visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019
juliol de 2019
agost de 2019
setembre de 2019
octubre de 2019
novembre de 2019
desembre de 2019

818) dumber than a box of rocksmés curt que una cua de conill (ex.: The fact that he is dumber than a box of rocks doesn't matter to his loyal fans = El fet que sigui més curt que una cua de conill no té cap importància per als seus fans més fidels).
ORIGEN: 1979. Un insult humorístic que literalment vol dir més estúpid que una caixa de pedres.
COMENTARI: Quant al mot dumb, vegeu el comentari de l'entrada 143 play dumb.
SINÒNIMS: En són sinònims dumber than a sack of hammers (lit.: més estúpid que un sac de martells), thick as a brick (lit.: tan espès com un totxo) i one brick short of a full load (lit.: mancant un totxo per tal de tenir una càrrega completa).

819) in one's stocking feeta soleta de mitja (amb mitjons i sense sabates) (ex.: He always walked around the house in his stocking feet = Sempre caminava a soleta de mitja per casa).
ORIGEN: 1831. Literalment, als peus mitjons.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió silk stocking (lit.: mitja de seda), que s'usa per a descriure la gent aristocràtica.
NOTA LÈXICA: L'adverbi around té dos sentits diferents en l'oració We drove around Barcelona; Vam conduir per Barcelona —és a dir, circulàvem per la ciutat— o bé Vam circumval·lar Barcelona (per tal d'estalviar temps).

820) in regard topel que fa a, quant a, a propòsit de (ex.: In regard to your letter dated June 13, 2017, I regret to inform you that your suggestions are highly offensive, not to say obscene = Pel que fa a la seva carta amb data 13 de juny de 2017, em sap greu dir-li que els suggeriments que conté són altament ofensius, per no dir indecents).
ORIGEN: 1736. Es pot traduir el nom regard per atenció, respecte o mirada, però en aquesta locució el sentit és més a prop de relació: (en relació amb).
SINÒNIMS: Altres expressions angleses que si fa no fa equivalen a pel que fa a són when it comes to (ex.: Pel que fa als cotxes, hauries de parlar amb en Marcel = When it comes to cars, you should talk with Marcel) i «as far as (something/someone) + be (conjugat) + concerned» (ex.: Pel que fa a la policia, els carteristes els enfronten amb un dilema = As far as the police are concerned, pickpockets face them with a dilemma). A més a més, en alguns contextos es poden utilitzar els gerundis regarding o concerning: Sometimes I have problems regarding/concerning the language = A vegades tinc problemes pel que fa a la llengua.

821) lock the barn door after the horse has boltedquan fou mort el combregaren; fer alguna cosa després que sigui massa tard (ex.: This may seem to be a case of locking the barn door after the horse has bolted, but these new laws are necessary to eliminate sexist violence = Pot ser que sembli un cas de "quan fou mort el combregaren", però aquestes noves lleis són necessàries per a eliminar la violència masclista).
ORIGEN: 1913. Literalment, tancar la porta del graner després que el cavall s'hagi desbocat.
COMENTARI: Aquesta expressió té moltes variants: a vegades s'usen shut o close en lloc de lock, i els participis escaped, run away, left i got away en lloc de bolted.
NOTA LÈXICA: El verb català combregar es tradueix en anglès per give/distribute Communion o administer the Eucharist —el que fa el celebrant— i receive Communion, el que fa la congregació.

822) all talk and no actiondir de boca i prou (ex.: He may sound impressive, but believe me, he's all talk and no action = Pot ser que sembli impressionant, però creu-me, només t'ho diu de boca i prou).
ORIGEN: 1832. Literalment, tot parlar i cap acció.
SINÒNIMS: Tenen un sentit semblant les expressions all bark and no bite (lit.: tot lladruc i cap mossegada) i all mouth and no trousers [Br.] (lit.: tot boca i sense pantalons).
NOTA LÈXICA: El verb català semblar es tradueix en anglès per tres verbs: sound, seem i look. Vet aquí una breu mirada a la distribució d'aquests tres verbs anglesos:
sound es fa servir quan la impressió que es dóna és de l'oïda, sobretot quan és la resposta a les paraules de l'altre: Joan told me about a new restaurant that sounds great! (En Joan em va parlar d'un nou restaurant que sembla molt bo!)
Emprem look quan la impressió que es dóna és visual: This highway looks dangerous! (Aquesta carretera sembla perillosa!).
Es fa servir seem quan la impressió que es dóna és mental: It seems that we've made a mistake (Sembla que ens hem equivocat).

823) be wet behind the earssortit del niu, ser de la primera volada, ser inexpert, no haver vist cap ase volar (ex.: I'm not taking orders from some kid who's still wet behind the ears = No estaré a les ordres d'una criatura que ha acabat de sortir del niu).
ORIGEN: 1851. Literalment, moll darrere les orelles. Potser al·ludeix al fet que l'àrea que hi ha darrere de les orelles és l'última part del cos d'un nounat que s'eixuga després del part.
COMENTARI: Esmentem l'expressió antònima not to have been born yesterday (lit.: de no haver nascut ahir), que vol dir que algú no és "moll darrere de les orelles", és a dir, que no acaba de sortir del niu.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'oració no he acabat d'esmorzar es pot interpretar de dues maneres: no és una cosa que he fet suara —I haven't just had breakfast— o bé, és una acció que no he completat: I haven't finished having breakfast.

824) be on the lookoutestar a l'aguait, fer talaia (ex.: The guides are saying we should be on the lookout for snakes = Els guies diuen que hauríem d'estar a l'aguait per si hi ha serps).
ORIGEN: 1755. El mot lookout deriva del «phrasal verb» look out, que vol dir anar amb compte, vigilar (p.e.: If you don't look out, you may fall = Si no vas amb compte, pot ser que caiguis.
SINÒNIMS: En són sinònims on the ball, (lit.: sobre la pilota), on one's toes (lit.: als dits dels peus) i on the qui vive. El gir «qui vive» representa la crida d'un sentinella demanant el sant i senya.
NOTA LÈXICA: Una curiositat que demostra l'agilitat de l'anglès és que es permet derivar adjectius i noms de la combinació «verb+adverbi», o sigui, de «phrasal verbs». Per exemple, el verb run vol dir córrer, l'adverbi away, fora, lluny, cap a un altre lloc i el mot compost, runaway vol dir descontrolat (p.e., runaway inflation = hiperinflació). Un altre: bring (portar) + up (cap amunt) = raise (criar [fills]); la combinació upbringing vol dir educació, criança.

825) you reap what you sowtal faràs, tal trobaràs; qui la fa la paga, qui sembra vents cull tempestes (ex.: With elephants you reap what you sow, and the better you treat them the fewer problems you'll have = Amb els elefants tal faràs, tal trobaràs, i com més bé els tracteu, menys problemes tindreu).
ORIGEN: 1704. Proverbi tret de la Bíblia, Gàlates 6:7: whatever a man sows, this he will also reap = allò que un sembra és allò que recull.
SINÒNIMS: Tenen sentits semblants tant l'expressió what goes around comes around (lit.: el que hi va, ve) com el terme de la filosofia índia, «karma», que designa el principi que si hom fa bones coses, li passaran bones coses.

826) new bloodsaba nova (ex.: The mayor admits that the city government is in need of new blood = L'alcalde admet que a l'ajuntament hi manca saba nova).
ORIGEN: 1782. Literalment, sang nova. Sobretot es refereix a persones noves que actuen com a influència dinamitzadora.
SINÒNIM: També fresh blood.
NOTA LÈXICA: Quan el verb català mancar significa no tenir alguna cosa necessària, es tradueix en anglès per lack; ex.: A en Joan li manca confiança = Joan lacks confidence. En canvi, quan es tracta de l'absència d'alguna cosa, mancar es tradueix pel gir be missing; ex.: li manca un braç = he's missing an arm.

827) take sidesprendre partit (ex.: We must take sides, for neutrality helps the oppressor, never the victim = Hem de prendre partit, perquè la neutralitat ajuda l'opressor, mai la víctima).
ORIGEN: 1570. Literalment, prendre costats.
SINÒNIM: En són sinònims go to bat for (lit.: anar a picar per a) i throw in with (lit.: tirar cap a dins amb).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a la diferència entre les formes d'obligació we have to i we must, fem servir la segona quan expressem un desig fervent o quan volem convèncer algú d'alguna cosa.

828) odds and endselements diversos, coses diverses, el que es troba en un calaix de sastre (ex.: We bought lightbulbs, bandaids and other odds and ends = Vam comprar bombetes, tiretes i altres coses diverses).
ORIGEN: 1761. És probable que l'expressió vinguin de odd ends, retalls miscel·lanis.
SINÒNIM: En són sinònims sundry items (coses miscel·lànies), this and that (això i allò) i bits and pieces (trossos i peces).
NOTA LÈXICA: Odd is an odd word (El mot "odd" és estrany). A part de significar estrany, vol dir senar: odd numbers. També vol dir casual o fortuït (p.e., odd jobs = feines esporàdiques) i descriu l'objecte que es queda d'una parella quan falta l'altre element (p.e., an odd sock = un mitjó desparellat). En canvi, el mot odds, que no té res a veure amb la forma sense 's', vol dir la relació de la probabilitat que es produeixi un esdeveniment amb la probabilitat que no es produeixi. Per exemple, the odds against rolling a seven with two dice are six to one = les probabilitats de tirar un set amb dos daus són de sis a una.

829) to make a long story short [Am.] — en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga (ex.: Well, to make a long story short, I had to spend the night in jail = Bé, en poques paraules, vaig haver de passar la nit a la garjola).
ORIGEN: 1808. Literalment, fer més breu un conte llarg.
SINÒNIMS: N'és sinònim la dita in a nutshell (lit.: en la clofolla d'una nou). Esmentem també una expressió que té un sentit similar, short and sweet (lit.: breu i dolç), que implica que una cosa és agradable a causa de la seva brevetat; ex.: The sermon was just how I like them: short and sweet = El sermó era exactament com m'agraden, breu i pertinent. [O, com (suposadament) va dir mossèn Ramon Muntanyola, "Els sermons curts mouen el cor i els llargs mouen el cul".]

830) sea changecanvi de front; canvi brusc d'opinió, de partit (ex.: There's nothing like acquiring wealth to make a sea change in one's politics = No hi ha res com adquirir riquesa per a fer un canvi de front en política).
ORIGEN: 1616. S'al·ludeix a un canvi ocasionat pel mar.
COMENTARI: En l'obra «The Tempest» de Shakespeare, Ariel remarca que no hi ha cap aspecte d'un mariner negat que no hagi sofert un canvi d'estat, ric i estrany: "Nothing of him that doth fade, But doth suffer a sea-change Into something rich and strange."
SINÒNIMS: En són sinònims a break with the past (lit.: un trencament amb el passat), a radical shift (lit.: un canvi radical) i a quantum leap/jump (lit.: un salt quàntic).

visca.com | Comentaris