visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2018 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018
febrer de 2018
març de 2018
abril de 2018
maig de 2018
juny de 2018
juliol de 2018
agost de 2018
setembre de 2018
octubre de 2018
novembre de 2018

528) call the shotstenir la paella pel mànec, tallar el bacallà, remenar les cireres (ex.: He's the one putting up the money, so I guess he gets to call the shots = Com que ell hi posa els diners, suposo que és qui té la paella pel mànec.)
ORIGEN: L'expressió pot referir-se a un jugador de billar americà que ha d'anunciar quina bola vol recollir i a quin forat; això s'anomena calling your shots. Per exemple, podria dir: The 3-ball in the corner pocket = La bola tres al forat del racó.
COMENTARI: També call the tune, que ve de la dita he who pays the piper calls the tune = qui paga, mana (lit.: qui paga el gaiter, diu quina melodia ha de tocar).

529) make a beeline foranar de pet a, anar directament a (ex.: When I got there I made a beeline for the men's room = En arribar-hi vaig anar de pet al lavabo)
ORIGEN: 1855. Literalment, fer una línia d'abella cap a. Al·ludeix a la ruta de les abelles obreres quan porten el nèctar i el pol·len al rusc.
COMENTARI: Recordem també l'expressió as the crow flies = en línia dreta.
NOTA GRAMATICAL: En anglès es pot referir als lavabos amb els girs men's room, ladies' room, restroms, lavatories i, en anglès britànic, toilet(s).

530) make a fool of someone/oneselffer quedar en ridícul algú (ex.: I'm not going to let you make a fool of me! = No deixaré que em facis quedar en ridícul!)
ORIGEN: 1835. Literalment, fer un ximplet d'algú.
COMENTARI: Un altre exemple: He'll end up making a fool of himself, as usual = Acabarà fent el ridícul, com sempre. Hi ha també el sinònim make a monkey (out) of someone.
NOTA GRAMATICAL: Com veiem en el segon exemple, el gir català «acabar + gerundi» correspon a l'anglès «end up + gerund»: la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança: Volíem sortir però ens vam acabar quedant a casa = We wanted to go out, but we ended up staying home.

531) make a good impressionquedar bé, fer un bon paper, fer-se ben veure (ex.: If you take her flowers you're bound to make a good impression = Si li portes flors de segur que quedaràs molt bé)
ORIGEN: 1837. També es pot dir impressionar favorablement.
COMENTARI: El «phrasal verb» blow away també té el sentit d'impressionar fortament; ex.: This new technology just blows me away = Aquesta nova tecnologia m'impressiona molt.
NOTA GRAMATICAL: Esmentem el gir anglès be bound to = de segur que.

532) make a pig of oneselfatipar-se com un lladre (ex.: It's embarrassing to go out with him because he makes a pig of himself = Em fa vergonya sortir amb ell perquè s'atipa com un lladre)
ORIGEN: 1942. Literalment, fer d'un mateix un porc
COMENTARI: És sinónim del «phrasal verb» pig out; ex.: We bought some chips and beer and pigged out = Vam comprar patates i cervesa i ens vam afartar.

533) make a scenefer el numeret, fer-se veure, cridar l'atenció (ex.: What's the matter with you? It's not like you to make a scene, to be out of control = Què et passa? No és propi de tu fer el numeret ni perdre el control)
ORIGEN: 1831. Deriva d'una frase feta més antiga, make an uproar (armar un avalot, rebombori, etc.).
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a l'expressió perdre el control, observem que l'anglès omet l'article: Va perdre el control del cotxe = He lost control of the car).

534) make fun offer befa de, fer escarni de, fer mofa de (ex.: He gave her a sideways glance to see if she was making fun of him, but she was in earnest = La mirava de reüll per veure si feia befa d'ell, però ella parlava seriosament)
ORIGEN: 1792.
COMENTARI: També poke fun at; poke = fer un cop suau amb el dit o el colze.
NOTA GRAMATICAL: El gir a sideways glance vol dir una mirada de gairell i el mot earnest vol dir franc, honest. És curiós que el títol de l'obra de teatre d'Oscar Wilde, «The Importance of Being Earnest», que fa un joc de paraules amb el nom de pila Ernest i l'adjectiu earnest (es pronuncien igual) es pot traduir en català per «La importància de ser Frank», títol que inclou el nom de pila Frank, que es pronuncia com franc en català.

535) go (the) whole hogposar tota la carn a la graella, donar-ho tot, arribar fins al final (ex.: When it comes to dieting, some of us go whole hog, so to speak = A l'hora de fer dieta, alguns de nosaltres posem tota la carn a la graella, per dir-ho d'alguna manera)
ORIGEN: 1842. Literalment, anar el porc sencer. Aquesta expressió pot tenir l'origen en el que diu un carnisser quan demana als seus clients si volen comprar tot el porc, en lloc d'una part.
COMENTARI: També es diu go the whole nine yards (lit.: anar a les nou iardes senceres).
NOTA GRAMATICAL: La locució preposicional catalana pel que fa a es tradueix de diverses maneres, segons el context en què es troba. En el nostre exemple fem servir el gir «when it comes to + gerundi», però una altra possibilitat és «as far as + gerundi/nom is concerned»; ex.: As far as doctors are concerned, we are severely under-staffed = Pel que fa als metges, estem molt mancats de personal.

536) go along with the crowddeixar-se dur pel corrent (ex.: Sometimes it's easier just to go along with the crowd = A vegades és simplement més fàcil deixar-se dur pel corrent)
ORIGEN: 1960. Literalment, accompanyar la gentada. En aquest context, el «phrasal verb» to go along with vol dir compartir l'opinió de o simplement, acompanyar.
SINÒNIM: Esmentem també la locució sinònima go with the flow (lit.: anar amb el corrent).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en el nostre exemple, l'adverbi just es tradueix per simplement. També vol dir precisament (It's just what i wanted = És precisament el que volia), molt recent (He has just arrived = Acaba d'arribar,) i només (It's just a game = Només és un joc).

537) go bananas [Am.] — perdre els papers, enfilar-se per les parets, sortir de mare (ex.: When her hard drive failed, she went bananas = Quan li va fallar el disc dur, va perdre els papers)
ORIGEN: 1973. Literalment, anar plàtans. És possible que aquesta expressió al·ludeixi al seu sinònim go ape (literalment, anar simi), ja que els simis i altres primats estan estretament associats amb els plàtans.
SINÒNIMS: En són sinònims blow a gasket (lit.: petar una juntura) i go berserk (sense traducció literal). A més pot també significar entusiasmar-se: ex.: You'll go bananas over our new cookies = Us entusimasmaran les nostres galetes noves.

visca.com | Comentaris