visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2017 de «An Idiom a Day»

45) have a swelled headtenir fums (ex.: He has a swelled head: he thinks he's really someone = Té molts fums: es pensa que és qui sap qui)

46) have eyes in the back of one's head[humorístic] tenir la capacitat de "veure" o d'adonar-se de coses sense l'ús dels ulls (ex.: You can't put anything over on her; it's like she had eyes in the back of her head = No la pots enganyar; s'adona de tot)

47) cool-headedserè, impertorbable (ex.: Logicians are usually cool-headed = Els lògics acostumen a ser serens)

48) head startun avantatge inicial en un context competitiu (ex.: In the 50-meter race, John gave his little brother a head start of 5 meters = En la cursa de 50 metres, en John va donar al seu germanet un avantatge inicial de 5 metres)

49) see a man about a doganar a veure el senyor Roca (ex.: Wait here for me, I have to see a man about a dog = Espera'm aquí, he d'anar a veure el senyor Roca)

50) that's a horse of a different coloraixò són figues d'un altre paner (ex.: Falling in love is easy, but being married is a horse of a different color = Enamorar-se és fàcil, però ser casat ja són figues d'un altre paner)

51) let the cat out of the bagaixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: It was supposed to be a surprise, but Maria let the cat out of the bag = Havia de ser una sorpresa, però la Maria va aixecar la llebre)

52) till the cows come homefins molt tard (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins molt tard!)

53) get someone's goatfer que s'enfadi algú (ex.: I think she leaves the lights on just to get my goat = Penso que deixa els llums encesos per enfadar-me)

54) don't count your chickens before they hatchno diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)

55) be hand in glovefer conxorxa (ex.: Those two were hand in glove with the mayor = Aquells dos van fer conxorxa amb l'alcalde)

56) caught with (one's) hand in the cookie jaragafat in fraganti (ex.: I'm afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que es va agafar in fraganti el teu amic)

57) get out of handdescontrolar-se, passar de la ratlla; escapar-se del les mans (ex.: Parties at Joan's tend to get out of hand = Les festes a can Joan tenen una tendència a descontrolar-se)

58) have to hand it to someoneadmetre o reconèixer, a vegades a contracor, que algú té mèrit, que té qualitats positives (ex.: You have to hand it to her, she really did a bang-up job = Has d'admetre que ella sí que va fer molt bona feina)

59) hand-me-downuna peça de roba que es dóna al germà petit quan el germà gran s'ha fet massa gran per a portar-la (ex.: I grew up wearing my brother's hand-me-downs = Vaig passar l'adolescència portant la roba vella del meu germà)

60) have the whip handtenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I'm the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)

61) overplay one's handfer-ne un gra massa (ex.: Their party has overplayed its hand and lost people's confidence = El seu partit n'ha fet un gra massa i ha perdut la confiança de la gent)

62) have nothing onno superar, ni de bon tros (ex.: Ronaldo has nothing on Messi = Ronaldo no supera, ni de bon tros, Messi)

63) sit on one's handsno fer res quan s'hauria d'actuar; fer el dropo (ex.: Things aren't going to improve if you just sit on your hands! = Les coses no milloraran si només fas el dropo!)

64) armchair travelerpersona que viatja mitjançant els llibres, sense moure's de casa (ex.: Whether you're an armchair traveler or a confirmed globetrotter, this book is for you = Tant si ets "viatger de butaca" o rodamon inveterat, t'agradarà aquest llibre)

65) clear the tabledesparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra)

66) lay one's cards on the tablejugar a cartes vistes, ensenyar les cartes (ex.: It's about time you laid your cards on the table = Ja és hora que ensenyis les cartes)

67) set ([br.] lay) the tableparar (la) taula (ex.: We "lay" the table in Great Britain and "set" it in the States = A Catalunya parem (la) taula!)

68) turn the tables on someonefer caure en el propi parany (ex.: They wanted to swindle us but we turned the tables on them = Ens volien enganyar però els vam fer caure en el propi parany)

69) bed and boardpensió completa (ex.: Bed and board is under 200 euros a week = Pensió completa costa menys de 200 euros la setmana)

70) for the time beingper ara (ex.: For the time being everything seems to be going well = Per ara sembla que tot va bé)

71) race against timecursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)

72) it's high timeja és hora (ex.: It's high time you started telling us the truth = Ja és hora que comencis a dir-nos la veritat)

73) time on (one's) handstemps disponible (ex.: Since retiring I've had a lot of time on my hands = Des que em vaig jubilar tinc molt temps disponible)

74) have the time of (one's) lifepassar-s'ho d'allò més bé (ex.: Since he took up dancing he's been having the time of his life = Des que començà a ballar s'ho passa d'allò més bé)

visca.com | Comentaris | Arxius