visca.com | Comentaris | Arxius
1074) be ahead of the gameestar en una posició d'avantatge, d'haver superat la competició (ex.: You either come up with new products and marketing to be ahead of the game, or you go extinct, end of story! = O bé creeu nous productes i màrqueting per aconseguir una posició d'avantatge, o us feu fonedissos; bona nit cresol!).
ORIGEN: 1850. Literalment, per davant del partit.
SINÒNIMS: Altres expressions amb un sentit similar, amb les traduccions literals, són out in front (per endavant), sitting pretty (seient bonic), on top of the heap/world (al cim [de la pila / del món]) i to have the upper hand (tenir la mà més amunt).
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a les conjuncions correlatives either... or (o... o), el català no sol expressar la primera conjunció de la correlació; o sigui en lloc de dir, per exemple, És o blanc o negre, diu És blanc o negre. L'anglès és molt més propens a incloure totes dues formes: It's either white or black.

1075) be ahead of one's timeanticipar-se algú a la seva època, avançar-se als temps (ex.: As a nurse she was ahead of her time = Com a infermera es va anticipar a la seva època).
ORIGEN: 1832. Literalment, per davant de la seva època; el sentit és de ser innovador segons els estàndards de l'època en qüestió.
COMENTARI: Quan es tracta de coses o d'idees, hom diu ahead of its time, expressió que és pràcticament sinònima a la formada per dos adjectius compostos up-to-the-minute (lit.: fins al darrer minut) i cutting edge (lit.: vora tallant).
SINÒNIMS: Alguns adjectius que descriuen persones que obren camí són trailblazing (lit.: assenyalant el sender) i pioneering (lit.: actuant de pioner [«pionerejant»]). A més, aquestes persones es descriuen com a visonaries, però no en el sentit de veure visions, sinó en el sentit de veure què passarà en el futur.

1076) on-again, off-againara sí, ara no; a dies; a llunes/rauxes (ex.: Their on-again, off-again romance is driving us all crazy = Els seus amors ara sí ara no ens tornen bojos a tots).
ORIGEN: 1937. Literalment, torna a estar-hi, torna a no estar-hi. Una relació on again, off again és una forma de relació personal entre dues persones que parteixen peres constantment només per reconciliar-se després.
SINÒNIMS: En són sinònims els girs off-and-on i on-and-off. Esmentem també l'expressió stop-and-go (parar i arrencar; lit.: parar i anar), que sol descriure el trànsit atapeït.
NOTA LÈXICA: Quan la versió pronominal del verb fer vol dir esdevenir així o així, en anglès sol traduir-se per become became become o get got got/gotten; exs.: s'ha fet rica = she has gotten rich; s'ha fet imprescindible = it has become essential. El problema que es presenta és que l'ús de become o get depèn generalment del complement adjectival. A grans trets podem dir que become es fa servir més amb adjectius d'arrel llatina i get amb adjectius anglosaxons, però hi ha moltes excepcions. Vegeu https://visca.com/apac/articles/urls/get-become.html.
Esmentem també el verb tornar-se, que, en les expressions tornar-se boig i tornar-se viral, es tradueix per go went gone: to go mad/crazy i to go viral.

1077) come again?què diu/dius? (ex.: Come again? What did you say? = Què dius? Què m'has dit?).
ORIGEN: 1884. Literalment, vine una altra vegada? Hi ha qui opina que l'expressió es va originar a mitjan segle XIX, quan molts afro-nord-americans utilitzaven el mot come en lloc de speak.
COMENTARI: L'expressió afirmativa Come again! és un comiat amè, que vol dir Torneu a venir!
NOTA GRAMATICAL: Observem que quan algú demana en català Què has dit? (lit.: What have you said?) utilitza el temps de perfet d'indicatiu (abans, pretèrit indefinit), mentre que, en anglès, hom empra el temps de past simple: What did you say? (lit.: Què vas dir?). Recordem que el català no usa mai el temps de passat perifràstic per a referir-se a fets o accions realitzades avui, mentre que l'anglès fa servir el past simple per a qualsevol acció acabada.

visca.com | Comentaris