visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2023 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
gener de 2023
febrer de 2023
març de 2023
abril de 2023
maig de 2023
juny de 2023

1625) to have got it madetenir la vida solucionada (ex.: He married the boss's daughter, so now he's got it made = Es va casar amb la filla del cap; per tant, ja té la vida solucionada).
ORIGEN: 1944. Literalment tenir-ho fet.
COMENTARI: També es diu to have it made.
SINÒNIMS: En són sinònims sitting in the catbird seat (lit.: assegut al lloc del «catbird») i sitting pretty (lit.: assegut en un lloc atractiu).
NOTA LÈXICA: Si s'esmenta la persona amb qui hom es casa, el verb casar-se es tradueix per marry i se suprimeix la preposició amb; ex.: Es vol casar amb la Maria = He wants to marry Maria. En canvi, si no s'esmenta la persona, el verb en anglès és get married: They want to get married = Es volen casar.

1626) might makes rightqui té el poder, té raó; la llei de l'embut (ex.: Many powerful people fool themselves into thinking might makes right = Moltes persones poderoses s'enganyen a si mateixes pensant que qui té el poder, té raó).
ORIGEN: 1708. Literalment, qui té el poder, té raó o la força fa la raó.

1627) namby-pambyfigaflor; feble, dèbil, sense caràcter (ex.: Tell these people to stop trying to make us into namby-pamby Protestants = Digues a aquesta gent que deixin d'intentar de convertir-nos en protestants, els quals són figaflors).
ORIGEN: 1733. Henry Carey, poeta i escriptor anglès (1687 - 1743), va anomenar Ambrose Philips, poeta i polític (1687 - 1749), «Namby Pamby». La primera part de Namby Pamby prové d'Amby, o Ambrose. Va fer que Pamby rimés amb Namby utilitzant la inicial del cognom de Philips. Alexander Pope, poeta satíric, va fer servir aquest nom a l'edició de 1729 de la seva epopeia satírica «The Dunciad». Després de ser popularitzat per Pope, namby-pamby es va escampar per a referir-se a persones o coses que són sentimentals o febles.
SINÒNIMS: Alguns sinònims típics són wishy-washy (sense traducció literal), milquetoast (lit.: torrada amb llet) i limp-wristed (lit.: de canell fluix).

1628) name-droppingcostum d'esmentar ara i adés els noms de gent famosa, suposadament coneguda per qui parla, per tal d'impressionar els interlocutors (ex.: They enjoy name-dropping and being seen as connected to the influential = Gaudeixen esmentant persones famoses i de ser vistos com a connectats amb els qui remenen les cireres).
ORIGEN: 1945. Literalment, deixar caure noms.

1629) wannabeUna persona que intenta emular algú altre, esp. una celebritat, en aparença i comportament (ex.: Journalists refer to female pop stars who emulate Madonna's clothing or musical style as Madonna wannabes = Els periodistes es refereixen a les estrelles del pop femení que emulen o imiten la roba o l'estil musical de Madonna com a Madonna «wannabes», és a dir, èmules de Madonna).
ORIGEN: 1965. L'expressió wannabe és una aglutinació del gir want to be = desitjar ser.

ATENCIÓ: Aquest any pensem fer vacances del dilluns dia 12 fins a l'11 de setembre. Us desitjo tots un bon estiu i si descobreu cap expressió o frase feta interessant, feu-m'ho saber.
Lou Hevly

1630) get the jump onobtenir un avantatge sobre (ex.: We were up at daybreak, hoping to get the jump on our rivals = Ens llevàvem a trenc d'alba, amb l'esperança d'obtenir un avantatge sobre els nostres rivals).
ORIGEN: 1577. Literalment, obtenir el salt sobre. Es fa servir sobretot quan algú obté un avantatge sobre un altre gràcies al fet de ser més espavilat.
COMENTARI: Un altre exemple: És més llesta que la gana; no l'enganyaràs mai = She's sharp as a tack; you'll never get the jump on her.
SINÒNIMS: Les expressions gain an edge on i get an edge on tenen sentits molt afins.
PRONUNCIACIÓ: La p és muda en el mot jumped [tjʌmt].
Altres expressions que fan servir el verb jump:
jump the gun = precipitar-se, actuar abans del temps permès o pactat
jump to conclusions = prendre una decisió precipitadament sobre la base d'informació dubtosa.

1631) in the cardsmolt (poc) probable (que alguna cosa s'esdevingui) (ex.: An increase in tourist revenue just isn't in the cards = És molt poc probable un augment dels ingressos turístics).
ORIGEN: Les cartes es refereixen a l'endevinació mitjançant les cartes del tarot. Col·loquialment es fa servir més en el sentit negatiu amb not.
COMENTARI: En anglès britànic: on the cards.
COMENTARI: Un exemple positiu: I'm afraid another election is in the cards = Em temo que és probable que hi hagi noves eleccions.
SINÒNIMS: En són sinònims on the horizon (lit.: a l'horitzó) i in the offing (sense traducció literal).

1632) I'm goodgràcies, en tinc prou (ex.: HOST: Can I get you something else? Some more wine or a a shot of taquila? GUEST: No thanks, I'm good = Amfitrió: Et puc oferir una altra cosa? Una mica més de vi o un xarrup de tequila? CONVIDAT: No gràcies, estic bé).
ORIGEN: 1970. Literalment, sóc bo. El sentit de la frase és I'm in good condition.
SINÒNIMS: Com a regla pràctica podem dir que l'adjectiu good es tradueix per bo bona i l'adverbi well es tradueix per . Una excepció molt important és quan modifica un verb copulatiu —com ara be (ser o estar), feel felt felt (sentir[-se]) o appear (semblar[-se])— es tradueix per good. Ex.: James Brown says: I feel good! = James Brown diu: Em trobo bé!

1633) I'm on itHo faré, la cosa té la meva més alta prioriat (ex.: BOSS: Mitzy, my son's car broke down. Could you pick him up for me please? MITZY: I'm on it! = AMO: Mitzy, el cotxe del meu fill té una avaria; el pots anar a buscar? MITZY: I'm on it!).
ORIGEN: 1980. Literalment, hi estic a sobre.
COMENTARI: La implicació és que la persona que diu això completarà la seva tasca de bon grat.

1634) my badculpa meva (ex.: MAN: Sira! Your driving directions have gotten me completely lost! SIRA: Sorry, my bad = HOME: Sira, les teves indicacions m'han fet perdre completament! SIRA: Em sap greu, culpa meva).
ORIGEN: 1980. És argot nord-americà.

visca.com | Comentaris