visca.com | Gramàtica anglesa Vols. I-V

CAPÍTOL XIV
TRADUCCIÓ EN ANGLÈS DEL PRONOM EN

I. Traducció en anglès del pronom adverbial o partitiu en quan representa:
A) el complement directe
  quan va acompanyat d'un adjectiu o d'un nom
  quan no va acompanyat d'un adjectiu o d'un nom
B) altres funcions gramaticals
  quan representa el subject completiu
  quan representa el predicat nominal
  quan representa el complement predicatiu

II. Traducció en anglès del pronom feble en quan substitueix complements introduïts per la preposició de i representa:
A) el complement preposicional d'objecte
  de verbs pronominals traduïts per verbs preposicionals
  de verbs pronominals traduïts per verbs transtius
  de verbs no pronominals
B) altres tipus de complement
  el complement del nom
  el complement circumstancial de procedència o origen
  el complement circumstancial de causa

I. Traducció en anglès del pronom adverbial o partitiu en

El pronom feble adverbial o partitiu en representa un mot o grup de mots de sentit partitiu i altres. Expressa que d'un conjunt de coses o d'una cosa divisible n'agafem o en considerem una part. Vegem ara com es tradueix en anglès aquest pronom, segons la funció gramatical que fa.

A) En representant el complement directe

És convenient de distingir dos casos en què el pronom feble en representa el complement directe: bé quan va acompanyat d'un adjectiu numeral o quantitatiu (o, menys sovint, un pronom) o bé quan va sense tal acompanyament. En el primer cas la traducció en anglès del pronom en resulta gairebé sempre opcional i, potser en ares de la brevetat, generalment omesa, mentre que, en el segon, s'ha de traduir per some. Veurem que això és perquè els mots que poden acompanyar el pronom en solen tenir una expressió corresponent en anglès i, a diferència del català, l'anglès en té prou amb aquesta expressió per a fer la traducció. Vegem ara un parell d'exemples que mostren aquesta diferència:

1) En tens prou? (el pronom en va acompanyat d'un adjectiu; traducció opcional).
Do you have enough? o bé, Do you have enough of it? (vegeu la secció següent).

2) Vols pa? Doncs, agafa'n! (el pronom en no va acompanyat; cal traduir-lo per some).
Do you want bread? Then take some!

Estudiarem primer el cas en què el pronom en va acompanyat, ja que potser és el més freqüent, i després el cas en què en fa de complement tot sol. Finalment haurem de parlar d'un tercer cas, menys important, en què el pronom en va acompanyat d'un sintagma preposicional.

El pronom en va acompanyat d'un adjectiu o d'un nom

Quan el pronom feble partitiu en va acompanyat d'un adjectiu numeral o quantitatiu o bé d'un substantiu, es pot traduir en anglès per of them (literalment, d'ells o d'elles) si el complement directe que representa és comptable, i per of it (literalment, d'ell o d'ella) si aquest és no comptable. Aquesta traducció resulta sempre opcional i és generalment preferible d'ometre-la, sobretot en el cas que l'antecedent del pronom en sigui un nom no determinat (els exemples 1a, 2a i 3a); si representa un nom determinat, l'ús de of them o of it dóna a l'expressió un sentit més rodó (exs. 1b, 2b i 3b). Veurem ara uns quants exemples:

1a) —Tenim tomàquets? —Sí, en tenim tres (antecedent indeterminat: tomàquets).
Do we have any tomatoes?" "Yes, we have three."
b) —Tenim cap d'aquests tomàquets de Blanes? —Sí, en tenim tres (antecedent determinat: aquests tomàquets de Blanes).
Do we have any of those tomatoes from Blanes?" "Yes, we have three (of them)."

2a) —Voleu bitllets? —Sí, compra'n tres (antecedent indeterminat: bitllets).
Do you want tickets?" "Yes, buy three."
b) Les entrades valen tres mil pessetes; quantes en vols? (antecedent determinat: les entrades).
The tickets are three thousand pessetes; how many (of them) do you want?

3a) Ocells? No n'hem vist (o vistos) gaires (antecedent indeterminat: ocells).
Birds? We haven't see many.
b) —Heu vist cap de les gallines del meu oncle? —Sí, fa mitja hora n'hem vistes un parell (antecedent determinat: les gallines del meu oncle).
Have you seen any of my uncle's chickens?" "Yes, we saw a couple (of them) half an hour ago."

4) —Vols cigrons? —Sí, però no me'n posis gaires.
Do you want some chickpeas?" "OK, but don't give me many."

5) Els Pujol tenen tres fills, però els Garcia només en tenen un.
The Pujols have three children but the Garcias only have one.

6) Abans hi havia trenta pomes, però només en queden dues.
There used to be thirty apples, but there are only two (of them) left.

7) Si no t'agraden aquests mocadors, tria'n uns altres.
If you don't like these handkerchiefs, choose some others.

8) Només n'he agafat un! (dels bombons que hi havia a la taula).
I only took one (of them). (S'hi pot afegir of them per a donar-hi més èmfasi.)

Per acabar, notem que el pronom feble en es tradueix per ones en el gir «en + verb + de + adjectiu». Observem que en aquest context el nom representat per en és sempre comptable i que la traducció en anglès resulta obligatòria:

9) Camises? En tenim de molt maques.
Shirts? We have some really pretty ones.

10) Trobaràs capses petites i també en trobaràs de grosses.
You'll find (some) little boxes and you'll also find (some) big ones.

El pronom en no va acompanyat d'un adjectiu o d'un nom

Quan el pronom feble en no va acompanyat de cap altre mot, és a dir, quan és l'únic complement que hi ha, es tradueix en anglès per some. Exemples:

1) Tens pomes? Doncs, porta-me'n.
Do you have (any) apples? Then bring me some.

2) Us agrada el vi? Doncs, beveu-ne!
Do you like wine? Then drink some!

Observem que, en el context d'una conversa, en anglès podem sovint prescindir del verb, utilitzant un auxiliar, i així el pronom en no es tradueix. Exemple:

3) —Que veneu cireres? —N'hem venudes, però ja no en venem.
Do you sell cherries?" "We used to, but we don't any more."

B) En representant altres funcions gramaticals

A part de representar el complement directe, el pronom adverbial i partitiu en també pot representar el subjecte completiu (és a dir, un subjecte posposat al verb), el predicat nominal o el complement predicatiu. En el primer cas, observem que a vegades els verbs que normalment tenen el subjecte completiu no tenen traducció directa en anglès —verbs com ara faltar, quedar, caldre, etc.— i en aquests casos l'anglès normalment tindrà una altra manera d'expressar la locució. A més, en pot representar el subjecte completiu de verbs de moviment, com ara arribar i sortir, i aleshores es pot traduir en anglès per one. Finalment, esmentem que les frases en què el pronom en representa el predicat nominal o el complement predicatiu tenen una sintaxi estranya a l'anglès i cal traduir-les utilitzant construccions alternatives.

En representa el subjecte completiu

1) Se me n'acut una de bona (d'idea).
A good idea has just come to me o, més col·loquialment, I've just had a great idea.

2) Ja la fa temps que se'n va anar, pero ens en queda el record.
He left a long time ago, but our rembrance of him remains.

3) Si els en cal (de fil), els en durem.
If they need thread, we'll take them some.

4) —¿Surt un tren cap a París, avui? —Em penso que sí, que en surt.
Are there any trains leaving for Paris today?" "I think so" o bé "I think there's one."

5) —Ha arribat cap avió? —Sí, n'acaba d'arribar un.
"Have any planes arrived?" "Yes, one has just landed."

En representa el predicat nominal

1) —Els pantalons em són amples. —Sí, te'n són.
"These pants are too loose on me". "Yes, they are".

2) Que n'és, d'impressionant, aquest poema!
This poem is really impressive! This is some poem!

3) Que se'n necessita, de paciència!
Pacience is needed very badly.

4) És un bon libre; qui n'és l'autor?
It's a good book; who is its/the author?

5) Pel que fa als meus alumnes, en Martí n'és un dels més aplicats.
As for my students, Martí is one of the most diligent.

6) D'aquest desastre, admeto que tinc una bona part de culpa.
I admit that a great part of the blame for this disaster is mine.

En representa el complement predicatiu

1) Feia de traductora, però ara fa temps que no en fa.
She used to work as a translator, but she hasn't done so for quite a while.

2) M'he fet soci de Llengua Nacional. Tu no te'n faràs?
I've just become a member of Llengua Nacional. Aren't you going to do so as well?

3) Si no nomenen tresorer en Joan, te'n nomenaran tu.
It they don't name Joan treasurer, they'll name you.

II. Traducció en anglès del pronom feble en quan substitueix complements introduïts per la preposició de

Pel que fa a la traducció del pronom feble en quan substitueix complements introduïts per la preposició de, el cas més important que haurem d'estudiar és quan en representa el complement d'un verb de règim preposicional; exs.: Me'n recordo (d'ella), No en parlis més (d'això). Veurem que un gran nombre d'aquests verbs són pronominals i, com que l'anglès no sol disposar d'aquest tipus de verbs, es tradueixen en anglès de maneres diverses i, com és lògic, la traducció del pronom en dependrà de com es tradueixi el verb en qüestió. En la primera secció d'aquest apartat dividirem els verbs catalans en pronominals i no pronominals; després estudiarem com s'ha de traduir el pronom en amb els verbs més importants de cada categoria.

A més, hi ha tres altres casos de menys importància que ens caldrà mirar: el pronom en representant el complement circumstancial de procedència o origen, el complement circumstancial de causa i el complement del nom. Estudiarem aquests casos en la segona secció d'aquest apartat.

A) En representant el complement preposicional d'objecte

És convenient de dividir en tres grups els verbs amb els quals el pronom feble en representa el complement preposicional d'objecte: els pronominals que es tradueixen per verbs de règim proposicional —p.e.: Se'n van queixar (They complained about it)—, els que es tradueixen per verbs transitiius —p.e.: Se'n penedeixen (They regret it)— i els no pronominals —p.e.: En tinc cura (d'una àvia) (I take care of her)—. Vegem ordenadament els tres grups.

Verbs pronominals traduïts per verbs preposicionals

Els verbs pronominals catalans que accepten complements són gairebé sempre de règim preposicional; els seus complements van introduïts per la preposició de i, per tant, aquests complements són representats per en. Observem que els verbs anglesos que corresponen a aquests verbs solen ser també de règim preposicional —estudiarem els que no ho són en l'apartat següent— i en aquests casos el pronom en es tradueix pel gir «preposició + pronom».

Oferirem ara uns quants exemples de l'ús de en amb els verbs pronominals catalans que es tradueixen en anglès per verbs que són de règim preposicional; notem que hi ha sovint una falta de correspondència entre les preposicions; és a dir, se sol traduir en anglès el pronom de per of o from, però en el cas que estudiem ací la preposició va determinada pel verb i a vegades es tradueix d'una manera insòlita.

1) amagar-se dehide from.
Els nens s'amaguen dels pares; se n'amaguen des de fa dues hores.
The children are hiding from their parents; they've been doing so (hiding from them) for two hours.

2) assabentar-se de find out about.
No s'assabentaven de l'afer perquè no els interessava assabentar-se'n.
They didn't find out about the affair because it wasn't in their interest to find out about it o, més col·loquialment: ... in their interest to do so.

3) burlar-se demake fun of.
Aquests nois sempre es burlen dels altres. Per què se'n burlen?
Those boys are always making fun of the others. Why do they do that? (o Why do they make fun of them)?

4) cansar-se deget tired of.
En Roger i la Sílvia no es cansen mai l'un de l'altre; no se'n cansen mai.
Roger and Silvia never get tired of each other; they never do (o they never get tired of each other).

5) encarregar-se detake care of.
No t'amoïnis; me n'encarregaré jo, d'això.
Don't worry; I'll take care of it (myself).

6) enyorar-se deget homesick for.
La Laura s'enyora de les muntanyes; se n'enyora.
Laura is getting homesick for the mountains; she's getting homesick for them.

7) estar-se derefrain from.
No em puc estar de dir-los el que penso; no me'n puc estar.
I can't refrain from telling them what I think; I can't refrain from it, o bé ... from doing so.

8) mofar-se de — Vegeu burlar-se.

9) oblidar-seforget about.
S'ha oblidat de la reunió; se n'ha oblidat.
He forgot about the meeting; he forgot about it.

10) queixar-se decomplain about.
Si no millora el servei, me'n queixaré!
If the service doesn't improve, I'm going to complain!

11) refiar-se derely on.
No us podeu refiar d'un mentider; no us en podeu refiar.
You can't rely on a liar; you can't rely on one.

12) vanar-se debrag about, boast about.
Es vanaven de la seva sort; se'n vanaven.
They were bragging about their luck; they were bragging about it.

Verbs pronominals que es tradueixen en anglès per verbs transitius

Hi ha un petit però important grup de verbs pronominals catalans que es tradueixen en anglès per verbs transitius. En aquests casos, quan el pronom en representa un substantiu es tradueix per un pronom sol, i quan representa un infinitiu es tradueix per to (exs. 3b i 5b). Exemples:

1) adonar-se derealize
No em vaig adonar del que havien fet; no me'n vaig adonar.
I didn't realize what they'd done; I didn't realize it.

2) fiar-se de trust
No em fio del president; no me'n fio.
I don't trust the president; I don't trust him.

3) oblidar-seforget
a) S'ha oblidat de les flors; se n'ha oblidat.
He forgot the flowers; he forgot them.
b) S'ha oblidat de fer els encàrrecs; se n'ha oblidat.
He forgot to run the errands. He forgot to.

4) penedir-se deregret
a) Ens penedim del que havíem dit; ens en penedim.
We regret what we said; we regret it.
b) Ens penedim d'haver-hi anat; ens en penedim.
We regret having gone (going) there; we regret it.

5) recordar-se deremember
a) T'has recordat del regal? Te n'has recordat?
Did you remember the present? Did you remember it?
b) T'has recordat de tancar l'aixeta? Te n'has recordat?
Did you remember to turn off the faucet? Did you remember to?

Verbs no pronominals

Gairebé tots els verbs no pronominals catalans que fan servir de davant els seus complements es tradueixen en anglès per verbs que també són de règim preposicional (per a les excepcions, vegeu exs. 8 i 9); per tant, l'anglès tradueix el pronom en pel gir «preposició + pronom». Destaquem dos girs especialment importants: «ser + nom/adj. + de» i «tenir + nom + de»; en són exemples ser la causa de (be the cause of), ser compost o fet de (consist of), tenir gust de (taste of). (Aquests girs són un cas del complement del nom, cas estudiat més avall.) Exemples:

1) Això era la causa de tots els nostres problemes; n'era la causa.
This was the cause of all our problems; it was the cause of them.

2) La taula és feta de fusta; n'és feta.
The table is made of wood; it's made of it.

3) Aquest refresc té gust de metall; en té gust.
This soft drink tastes of metal; it tastes of it.

Donarem primer una llista dels verbs més importants d'aquesta categoria i després n'oferirem uns quants exemples.

Verbs no pronominals catalans que fan servir de davant els seus complements
dependre dedepend on
diferir dedefer to
formar part defit into
parlar despeak about (of)
penjar dehang out of
prescindir dedo without
ser la causa deresult in
ser responsable deanswer for
ser compost o fet deconsist of
servir deserve for
tenir cura decare for
tenir gust / fer olor detaste / smell of

4) La conclusió depèn de les premisses; en depèn.
The conclusion depends on the premises; it depends on them.

5) Parlaven de religió; en parlaven.
They were talking about religion; they were talking about it.

6) Un cotxe no pot prescindir de combustible; no en pot prescindir.
A car can't do without fuel; it can't do without it.

7) Un cafè irlandès és compost de whisky irlandès, cafè, sucre i crema; n'és compost.
An Irish coffee consists of Irish whisky, coffee, sugar and cream; it's composed of them.

Per acabar, esmentem el verb preposicional català gaudir de, que es tradueix en anglès pel verb transitiu enjoy; en aquest cas, en no es tradueix:

8) —Espero que gaudeixis d'una bona salut. —Mercès, en gaudeixo.
bI hope you enjoy good health." "Thank-you, I do."

B) En representant altres tipus de complement

A part de substituir el complement preposicional d'objecte, el pronom feble en pot representar tres altres tipus de complement; en ordre d'importància, són: el complement del nom, el complement circumstancial de procedència o origen i el complement circumstancial de causa. Veurem ara exemples de cada cas.

En representant el complement del nom

Quan el pronom en representa un complement del nom (o component adnominal, complement determinatiu) que indica pertinença, l'anglès el sol traduir per un possessiu. Exemples:

1) Cal apreciar les qualitats dels nostres amics; cal apreciar-ne les qualitats.
We need to appreciate our friends' qualities; we need to appreciate their qualities.

2) He estat a Girona però no en conec la catedral.
I've been to Girona but I don't know its cathedral.

En canvi, quan en representa un complement del nom que indica especificació, l'anglès pot o bé traduir-lo pel gir —preposició + pronom— o bé no traduir-lo:

3) Això és una prova del crim; n'és una prova.
This is a proof of the crime; it's a proof (of it).

4) L'ampolla és plena de vi; n'és plena.
The bottle is full of wine; it's full (of it).

En representant el complement circumstancial de procedència o origen

Els verbs per als quals el pronom en pot representar el complement circumstancial de procedència són verbs de moviment, com ara sortir, venir, tornar i altres. En aquests casos l'anglès tradueix el pronom en pel gir «from + pronom» o bé «from + there (allà)». Aquesta traducció resulta opcional excepte en el cas que el verb sigui d'aquells que exigeixen un complement (ex. 2). Exemples:

1) Quan nosaltres entrem a classe, ells en surten.
When we go into class, they're coming out.

2) Véns de la platja? Sí, que en vinc.
Are you coming from the beach? Yes, I am (coming from there).

3) —Tornaran de la feina cap a les sis. —¿Així en tornaran d'hora, oi?
They're coming back/home from work around six." "Then they're coming back (from there) early, aren't they?"

4) Els presoners van fugir de la presó; en van fugir.
The prisoners escaped from the prison; they escaped (from there/it).

En representant el complement circumstancial de causa

Quan el pronom en representa el complement circumstancial de causa se sol traduir en anglès per for this/that/it. Això és lògic si considerem que en català aquestes expressions poden ser introduïdes també per la preposició per; exemples:

1) No facis això perquè en seràs castigat (de fer això, per això).
Don't do that because you'll be punished for it.

2) L'objectiu fou assolit, però ell en sofrí moltíssim (d'assolir això, per això).
He obtained his objective (His objective was obtained), but he really suffered a lot for it.

3) Quan se separaren, se'n va deprimir molt.
When they split up,

contacte / email


visca.com | Gramàtica anglesa Vols. I-V