visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019

619) bone of contentionla poma de la discòrdia, objecte d'una disputa, punt de desacord (ex.: The bone of contention between those two always has to do with the custody of their children = La poma de la discòrdia entre aquell parell sempre té a veure amb la custòdia dels fills)
ORIGEN: 1788. Literalment, os de la disputa. Aquesta expressió al·ludeix a dos gossos lluitant per un sol os.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és sticking point (lit.: punt al qual no es pot arribar a un acord).
NOTA LÈXICA: Notem l'equivalència entre les dues expressions have to do with i tenir a veure amb. A més, el gir manutenció dels fills es tradueix en anglès per child support.

620) bookwormlletraferit, rata de biblioteca, pou de ciència (ex.: It's a sad day for bookworms because the Encyclopedia Britannica has ended the sale of the print edition = És un dia trist per als lletraferits perquè l'Enciclopèdia Britànica ha posat fi a la venda de l'edició impresa).
ORIGEN: 1891. Literalment, aquest és el nom que es dóna a diversos insectes petits que s'alimenten de la cola que enquaderna els llibres.
SINÒNIMS: Altres expressions que tenen sentits relacionats amb bookworm són know-it-alls (saberuts) i, humorísticament, walking encyclopedias (lit.: enciclopèdies ambulants).
NOTA LÈXICA: Quan el verb acabar significa portar a fi se sol traduir en anglès per finish. En canvi, quan vol dir tenir fi es tradueix per end o be over. Exemples: Vam acabar la feina = We finished the job; El conte acaba aquí = The story ends here; S'ha acabat la reunió = The meeting is over.

621) come out one's earsa dojo, en abundància (ex.: In late August we've got tomatoes coming out our ears = Al final d'agost tenim tomàquets a dojo).
ORIGEN: 1969. Literalment sortir de les orelles, l'expressió normalment es fa servir en un temps continu.
SINÒNIMS: En són sinònims tant les expressions in abundance i in great numbers com els adjectius predicatius galore i aplenty.
NOTA LÈXICA: El verb català tenir correspon directament al have had had en anglès; no sol presentar cap problema de traducció. En canvi, la construcció sinònima «have got» només s'utilitza en temps de present; per exemple, en temps de present, I have a headache = I've got a headache (Tinc mal de cap), però no se sol dir, en temps de passat, I'd got a headache, sinó I had a headache (Tenia mal de cap).

622) come to nothinganar-se'n (a l'aigua / en fum); tornar-se aiguapoll (ex.: Our plans may come to nothing, but it won't be for lack of trying = Pot ser que el nostre projecte se'n vagi a l'aigua, però no serà per manca d'ànims).
ORIGEN: 1529. Literalment, venir a no res.
COMENTARI: L'any 1569, Jan van der Noot va escriure en l'obra «A theatre wherein be represented...», "riches are copwebs, smoake hurtfull to the eye, which soone alter, vanish, and come to nothing" (Les riqueses són teranyines, fum que fa mal als ulls, que aviat canvien, desapareixen, i se'n van a l'aigua).
SINÒNIMS: També come to naught. Hi ha moltes expressions en anglès que volen dir fracassar; heus-ne ací una selecció (amb les traduccions literals): go nowhere (anar enlloc), go up in smoke (anar-se'n en fum) i run aground (embarrancar-se). A més hi ha els «phrasal verbs» fizzle out, fall through i fall flat.

623) when push comes to shovea l'hora de la veritat, quan arribi el moment decisiu (ex.: When push comes to shove, he's someone you want on your side = A l'hora de la veritat, és algú que vols al teu costat).
ORIGEN: 1946. Literalment, quan una empenta (cop suau) esdevé una bursada (cop fort).
COMENTARI: També if push comes to shove.
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: when it comes to the crunch (quan arribi a la crisi), when the chips are down (quan totes les fitxes han estat apostades) i at the moment of truth (al moment de la veritat).
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'anglès pot prescendir del pronom relatiu quan aquest fa de complement de la subordinada. Per exemple, es pot traduir l'oració És algú que estimem per He's someone we love, ja que que fa de complement. En canvi, quan fa de subjecte —p.e., La noia que em talla els cabells, el pronom who és necessari: The girl who cuts my hair.

624) carrot and stickbastó i pastanaga (ex.: The carrot and stick strategy may end up creating counter-productive reactions = L'estratègia del bastó i la pastanaga pot acabar creant reaccions contraproduents).
ORIGEN: 1947. L'expressió, que es refereix metafòricament al càstig i a la recompensació, té el mateix sentit en anglès que en català.
SINÒNIM: Als Estats Units hi ha una tècnica d'interrogació policíaca, que s'assembla a la de carrot and stick, que s'anomena good cop, bad cop (poli bo, poli dolent): en un interrogatori un policia adopta una actitud molt agressiva i antipàtica, mentre que l'altre fingeix una actitud amable i protectora.

625) fall shorttirar curt; no arribar (a l'objectiu), fracassar (ex.: The reality is that such halfway measures are bound to fall short = La realitat és que és indubtable que aquestes mesures parcials tiraran curt).
ORIGEN: 1607. Literalment, caure curt. Vet aquí un exemple de l'any 1579 de l'obra «The historie of Guicciardini», de Francesco Guicciardini: "... and his money falling short, he could not leade them to the kingdom of Naples" (... i anant curt de diners, no els podia portar al regne de Nàpols).
SINÒNIMS: Dos sinònims d'aquesta dita són come up short (no arribar a l'objectiu) i be found lacking (lit.: trobar-se mancat [d'una cosa]). Una altra expressió amb sentit semblant és can't cut the mustard (lit.: no es pot tallar la mostassa).

626) get something off one's chestbuidar el pap, desfogar-se, treure's del damunt alguna cosa que causa inquietud (ex.: Come on, tell me what's bothering you; get it off your chest = Vinga, explica'm què t'amoïna; buida el pap).
ORIGEN: 1891. Literalment, treure's quelcom del pit. En aquest cas, el mot chest (pit) representa el punt focal de les emocions.
SINÒNIMS: Dues expressions amb un sentit afí, que s'usen sovint en mode imperatiu, són out with it i tell all (digues-ho tot).

627) go on a bingeagafar un pet, agafar la mona, menjar o beure en excés (ex.: In some countries it is socially acceptable to go on a binge = En alguns països es considera socialment acceptable d'agafar un pet).
ORIGEN: 1969. Literalment, anar begut en excés. El mot binge significa un període d'indulgència excessiva o descontrolada, especialment de menjar o beguda. Així també es pot parlar de binge drinking i binge eating.
COMENTARI: Una altra locució que tracta d'indulgència excessiva, go on a shopping spree, vol dir anar a comprar moltes coses en poc temps.
SINÒNIMS: Entre les moltes expressions angleses que signifiquen agafar un pet hi ha get wasted, get hammered, get plastered, get zonked i, molt vulgarment, get shit-faced.

628) go over with a fine-tooth combpassar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència (ex.: We went through the text with a fine-tooth comb, but there wasn't anything at all controversial = Vam passar pel sedàs aquest text, però no hi havia res discutible en absolut).
ORIGEN: 1893. Literalment, examinar amb una pinta de dents primes. És una metàfora molt semblant a la del sedàs català.
COMENTARI: L'expressió es fa servir sobretot amb verbs com ara examine, scrutinize i go over (examinar, escrutar i repassar).
SINÒNIM: Un «phrasal verb» que té el mateix sentit és pore over (fer escrutini).
NOTA GRAMATICAL: El gir at all, que en el nostre exemple vol dir en absolut, també significa gens: ex.: No tenim gens de sucre = We don't have any sugar at all.

629) go up in smokeanar-se'n en fum, anar aigua avall, espatllar-se (ex.: We lost the final match, so our dreams of glory went up in smoke = Vam perdre l'últim partit, de manera que els nostres somnis de glòria se'n van anar en fum).
ORIGEN: 1918. Originàriament l'expressió tenia un sentit literal, referint-se a una cosa que s'ha cremat del tot, i encara s'usa d'aquesta manera.
SINÒNIMS: En són sinònims come to nothing (lit.: venir a no res) i go wrong (lit.: anar equivocadament).
NOTA LÈXICA: Observem que el mot català final es tradueix de tres maneres en anglès: com a adjectiu, final (els exàmens finals = final exams); com a nom, end (el final del carrer = the end of the street), i significant el desenllaç d'una obra literària o teatral, ending (M'agraden els finals feliços = I like happy endings).

630) go from pillar to postanar de la Seca a la Meca, d'Herodes a Pilat, d'ací d'allà, ençà i enllà (ex.: We spent the morning going from pillar to post without accomplishing a thing = Vam passar el matí anant de la Seca a la Meca sense aconseguir res).
ORIGEN: 1899. Literalment, de pilar a pal. Alguns diuen que aquesta expressió prové d'una forma de tenis en què els jugadors copejaven la pilota des dels posts (pals) que suportaven la xarxa cap als pillars (pilars, columnes) que hi havia a la part posterior de la pista. De fet, l'expressió original era from post to pillar. Altres opinen que a l'edat mitjana, castigaven una persona lligant-la a un pal on era assotada i després la portava a la picota, on la multitud en feia escarni.
COMENTARI: Aquesta expressió sol implicar que l'anada d'ací d'allà ha estat en va.
NOTA LÈXICA: Recordem que, quan es refereix al temps cronològic, el verb passar es tradueix en anglès per spend spent spent; ex.: On vols passar la nit? = Where do you want to spend the night?.

631) have butterflies in one's stomachtenir un nus a l'estómac, "papallones a la panxa", estar aprensiu (ex.: Whenever I see her I get tachycardia and butterflies in my stomach; I must be in love = Sempre que la veig tinc taquicàrdia i se'm fa un nus a l'estómac; dec estar-ne enamorat).
ORIGEN: 1978. Aquesta dita compara un sentiment nerviós amb la sensació de papallones aletejant a l'estómac.
NOTA GRAMATICAL: No confonguem el gir be in love (estar enamorat) amb fall in love (enamorar-se).

632) have someone under one's thumbtenir algú a la butxaca, tenir algú al puny, fer ballar algú (ex.: He was a famous general, but his wife had him under her thumb = Era un general famós, però la seva dona el tenia a la butxaca).
ORIGEN: 1848. Literalment, tenir algú a sota el polze. Descriu un estat de subordinació i servilisme. També s'utilitza amb els verbs be (estar) i keep kept kept (mantenir).
COMENTARI: En el cas d'un marit que es deixa governar per la dona, on el català té calçasses, l'anglès té henpecked (lit.: picotejat per una gallina).
SINÒNIM: Una expressió afí és be at someone's mercy = estar a la mercè d'algú.

633) have the floortenir la paraula [en una reunió] (ex.: Silence, please, Ms Evans has the floor = Silenci, si us plau, la senyoreta Evans té la paraula).
ORIGEN: 1849. El nom floor vol dir (el) terra, i aquesta expressió se sol usar en situacions formals, com ara reunions i conferències.
NOTA LÈXICA: Primer observem que el mot condo és una abreviatura de condominium (pis en propietat). El substantiu floor també tradueix el noms catalans planta (planta baixa = ground floor) i replà (quatre pisos per replà = four flats/apartments/condos per floor. A més, pis es tradueix per storey quan es parla d'un edifici: un edifici de sis pisos = a six-storey building. [Nota: en anglès britànic, un apartament es diu flat; als EUA, se'n diu apartment si és de lloguer i condo si és per vendre.]

634) hit the nail on the headendevinar la tecla, encertar-la, tenir tota la raó (ex.: I think you hit the nail on the head when you said that the right of self-determination has priority over any state's constitution = Penso que has endevinat la tecla quan has dit que el dret d'autodeterminació té prioritat sobre la constitució de qualsevol estat).
ORIGEN: 1520. Literalment, clavar el cap del clau (metàl·lic). Es fa servir sobretot quan algú ha descrit una situació o un problema amb exactitud. És possible que vingui del llatí «acu rem tangere», has tocat la cosa amb una agulla.
SINÒNIM: També es pot dir, amb el mateix sentit, hit something on the nail.

visca.com | Comentaris