visca.com

Gramàtica anglesa
de Lou Hevly, revisió Josep Ruaix

Índex


 Gramàtica anglesa (vol I)
Temes introductoris, fonètica i ortografia
Martin Louis Hevly
Revisió de J. Ruaix
https://www.claret.cat/ca/llibre/GRAMATICA-ANGLESA-VOLUM-I-849206195

Amb aquest primer volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor, professor nord-americà amb llarga residència a Catalunya, ofereix, després d'uns Temes introductoris, un autèntic manual d'estudi i consulta per als qui desitgen aprofundir i perfeccionar els seus coneixements de fonètica i ortografia de l'anglès.

Al llarg del volum s'estableix una continua comparació de les tres variants que poden interessar més al públic català: l'estandard dels Estats Units («General American English»), l'estandard d'Anglaterra («Received Pronunciation») i el català central. Així es veuen les semblances i diferències entre les diverses pronúncies i es pot aconseguir una informació completa i actual del tema.


Seleccions del llibre

Índex


 Gramàtica anglesa (vol II)
Verbs -- Primera part
Martin Louis Hevly
Revisió de J. Ruaix
Comprar

Amb aquest segon volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor, professor d'anglès nadiu de la ciutat de Seattle, Washington, ofereix el primer tom d'una detallada anà lisi dels verbs anglesos i les seves correspondències en català. Hi destaca un llarg capítol dedicat als anomenats modal verbs (verbs modals).

Aquest manual resultarà útil tant per a l'alumne que comença a estudiar l'anglès, ja que és una gramàtica comparativa i totes les explicacions s'hi donen en català, com per a l'alumne avançat, ja s'hi tracten particularitats sovint desconegudes. A part de les explicacions, llistes i quadres, conté més de dues mil frases d'exemple.


Seleccions del llibre

Índex


 Gramàtica anglesa (vol III)
Verbs -- Segona part
Martin Louis Hevly

Revisió de J. Ruaix
Comprar

Amb aquest tercer volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor, professor nadiu dels Estats Units d'Amèrica i resident a Catalunya, ofereix el segon tom d'una detallada anàlisi dels verbs anglesos i les seves correspondències en català. Concretament, s'hi tracten els verbs d'una manera individualitzada, organitzats en tres seccions principals: verbs compostos (phrasal verbs i verbs preposicionals), complementació verbal (casuística de les relacions verb-complement) i verbs catalans problemàtics (respecte a la seva equivalènvcia en anglès). Cada verb és convenientment exemplificat amb una frase, traduïda també a l'altra llengua. El llibre conté, a més, una sèrie d'apèndixs per tal de facilitar-ne la consulta.


Seleccions del llibre

Recerqueu la nostra base de dades de phrasal verbs i verbs preposicionals.

Índex


 Gramàtica anglesa (vol IV)
Noms i pronoms
Martin Louis Hevly

Revisió de J. Ruaix
Comprar

Amb aquest quart i penúltim volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor, professor angloparlant ben arrelat en terres catalanes, estudia primerament, en vuit capítols, les particularitats dels noms propis i dels noms comuns, i segonament, en catorze capítols, els pronoms personals, possessius, interrogatius, relatius, indefinits, reflexius, etc. Com de costum, l'anglès es va compar ant sistemàticament amb el català i, concretament, s'analitza amb gran detall la manera de traduir els pronoms febles catalans ho, en i hi, tan usuals, a la llengua anglosaxona.

Ressenya d'en Joan Ferrer
Traducció en anglès del pronom en

Índex


 Gramàtica anglesa (vol V)
Adjectius, adverbis, preposicions i conjuncions
Martin Louis Hevly
Revisió de J. Ruaix
Comprar

Amb aquest cinquè i últim volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor, professor angloparlant nadiu ben integrat a Catalunya, estudia primerament, en nou capítols, les particularitats dels adjectius anglesos; segonament, en set capítols, els adverbis; després, en dos capítols, les preposicions, i, en un capítol, les conjuncions. Finalment s'estudien les interjecions, els numerals i la puntuació; encara, en un apèndix, es tracten certs adverbis i preposicions conflictius. Com sempre, l'anglès es va comparant sistemàticament amb el català i s'ofereix una gran bateria de frases, en anglès i en català, exemplificadors.

Índex

Envia'ns un missatge

visca.com