visca.com | Gramàtica anglesa

Traducció de la perífrasi haver de en anglès

La perífrasi catalana haver de + infinitiu s'usa quan es vol expressar l'acció d'un verb com una obligació a complir i, amb algunes excepcions, es tradueix en anglès per have to + infinitiu . Vegem ara un resum d'aquestes correspondències.


Present

Les afirmacions en el present d'indicatiu de haver de es tradueixen per:

-- have to quan l'obligació és general i no hi destaca cap matís;
-- must quan es vol remarcar l'autoritat o el desig del qui parla (recordem que, en anglès nord-americà, must no s'usa sinó en els casos més formals);
-- be supposed to quan es vol assenyalar que l'obligació és o bé deguda a un pla o arranjament o bé a una norma social.

Exemples:

1) Me n'he d'anar.
I have to leave (les circumstàncies m'hi obliguen).
I'm supposed to leave (tinc un compromís; algú m'espera).
I must leave (m'obligo a mi mateix; crec que cal que ho faci).

2) Has de fer-ho així.
You have to do it like this (obligació general, no perquè ho digui jo).
You're supposed to do it like this (perquè així quedaràs millor, perquè esperem que ho facis així, etc.).
You must do it like this (perquè jo t'ho dic).

3) Hem de córrer!
We have to hurry! (obligació general, no perquè ho digui jo).
We're supposed to hurry (hem promès que ens afanyarem; hi tenim un compromís).
We must hurry! (perquè jo desitjo que ens afanyem).

En canvi, quan fem una pregunta negativa sobre una obligació, no se sol usar el modal must. Exemples:

4) No hem de parlar-ne primer?
Don't we have to talk about it first? (obligació general).
Aren't we supposed to talk about it first? (és a dir, No volen que en parlem primer?).
(??) Mustn't we talk about it first?

5) No has de fer-ho?
Don't you have to do it?
Aren't you supposed to do it?
(??) Mustn't you do it?

Pel que fa a les negacions, el gir no haver de + infinitiu expressa prohibició i es tradueix de dues maneres:

-- per be not supposed to si la prohibició és més general;
-- per mustn't si es vol destacar l'autoritat del qui parla.

Exemples:

6) Tsst! No riguis! (No has de riure!)
Psst! You're not supposed to (o bé You mustn't) laugh!

7) No hem de discutir amb el cap.
We're not supposed to (o bé We mustn't) argue with the boss.

Notem també que es tradueix el gir passiu pronominal s'ha de + infinitiu de dues maneres:

-- Si es tracta d'una possibilitat general i l'infinitiu és transitiu, l'anglès empra una oració passiva amb el complement directe com a subjecte:

8) S'ha de netejar el pati abans de dissabte.
The yard has to be (must be; is supposed to be) cleaned before Saturday.

9) Això s'ha de provar.
This has to be (must be) proven.

-- Si es tracta d'una possibilitat general i l'infinitiu és intransitiu, hom se serveix d'una oració personal com you have to o impersonal com one has to:

10) Un ha de comportar-se com cal.
You have to behave yourself (One has to behave oneself) properly.
You must behave yourself...
You're supposed to behave yourself...

11) S'ha d'anar amb compte.
You have (One has) to be careful.
You must be (One must be) careful.
You're (One is) supposed to be careful.


Futur

El futur de la perífrasi haver de es tradueix generalment per will have to + infinitiu; en cas que es vulgui remarcar que l'obligació és forta, es pot traduir també pel gir be going to have to --recordem que la forma del futur be going to expressa el que sembla probable o inevitable--, però cal dir que no s'usa gaire, ja que és poc àgil. Exemples:

1) Ara es fa tard; haurem d'acabar-ho demà.
It's getting late; we'll have to finish it tomorrow.
2) Si ve la Teresa no ens haurem de refiar del teu germà.
If Teresa comes we won't have to rely on your brother.


Temps compostos

Els temps compostos de haver de es tradueixen generalment per una forma perfecta de la perífrasi have to :

pretèrit pròxim -- have o has + had to
pretèrit plusquamperfet -- had + had to
futur compost -- will have had to
condicional compost -- would have had

Recordem que, en cas que es refereixi a un temps concret acabat avui, el pretèrit pròxim s'ha de traduir pel simple past, és a dir, per la forma had to (ex. 1b). Exemples:

1a) He hagut de fer moltes coses, aquest matí.
I've had to do a lot this morning.
b) He hagut de fer moltes coses, aquest matí (dit a la tarda).
I had to do a lot this morning.

2) Fins ara no hem hagut de considerar les alternatives.
Up till now we haven't had to consider the alternatives.

3) Els vaig dir que havíem hagut d'anul·lar la festa.
I told them that we had had to cancel the party.

4) M'han dit que no havien hagut de contestar-los.
They told me (that) they hadn't had to answer them.

5) Hauria hagut de portar cotxe fins a Lleida si no m'haguessin telefonat (hipotètic).
I would have had to drive to Lleida if they hadn't phoned me.


Pretèrit imperfet

El pretèrit imperfet de la perífrasi haver de es tradueix generalment per was/were supposed to. Observem que es refereix a un temps anterior d'una obligació pretèrita i així no se sap si es va dur a terme o no. Comparem aquesta construcció amb la del pretèrit remot:

1a) Ahir en Joan havia d'anar a Barcelona (no sabem si hi va anar o no).
Joan was supposed to go to Barcelona yesterday.
b) Ahir en Joan va haver d'anar a Barcelona (sabem que, de fet, hi va anar).
Joan had to go to Barcelona yesterday.

Notem també la construcció imperfet de haver de + haver + participi , que es tradueix per was/were supposed to have + participi :

2) Havies d'haver vingut a les sis!
You were supposed to have come at six!

El pretèrit imperfet de haver de es tradueix pel simple past quan es tracta d'obligacions repetides en el passat:

3) Quan vivia amb els pares havia de rentar els plats.
When I lived with my folks I had to wash the dishes.
Més exemples:

4) Ella havia de veure el dentista.
She was supposed to see the dentist.

5) No havien de dir-ho a ningú.
They weren't supposed to tell anybody.

6) No havien de telefonar-los?
Weren't they supposed to call them?

7) Havien de llevar-se cada dia a les sis.
They had to get up every day at six.


Pretèrit remot (pretèrit perifràstic)

El pretèrit remot (pretèrit perifràstic) de la perífrasi haver de es tradueix pel simple past de la perífrasi have to. Exemples:

1) No vam haver d'aprendre la gramàtica generativa.
We didn't have to learn generative grammar.

2) Vaig haver de tornar a cosir tots els vestits.
I had to sew all the costumes again.

3) Per a entrar-hi vam haver de trencar el vidre d'una finestra.
We had to break a window to get in.

4) No els vas haver de pagar?
Didn't you have to pay them?


Condicional

El condicional de la perífrasi haver de es tradueix per would have to quan es tracta d'una expressió hipotètica:

1) Primer hauríem de conèixer la seva família, si es volgués casar amb la nostra filla.
We would have to know his family first if he wanted to marry our daughter.

En canvi, es tradueix per should o ought to quan es tracta de:

-- una inferència provisional:

2) Haurien de ser-hi, a hores d'ara.
They should be (ought to be) there by now.

-- una obligació moral:

3) No hauries de tractar els animals amb crueltat.
You shouldn't be (oughtn't to be) cruel to animals.

-- o un consell:

4) Hauries d'estudiar més.
You should study (ought to study) more.

Més exemples:

5) Haurien de conèixer la situació actual si volguessin tirar endavant.
They would have to know the current situation if they wanted to go ahead with it (hipotètic) .

6a) Hauries d'anar-hi d'hora si li'n volguessis parlar.
You would have to go there early if you wanted to talk to him about it (hipotètic).
b) Hauries d'anar-hi d'hora si li'n vols parlar.
You should go there early if you want to talk to him about it (consell).
c) Hauries d'anar-hi d'hora, perquè tothom compta amb tu.
You should/ought to go there early because everybody is counting on you (obligació moral).

7a) Per tal de modernitzar la granja haurien de vendre una part dels terrenys.
In order to modernize their farm they would have to sell part of their land (hipotètic).
b) Ja es fan vells; haurien de vendre una part dels terrenys.
They're getting old; they should sell part of their land (consell).


visca.com | Gramàtica anglesa


contacte / email