visca.com | Phrasal verbs

Cas especial: «verb+adverbi» anglès traduït per «verb+gerundi» català

Hi ha molts casos en què la combinació anglesa «verb + adverbi» es tradueix en català pel gir «verb+gerundi», on el verb anglès correspon al gerundi català i l’adverbi anglès correspon al verb català. Per exemple, quan l’adverbi anglès in es combina amb certs verbs de moviment, es tradueix en català per la locució «entrar + gerundi». Exemple:


Sam walked/ran/jumped/flew in.

En Sam entrà caminant/corrent/saltant/volant.


Presentem ara una taula que mostra algunes de les possibilitats de formar combinacions «verb de moviment + adverbi». Tots els verbs anglesos de la columna esquerra es poden combinar amb tots els adverbis de la columna dreta i la traducció en català es farà emprant el verb de la columna dreta amb el gerundi del de la columna esquerra. Exemples:


he flew across, he flew away, he flew back, he flew down, etc.

travessà volant, se n’anà volant, tornà volant, baixà volant, etc.

I ran in, I ran off, I ran on, I ran out, etc.

entrava corrent, me n’anava corrent, continuava corrent, sortia corrent, etc.


verb anglès → gerundi català

adverbi anglès → verb català

crawlgatejant

driveamb cotxe, portant cotxe

flyamb avió, volant

runcorrent

rushcuita-corrents

staggerfent tentines

swimnedant

walkcaminant

acrosstravessar

away/offanar-se’n

backtornar

downbaixar

inentrar

offanar-se’n

oncontinuar

outsortir

uppujar, acostar-se


Més exemples (ordenats pel verb anglès):


1) When I picked up my shoe a bug crawled out.

Quan vaig agafar la sabata un insecte en va sortir (gatejant).

2) They drove away.

Se’n van anar amb/portant cotxe.

3) We flew back from Brussels last night.

Ahir a la nit vam tornar de Brussel⋅les amb avió.

4) The dog ran/rushed down when he heard them come in.

El gos baixava corrent/cuita-corrents quan els va sentir entrar.

5) The tourists staggered out and started walking home.

Els turistes sortien fent tentines i començaren a caminar cap a casa.

6) Though he was tired he knew he had to swim on.

Encara que estava cansat sabia que havia de continuar nedant.

7) They walked/ran up to me and asked for directions.

Se’m van acostar (caminant/corrent) i em demanaren direccions.


contacte / email

visca.com | Phrasal verbs