visca.com | Gramātica anglesa

Traducció del temps del subjuntiu català en anglès


Voler i necessitat personal, esperar, estimar-se més, desitjar

Quan el subjecte d'una locució de voluntat o de necessitat personal és el mateix que la persona que haurà d'acomplir l'acció volguda o necessitada, tant el català com l'anglès expressen aquesta acció amb l'infinitiu:

Vull/Necessito anar-hi.
I want/need to go there.
Volia/Necessitava fer-ho.
She wanted/needed to do it.

En canvi, si hom vol o necessita que un altre faci tal acció, en català s'usa una oració subordinada amb el verb en el mode subjuntiu, mentre que en anglès s'empra el gir pronom objectiu + simple infinitive:

Vull/Necessito que hi vagi.
I want/need him to go.
Volia/Necessitava que ho fes jo.
She wanted/needed me to do it.

A més, aquesta construcció s'usa per a traduir les subordinades que van després dels verbs agradar i plaure (like):

M'agrada/Em plau que em cantin cançons de bressol.
I like them to sing me lullabies.

També serveix quan reportem demandes o consells (exs. 6-10), els quals, de fet, tenen un sentit similar a voler i necessitar. Ara bé, recordem que l'anglès a vegades vol el present subjunctive després d'alguns verbs que manifesten demandes o requestes, recomanacions o suggeriments, propostes, resolucions o intencions (per a més detalls vegeu l'apartat del present subjunctive, p. 38 del llibre). Exemples:

1a) Voleu/Necessiteu que ho faci ara/demà?
Do you want/need me to do it now/tomorrow?
b) Volíeu/Necessitàveu que ho fes demà?
Did you want/need me to do it tomorrow?

2a) El metge vol que (ell) descansi.
The doctor wants him to rest.
b) El metge volia que (ell) descansés.
The doctor wanted him to rest.

3a) L'àvia vol/necessita que l'ajudem.
Grandmother wants/needs us to help her.
b) L'àvia volia/necessitava que l'ajudéssim.
Grandmother wanted/needed us to help her

4a) A ella li agrada/li plau que plogui.
She likes it to rain.
b) A ella li agradava que plogués.
She liked it to rain.

5) T'agradaria que t'ajudés?
Would you like me to help you?

6) M'han demanat que me'n faci càrrec.
They asked me to take care of it.

7) El xèrif els va ordenar que marxessin del poble.
The sheriff ordered them to leave town.

8) Li vam aconsellar que consultés el president.
We advised him to consult the president.

9) Hauríem d'animar-lo perquè treballi més fort.
We should encourage him to try harder.

Pel que fa al verb esperar (en el sentit de desitjar que sigui realitat una cosa) (hope), es tradueix segons la regla general (vegeu p. 76 del llibre). Remarquem que els sentits del simple past i del past continuous del verb hope són ben bé iguals, excepte quan hom vol fer una demanda cortesa, cas en el qual s'usa la forma contínua:

Esperava que m'ajudaries.
I was hoping you'd help me.

Si ja no hi ha cap possibilitat que el que hom espera s'esdevingui, l'anglès vol el past perfect:

Esperava que m'hauries ajudat
I had hoped that you'd help me.

Més exemples:

10a) Espero que hi siguin ara/demà.
I hope that they're there now/tomorrow.
b) (Jo) Esperava que... hi fossin (en aquest moment) ...que hi serien (futur en el passat).
I hoped (was hoping) that they were there. I hoped (was hoping) they would be there.

11a) Esperem que ja treballin (estigui treballant).
We hope that they're already working.
b) Esperàvem que ja treballessin (estiguessin treballant).
We hoped (were hoping) that they were already working.

12a) En Joan espera que et proposis de venir.
Joan hopes that you're planning to come.
b) En Joan esperava que et proposessis de venir.
Joan hoped (was hoping) that you were planning to come.

13a) Espero que no tinguis fred.
I hope you won't (o bé aren't going to) be cold.
b) (Jo) Esperava que no tinguessis fred (en aquest moment).
I hoped (was hoping) you weren't cold.
c) (Jo) Esperava que no tindries fred (futur en el passat).
I hoped (was hoping) that you wouldn't be cold.

Es poden traduir de dues maneres les expressions subordinades a un verb de preferència --com ara estimar-se més o preferir-- quan els seus subjectes són diferents dels de la frase principal: would rather + that (opcional) + pronom subjectiu + past subjunctive o bé prefer + that + pronom subjectiu + present subjunctive . Ara bé, si el verb principal és en temps condicional, l'ús del present subjunctive o past subjunctive amb el gir prefer... és facultatiu. Finalment, observem que la construcció would rather... no té forma de pretèrit; per tant, quan es vol destacar que la preferè ncia existia en el passat, és millor d'emprar el gir prefer... . Exemples:

14a) M'estimo més (Prefereixo) que vingui demà.
I'd rather (that) he came tomorrow.
I prefer that he come tomorrow.

b) (Jo) M'estimaria més (Preferiria) que vingués demà.
I'd rather (that) he came tomorrow.
I'd prefer that he come/came tomorrow.

c) (Jo) M'estimava més (Preferia) que vingués un altre dia.
I'd rather (that) he came another day.
Però millor: I preferred that he come another day.

15a) Molts residents s'estimen més (prefereixen) que el servei sigui subvencionat.
Many residents would rather (that) the service were subsidized.
Many residents prefer that the service be subsidized.

b) Molts residents s'estimarien més (preferirien) que el servei fos subvencionat.
Many residents would rather (that) the service were subsidized.
Many residents would prefer that the service be/were subsidized.

c) Molts residents s'estimaven més (preferien) que el servei fos subvencionat.
Many residents would rather (that) the service were subsidized.
Però millor: Many residents preferred that the service be subsidized.

Per no deixar el tema dels subjuntius de voluntat, l'anglès tradueix de dues maneres el gir català condicional de desitjar + que + pretèrit imperfet subjuntiu . A saber, quan es tracta del que esperem que faci (o que no faci) un altre, l'anglès fa servir el gir wish + that (opcional) + substantiu + la forma would:

Desitjaria que no fessis això.
I wish you wouldn't do that.

En canvi, el fet de saber greu que alguna cosa sigui o no sigui així, s'expressa amb la construcció wish + that (opcional) + substantiu + past subjunctive:

Desitjaria que fos més jove.
I wish I were younger.

Remarquem que la mateixa frase catalana pot ser traduïda de dues maneres, depenent del significat. Per exemple, Desitjaria que portés el cotxe més a poc a poc s'expressa I wish he would drive more slowly si significa Desitjaria que tingués la bona voluntat de portar el cotxe més a poc a poc. En canvi, es tradueix I wish he drove slower si simplement lamentem el fet que ell porti el cotxe tan ràpidament.

A més, quant a l'ús del past subjunctive, cal tenir en compte que, si es tracta o bé d'intencions futures o bé d'expressions substituïbles per una forma contínua, l'anglès vol obligatòriament el past subjunctive continuous. Per tant, l'oració Desitjaria que ell portés (estigués portant) el cotxe més a poc a poc es tradueix per I wish he were driving slower. Més exemples:

16) Ell desitjaria que ella deixés de fumar (que tingués ganes de deixar de fumar).
He wishes she would quit smoking.

17) (Jo) Desitjaria que demà vinguessin amb nosaltres (però sabem que no pot ser).
I wish they were coming with us tomorrow.

18) (Jo) Desitjaria que begués (estigués bevent) cervesa amb tu a Brooklyn.
I wish I were drinking beer with you in Brooklyn.

19) (Jo) Desitjaria que ella fos més pràctica.
I wish she would be more practical (penso que podria ser més pràctica, si volgués).
I wish she were more practical (però no ho és, i simplement ho lamentem).

Finalment, notem que els girs wish + substantiu + past subjunctive/past subjunctive continuous i wish + substantiu + past perfect/past perfect continuous tradueixen l'expressió catalana tant de bo + subjuntiu imperfet/subjuntiu plusquamperfet:

20) Tant de bo que (ell) fos aquí.
I wish he were here.

21) Tant de bo que (ell) vingués amb nosaltres.
I wish he were coming with us.

22) Tant de bo que m'hi hagués quedat.
I wish I had stayed there.

23) Tant de bo que el Jordi hagués jugat (hagués estat jugant).
I wish Jordi had been playing.

visca.com | Gramātica anglesa


contacte / email