visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020
febrer de 2020
març de 2020
abril de 2020
maig de 2020
juny de 2020
juliol de 2020
agost de 2020

997) be on the riseestar en alça, anar a més (ex.: The sale of new condos is on the rise = La venda de nous pisos està en alça).
ORIGEN: 1822. Literalment, a l'alçada; l'expressió significa un augment d'importància, de quantitat o de freqüència.
SINÒNIMS: Com a sinònims esmentem les combinacions «there be an + (upsurge / upswing / upturn)». Exemples:
an upsurge in the number of cases = un augment en el nombre de casos;
an upswing in gender violence = un increment de la violència de gènere;
an upturn in the economy = una millora de l'economia.

998) live in an ivory towerviure en una torre d'ivori (ex.: Most composers would like to live in an ivory tower, but they have to live in the marketplace = La majoria dels compositors voldrien viure en una torre d'ivori, però han de viure al mercat).
ORIGEN: 1911. Tant l’expressió anglesa com l’equivalent en català descriuen una condició de reclusió o separació del món, un recer de les exigències de la vida. L'origen del terme en aquest sentit ve d'un poema de Charles Augustin Sainte-Beuve, crític i autor literari francès, que va utilitzar "tour d'ivoire" per a descriure l'actitud reservada i distant d'alguns poetes poc compromesos socialment.

999) play blind man's buffjugar a la gallina cega (ex.: Trying to find the light switch in the dark was like playing blind man's buff = Intentar trobar l'interrumptor a les fosques era com jugar a la gallina cega).
ORIGEN: 1590. La paraula buff ve del francès «buffe», un cop o mastegot, i descriu els cops que la "gallina" pateix a mans dels altres jugadors. Als Estats Units és anomenat blind man's bluff, nom que no té sentit, ja que bluff és un tipus d'engany.

1000) a thousand and onemil i un/una, una gran quantitat (ex.: Once the field of studies has been chosen there are still a thousand and one more steps to negotiate = Un cop s'ha triat la carrera hi ha encara mil i un passos més que s'han de gestionar).
ORIGEN: 1832. Tant en català com en anglès, aquesta locució s'utilitza per a referir-se vagament o hiperbòlicament a un gran nombre de coses o persones.
SINÒNIMS: Sinònims humorístics d'una quantitat innumerable són:: a jillion, a zillion i a gazillion (milanta); ex.: He told me the same story a zillion times (Em va explicar la mateixa història milanta vegades).
NOTA LÈXICA: Observem que, a part de voler dir tractar amb un altre o altres per tal d'arribar a un acord, el verb anglès negotiate també vol dir superar un obstacle; ex.: His wounded knee gave him trouble when negotiating the stairway = El genoll lesionat li donava problemes quan pujava l'escala.

1001) scratchy throatmal de coll (ex.: Air conditioning gives me a scratchy throat = L'aire condicionat em provoca mal de coll).
ORIGEN: 1936. El substantiu throat és gola i l'adjectiu scratchy vol dir aspre, irritant (recordem que el verb scratch vol dir rascar). Així la locució descriu una condició en què la veu sona aspra.
SINÒNIMS: Sinònims del gir to have a scratchy throat són to have a sore throat (tenir mal de coll) i to be hoarse (estar afònic).
PRONUNCIACIÓ: Recordem que el dígraf anglès OA es pronuncia gairebé sempre [óu] (en anglès britànic, [əʊ]). Per tant, oak (roure) sona [óuk]; load (carregar) sona [lóud], i soap (sabó) sona [sóup]. Ara bé, OA sona simplement [ó] (Br. [ɔː]) davant la consonant R; exs.: hoarse (afònic) sona [hórs] i board (tauló), [bórd]. Una excepció important és broad (ample -a), que sona [bròd].

1002) work oneself into a latherarribar a irritar-se, arribar a un estat de torbació (ex.: He couldn't find his car keys and worked himself into a lather over it = No trobava les claus del cotxe i arribà a irritar-se molt, per això).
ORIGEN: 1839. Literalment, arribar a posar-se dins una sabonera. Ara bé, se suposa que el lather en qüestió és una metàfora d'una suada.
SINÒNIMS: N'és sinònim get all hot and bothered (lit.: posar-se tot acalorat i molestat).
NOTA GRAMATICAL: Hi ha un grup de verbs anglesos les expressions negatives dels quals generalment van precedides pels modals can't o couldn't (o una forma negativa de be able to); o sigui, en lloc de dir No trobo les claus hom diu No puc puc trobar les claus: I can't find my keys, i no pas I don't find my keys. Més exemples: No hi veig = I can't see i No arriba a la ranura de l'escurabutxaques = He can't reach the slot of the one-armed bandit.

1003) time and againuna vegada i altra, cada dos per tres, un dia sí l'altre també (ex.: He was talking about how he'd come up short and how time and again he'd failed as a Muslim = Parlava de com havia tirat curt i com una vegada i altra havia fracassat com a musulmà).
ORIGEN: 1821. Literalment, temps i una altra vegada. L'expressió sol implicar un cert nivell de frustració.
COMENTARI: També es diu time and time again.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals, time after time (temps després de temps), over and over (sobre i sobre), again and again (un altre cop i un altre cop) i, sense el sentit de frustració tan destacat, many is the time (sense sentit literal).

1004) the long and short of iten poques paraules, l'essencial (ex.: The long and short of it is that the same year the Harveys got married, Steve Harvey was hit with a staggering $20 million tax bill = En poques paraules, el mateix any que els Harvey es van casar, Steve Harvey va haver de pagar una barbaritat en impostos, vint milions de dòlars).
ORIGEN: 1670. Literalment, el llarg i el curt d'això. En principi, si d'un assumpte se n'ha dit la part llarga i la part curta, se n'ha dit tot.
SINÒNIMS: En són sinònims l'expressió the sum and substance of (something) (lit.: la suma i la substància de [quelcom]) i el mot compost rundown (sumari); ex.: Here's a brief rundown of our program's goals = Vet aquí un breu sumari dels objectius del nostre programa.

1005) stick one's nose inficar (el nas / cullerada) en, immiscir-se en (ex.: He has no business sticking his nose in my department = No té cap dret a ficar el nas en el meu departament).
ORIGEN: 1700. Expressió equivalent a la del català.
SINÒNIMS: En són sinònims els «phrasal verbs» horn in i butt in (lit.: ficar-hi la banya) (en aquest cas, el verb to butt vol dir tossar), com també la frase feta stick one's oar in (lit.: ficar-hi el rem).
NOTA GRAMATICAL: Emprem el terme "possessiu camuflat" per a descriure el cas en què el català fa servir un article i se sobreentén un sentit possessiu. En anglès, aquests articles s'han de traduir per adjectius possessius. Exemples: Els nens fan els deures = The children do their homework; Aquest circ ha perdut la gràcia = This circus has lost its charm.

1006) you're getting warm(er)!et cremes! (ex.: You're getting warmer! Head just a little more to your left = Que et cremes! Tira una mica més cap a l'esquerra).
ORIGEN: 1909. Expressió que s'emet quan es juga a trobar una cosa amagada.
COMENTARI: Hi ha qui diu que l'expressió deriva del món de la caça: si encara és una mica calenta la femta de l'animal perseguit, no pot ser gaire lluny.

visca.com | Comentaris