visca.com | Pronunciació

Parells mínims — Vocals llargues i breus

SP = forma de simple past

/ei/ vs /æ/

ace (as)ass (cul)
base (base)bass (llobarro)
brace (abraçadora)brass (llautó)
grace (gràcia)grass (herba)
haze (boirina)has (té)
lace (punta, cordó)lass (noia)
mace (maça)mass (massa)
pace (pas)pass (passar)
braid (trena)brad (clauet)
fade (descolorir-se)fad (moda)
glade (clariana d'un bosc)glad (content)
made (fet)mad (boig, enfadat)
paid (pagat)pad (coixinet)
shade (ombra)shad (alosa [peix])
chafe (fregar)chaff (boll; ximpleries)
guage (calibre)gag (mordassa; acudit)
rage (ràbia)rag (drap)
sage (sàlvia)sag (aclofar-se)
stage (etapa)stag (cérvol mascle)
wage (salari)wag (bellugar)
bake (fornir)back (esquena)
flake (floc, escata)flack (publicista)
hake (lluç)hack (programar)
lake (llac)lack (falta)
rake (rasclet)rack (prestatge)
sake (bé)sack (sac)
stake (estaca)stack (pila ordenada)
shake (sacsejar)shack (barraca)
snake (serp)snack (berenar)
take (prendre)tack (tatxa)
gale (vendaval)gal (noia)
pale (pàl⋅lid)pal (camarada)
   pail (cubell)
shale (esquist)shall (aux. modal)
aim (objectiu)am (sóc)
claim (reclamar)clam (cloïssa)
lame (coix)lamb (anyell)
shame (vergonya)sham (engany; fals)
bane (ruïna)ban (prohibir)
brain (cervell)bran (segó)
main (principal)man (home)
pain (dolor)pan (paella)
plain (plana)plan (pla)
   plane (avió)
rain (pluja)ran (SP córrer)
Spain (Espanya)span (llum [pont])
wane (minvar)wan (pàl⋅lid)
vane (penell)van (furgoneta)
   vain (va)
   vein (vena)
ape (simi)app (aplicació)
cape (capa)cap (tapa)
gape (quedar-se bocabadat)gap (bretxa)
nape (clatell)nap (becaina)
rape (violació)rap (cop sec)
scrape (raspar)scrap (ferralla; picabaralla)
tape (cinta)tap (aixeta)
ate (SP menjar) — at (a)
bate (frenar)bat (ratpenat)
fate (destí)fat (greix)
hate (odi)hat (barret)
mate (company)mat (estora)
pate (coroneta)pat (copet)
plate (plat)plat (mapa cadastral)
rate (taxa)rat (rata)
sate (sadollar)sat (SP seure)
skate (patinar)scat (tocar el dos)
slate (pissarra)slat (làmina)

/èr/ vs /ar/

air (aire)are (són)
bare (nu)bar (bar)
care (cura)car (cotxe)
chair (cadira)char (carbó)
fare (tarifa)far (lluny)
   fair (just)
mare (euga)mar (espatllar)
   mere (mer -a)
pare (escapçar, pelar)par (igualtat)
   pair (parella)
scare (espantar)scar (cicatriu)
spare (sobrant)spar (boxejar)
stare (mirar fixament)star (estrella)
tear (esquinçar)tar (quitrà)

/iï/ vs /è/

bead (gra de vidre)bed (llit)
bleed (sagnar)bled (sagnat)
breed (raça)bred (criat)
deed (escriptura [document])dead (mort)
feed (alimentar)fed (alimentat)
heed (prestar atenció a)head (cap)
lead (dirigir)led (dirigit), lead (plom)
read (llegir)read (llegit)
seed (llavor)said (dit)
speed (velocitat)sped (SP córrer a tota pastilla)
weed (mala herba)wed (casar-se)
sheaf (garba)chef (cuiner)
liege (senyor feudal)ledge (relleix)
siege (setge)sedge (ciperàcies)
beak (bec)beck (senyal)
cheek (galta)check (comprovar)
peek (ullada)peck (picotejar)
deal (negociar)dell (vall petita i fonda)
feel (sentir)fell (SP caure)
heel (taló)hell (infern)
kneel (agenollar)knell (toc de difunts)
seal (segellar; foca)sell (vendre)
spiel (rotllo)spell (lletrejar)
teal (xarxet)tell (dir)
steam (vapor)stem (tija)
dean (degà)den (cau)
glean (espigolar)glen (vall estreta)
mean (significar)men (homes)
teen (adolescent)ten (deu)
wean (deslletar)when (quan)
creep (moure's sigilosament)crepe (crep)
heap (munt)hep (sofisticat, al corrent)
peep (piulet)pep (dinamisme)
steep (costerut)step (pas)
lease (arrendar)less (menys)
geese (oques) — guess (endevinar)
beat (batre)bet (apostar)
   beet (remolatxa)
meat (carn)met (reunit)
   meet (trobar-se)
neat (ordenat)net (xarxa)
peat (torba)pet (mascota)
seat (seient)set (establir)

/ér/ vs /ər/

fear (por)fir (avet), fur (pellissa)
hear (sentir d'oïda)her (ella)
   here (aquí)
peer (parell)per (per)
   pier (moll)
sear (abrasar)sir (senyor)
shear (esquilar)sure (segur)
spear (llança)spur (esperó)
steer (guiar)stir (remenar)

/ai/ vs /é/

jibe (estar d'acord; burla)jib (floc [veler])
mice (ratolins)miss (perdre)
bide (restar)bid (oferta)
hide (amagar)hid (SP amagar)
ride (muntar)rid (desembarassar)
slide (lliscar)slid (SP lliscar)
rife (abundant)riff (frase musical)
dike (dic)dick (polla)
hike (fer una caminada) — hick (taujà)
like (agradar) — lick (llepar)
pike (lluç de riu) — pick (pic)
aisle (passadís)ill (malalt)
bile (bilis)bill (projecte de llei)
dial (dial [escala graduada])dill (anet)
file (arxiu)fill (omplir)
mile (milla)mill (molí)
pile (pila)pill (píndola)
rile (treure de polleguera)rill (rierol)
style (estil)still (encara)
tile (rajola)till (fins)
trial (judici, prova)trill (refilet)
wile (ardit)will (voluntat)
dime (moneda de deu centens)dim (fosc)
grime (brutícia)grim (sinistre)
prime (principal)prim (llepafils)
rime (gebre)rim (vora d'un cèrcol)
   rhyme (rima)
slime (llim)slim (prim)
dine (sopar)din (estrèpit)
fine (multa)fin (aleta)
pine (pi)pin (agulla de cap)
sign (rètol)sin (pecat)
shine (brillar)shin (tíbia)
tine (pua)tin (estany)
gripe (queixa)grip (empunyar)
pipe (tub; pipa)pip (llavor)
ripe (madur)rip (esquinçar)
stripe (ratlla)strip (tira)
snipe (becadell)snip (retallar)
type (tipus)tip (punta)
tripe (tripada)trip (viatge)
bite (mossegar)bit (SP mossegar)
fight (lluitar)fit (ajust)
flight (vol)flit (voletejar)
height (alçada)hit (colpejar)
light (llum)lit (encès)
might (força)mitt (manyopla)
night (nit)knit (fer mitja), nit (enze)
sight (vista)sit (seure)
spite (malícia)spit (escopir)
tight (cenyit)tit (teta)
wight (criatura)wit (enginy)

/air/ vs /ər/

fire (foc)fir (avet)
hire (contractar)her (ella)
pyre (pira)per (per)
sire (pare; engendrar)sir (senyor)
shire (comtat)sure (segur)
spire (agulla, pinacle)spur (esperó)
wire (filferro)were (SP ser/estar)

/óu/ vs /ò/

globe (globus)glob (glòbul)
lobe (lòbul)lob (tirar alt)
robe (túnica)rob (atracar [crim])
goad (agullonar)god (déu)
node (node)nod (assentir amb el cap)
road (carretera)rod (barra)
   rode (SP muntar eixancarrament)
oaf (enze)off (fora de lloc)
dole (subsidi d'atur)doll (nina)
foal (pollí)fall (caure)
goal (objectiu)gall (bilis)
hole (forat)hall (entrada, passadís)
mole (talp)mall (centre comercial)
pole (pal)pall (embafar)
   poll (enquesta)
shoal (banc de sorra)shawl (xal)
stole (estola)stall (fugir d'estudi)
toll (peatge)tall (alt)
cone (con)con (estafa)
lone (solitari)lawn (gespa)
   loan (préstec)
phone (telèfon)fawn (cervatell)
cope (donar l'abast)cop (policia)
hope (esperança)hop (botre)
lope (córrer amb passss llargues)lop (tallar)
mope (fer morros)mop (pal de fregar)
pope (papa)pop (petita detonació)
slope (pendent)slop (vessar-se)
pose (posa)pause (pausa)
bloat (inflar)blot (taca)
coat (abric)cot (llit plegable, de lona)
dote (adorar)dot (punt)
goat (cabra)got (SP aconseguir)
note (nota)not (no)
oat (civada)ought (aux. modal)
rote (rutina)rot (podrir)
   wrote (SP escriure)
shoat (garrí)shot (tir)

/uu/ o /iu/ vs /ʌ/

boob (teta)bub (forma d'adreça informal)
cube (cub)cub (cadell)
rube (taujà)rub (fregar)
tube (tub)tub (banyera, cubell gros)
crude (cru)crud (incrustació de brutícia)
dude (paio)dud (cosa que no funciona)
mood (humor)mud (fang)
goof (babau)guff (ximpleries)
poof (hop)puff (bufada)
roof (teulada)rough (aspre)
cool (fresc)cull (seleccionar)
ghoul (dimoni necròfag)gull (gavina)
mule (mula)mull (reflexionar)
school (escola)scull (rem)
boom (auge)bum (indigent)
doom (perdició)dumb (mut)
gloom (foscor; melanconia)glum (moix)
plume (ploma)plumb (plomada), plum (pruna)
boon (benedicció)bun (panet)
dune (duna)done (fet)
goon (enze)gun (arma de foc)
noon (migdia)nun (monja)
rune (runa)run (córrer)
soon (aviat)sun (sol), son (fill)
spoon (cullera)spun (filat)
coop (galliner)cup (tassa)
poop (popa)pup (cadell)
soup (sopa)sup (sopar)
moose (ant)muss (desordenar)
truce (treva)truss (braguer [med.])
booze (beguda alcohòlica)buzz (brunzit)
fuse (fusionar)fuzz (pelussa)
boot (bota)but (però, sinó)
chute (tremuja)shut (tancar)
coot (fotja)cut (tallar)
   cute (bufó)
jute (jute)jut (sobresortir)
moot (discutible)mutt (gos)
newt (tritó)nut (fruit sec)
root (arrel)rut (rodera)
scoot (tocar el dos)scut (cua curta)

/iʊr/ vs /ər/

cure (cura)cur (gos de mala raça)
pure (pur)purr (roncar [gat])

contacte / email


visca.com | Pronunciació