visca.com | Comentaris

Arxius d'abril de 2018 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018
febrer de 2018
març de 2018

345) be gametrobar-se en un estat d'ànim propici per a fer coses; animar-se, estar de vena (ex.: Saturday we're going to climb Canigó; are you game? = Dissabte pujarem al Canigó; t'hi animes?)

346) play a double gamefer el doble joc, actuar amb duplicitat, fer la puta i la Ramoneta (ex.: Don't trust him; he's playing a double game = No te'n refiïs; fa la puta i la Ramoneta)

347) fun and gamesflors i violes (ex.: Working for TV3 may seem exciting, but it's not all fun and games - Treballar a TV3 pot semblar molt apassionant, però no tot són flors i violes)

348) fair gamepersona o cosa que es pot criticar lliurement (ex.: Anyone running for office is fair game for criticism = Qualsevol persona que es presenta com a candidata pot ser criticada lliurement)

349) be in no mood for gamesno estar per brocs (ex.: I'm running late, so I'm in no mood for games = Faig tard, o sigui que no estic per brocs)

350) if (the) truth be toldsi hem de dir la veritat; a dir ver/veritat (ex.: Actually, if truth be told, the dinner was nothing to write home about = De fet, si hem de dir la veritat, el sopar no va ser res de l'altre món)

351) if I do say so myselfmodèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)

352) if anythingmés aviat (ex.: They don't deserve criticism; if anything, we should thank them for telling us = No els hauríem de criticar; més aviat hauríem de donar-los les gràcies per haver-nos-ho dit)

353) if onlytant de bo (ex.: If only I could fly! = Tant de bo que pogués volar!)

354) if the shoe fits, wear itqui té cua de palla, s'encén (ex.: Do you think we're alluding to you? Well, if the shoe fits, wear it! = Et sents al·ludit? Doncs, qui té cua de palla, s'encén!)

355) if you can't stand the heat, get out of the kitchenqui no vulgui pols que no vagi a l'era (ex.: Maybe you'd better not get involved; after all, if you can't stand the heat... = Potser valdria més que no t'hi fiquessis; després de tot, qui no vulgui pols...)

356) just around the cornerimminent, a l'horitzó, a punt de passar, estar per caure, si cau no cau (ex.: Good times are just around the corner = El temps de les vaques grasses és imminent)

357) just in caseper si de cas (ex.: We'll carry snow chains just in case = Portarem cadenes al cotxe per si de cas)

358) just desertsrepresàlies merescudes (ex.: The law of Karma says that wrongdoers will get their just deserts = La llei del Karma diu que els malfactors rebran allò que es mereixen)

359) just soperfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa, la meva dona vol que tot sigui perfecte)

360) just think!imagina't! (ex.: Just think! Tomorrow at this time we'll be in Paris! = Imagina't! Demà a aquestes hores serem a París!)

361) be just what the doctor orderedanar com l'anell al dit (ex.: Antonia was feeling lonely, so a visit from her daughter was just what the doctor ordered = L'Antònia es trobava sola; per tant, una visita de la seva filla li va anar com l'anell al dit)

362) keep something under one's hatno revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret (ex.: As for our engagement, keep it under your hat for now = Pel que fa al nostre compromís de casar-nos, per ara, no el revelis a ningú)

363) keep your hair on!tranquil!, no perdis la calma! (ex.: Keep your hair on! I'm coming as fast as I can = Tranquil! Vinc tan ràpid com puc)

visca.com | Comentaris