visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020
febrer de 2020
març de 2020
abril de 2020
maig de 2020
juny de 2020

969) show someone up posar en evidència algú, posar a la picota algú (ex.: Granted, what he was saying was balderdash, but you shouldn't have shown him up in front of his family = D'acord, deia bestieses, però no l'hauries d'haver posat en evidència davant la seva família).
ORIGEN: 1812. Literalment, show vol dir mostrar i l'adverbi up expressa les idees de acabament o destrucció; p.e.: clean up (netejar del tot) i blow up (fer explotar).
COMENTARI: El «phrasal verb» show up vol dir presentar-se, quan s'usa intransitivament; p.e.: We made a date but she never showed up = Vam quedar però ella no es va presentar.
NOTA GRAMATICAL: Quan es descriuen accions o dites completament fora de propòsit i contràries a la raó, el català se serveix de noms comptables, adés en singular adés en plural; en són exemples bestiesa bestieses, disbarat disbarats, etc. En canvi, els sinònims anglesos d'aquests mots solen ser no comptables: nonsense, rubbish, balderdash, etc. Per tant, no es pot traduir una expressió com Va dir una bestiesa per He said a nonsense,, sinó que cal una altra construcció sintàctica:: He said something stupid. Els substantius anglesos solen anar precedits pels verbs be i talk; p.e.: His answers were total nonsense = Les seves respostes eren un despropòsit total; Don't talk rubbish! = No diguis bestieses!

970) stick to one's ribsfer paret, fer coixí, atipar (ex.: Twice-baked potato casserole and pork loin with braised red cabbage will really stick to your ribs = La cassola de patata al forn i el llom de porc amb col vermella estofada és un àpat que fa molta paret).
ORIGEN: 1795. La referència és al menjar que, literalment, s'enganxa a les costelles.
NOTA LÈXICA: L'anglès sovint distingeix entre l'animal viu i la seva carn. Per exemple, quant al porc, pig és l'animal i pork, la carn; un be madur es diu sheep i la seva carn, mutton; el bou s'anomena steer i la carn de bou, beef, i un cérvol es diu deer i la seva carn, venison.

971) have someone's numberveure's el llautó (a algú), no deixar-se enredar per algú (ex.: You can't fool me, I've got your number! = No em pots enredar, ja se't veu el llautó!).
ORIGEN: 1853. Literalment, tenir el número d'algú.
SINÒNIM: N'és sinònim get the measure of someone (lit.: fer la mesura d'algú), o sigui fer una valoració precisa del veritable caràcter d'una persona.
NOTA LÈXICA: El català disposa d'un gran nombre de mots que signifiquen enganyar —p.e., estafar, enredar, engalipar, ensarronar, ensibornar, entabanar, etc.— i tots són sinònims que volen dir fer caure en error, decebre, trair. En canvi, l'anglès diferencia un engany innocent, un engany només per a fer riure, d'un en què algú vol aprofitar-se'n per aconseguir un avantatge il·lícit. Entre el primer group tenim to kid, to fool i to joke, mentre que, en el segon, to cheat, to trick i to swindle.

972) hit the jackpotguanyar la loteria (ex.: Peter Parker has had some amazing adventures, but he really hit the jackpot the day he met Mary Jane Watson = Peter Parker ha tingut algunes aventures impressionants, però li va tocar la loteria el dia que va conèixer Mary Jane Watson).
ORIGEN: 1922. Literalment, guanyar el primer premi d'una loteria o d'una màquina escurabutxaques, però figuradament significa tenir un cop de sort.
SINÒNIMS: En són sinònims strike it rich (lit.: tocar riquesa) i make a killing (lit.: fer una matança).

973) at the drop of a hatamb la més mínima provocació; immediatament, sense pensar-s'hi (ex.: He's not a bit shy; he'll burst out singing at the drop of a hat = No és gens tímid; esclatarà a cantar amb la més mínima provocació).
ORIGEN: 1854. Literalment, a la caiguda d'un barret. Podria ser que s'al·ludís a la pràctica d'indicar l'inici d'una baralla tirant cap avall un barret.
SINÒNIMS: Tres expressions que volen dir sense dubte ni indecisió són without demur, without difficulty i without hesitation.
NOTA LÈXICA: L'adverbi gens se sol traduir en anglès per (not) at all o (not) a bit; el primer es pot col·locar davant o després d'un adjectiu —That was not wise at all! o ... not at all wise = (Això no va ser gens sensat!)— i el segon, com en el nostre exemple més amunt, per davant (not a bit shy). Cal no confondre'ls amb el pronom res, que se sol traduir per anything o, quan fa de subjecte, nothing. Exemples:
No beu gens de vi = He doesn't drink any wine at all;
No ha plogut gens = It hasn't rained at all!;
No és gens espavilat = He isn't (at all / a bit) lively;
No estudia res = He doesn't study anything; Res no ha canviat = Nothing has changed.

974) hold a grudgeguardar rancor (ex.: It's not worth holding a grudge against someone who has hurt us, we're better off forgetting about it = No val la pena guardar rancor contra algú que ens ha fet mal, val més oblidar-se'n).
ORIGEN: 1531. El mot grudge vol dir rancúnia, però el verb hold held held té més d'una dotzena de sentits: agafar, suportar, mantenir, etc. En anglès britànic, hom diu bear, harbour o have a grudge.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió grudge match, que és una competició entre persones o equips que tenen animositat mútua.
NOTA LÈXICA: Recordem que la locució valer la pena en anglès correspon a to be worth, expressió que regeix el gerundi; p.e.: No val la pena amoinar-s'hi = It's not worth worrying about. Una locució antònima en català és pagar la pena, que es pot traduir en anglès per be well worth. Exemple: Paga la pena matinar per anar a buscar bolets = It's well worth getting up early to go mushroom hunting.

975) hook, line and sinkerde cap a peus, totalment (ex.: When I met Maria I fell for her hook, line and sinker = Quan vaig conèixer la Maria me'n vaig enamorar de cap a peus).
ORIGEN: 1838. La referència és a l'esport de la pesca: hook és l'ham, line és el fil de pescar i sinker (del verb sink sank sunk = enfonsar[-se]) és el plom. Evoca la imatge d'un peix al qual s'atrau tant l'esquer que se'ls empassa tot: ham, fil i plom.
SINÒNIMS: Uns sinònims amb els sentits literals són all the way (tot el camí), heart and soul (cor i ànima) i from beginning to end (del principi fins al final).
NOTA GRAMATICAL: En anglès hi ha verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva. Per exemple, l'oració the sun melts the snow és fàcil d'entendre: el sol fon la neu. En canvi, en l'expressió intransitiu the snow melts pot semblar que hi falta alguna cosa, ja que en català no podem dir la neu fon, sinó la neu es fon. Altres exemples: we dry the dishes; the clothes have dried (eixuguem els plats; la roba s'ha eixugat) i Who broke the window pane? No one, it just broke (Qui ha trencat el vidre de la finestra? Ningú, s'ha trencat tot sol).

976) in limbo(enlaire / en l'aire), sense resoldre, en suspens (ex.: What with the pandemic and all, our travel plans are now in limbo = A causa de la pandèmia, els nostres plans de viatge són en l'aire).
ORIGEN: 1737. Literalment vol dir als llimbs, és a dir, al lloc on van les ànimes dels infants morts sense baptisme, com també el domicili de les persones bones que van morir abans de l'arribada del Senyor. Com que representa un lloc que no és ni el paradís ni l'infern, l'anglès fa servir in limbo per a voler dir ni una cosa ni l'altra.
COMENTARI: Ara bé, l'expressió anglesa és un fals amic, ja que als llimbs en català vol dir no estar gens informat tocant a una qüestió.
SINÒNIM: N'és sinònim up in the air (lit.: amunt a l'aire).

977) in one sittingd'una tirada (ex.: I read the book in one sitting = Vaig llegir el llibre d'una tirada).
ORIGEN: 1511. Literalment, en un sol període continu d'estar assegut.
COMENTARI: També es diu at one sitting.
SINÒNIMS: En són sinònims in one fell swoop (vegeu 563) in one fell swoop) i in one go (lit.: en un anar).

978) in the nudede pèl a pèl, en pèl, en pilotes, tal com Déu el va portar al món (ex.: We took some pictures of ourselves in the nude = Ens vam fer unes fotos de pèl a pèl).
ORIGEN: 1856. Com que nude vol dir despullat, l'expressió és bastant literal.
SINÒNIM: També in one's birthday suit (lit.: en el vestit del naixement).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que quan el complement d'un verb és la mateixa persona que el subjecte, l'anglès el representa amb el pronom reflexiu; p.e.: Em vaig veure per la televisió = I saw myself on TV. La mateixa cosa sol passar quan el pronom fa de complement preposicional —p.e.: He can fend for himself = Es pot espavilar tot sol—, però no quan la preposició és de lloc —He wanted her beside him = La volia al costat seu— ni quan la preposició with significa acompanyament: We took the children with us = Vam portar els nens amb nosaltres.

979) far from itni de bon tros (ex.: This doesn't mean we've given up, far from it! = Això no vol dir, ni de bon tros, que ens hem rendit!).
ORIGEN: 1882. Literalment, lluny d'això.
COMENTARI: Observem que l'expressió far from it generalment s'afegeix al final de l'oració.
SINÒNIMS: En són sinònims on the contrary (al contrari) i not by a long shot (lit.: ni per un tret llarg). En anglès britànic es diu not by a long chalk (lit.: ni per un guix llarg). El guix en qüestió és aquest que s'usa per a anotar els resultats d'un joc de dards, per exemple.

980) be to no availno haver-hi manera, no haver-hi mans (valencià), ser en va (ex.: We spent hours trying to reach a compromise but it was all to no avail = Vam passar hores intentant d'arribar a un acord, però no hi va haver manera).
ORIGEN: 1814. El mot avail volia dir benefici, avantatge, però ha caigut en desús. Així l'expressió vol dir literalment no ser de l'avantatge.
SINÒNIMS: L'anglès també fa servir la locució adverbial in vain (en va). A més hi ha to no purpose (lit.: sense cap propòsit)i to no effect (lit.: sense cap afecte).
NOTA LÈXICA: En anglès el substantiu compromise vol dir la resolució d'un conflicte mitjançant concessions mútues, mentre que el substantiu català compromís es tradueix per commitment.

981) cover all the basesno deixar res per verd (ex.: They did an analysis of the immigrant situation that covered all the bases = Van fer una anàlisi de la situació de la immigració que no deixava res per verd).
ORIGEN: 1941. Literalment, cobrir totes les bases. En aquest context el substantiu base vol dir allò per què alguna cosa se sosté.
COMENTARI: També es diu touch all the bases (tocar totes les bases).
SINÒNIMS: Uns sinònims aproximats són get everything ready (posar-ho tot a punt) i do the necessary (fer el que sigui necessari).

visca.com | Comentaris