visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021
març de 2021

1127) what do you know!ves per on! (ex.: Albert: "You're not supposed to put the spaghetti in the water until it boils"; Roser: "Really? Well, what do you know!" = Albert: —No s'han de posar els espaguetis a l'aigua fins que bulli; Roser: —Ah, sí? Ves per on!).
ORIGEN: 1909. Literalment, Què saps?; és una versió més curta de l'expresssió What do you know about that? (Què saps d'això?). Malgrat que la construcció sigui interrogativa, l'entonació és admirativa, igual que la de Quina sorpresa!
SINÒNIMS: N'és sinònim How about that? (sense sentit literal).
NOTA GRAMATICAL: El gir be supposed to es fa servir per a donar ordres de la manera menys autoritària possible. En aquest cas es pot traduir en català per una expressió reflexivo-passiva. Exemples: You're supposed to do it like this = S'ha de fer així; You're not supposed to smoke here = Aquí no s'ha de fumar.

1128) sufficient unto the day is the evil thereofno ens hem de preocupar pel demà, cada dia en té prou amb els propis patiments (ex.: Don't get upset over what might happen in the future; sufficient unto the day... = No t'atabalis per allò que pot passar en el futur; cada dia en té prou amb els propis patiments).
ORIGEN: 1631. És una citació de la Bíblia del rei Jaume (Mt 6, 34), que ja forma part de la parla quotidiana. Literalment seria «hi ha prou amb el mal del dia en el futur». Com és el cas de l'exemple del més amunt, sovint se sobreentén la segona meitat de l'aforisme.
COMENTARI: Altres versions menys conegudes, però amb les traduccions més literals, són Each day has enough trouble of its own [New American Standard Bible] (Cada dia en té prou amb els seus problemes) i There is no need to add to the troubles each day brings [Today's English Version] (Els maldecaps vénen prou cada dia, no cal afegir-n'hi més).
NOTA LÈXICA: Un altre exemple de l'ús de thereof: Strike out the word "farted" and insert in place thereof "broke wind" (Traieu les paraules "ha fet un pet" i introduïu en el seu lloc "ha evacuat gas").

1129) change horses in midstream — fer canvis importants en una situació o acció que ja està en marxa; canviar (o mudar) de camisa (ex.: In 1944, with a war going on, people didn't want to change horses in midstream and so re-elected FDR = El 1944, amb una guerra en curs, la gent no volia fer canvis importants i, per això, va reelegir Franklin Roosevelt).
ORIGEN: 1940. Literalment, canviar de cavall al mig d'un riu, és a dir, ... mentre s'està travessant un riu. Evoca la imatge d'una persona que prova l'arriscada maniobra de descavalcar un cavall i enfilar-se un altre tot travessant un riu.
COMENTARI: També switch horses in midstream.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'anglès empra la sintaxi «change + substantiu plural» per a traduir el gir català «canviar de + substantiu singular». Exemples: I want to change jobs = Vull canviar de feina; Do we have to change planes in Madrid? = A Madrid hem de canviar d'avió?

1130) give in to temptationcedir a la temptació (ex.: The only way I know to get rid of temptation is to give in to it = L’únic mitjà d’alliberar-se d’una temptació és caure-hi —Oscar Wilde).
ORIGEN: 1864. El «phrasal verb» give in to vol dir capitular davant de; el sentit de la locució és el mateix que en català.
COMENTARI: També yield to temptation.
HUMOR: A priest once asked a rabbi, "I know Jews aren't supposed to eat pork, but have you really never even tasted it?" and the rabbi replied, "Sadly, I must confess that I have sometimes yielded to temptation." Then the rabbi asked the priest, "I know priests are not supposed to have sex, but have you really never...?" The priest interrupted him and said, "I know what you are going to ask me and yes, sadly, I must confess that I have sometimes yielded to temptation." The rabbi thought for a moment and then said, "Better than pork, isn't it?"
(Un capellà va preguntar una vegada a un rabí: —Sé que els jueus no heu de menjar porc, ¿però mai no n'heu tastat, ni una vegada?, i el rabí va respondre: —Lamentablement, he de confessar que alguna vegada he cedit a la temptació. Aleshores el rabí va preguntar al sacerdot: —Sé que els capellans no heu de tenir relacions sexuals, però mai no...? El capellà el va interrompre i digué: —Sé què em preguntareu i, sí, lamentablement, alguna vegada he cedit a la temptació. El rabí rumia un moment i després diu: —Millor que el porc, oi?)

1131) be in charge oftenir l'encàrrec de; ser (el) responsable de (ex.: Junqueras has been in charge of preparing the referendum since September = Junqueras té l'encàrrec de preparar el referèndum des de setembre).
ORIGEN: 1834. El mot charge té molts sentits; en aquest cas vol dir deure (obligació) o responsabilitat.
SINÒNIMS: En són sinònims be in command of (al comandament de) i be at the helm (portar el timó).
NOTA GRAMATICAL: Observem el canvi de temps verbal en l'exemple de més amunt: l'anglès fa servir present perfectJunqueras has been [preparing]...— on el català vol el temps de present: Junqueras té l'encàrrec de preparar...

1132) beggars can't be choosersles persones sense altres opcions s'han de conformar amb el que els ofereixen (ex.: I'm broke, so I'll take any job I can get: beggars can't be choosers = Estic escurat, per tant, acceptaré qualsevol feina que m'ofereixin: les persones amb necessitats ens hem de conformar amb el que ens ofereixen).
ORIGEN: 1546. Literalment, els mendicants no poden ser exigents.
COMENTARI: Oferim aquí una citació de The Proverbs of John Heywood, 1546:
Beggers shulde be no choosers.
Els captaires no haurien de ser exigents
.

1133) take a rain checkdeclinar una oferta amb la possibilitat que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia).
ORIGEN: 1884. Originàriament era un bitllet donat a un espectador en un partit de beisbol interromput o posposat a causa de la pluja, cosa que permetia al titular d'assistir a un partit futur sense cap càrrec addicional.

1134) poster childsímbol, exemple emblemàtic (ex.: She has become the poster child for immigrant rights activists = Ha esdevingut un exemple emblemàtic dels activistes pels drets dels immigrants).
ORIGEN: 1938. L'expressió es refereix a un nen o infant afectat per alguna malaltia o deformitat la imatge del qual s'utilitza en cartells per a recaptar diners amb finalitats benèfiques.

1135) clear the tabledesparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra).
ORIGEN: 1820. En aquest context el verb clear significa desembarassar una àrea d'obstruccions i impediments.
COMENTARI: El gir parar (la) taula correspon a set the table o bé lay the table.
SINÒNIMS: També take up the table (sense sentit literal).

visca.com | Comentaris