/
allowpermetre
cowvaca
bowreverència; proa
browfront (de cap)
nowara
sowtruja
plowarada
rowbaralla
wow!òspa!
brownmarró
clownpallasso
crowncorona
downavall
drownofegar-se
frownarrufar les celles
gownvestit formal
townvila, poble

Dues observacions addicionals:
— La OW àtona final de mot es pronuncia sempre /ó/ (exs.: arrow (fletxa), follow (seguir), shallow (poc fondo), etc.
— Recordem que en tot altre cas la OW sona /au/ (excepció: bowl /ból/ — bol).

Mots anglesos en què la OO es pronuncia /ʊ/ o /ʌ/

El dígraf anglès OO se sol pronunciar /uu/ —per exemple, moon (lluna), goose (oca) i boots (botes)— amb l'excepció del grup OOK, que es pronuncia /ʊk/: look (mirar), cook (cuinar), etc. Oferirem algunes excepcions a aquestes normes en la taula següent:

Versió MP3
la OO sona /ʊ/ la OOK sona /uuk/ la OO sona /ʌ/
boogermoc
bookllibre
footpeu
goodbo
hoodcaputxa
hoofpeülla
stoodestat dret
sootsutge
woolllana
woodfusta
kookpersona excèntrica
spookfantasma
bloodsang
floodinundació

Els grups ough i augh

Versió MP3

La OUGH sona:
/ò/bought (comprat), brought (portat), fought (lluitat), ought (hauria de), sought (cercat), thought (pensat)
/óu/although (tot i que), borough (barri), dough (pasta), thorough (minuciós), though (tot i que)
/au/bough (branca), drought (sequera)
/ʌf/rough (aspre), tough (dur), enough (prou)
/òf/cough (tos), trough (cóm)
/uu/through (a través de)

La AUGH sona:
/ò/ — caught (agafat), daughter (filla), naughty (entremaliat), taught (instruït)
/æf/ — laugh (riure)

contacte / email


visca.com | Pronunciació