visca.com | Gramātica anglesa

Gramàtica anglesa - Presentació del segon volum

Ens plau de presentar al públic aquest segon volum de la nostra obra Gramàtica anglesa, intitulat Verbs - Primera part, que és el primer de dos toms dedicats a l'estudi dels verbs anglesos. La nostra intenció original era de fer aquest estudi en un sol volum; però, com més avançava l'obra, més ens adonàvem que això no seria pràctic, ja que hauríem hagut d'eliminar un gran nombre de detalls i excepcions o bé confeccionar un manual d'unes dimensions poc àgils. Per tant, voldríem explicar breument les bases que determinen el contingut dels dos toms dedicats els verbs.

El primer volum pretén d'estudiar aquells aspectes dels verbs anglesos que es poden entendre d'una manera general, sense analitzar-los individualment. Es tracta, doncs, de la morfologia; de la correspondència entre els temps verbals anglesos i els catalans; de l'estructura de les oracions negatives i interrogatives; de les veus verbals (activa i passiva), i, per acabar, de l'ús de les formes verbals: infinitius, gerundis i participis. A més, hi incloem un estudi detallat dels anomenats verbs modals, una classe que en català no té correspondència directa. Ò bviament, en aquest cas hem fet una excepció als nostres criteris, ja que estudiem aquests verbs individualment, però pensem que l'excepció és justificada pel fet que l'anàlisi dels verbs modals es basa més en la sintaxi i l'estudi dels temps verbals que no pas en la seva traducció al català; en efecte, la majoria dels auxiliars modals, el subgrup més important dels verbs modals, no tenen traducció al català.

El segon tom tractarà dels verbs d'una manera individualitzada. Així s'analitzaran els verbs de règim preposicional, els verbs pronominals, els anomenats phrasal verbs, els falsos amics --verbs anglesos que s'assemblen molt als verbs catalans, ja que es deriven de la mateixa arrel, però que tenen significats ben diferents-- i la complementació verbal. A més, s'hi inclourà un índex alfabètic dels verbs, catalans i anglesos, per a la ràpida resolució dels dubtes que molts d'aquests verbs ocasionen.


Agraïments

Conscients com som de les nostres limitacions i deficiències en català, volem manifestar el nostre profund agraïment a Josep Ruaix, assessor lingüístic i editor del present volum, per les moltes hores que ha dedicat a revisar els originals, millorant i refinant el nostre català anglicitzat.

També volem regraciar els experts en filologia anglesa Dolors Baliellas i Jonathan Hands, catalana i anglès, respectivament, que han tingut l'amabilitat de llegir el volum sencer i de proposar moltes correccions i esmenes sense les quals aquesta obra hauria estat francament defectuosa.

A més, donem les gràcies a l'equip tècnic del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, sempre disposat a ajudar amb la resolució de dubtes sobre el bon ús del català.

Finalment, ens complau molt d'esmentar amics i co legues que han atès les nostres consultes; així donem les gràcies a (per ordre alfabètic): Carles Gilabert, Mercè López, Anne Murray, Griselda Pineda, Montserrat Sarret, Teresa Sarret i Mò nica Vilaseca.


Dedicatòria

This book is dedicated to the memory of my father:

Robert Bartholomew Hevly

Manresa, novembre de 1997


visca.com | Gramātica anglesa


contacte / email