visca.com | Pronunciació anglesa simplificada

No tenim "ous", en anglès

La pronunciació anglesa té fama de ser molt difícil, però creiem que el problema principal és més aviat la seva ortografia, amb unes regles un bon xic complexes, les quals, a més, compten amb moltes excepcions. Com veurem tot seguit, en el cas d'un dialecte que podem anomenar "mid-Atlàntic", que no és precisament britànic ni nord-americà, sinó que fa servir de cadascun els valors fònics més a prop del català, hi ha només tres sons vocàlics estranys al català. A saber:

(1) Versió MP3

(1) Les cinc vocals angleses s'anomenen /ei/ (A), /iï/ (E), /ai/ (I), /óu/ (O) i /iu/ (U). Es pronuncien així quan es troben davant una consonant (excepte R) més vocal. Exs.: plate /pleit/, eve /iïv/, time /taim/, home /hóum/, cute /kiut/.

Excepció: La U davant de consonant més vocal es pronuncia /uu/ quan es troba després de les consonants J, L, R i S: Exs.: June /tjuun/, rude /ruud/, etc.

Ull viu! El fonema /òu/ no existeix en anglès; hi ha el /óu/ (home /hóum/) i el /au/ (house /haus/), però no tenim "ous", en anglès.

(2) Versió MP3

(2) Quan no es troben davant de consonant més vocal, és a dir, quan precedeixen dues consonants o una consonant final de mot (en tots dos casos, exceptuant la R), les cinc vocals angleses es pronuncien /æ/ (A), /è/ (E), /é/ (I), /ò/ (O) i /ʌ/ (U). Pel que fa als dos fonemes estranys al català, el símbol /æ/ respon a la pronúncia d'una E superoberta i el símbol /ʌ/ correspon al so que fem quan dubtem, vocalitzant sense formar cap mot. Exs.: matter /mæ·ter/ i cat /kæt/; center /cèn·ter/, pet /pèt/; bitter /bé·ter/, sick /céc/; common /cò·men/, got /gòt/ i muscle /mʌ·sel/, sun /sʌn/.

Nota: Quan en la pronunciació figurada apareix una E en una síl·laba àtona, tal vocal es pronuncia neutra, com es fa en el català oriental. Volem fer servir, sempre que sigui possible, lletres conegudes per tothom i esperem que aquest fet no dificulti la lectura als qui parlen dialectes del català que no disposen del so de la vocal neutra.

(3) Versió MP3

(3) Quan les cinc vocals es troben davant de la combinació «R més vocal» es pronuncien /èr/ (A), /ér/ o /ier/ (E), /ai·er/ (I), /ór/ (O) i /iur/ (U). Exs.: care /kèr/, here /hér/ o /hier/, fire /fai·er/, more /mór/ i pure /piur/.

(4) Versió MP3

(4) Quan les cinc vocals es troben davant de la combinació «R més consonant» o R final de mot es pronuncien /ar/ (A), /ər/ (E), (I) i (U), i /ór/ (O). Exs.: margin /mar·tjen/, car /car/; certain /sər·ten/, her /hər/; circus /sər·kes/, fir /fər/; corner /kór·ner/, for /fór/ i purple /pər·pel/, fur /fər/.

Dígrafs

A grans trets, l'anglès compta amb uns dinou dígrafs, i sols un dels quals té una pronúncia estranya al català. A saber:

(5) Versió MP3

(5) Els dígrafs AI, AY i EI es pronuncien /ei/; AIR es pronuncia /èr/. Exs.: wait /weit/, play /plei/, vein /vein/, chair /txèr/.

— Es dígrafs AU i AW es pronuncien /ò/. Exs.: sauna /sòna/, August /ò·guest/, hawk /hòk/, law /lò/.

— Els dígrafs EA, EE i IE sonen /iï/; EAR i EER sonen /ér/ o /ier/ i EAR+consonant sona /ər/. Exs.: clean /kliïn/, meet /miït/, niece /niïs/, clear /klér/ o /klier/, beer /bér/ o /bier/, learn /lərn/.

Excepció: El dígraf EA sovint sona /è/. Exs.: bread /brèd/, measure /mè·jer/. Vegeu també Mots anglesos en què la EA es pronuncia e oberta.

— Els dígrafs EU, EW, UE i UI sonen /iu/ o /uu/ després de les consonants J, L, R i S; EUR sona /iur/. Exs.: neutral /niu·trel/, few /fiu/, flew /fluu/, argue /ar·guiu/, true /truu/, fruit /fruut/, Europe /iur·ep/.

(6) Versió MP3

(6) Els dígrafs OA i OE sonen /óu/ i OAR sona /ór/. Exs.: boat /bóut/, toe /tóu/, board /bórd/.

— Els digrafs OI i OY sonen /oi/. Exs.: boy /boi/, voice /vois/.

— Els dígraf OO sona /uu/ i OOR sona /ór/. Exs.: food /fuud/, door /dór/.

Excepció: El dígraf OO sovint sona /ʊ/, so que es produeix pronunciant una vocal neutra amb la boca formant una U, com el so eux en francès. Exs.: good /gʊd/, book /bʊk/.

— El dígraf OU sona /au/ i OUR sona /aur/ o /ór/. Exs.: found /faund/, trout /traut/, flour /flau·er/, course /córs/.

Ull viu! El dígraf OU no sona mai /òu/.

— El dígraf OW sona /au/ i /óu/. Exs.: now /nau/, brown /braun/, grow /gróu/, known /nóun/.

Ull viu! El dígraf OW no sona mai /òu/.

Hem compost una llista de mots anglesos poc familiars que podeu intentar de pronunciar correctament, malgrat no haver-los vist mai, seguint les normes fornides en aquesta pàgina.

contacte / email


visca.com | Pronunciació anglesa simplificada