visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019
juliol de 2019
agost de 2019
setembre de 2019

745) the more the merriercom més serem, més riurem (ex.: Of course your friends will be welcome! The more the merrier = És clar que seran benvinguts, els teus amics! Com més serem, més riurem).
ORIGEN: 1622. Literalment, com més (persones), més alegria.
COMENTARI: A vegades s'hi afegeix humorísticament ... the fewer, the better fare (com menys serem, més menjarem).
NOTA GRAMATICAL: Els comparatius de proporcionalitat en anglès es construeixen amb els girs «the + comparatiu... the + comparatiu» i es tradueixen en català per les locucions «com més/menys... més/menys». Exemples: The more I think about it, the less I like it = Com més hi penso, menys m'agrada; The hotter it is, the slower I go = Com més calor fa, més a poc a poc vaig.
NOTA LÈXICA: Observem que les dues locucions catalanes donar la benvinguda i donar les gràcies solen traduir-se en anglès per dos verbs simples, welcome i thank, respectivament. Exemples: Ens van donar la benvinguda = They welcomed us; Ja has donat les gràcies als avis? = Have you thanked your grandparents yet?

746) the proof of the pudding is in the eatingen collir les figues ens veurem (ex.: You might be confident that the system will work, but the proof of the pudding is in the eating = Podeu tenir confiança que el sistema funcionarà, però en collir les figues ens veurem).
ORIGEN: 1738. Literalment, la validació del púding ocorre (és a dir, el púding passa la prova) quan es menja.
COMENTARI: En la traducció a l'anglès del Quixot feta per Paul Dring i Delphine Lettau, aquesta locució tradueix la frase «al freír de los huevos lo verá».

747) the shoe is on the other foots'ha girat la truita (ex.: The shoe is on the other foot: Albanians in Kosovo are no longer the oppressed, but their intolerance keeps Kosovo's 100,000 Serbs isolated and anxious = S'ha girat la truita: els albanesos de Kosovo ja no són els oprimits, sinó que la seva intolerància manté aïllats i angoixats els 100.000 serbis d'aquest país).
ORIGEN: 1940. Literalment, la sabata és a l'altre peu. Originàriament, the boot is on the other leg (la bota és a l'altra cama).
COMENTARI: Winston Churchill, en l'obra «My African Journal» (1908), va escriure: "Here... the boot is on the other leg, and Civilization is ashamed of her arrangements in the presence of a savage" = Aquí... la bota és a l'altra cama, i la civilització s'avergonyeix de les seves accions quan són vistes per un salvatge [és a dir, perquè el salvatge sospitarà que el poderós home blanc és un frau].
SINÒNIM: N'és un sinònim the tables are/have turned (lit.: les taules han estat regirades), que també s'expressa en la veu activa: Someone has turned the tables on someone else = Algú ha fet que un altre passi pel mateix mal tràngol que aquest l'havia fet passar.

748) the witching hourl'hora dels encanteris, mitjanit (ex.: As the witching hour drew near, they got more and more nervous = Mentre l'hora dels encanteris s'acostava, es posaven cada vegada més nerviosos).
ORIGEN: 1821. Aquest terme al·ludeix a l'hora en què les bruixes estan actives. Shakespeare fa que Hamlet declari: "Tis now the very witching time of night, When churchyards yawn and hell itself breathes out contagion to this world" (És l'hora més sinistra de la nit: badallen els sepulcres i l'infern envia sobre el món el seu alè corrupte) [traducció de Joan Sellent].
SINÒNIM: N'és sinònim the dead of night (el punt mort de la nit).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir català «cada vegada més + adjectiu» correspon a l'anglès «comparatiu i comparatiu + adjectiu». Exemples: El noi es fa cada vegada més alt = The boy is getting taller and taller; El llibre és cada vegada més interessant = The book is getting more and more interesting.
NOTA LÈXICA: A part de voler dir dibuixar, el verb anglès draw drew drawn vol dir moure's, fer moure o, com en el nostre exemple, acostar-se. Exemples: He drew back, offended by her remarks = Es va fer enrere, ofès pels seus comentaris; She drew the chair closer to the table = Ella va acostar la cadira a la taula.

749) there's no harm in askingdemanar no fa pobre; el no ja el tenim (ex.: Go ahead and see if they'll upgrade your ticket; there's no harm in asking = Endavant, demana'ls si et pujaran de categoria; demanar no fa pobre).
ORIGEN: 1785. Literalment, demanar no fa cap dany/mal.
SINÒNIMS: N'és un sinònim it costs nothing to ask (no costa res demanar) i esmentem també l'expressió asking is free and so is refusing (demanar és gratis i negar-se a concedir, també).

750) thin as a rail/rakeprim com (un fideu / una canya); sec com un gaig (ex.: Lose weight? Not you, you're thin as a rail = Perdre pes? Tu rai, ets prim com un fideu).
ORIGEN: 1822. Literalment, prim com una (barra estreta / rascle). L'expressió amb rail s'usa més als EUA, mentre que l'ús de rake és més corrent al Regne Unit.
SINÒNIM: Esmentem el sinònim skin and bones (tot pell i ossos).
NOTA GRAMATICAL: El mot català rai és difícil de traduir; vet aquí unes aproximacions:
—He vingut per veure l'alcalde. —Malament rai, està de vacances ("I've come to see the mayor". "Bad luck, he's on vacation").
No tinc temps d'anar a comprar. —Això rai, hi aniré jo. ("I don't have time to go shopping". "No problem, I'll go").
—Hi haurà problemes. —Tu, rai! Totes et ponen! ("There're going to be problems". "Why should you worry? You have all the luck!").

751) tie one onagafar un gat, un pet, una bufa; emborratxar-se (ex.: Last night I really tied one on and this morning I regret it! = Anit vaig agafar un pet monumental i aquest matí me'n penedeixo!).
ORIGEN: 1965. La locució no té cap sentit literal.
SINÒNIMS: Altres maneres de dir emborratxar-se en anglès són get hammered, get wasted, get zonked, get plastered i, per a dir una mica borratxo, get tipsy. En anglès britànic es diu també get pissed, cosa que en anglès nord-americà vol dir enfadar-se.

752) time heals all woundsel temps ho cura tot (ex.: A divorce can be traumatic, but time heals all wounds = El divorci pot ser traumàtic, però el temps tot ho cura).
ORIGEN: 1823. Literalment, el temps cura tota ferida.
COMENTARI: Joc de paraules humorístic: time wounds all heels (lit.: el temps fereix tots els brètols). En l'expressió original, wounds = ferides i heal (pronunciat /hiïl/) vol dir curar. En aquesta, wounds = fereix, fa mal i heel (també pronunciat /hiïl) és argot per a un home baix i menyspreable.
NOTA LÈXICA: Pel que fa als diversos tipus de lesió (injury) hi ha burns (cremades), bruises (blaus, morats, hematomes), fractures (fractures) i sprains (esquinços). A més, esmentem tres tipus de ferides (wounds): abrasion (encetament, abrasió), laceration (laceració) i puncture (punció). Finalment, ulcer = úlcera i sore = nafra.

753) tip the scalesfer la balançada, fer inclinar la balança, fer decidir (ex.: This murder only two blocks from home tipped the scales in our decision to move = Aquest assassinat a només dos carrers de casa ha fet la balançada en la decisió de mudar-nos).
ORIGEN: 1972. Literalment, inclinar la balança. Es tracta d'un factor que resol els dubtes.
COMENTARI: El gir tip the scales at és una manera llarga de dir pesar; ex.: The boxer tipped the scales at 200 pounds = El boxejador pesava noranta-un quilos.
SINÒNIMS: En són sinònims tip/tilt/swing the balance (lit.: inclinar la balança).

754) to cap it allper a acabar-ho d'adobar, per si no fos prou, per postres (ex.: What a day! There was an accident on the A-2 and I got to work an hour late, my computer went on the fritz, and to cap it all, now I have a beastly headache = Quin dia! Hi havia un accident a l'A-2 i he arribat una hora tard a la feina, l'ordinador m'ha fet figa i, per a acabar-ho d'adobar, ara tinc molt mal de cap).
ORIGEN: 1750. En aquest context, el verb cap vol dir fer l'últim retoc.
SINÒNIMS: També to cap it all off. A més hi ha algunes expressions semblants, com ara add insult to injury (lit.: afegir l'insult a la lesió) i on top of everything else (lit.: per damunt de totes les altres coses).
NOTA LÈXICA: El verb arribar sovint es tradueix per arrive quan l'arribada és programada, com en el cas del transport públic. En altres casos se sol traduir per get got gotten/got. Exemples: A quina hora van arribar a casa? = What time did they get home?; Sempre arriba tard a classe = He always gets to class late.

755) to let slipanar-se'n de la llengua, dir alguna cosa que convenia callar (ex.: They wouldn't have found the hiding place if someone hadn't let it slip = No haurien descobert l'amagatall si algú no se n'hagués anat de la llengua).
ORIGEN: 1540. Literalment, deixar escapar. Fa al·lusió a deslligar els gossos.
COMENTARI: En l'obra «Julius Caesar» de Shakespeare, Marc Antony diu: "Caesar's spirit will... cry 'Havoc', and let slip the dogs of war" (l'esperit de Cèsar... cridarà 'Pillatge!' i desfermarà els gossos de la guerra).
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són let the cat out of the bag (lit.: deixar que el gat surti del sac) i spill the beans (lit.: abocar les mongetes). A més, esmentem el verb col·loquial blab (esbombar).

756) to the maxa més no poder, a tentipotenti, fins a l'extrem (ex.: Life is meant to be lived to the max! = La vida està pensada per a viure-la a més no poder!).
ORIGEN: 1996. El mot max és una abreviatura de maximum; així, literalment, l'expressió vol dir al màxim.
SINÒNIMS: En són sinònims full blast (lit.: a plena ràfega) i for all one's worth (lit.: per tot el que hom val).

757) toe the linellaurar dret, obeir les normes, anar dret (ex.: I can't spend my whole life trying just to make you toe the line = No puc passar-me tota la vida mirant de fer-te llaurar dret).
ORIGEN: 1948. Literalment, posar el dit del peu a la línia; o sigui, literalment, no passar de la ratlla. L'expressió fa al·lusió al començament d'una cursa, quan els corredors col·loquen el dit del peu just darrere de la línia de sortida.
SINÒNIMS: També toe the mark. Esmentem també el sinònim come to heel (lit.: venir al taló), expressió que al·ludeix al comportament d'un gos que camina al costat de l'amo, no pas al davant.
NOTA GRAMATICAL: En la frase d'exemple, el mot just és un intensificador i fa un paper semblant al mot català ja en oracions com Ja veuràs, ja (en anglès, You'll see!).

758) too many cooks spoil the brothdos galls en un galliner, no pot ser (ex.: Maria: "Your mother has kicked me out of the kitchen!" Joan: "Of course, too many cooks spoil the broth" = Maria: —La teva mare m'ha fet fora de la cuina! Joan: —És clar, dos galls en un galliner, no pot ser!).
ORIGEN: 1795. Literalment, Massa cuiners fan malbé el brou. Segons Balthazar Gerbier («A brief discourse concerning the three chief principles of magnificent building», 1662), l'expressió ve del francès "trop de cuisiniers gâtent le potage".
SINÒNIM: També there are too many cooks in the kitchen.
NOTA LÈXICA: El «phrasal verb» kick out vol dir fer fora (per la força); ex.: He got kicked out of school for cheating on a test = El van fer fora de l'institut per fer trampa en un examen.

759) touch woodtocar ferro, prevenir-se contra la mala sort (ex.: I've been driving more than fifty years and have never had an accident, touch wood = Fa més de cinquanta anys que condueixo i no he tingut mai cap accident, toca ferro).
ORIGEN: 1919. Literalment, tocar fusta. Alguns diuen que aquesta pràctica supersticiosa ve de la creença antiga que els bons esperits vivien en els arbres i la gent solia tocar-los per demanar protecció.
SINÒNIM: També es diu knock on wood (lit.: tustar fusta).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que quan el temps de present indicatiu català va acompanyat de les locucions des de, des que o des de fa es tradueix en anglès per present perfect; ex.: Visc aquí (des del 2010 / des de fa nou anys) = I have lived here (since 2010 / for nine years).

visca.com | Comentaris