visca.com | Comentaris

Arxius de gener de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
gener de 2023
febrer de 2023
març de 2023
abril de 2023
maig de 2023
juny de 2023
juliol de 2023
agost/setembre de 2023
octubre de 2023
novembre/desembre de 2023

1671) nine-to-five joben el món del treball anglosaxó, feina típica dels qui treballen de les 9:00 a les 17:00 (sol implicar una feina avorrida, sense al·licient), feina adotzenada (ex.: He got a nine-to-five job straight out of high school and he's never really tried for anything better = Va trobar una feina adotzenada just després de sortir de l'institut i mai no ha mirat de trobar res millor).
ORIGEN: 1901. Literalmet, feina de nou a cinc.
SINÒNIMS: Es considera pitjor un dead-end job, una feina en la qual no hi ha possibilitats de progressar a un lloc millor.

1672) middle-of-the-roada mig camí entre extrems; poc aventurer o inofensiu; optant per no anar ni per una banda ni per l'altra. (ex.: He's your typical middle-of-the-road politician, advocating whatever policy he thinks the majority will favor = És el típic polític moderat (de poques conviccions; ni carn ni peix), que defensa qualsevol política que cregui que plaurà a la majoria).
ORIGEN: 1891. Literalment, al mig del camí.
COMENTARI: L'expressió es fa servir principalment per a referir-se a la política (sense ser d'esquerres ni de dretes) o bé a una música dolça, plàcida i amable, anomenada en anglès easy-listening music (lit.: música de fàcil escoltar).
NOTA LÈXICA: L'expressió anglesa in the middle of es pot traduir en català de maneres diverses, depenent del complement. A saber, quan el complement és un lloc se sol traduir per al mig de i, quan és un període, pel gir «a/en ple/plena període». Exemples:
in the middle of the room/desert = al mig (de la sala / del desert)
in the middle of winter = a/en ple hivern.
També es tradueix pel gir català «a mitjan + període», sobretot davant els mesos:
in the middle of June = a mitjan juny.

1673) give noticepassar un avís; informar un amo, un empleat, un propietari o un inquilí de la terminació d'un acord contractual de servei o d'arrendament (ex.: I'm going to give notice and go live on a farm = Avisaré que vull rescindir el contracte de lloguer i aniré a viure en una granja).
ORIGEN: 1900. La data és aproximada; el terme give notice també pot voler dir, literalment, give information donar informació.
COMENTARI: Esmentem també el gir «quantitat + període + notice»; ex.: If they want to terminate your contract, they must give you thirty days notice = Si et volen rescindir el contracte, t'han d'avisar amb trenta dies d'antelació.

1674) standing on one's headsense cap dificultat (ex.: I could pass that exam standing on my head = Podria aprovar aquest examen sense cap dificultat).
ORIGEN: 1919. Literalment, dempeus sobre el cap, que significa fer el pi (posar-se de cap per avall amb les mans a terra i els peus enlaire).
COMENTARI: Observem que tant bufar i fer ampolles com standing on one's head volen dir molt fàcil, però descriuen accions d'una certa dificultat.
SINÒNIMS: En són sinònims easy as pie (lit.: tan fàcil com pastís), a piece of cake (lit.: un tros de pastís), child's play (lit.: joc de nens) i (as easy as) falling off a log (lit.: [tan fàcil com] caure d'un tronc).

1675) strike while the iron is hotaprofitar l'avinentesa; de calent en calent es pela; les coses s'han de fer quan és oportú, abans que passi el temps apropiat per a fer-les (ex.: Artificial Intelligence is in the news lately, so we should strike while the iron is hot and publish your book as soon as possible = La intel·ligència artificial està a les notícies darrerament, així que hauríem d'aprofitar l'avinentesa i publicar el teu llibre el més aviat possible).
ORIGEN: 1640. L'al·lusió és a l'obra d'un ferrer; els cops que dóna s'han de fer mentre el ferro està calent i, per tant, mal·leable.
NOTA LÈXICA: Observem que l'acrònim ASAP es fa servir per a voler dir as soon as possible (lit.: tan aviat que sigui possible). En català seria TASP.

1676) the whole ball of waxtot plegat, tot el que hi ha; sac i peres (ex.: Art, by contrast, is the whole ball of wax; a system, coherent, salvaged from chaos and retained = L'art, en canvi, és tot plegat; un sistema, coherent, rescatat del caos i retingut).
ORIGEN: 1880. Literalment, tota la bola de cera. L'origen d'aquesta locució és obscura.
SINÒNIMS: En són sinònims the whole nine yards (lit.: les nou iardes senceres), the whole shooting match (lit.: el certamen de tir sencer), the whole shebang (lit.: la barraca sencera) i the whole enchilada (lit.: l'enchilada sencera).

1677) none other than someonetal persona en persona; ni més ni menys, no era altre que (ex.: It was none other than Leo Messi = Era Leo Messi en persona; Era ni més ni menys que Leo Messi).
ORIGEN: 1500. L'expressió no té sentit literal. S'utilitza per a qualificar una persona eminent que trobem en un lloc inesperat.

1678) beat someone to the punchguanyar per mà (anticipar-se a l'acció d'un altre / anticipar-se a un altre en la consecució d'alguna cosa) (ex.: At the critical moment we hesitated and so our rivals beat us to the punch = En el moment crític vam dubtar i així els nostres rivals ens van guanyar per mà).
ORIGEN: 1910. L'expressió ve de la boxa, en què el bon lluitador reacciona ràpidament donant cops de puny (punches) a l'altre lluitador abans de ser colpejat.
SINÒNIMS: Expressions afins són get the jump on someone (lit.: aconseguir un salt a algú) i steal a march on someone (lit.; robar una caminada a algú).

1679) neck and neck[en una cursa] cama a cama, molt igualats, tan a prop que l'avantatge entre els competidors és pràcticament nul·la; els competidors estan pràcticament empatats (ex.: Stewball and Seabiscuit were running neck and neck down the home stretch = Stewball i Seabiscuit corrien cama a cama en l'últim tram de la cursa.).
NOTA LÈXICA: Recordem: un cavall de curses és a race horse i una cursa de cavalls és a horse race.

1680) go dutch (go Dutch) [am.]pagar l'escot (escot: part que toca pagar a cadascuna de dues o més persones que han fet una despesa en comú) (ex.: If you're a little short on the wherewithal, we can go dutch = Si vas una mica curt de diners, podem pagar l'escot).
ORIGEN: 1850. Literalment, anar holandès. Hi ha qui diu que l'expressió es va originar com un insult britànic cap a la percebuda taquineria dels holandesos.

1681) be in the soupveure-se'n un bull; estar en una situació compromesa, difícil (ex.: If in addition to work I had to take care of a thousand and one household chores, I can assure you that I would be in the soup = Si a més de la feina hagués d’atendre als mil i un quefers domèstics, ja et ben asseguro que me’n veuria un bull).
ORIGEN: 1920. Literalment, a/dins la sopa. Se suposa que la sopa està massa calenta i estar-hi dins no deu ser gaire agradable.
SINÒNIMS: De sinònims d'aquesta locució, n'hi ha per a donar i per a vendre: in a jam (lit.: dins d'un embús), in a pickle (lit.: dins un cogombre marinat), be in a tight corner/spot (lit.: trobar-se en un raconet/lloc estret) i in hot water (lit.: a l'aigua calenta).

1682) steal someone's thundersegar l'herba sota els peus a algú; robar a l'altre el crèdit i l'adulació que mereix (ex.: Jordi was expecting to gain credit by announcing the signing of the Evans contract, but his rival Bill stole his thunder by spreading the word about it beforehand = En Jordi esperava guanyar-se el crèdit per anunciar la signatura del contracte d'Evans, però el seu rival en Bill se li va anticipar en escampa la notícia abans d'hora.).
ORIGEN: 1710. L'expressió prové del dramaturg John Dennis a principis del segle XVIII. Va inventar un sistema per a produir el so de trons a l'escenari, i quan el mateix sistema va ser utilitzat per una altra companyia de teatre, el Dennis els va acusar de d’”haver-los robat els seus trons".

1683) serve someone righttrobar sabata de son peu; es diu quan hom creu que algú ha rebut un càstig merescut (ex.: A: Eduard dumped Emma so he could date Jenny and now Jenny has dumped him! B: Serves him right! = A: L'Eduard va deixar l'Emma per sortir amb la Jenny i ara la Jenny l'ha deixat a ell. B: Ha trobat sabata de son peu!).
ORIGEN: 1580. Literalment, servir algú justament.
SINÒNIMS: Unes expressions afins són someone is/was asking for it (lit.: algú ho demana/demanava), someone had it coming (lit.: algú ho tenia venint) i get one's just deserts (lit.: rebre el càstig que mereixia).

1684) go over like a lead balloon(una idea o una presentació) ser rebutjat amb contundència, provocar una resposta indiferent o hostil) (ex.: His proposal to establish gender-neutral restrooms went over like a lead balloon = La seva proposta de crear lavabos de gènere neutre va ser rebutjada amb contundència).
ORIGEN: 1940. Literalment, ser acceptat de la mateixa manera que un globus fet de plom volaria.
COMENTARI: En anglès britànic, go down like a lead balloon.

1685) steal the show — [teatre, espectacle] brillar més que els altres actors, superar el protagonista, emportar-se inesperadament la major part dels aplaudiments (ex.: The singer's six-month-old puppy stole the show = El cadell de sis mesos del cantant va complaure més el públic que el mateix cantant).
ORIGEN: 1945. Literalment, robar l'espectacle.
NOTA LÈXICA: L'anglès sol fer servir la combinació «número + guionet + nom1 + nom2» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular; 30-year mortgage (no «30-years mortgage») — hipoteca de trenta anys. Més exemples:
100-meter dashesprint de cent metres
16-ounce canllauna de setze unces
three-digit numbernúmero de tres xifres
four-lane highwaycarretera/autovia de quatre carrils
nine-volt batterypila de nou volts
one-arm banditescurabutxaques (lit.: lladre d'un sol braç).

1686) play for keepsjugar i guanyar; jugar seriosament; fer les coses amb resultats permanents (ex.: The amateur plays for fun; the professional plays for keeps = L'aficionat juga per divertir-se; el professional juga per guanyar).
ORIGEN: El verb keep es pot traduir de moltes maneres —en aquest cas, guardar i conservar—, però també tenir (una botiga), mantenir una promesa, continuar, etc.
Exemples:
I keep my gloves in this drawer = Guardo els guants en aquest calaix.
She keeps a shop on the High Street = Té una botiga al carrer de Dalt.
I hope he keeps his promise = Espero que compleixi la seva promesa.
Keep on truckin' mama, truckin' your blues away = Continua fent bé, mare meva, desfent-te dels blues.

1687) drunk as a skunkpitof, molt begut (ex.: It was some wedding: the groom got drunk as a skunk and the bride slapped his head = Déu-n'hi-do, el casament: el nuvi anava ben gat i la núvia li va clavar un mastegot).
ORIGEN: 1800. Literalment, tan ebri com una mofeta.
SINÒNIMS: L'anglès és molt ric en expressions que volen dir ebri; exemples: be sloshed, hammered, wasted, loaded i tanked; a més, three sheets to the wind (lit.: tres teles al vent). El català també: https://rodamots.cat/tema/embriaguesa/... i encara en falten!

1688) jailbait [am., vulg.] — noia per sota de l'edat legal de consentiment (ex.: They were hesitant to publish Nabokov's latest novel, "Lolita", because it had the strong scent of jailbait = Van dubtar de publicar l'última novel·la de Nabokov, "Lolita", perquè tenia l'aire d’incitar el sexe amb menors).
ORIGEN: 1800. Literalment, esquer de la garjola, com si les presons fessin servir joves noies per a atreure els homes. Ara bé, avui dia es fa servir més per a descriure noies menors d'edat que miren de seduir homes.

1689) blessing in disguiseen el fons haver estat una sort; cosa que al principi sembla dolenta, però després resulta ser beneficiosa; d'un gran mal en surt un gran bé (ex.: This series of summer storms has been a blessing in disguise = Aquesta sèrie de tempestes d'estiu en el fons ha estat una sort).
ORIGEN: 1746. Literalment, benedicció disfressada. La locució ve d'un himne de James Hervey en la seva obra "Meditations and Contemplations". En l'himne, Hervey reflexiona sobre la saviesa d'acceptar tot allò que Déu, en la seva saviesa infinita, ens presenta, fins i tot coses que en un principi semblen negatives, perquè són "benediccions disfressades".
SINÒNIMS: El sentit de l'expressió és semblant a la de every cloud has a silver lining (lit.: cada núvol té un folre de plata).

1690) in the airperceptible als sentits, circulant arreu; una anticipació que alguna cosa passarà (ex.: Change is in the air = Sembla que s’acosten canvis).
ORIGEN: 1882. Literalment, a l'aire. S'utilitza aquest modisme per a mostrar que hi ha un sentiment o estat d'ànim col·lectiu. És una sensació que alguna cosa canvia o passa.
SINÒNIMS: Altres expressions que presagien canvis són in the offing (sense traducció literal), in the wind (lit.: al vent) i on the horizon (lit.: a l'horitzó).

1691) prime the pumpencebar la bomba; estimular una activitat, projecte o afer, sobretot en el sentit d’invertir-hi diners de bon antuvi (ex.: Our new startup will soon be making us millions if we can only get someone to prime the pump = El nostre "startup" aviat ens farà guanyar milions si podem aconseguir que algú faci la inversó inicial).
ORIGEN: 1935. De la mateixa manera que cal abocar una mica d'aigua en una bomba per a expulsar-ne l'aire i fer-la funcionar, cal invertir diners en un projecte per a fer que comenci a rutllar.

1692) put someone in their placecriticar algú per passar-se de la ratlla; recordar a algú de la seva posició social inferior; posar en evidència algú. (ex.: But the goal is the same: to bring him down, or at least to put him in his place = Però l'objectiu és el mateix: fer que caigui, o almenys posar-lo en evidència).
ORIGEN: 1800. Literalment, ficar algú en el lloc que mereixi o que pertanyi. També dir o mostrar a algú que és menys important del que pensava.
SINÒNIMS: En són sinònims take someone dwn a peg or two (lit.: baixa algú per una o dues clavilles) i cut someone down to size (lit.: retallar algú perquè sigui una mida més petit)

1693) raise Cainarmar un rembombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau (ex.: She raised three boys and all three dedicated themselves to raising Cain = Va criar tres nois i tots tres no paraven d'armar rembomboris).
ORIGEN: 1840. El Cain és el nom anglès de Caïn, el fill d'Adam i Eva, que va matar el seu germà Abel. L'expressió raise Cain(lit.: aixecar Caïn) significa evocar l'esperit assassí de Caín, sens dubte per a crear un trastorn o provocar problemes.
SINÒNIMS: En són sinònims raise a ruckus [Am.] (ruckus o rumpus = enrenou), raise hob (hob = hobgoblin = follet, gnom) i raise hell (vulg.) (lit.: aixecar l'infern).

1694) not let the grass grow under one's feetfer el ronso, no aprofitar una oportunitat; esperar per actuar fins que sigui massa tard (ex.: Don’t let the grass grow under your feet; this offer will not be around forever = No facis el ronso; aquesta oferta no durarà gaire).
ORIGEN: 1600. Aquesta expressió al·ludeix a esperar tant que l'herba pugui créixer sota els peus..
COMENTARI: Un altre exemple: Local and regional representatives have not let the grass grow under their feet = Els representants locals i regionals han actuat amb celeritat.

1695) groggygrogui; inestable, atordit, tremolós (ex.: I didn't get a wink of sleep last night, so I've been groggy all morning = Vaig passar la nit en blanc; per tant, aquest matí estic una mica grogui).
ORIGEN: 1825. L'adjectiu groggy prové del substantiu grog, que era com els mariners al segle XVI anomenaven el rom diluït amb aigua. Naturalment, si algú beu una mica massa d'aquest grog, pot quedar grogui, mot que en català vol dir estabornit, estossat.
SINÒNIMS: En són sinònims els adjectius dazed, woozy, shaky, muzzy i fuddled.
NOTA LÈXICA: La diferència entre els mots wink i blink és que el primer és un acte deliberat, un gest ocular amb diverses connotacions segons el context, mentre que blink és l'obertura i tancament de tots dos ulls, generalment d'una manrea involuntària.

visca.com | Comentaris