visca.com | Pronunciació

Com pronunciar la vocal tònica de mots d'arrel llatina quan es troba davant de consonant+vocal

La norma que diu que una vocal es pronuncia llarg quan va davant de consonant més vocal té moltes excepcions en el cas de mots manllevats del francès. (La identificació d'aquests mots no és difícil, ja que tenen una gran semblança amb els mots catalans corresponents.) En aquests casos, l'anglès pronuncia la vocal tònica a vegades llarg, conformant-se amb la regla, però a vegades breu. Malauradament no hi cap regla pràctica que ens pot ajudar a saber la pronunciació d'aquests mots; s'han d'aprendre amb la pràctica. Per tant, oferim ara dues llistes: en la primera les vocals en qüestió es pronuncien breus i, en la segona, es pronuncien llargues.

Columna 1 Versió MP3
Columna 2 Versió MP3
Columna 3 Versió MP3
Casos en què es pronuncia el so breu de la vocal
Paraules Pron. Paraules Pron. Paraules Pron.
animal
balance
benefit
camera
capital
civil
clinic
column
credit
critic
damage
desert
family
finish
general
habit
honest
/æ·ne·mel/
/bæ·lens/
/bè·ne·fét/
/kæ·me·ra/
/kæ·pe·tel/
/sé·vel/
/klé·nék/
/kò·lem/
/crè·det/
/kré·ték/
/dæ·metj/
/dè·zert/
/fæm·li/
/fé·néʃ/
/tjè·ne·rel/
/hæ·bet/
/ò·nest/
honor
limit
manage
metal
minute
model
modern
monitor
novel
panel
penalty
planet
policy
popular
poverty
present
prison
/ò·ner/
/lé·met/
/mæ·nétx/
/mè·tel/
/mé·net/
/mò·del/
/mò·dern/
/mò·ne·ter/
/nò·vel/
/pæ·nel/
/pè·nel·ti/
/plæ·net/
/pè·le·si/
/pò·piu·ler/
/pò·ver·ti/
/prè·zent/
/pré·zen/
product
profit
project
proper
salad
salary
second
solid
spirit
status
talent
topic
tragedy
travel
visit
volume
/prò·dect/
/prò·fet/
/prò·tjèct/
/prò·per/
/sæ·led/
/sæ·le·ri/
/sè·kend/
/sò·led/
/spé·ret/
/stæ·tes/
/tæ·lent/
/tò·pék/
/træ·tge·di/
/træ·vel/
/vé·zet/
/vòl·ium/

Columna 4 Versió MP3
Columna 5 Versió MP3
Columna 6 Versió MP3
Casos en què es pronuncia el so llarg de la vocal
Paraules Pron. Paraules Pron. Paraules Pron.
basic
basis
capable
climate
computer
crisis
decide
favor
fiber
final
flavor
focus
forest
future
global
human
humor
/bei·sék/
/bei·ses/
/kei·pe·bel/
/klai·met/
/kem·piu·ter/
/krai·ses/
/de·said/
/fei·ver/
/fai·ber/
/fai·nel/
/flei·ver/
/fóu·kes/
/fó·rest/
/fiu·txer/
/gló·bel/
/hiu·men/
/hiu·mer/
meter
minor
moment
moral
motive
motor
music
native
nature
label
labor
later
legal
license
local
locate
major
/mí·ter/
/mai·ner/
/móu·ment/
/mó·rel/
/móu·tév/
/móu·ter/
/miu·zék/
/nei·tév/
/nei·txer/
/lei·bel/
/lei·ber/
/lei·ter/
/lí·guel/
/lai·sens/
/lóu·kel/
/lóu·keit/
/mei·tjer/
notice
paper
pilot
private
profile
recent
rumor
silence
silent
solar
student
stupid
super
total
virus
vital
/nóu·tes/
/pei·per/
/pai·let/
/prai·vet/
/próu·fail/
/rí·sent/
/ru·mer/
/sai·lens/
/sai·lent/
/sóu·ler/
/stiu·dent/
/stiu·ped/
/su·per/
/tóu·tel/
/vai·res/
/vaitel/

visca.com | Pronunciació