visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2019 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018
febrer de 2018
març de 2018
abril de 2018
maig de 2018
juny de 2018
juliol de 2018
agost de 2018
setembre de 2018
octubre de 2018
novembre de 2018
desembre de 2018
548) cross that bridge when one comes to itcada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent) (ex.: The bankers' attitude toward a possible economic downturn was basically, "we'll cross that bridge when we come to it" = L'actitud dels banquers pel que fa a una possible recessió econòmica era bàsicament, "cada cosa al seu temps")
ORIGEN: 1851. Literalment, travessar el pont quan s'hi arribi. El primer ús registrat és en The Golden Legend (1851) de Henry Wadsworth Longfellow: "Don't cross the bridge till you come to it", is a proverb old and of excellent wit. = "No creueu el pont fins que hi arribeu", és un proverbi antic i d'excel·lent enginy.
COMENTARI: També es pot dir (someone) hasn't crossed that bridge yet = (ningú) encara no ha tractat aquest tema.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el genitiu saxó anglès de mots plurals terminats en s consisteix en un apòstrof sol; ex.: the boys' bicycles = les bicicletes dels nois. A més, en aquests casos, el nom plural, el genitiu saxó del singular i el genitiu saxó del plural es pronuncien /boiz/, tots tres igual: boys (nois), boy's (del noi) i boys' (dels nois).

549) bury the hatchetfer les paus (ex.: Holding a grudge is stupid; let's bury the hatchet and be friends again = Guardar rancor és estúpid; fem les paus i tornem a ser amics)
ORIGEN: 1750. Literalment, enterrar la destral. Algú pensa que aquesta expressió ve del costum de tribus d'indis nord-americans d'enterrar una destral com a senyal de pau, però també és possible que vingui de l'expressió obsoleta hang up one's hatchet, que volia dir parar de fer el que hom està fent.
NOTA GRAMATICAL: Observem que quan un verb anglès fa de subjecte se sol revestir de la forma del gerundi (ex.: Nedar és sa = Swimming is healthy).
NOTA LÈXICA: Destaquem la frase feta anglesa hold a grudge = guardar rancor.

550) beat around the bushfugir d'estudi, no anar al gra, anar amb mitges tintes (ex.: Don't beat around the bush! If you want to borrow money, say so = No fugis d'estudi! Si vols que et deixi diners, digues-m'ho)
ORIGEN: 1833. Literalment, batre al voltant de l'arbust. Originàriament, aquesta expressió es referia a l'acció de batre els arbustos perquè surtin els animals o ocells caçats i, per tant, volia dir preparar el terreny. Avui dia evoca la idea d'un animal caçat amagat en un arbust mentre el caçador és massa tímid per a seguir-lo.
COMENTARI: També es diu beat about the bush.
NOTA LÈXICA: A vegades es confonen les paraules angleses borrow i lend lent lent. A saber, la segona es tradueix en català per deixar o prestar i la sintaxi és igual que en anglès: el subjecte és la persona a qui es demana el préstec. Ex.: Pots (tu) deixar-me 5 euros? = Can you lend me 5 euros? En canvi, borrow vol dir agafar en préstec; és a dir, qui vol demanar diners és el subjecte de la frase: Can I borrow 5 euros?

551) different strokes for different folkscadascú per on l'enfila; tants caps, tants barrets; a persones diferents agraden coses diferents (ex.: As for cars, I've got nothing against them but they don't move me; different strokes for different folks = Pel que fa als cotxes, no hi tinc res en contra, però no m'emocionen; cadascú per on l'enfila)
ORIGEN: 1965. Literalment, carícies/cops diferents per a persones diferents. Veiem que, en aquest context, el mot stroke vol dir carícia, o potser més aviat, gest d'aprovació; o sigui, cosa que a algú li ve de gust rebre. Ara bé, stroke també vol dir cop de puny i el boxejador Muhammed Ali va fer servir aquesta expressió referint-se a cops diferents que clavaria a contrincants diferents.
SINÒNIMS: Esmentem també les dites no accounting for tastes (sobre gustos no hi ha res escrit), que implica menyspreu pel gust d'altri, one man's meat is another man's poison (la carn d'un home és verí per a un altre) i one man's trash is another man's treasure (les escombraries d'un home són el tresor per a un altre).
NOTA LÈXICA: A part de voler dir la gent, en general, el substantiu plural folks (pronunciat /fóuks/) també es pot traduir per pares (ex.: Will your folks be home tonight? = Aquesta nit seran a casa els teus pares?). Com a adjectiu significa del poble, per exemple, folk music = música folk, a folk hero = un heroi del poble.

552) be green with envytenir fred de peus, posar-se-li les dents llargues, tenir molta enveja (ex.: When she heard about the trip to Thailand we were planning she was green with envy = Quan sentia parlar del viatge a Tailàndia que planificàvem tenia fred de peus)
ORIGEN: 1887. Literalment, estar verd d'enveja. Abans es creia que la pell de la cara de la gent es tornava verda si es posava gelosa. Normalment es fa servir aquesta frase feta d'una manera faceciosa.
COMENTARI: L'enveja també s'anomena the green-eyed monster (el monstre d'ulls verds) i Shakespeare la va descriure com la "malaltia verda".
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a expressions com the green-eyed monster, l'anglès sovint forma adjectius combinant una part del cos i el sufix -ed (e.g., fair-minded = imparcial, i heavy-handed = matusser, sense tacte). Per a més detalls, vegeu Adjectius compostos: «part del cos» + -ed» a https://visca.com/apac/articles/noms-ed.html.

553) like father, like sonels testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; de tal buc, tal eixam; el fill de la gata, rates mata (ex.: Did you see how little Billy kicked that ball? Like father, like son is sure true in his case = Has vist com en Billy ha xutat la pilota? En aquest cas és ben cert que els testos s'assemblen a les olles)
ORIGEN: 1811. Literalment, com el pare, com el fill, volent dir com fa el pare, fa el fill. Ve del llatí «qualis pater, talis filius».
COMENTARI: També like mother, like daughter.
SINÒNIMS: Dos sinònims són a chip off the old block (lit.: un esquerdill del vell bloc de fusta) i the apple doesn't fall far from the tree (lit.: la poma no cau lluny de la pomera).

554) like two peas in a podcom dues gotes d'aigua (ex.: The two brothers look exactly alike, like two peas in a pod = Els dos germans s'assemblen molt, com dues gotes d'aigua)
ORIGEN: 1840. Literalment, com dos pèsols en una tavella.
NOTA LÈXICA: Donem un cop d'ull a la distribució dels verbs semblar i assemblar-se:
semblar: [impressió visual] look (ex.: Sembla bo = He looks good).
semblar: [deducció, opinió personal] seem (ex.: Sembla prou fàcil = It seems easy enough).
assemblar-se: [sense preposició] look alike (ex.: Els cadells s'assemblen molt = The puppies look a lot alike).
assemblar-se a: look like (ex.: Acabo de veure una noia que s'assembla a la meva germana = I've just seen a girl who looks like my sister).

555) long in the toothd'edat avançada (ex.: People a little long in the tooth will be grateful that there is reserved seating = La gent d'una edat una mica avançada agrairà que les entrades siguin numerades)
ORIGEN: 1852. Es refereix a la pràctica d'examinar la longitud de les dents dels cavalls per a estimar-ne l'edat: les genives dels cavalls amb el temps es retreuen i això fa que sembli que les dents s'allarguen.
SINÒNIM: També getting on in years = de certa edat.
NOTA LÈXICA: No confonguem despertar-se amb llevar-se; ex.: Em desperto d'hora, però no em llevo = I wake up early, but I don't get up.

556) look the other wayfer els ulls grossos, fer el desentès (ex.: She's always fifteen or twenty minutes late, but her supervisor looks the other way = Sempre arriba quinze o vint minuts tard, però la supervisora fa els ulls grossos)
ORIGEN: 1835. Literalment, mirar en una altra direcció, el que fa hom quan vol fer el desentès.
SINÒNIM: També es diu turn a blind eye (lit.: girar un ull cec).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en anglès, se sol utilitzar el verb be, i no pas arrive, en les expressions be (late / early / on time) (arribar tard/d'hora/puntualment).

visca.com | Comentaris