visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2022 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
gener de 2022
febrer de 2022
març de 2022
abril de 2022
maig de 2022
juny de 2022

1404) hide-and-seekfet i amagar (ex.: You cannot play hide-and-seek very well in the desert = Al desert no es pot jugar bé a fet i amagar).
ORIGEN: 1670. Literalment, amagar-se i buscar. També és conegut amb la denominació hide-and-go-seek.

1405) a bad appleun o una poca-vergonya (ex.: There is one bad apple, and that is Katie, the beautiful prostitute with whom Bruce is in love = Hi ha una poca-vergonya, i aquesta és la Katie, la bella prostituta de la qual està enamorat en Bruce).
ORIGEN: 1887. Literalment, una poma dolenta; una persona deshonesta o desagradable que té una mala influència en els altres. És possible que al·ludexi a la dita one bad apple spoils the barrel (una poma dolenta malmet tot el barril).
COMENTARI: També a rotten apple (una poma podrida).
SINÒNIMS: De sinònims de les persones dolentes n'hi ha per a donar i per a vendre; vet-ne aquí uns quants: bad egg, bad hat, bad penny, bad lot, scoundrel, blackguard, good-for-nothing, louse i cad.
NOTA GRAMATICAL: El pronom whom és el cas acusatiu del pronom who i el seu ús és obligatori deprés d'una preposició, com en el nostre exemple de més amunt (the beautiful prostitute with whom Bruce is in love). Ara bé, whom no s'usa gaire en anglès col·loquial, ja que dóna un to formal i afectat al discurs. Per tant, la construcció formal —«prep. + whom + subj. + verb» (... with whom Bruce is in love) es canvia per «who + subj. + verb + prep.» (... who Bruce is in love with). Ara bé, quan el pronom relatiu who fa de complement de la subordinada es pot ometre; així: the beautiful prostitute Bruce is in love with.

1406) come to a headarribar a un punt crític (ex.: Don't even think about procrastinating! Matters have already come to a head = De fer el ronsa, ni pensar-hi! La qüestió ja ha arribat a un punt crític!).
ORIGEN: 1655. Literalment, arribar a un cap. Originàriament, l'expressió es referia a un furóncol (mal gra) que ha madurat fins a la supuració i ha rebentat.
NOTA GRAMATICAL: El verb procrastinate, malgrat ser d'arrel llatina (participi passat de «procrastinare» posposar fins a l'endemà), no existeix en català, que expressa aquesta idea amb els verbs posposar, ajornar i retardar o bé amb la locució fer el ronsa. [Malgrat això, s'està escampant l'anglicisme; vegeu https://rodamots.cat/procrastinacio/.] A més, té un sentit afí al del verb anglès stall, que vol dir parlar o actuar d'una manera deliberadament vaga per guanyar més temps per a tractar alguna cosa.

1407) couch potatodropo, pòtol; addicte a la televisió (ex.: Since he retired, my husband has turned into a couch potato = Des que es va jubilar, el meu marit [fa el dropo / passa tot el sant dia amorrat al televisor]).
ORIGEN: 1997. Literalment, patata del sofà. És una expressió humorística que indica que el cos d'una persona que mira massa la televisió s'assemblarà cada vegada més al d'una patata.
SINÒNIMS: En són sinònims els substantius idler, loafer, layabout i lollygagger, tots més o menys equivalents al mot dropo. Vegeu també lazybones.

1408) be on the safe sideevitar riscos, actuar amb cautela i prudència; actuar/anar sobre segur (ex.: Since there is no specific deadline to meet, let's be on the safe side and wait till we have more data = Com que no hi ha una data límit específica per a complir, (evitem riscos / anem sobre segur) i esperem fins que tinguem més dades).
ORIGEN: 1687. Literalment, ser al costat sense perill o ser al costat segur.
SINÒNIMS: Una locució sinònima és play it safe (lit.: jugar-hi sobre segur).
NOTA LÈXICA: A vegades hi ha confusions entre els adjectius safe i sure, ja que tots dos es tradueixen en català pel mot segur. A saber, safe vol dir exempt de tot perill o risc, mentre que sure significa que no admet dubte, que no hi ha perill que falli. Exemples:
Put this money in a safe place.
Posa aquests diners en un lloc segur.
I'm sure we will win the game.
Estic segur que guanyarem el partit.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que la interjecció segur! es tradueix en anglès per for sure! Exemple:
Marc: "Are you coming to the party tonight?"; Núria: "Yes!"; Marc: "For sure?"; Núria: "Yes, for sure!"
Marc: —Véns a la festa, aquesta nit?; Núria: —Sí; Marc: —Segur?; Núria: —Sí, segur!

1409) blow off steamdesfogar-se (ex.: Children can't be expected to sit in class for hours on end, they need to get outside and blow off steam = No es pot esperar que els nens estiguin asseguts a classe durant hores i hores, han de sortir i desfogar-se).
ORIGEN: 1837. Literalment eliminar vapor, o sigui, alliberar emocions o frustracions mitjançant una activitat vigorosa. El terme prové dels primers dies del ferrocarril, quan les locomotores no tenien vàlvules de seguretat. Quan la pressió del vapor augmentava, el maquinista estirava una palanca que expulsava el vapor, per a evitar una explosió.
COMENTARI: També es diu let off steam.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, sound off (parlar sense embuts), raise hell [vulg.] (aixecar l'infern), let oneself go (deixar-se anar) i give vent to one's feelings (donar sortida als sentiments).

1410) be of two mindsestar indecís; nedar/estar entre dues aigües; no estar en mar ni en terra (ex.: I'm still of two minds whether I should get another vaccination = Encara estic indecís sobre si m'hauria de tornar a vacunar).
ORIGEN: 1853. Literalment, estar de dues ments. Històricament es feien servir expressions semblants —be of several minds, be of twenty minds, etc.—, però aquestes han caigut en desús.
COMENTARI: En anglès britànic, be in two minds.
SINÒNIMS: Una expressió sinònima és to have mixed feelings (lit.: tenir sentiments en conflicte) i el verb dither significa vacil·lar inútilment.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que cal traduir la conjunció si per whether després de preposicions; p.e.: There's controversy over whether (no over if) this was really a shark attack = Hi ha controvèrsia sobre si realment va ser un atac de tauró.

1411) draw a blankquedar-se la ment en blanc, no poder recordar (ex.: She looked at me expectantly, as if I should know what she was thinking, but my mind drew a blank = Ella em va mirar expectant, com si jo hagués de saber en què pensava ella, però se'm va quedar la ment en blanc).
ORIGEN: 1605. Literalment, rebre, en un sorteig, un bitllet que no té cap premi.
COMENTARI: Un altre exemple: I tried to remember her email, but drew a blank = Intentava recordar el seu mail, però em vaig quedar en blanc.
SINÒNIM: Com a sinònim hi ha l'expressió clean forget (ex.: I clean forgot her birthday = M'he oblidat del tot del seu aniversari).
NOTA LÈXICA: Quan la forma com fa d'adverbi de comparació (equivalent a igual que) o quan té un sentit pròxim a com si fos es tradueix per like. Exemples:
Joana cooks like her mother = La Joana cuina com la seva mare.
Marc chatters like a parrot = En Marc xerra com una cotorra.
En canvi, quan com (a) equival a l'expressió en qualitat de es tradueix en anglès per as. Exemples:
I work as a teacher= Treballo com a mestre.
They use music as therapy = Fan servir la música com a teràpia.

1412) lose one's touchperdre la traça que caracteritza algú (ex.: His latest poems don't move me; I feel he's lost his touch = Els darrers poemes seus que ha escrit no em diuen res; em fa l'efecte que ha perdut la traça que el caracteritza).
ORIGEN: 1893. En aquest context, el mot touch significa l'habilitat o l'aptitud característica d'una persona (p.e.: She arranges the flowers with a sure touch = Arregla les flors amb molta traça).
COMENTARI: No confonguem aquesta expressió amb el gir lose touch, que vol dir perdre contacte.
PRONUNCIACIÓ: Recordem que el verb lose es pronuncia [luuz]; cal no confondre'l amb l'adjectiu loose, que es pronuncia [luus].

1413) teacher's petpredilecte del mestre (ex.: "Well, well, well, if it isn't the teacher's pet! Leave us alone, Bertha!"; "Yeah, beat it Bertha!" = —Vaja, vaja, vaja, mira la predilecta de la professora! Deixa'ns en pau, Bertha; —Sí, fot el camp, Bertha).
ORIGEN: 1914. És un terme despectiu per a l'alumne favorit o afavorit d'un professor.
SINÒNIMS: En són sinònims, però d'un ús més poc freqüent, blue-eyed boy/girl (lit.: noi/noia d'ulls blaus) i fair-haired boy/girl (lit.: noi/noia de cabells rossos). També podem esmentar un 'phrasal verb' vulgar dels Estats Units, suck up to (afalagar, ser un/una llepaculs); ex.: It makes me sick how he sucks up to the boss (Em fa fàstic la manera com afalaga el cap).

1414) be that as it maysigui com sigui, això pot ser (ex.: Well, I admit the situation is complex, but be that as it may, someone is going to have to deal with it = Bé, admeto que la situació és complexa, però sigui com sigui, algú s'hi haurà d'enfrontar).
ORIGEN: 1595. Literalment, que sigui això com podria ser. Es diu per a indicar que hom accepta provisionalment el que diu l'altre; però pot implicar que això no té gaire importància ni rellevància.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, that's as may be (això pot ser), still and all (encara i tot), for all that (per tot això), even so (tot i això) i all the same (tot sent igual).
NOTA GRAMATICAL: En la majoria de casos, els verbs auxiliars may i might tenen sentits força similars; comparem He may come = Pot ser que vingui amb He might come = Podria ser que vingués. Ara bé, might pot expressar tant una possibilitat que no s’ha produït com la incertesa, mentre que may només pot expressar la incertesa:
Possibilitat:
They might have missed the train if they hadn't run (no They may have missed the train...)
Podrien haver perdut el tren si no haguessin corregut.
Incertesa:
They might (o may) have missed the train, that's why they aren't here yet.
Pot ser que hagin perdut el tren, per això no han arribat encara.

1415) the apple doesn't fall far from the treeels testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; de tal buc, tal eixam; el fill de la gata, rates mata (ex.: M: "Just like his father, he brightens up whenever he sees a pretty girl" T: "What do you expect? The apple doesn't fall far from the tree" = M: —Igual que el seu pare, li brillen els ulls cada vegada que veu una noia bonica" T: "Què esperes? Els testos s'assemblen a les olles).
ORIGEN: 1906. Literalment, la poma no cau lluny de la pomera; l'al·lusió és evident.
SINÒNIMS: Dos sinònims són like father, like son (lit.: com pare, com fill) i a chip off the old block (lit.: un esquerdill del vell bloc de fusta).

1416) the sky's the limitla vida no té limitacions; no hi ha res que limiti el que es pot aconseguir (ex.: You should set your sights on a goal and go for it! The sky's the limit! = Hauries de fixar-te un objectiu i perseguir-lo amb totes les forces! La vida no té limitacions!).
ORIGEN: 1898. Literalment, el cel és el límit, volent dir que no hi ha límit, que tot és possible. Hi ha qui diu que l'expressió es va originar entre jugadors de pòquer per dir que no hi havia cap límit per a les apostes.
SINÒNIMS: Quan pensem que algú té un futur amb perspectives bones o engrescadores, a vegades diem the world is his/her oyster (lit.: el món és la seva ostra).

1417) food for thoughtidees dignes de consideració, de reflexió (ex.: Their radical new ideas for city planning should give Barcelona's councilmen food for thought = Les seves noves idees radicals per a l'urbanisme haurien de fer reflexionar els regidors de la ciutat de Barcelona).
ORIGEN: 1825. Literalment, alimentació per al pensament.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són something to chew on (lit.: alguna cosa per a mastegar) i something to think about (lit.: alguna cosa en què pensar).
FUN FACT: Podem descriure food for thought com a aliment per a la ment. (Thanks and a tip of the hat to FB).

1418) foot the billpagar el compte, la factura (ex.: The bottom line is someone is going to have to foot the bill = El resultat final és que algú haurà de pagar el compte).
ORIGEN: 1853. A part de referir-se a un membre corporal, els mots foot i peu s’usen també en sentit figurat; per exemple, the foot of the page (el peu de la pàgina). Quan se sumen xifres, el total sol ocupar el lloc més avall de tot. Per tant, la formulació pay the quantity at the foot of the page s'ha escurçat en l'expressió foot the bill.
SINÒNIMS: L'anglès té un gran nombre de frases fetes que equivalen a pagar diners, sobretot quan es fa a contracor. Vegem-ne ara unes quantes, amb els sentits literals entre parèntesis: cough up (estossegar amunt), fork out (treure amb la forca), shell out (esclovellar, estavellar), pony up (poni amunt) i pick up the tab/check (recollir la nota).

1419) the bottom lineel cost final, l'aspecte més important d'un problema (ex.: But all too often, research and development are considered expendable when trying to improve the short-term bottom line = Però, massa sovint, la recerca i el desenvolupament es consideren prescindibles quan es vol millorar el resultat final a curt termini).
ORIGEN: 1830. Literalment, la línia més avall, que, en el cas d'una factura, és la línia a peu de la pàgina que mostra el total que cal pagar. Vegeu l'entrada anterior foot the bill.
SINÒNIMS: En són sinònims the heart of the matter (el cor de la qüestió) i the crux of the matter (el quid de la qüestió).

1420) fill the billcomplir els requisits (ex.: She has talent, it's true, but her overall performance just doesn't fill the bill = Té talent, és cert, però la seva actuació global no compleix els requisits).
ORIGEN: 1861. Literalment, emplenar la factura o nota. Pot ser que al·ludeixi al fet que en el segle XIX els promotors d'espectacles buscaven actes breus per a suplementar els actes principals, o sigui per a emplenar el programa.
COMENTARI: Hi ha contextos en què fill the bill equival a justa la fusta; ex.: Cold beer on a hot summer's day? That fills the bill! Cervesa freda en un dia calorós d'estiu? Justa la fusta!
SINÒNIMS: En són sinònims, amb les equivalències entre parèntesis, that's the ticket (aquest és el bitllet), come up to scratch (arribar a la línia de sortida) i cut the mustard (tallar la mostassa).

1421) no pain, no gainel patiment és necessari per a avançar; si no hi ha patiment, no avances (ex.: You can't let up when you start to feel tired; remember, no pain, no gain = No pots moderar el pas quan comences a sentir-te cansat; recorda, si no pateixes, no guanyaràs).
ORIGEN: 1670. Literalment no dolor, no guany. L'expressió va aparèixer en John Ray's proverb collection l'any 1670. Avui en dia es fa servir per a indicar que cal fer exercicis fins que s'experimenti dolor si es vol millorar la condició física.
COMENTARI:L'expressió no pain, no gain és un mica semblant a qui no s'arrisca no pisca i per a presumir s'ha de patir.

1422) that's the way the ball bouncesaixí és la vida; què hi farem?; tururut, qui gemega ja ha rebut! (ex.: When things go wrong, all you can do is say: "Hey, that's the way the ball bounces!" = Quan les coses van malament, tot el que pots fer és dir: —Vaja, així és la vida!).
ORIGEN: 1952. Literalment, així rebota la pilota. És possible que l'expressió s'originés en el joc de beisbol, referint-se al bot erràtic que la pilota a vegades fa quan rebota per terra.
SINÒNIMS: En són sinònims that's life (lit.: així és la vida) i that's the way the cookie crumbles (lit.: així s'esmicola la galeta).

1423) to buy timeguanyar temps; fer alguna cosa per tal de tenir més temps (ex.: Our monetary policy is not working, and it is just buying time until we come up with a coherent strategy = La nostra política monetària no funciona i només mirem de guanyar temps fins que implementem una estratègia coherent).
ORIGEN: 1851. Literalment, comprar temps. Normalment s'utilitza quan es vol millorar la preparació per a completar una tasca.
COMENTARI: El modisme va aparèixer en un llibre escrit en 1851, Counsels and Maxims, d'Arthur Schopenhauer: To buy books would be a good thing if we also could buy the time to read them (Comprar llibres seria una bona cosa si també poguéssim comprar el temps per a llegir-los).
SINÒNIMS: N'és sinònima l'expressió play for time (lit.: jugar per temps). A més, en són sinònims aproximats els verbs stall (parlar o actuar d'una manera deliberadament vaga per a guanyar més temps per a tractar alguna cosa) i stonewall (participar en tàctiques dilatòries).

1424) to lie lowpassar desapercebut (-uda); mantenir-se fora de la vista per a evitar la detecció o l'atenció (ex.: You'd better lie low until all this blows over = Val més que miris de passar desapercebut fins que tot això quedi oblidat).
ORIGEN: 1845. Literalment, estirar-se avall. Shakespeare va fer que Antonio digués aquesta expressió en l'obra Much Ado About Nothing:
If he could right himself with quarreling,
Some of us would lie low
Si podria arreglar les coses barallant-se
Alguns de nosaltres ens moriríem
.
Observem que, en el segle XVII, lie low volia dir morir.
SINÒNIMS: Algunes de les expressions sinònimes, amb els sentits literals entre parèntesis, són go into hiding (entrar a amagar-se), hole up (hole = forat; up no té sentit literal), cover one's tracks (cobrir les petges) i lie doggo (estirar-se com un gos?).

visca.com | Comentaris