visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021
març de 2021
abril de 2021
maig de 2021
juny de 2021
juliol de 2021

visca.com | Comentaris
1211) be all agogestar en un estat de gran afany, entusiasme, excitació, suspens (ex.: It's a small town, and we were all agog to know about the crazy couple who'd bought the old Smith place = És un poble petit i tots estàvem en un estat de gran afany (molt encuriosits) per conèixer la parella esbojarrada que havia comprat l'antic can Smith).
ORIGEN: 1559. Pot ser que el mot agog vingui de l'expressió francesa «en gogues» (de broma).
SINÒNIMS: Esmentem el sinònim on tenterhooks. Un tenter és un bastidor (estructura de fusta per a estirar tela) i els hooks són els ganxos que subjecten la tela al bastidor.

1212) Proverb: all things come to those who waittot arriba per als qui esperen (ex.: If things don't pan out today, there's always tomorrow: all things come to those who wait = Si les coses no avancen avui, sempre hi ha un demà: tot arriba per als qui esperen).
ORIGEN: 1800. Vol dir que si les persones són persistents i pacients, finalment assoliran el seu objectiu.

1213) all get-outal grau màxim que és possible o fins i tot imaginable (ex.: By the time we got home I was hungry as all get-out = A l'hora que vam arribar a casa, tenia una gana com un bou).
ORIGEN: 1831. El mot get-out vol dir de molt alt grau, però no té cap sentit literal. Apareix imprès per primera vegada en una novel·la d'Alexander Stimson, Easy Nat: Or, The Three Apprentices (Nat el fàcil: o, Els tres aprenents) (1854).

1214) all the livelong daytot el sant dia (ex.: I've been working on the railroad all the livelong day = Treballo al ferrocarril tot el sant dia).
ORIGEN: 1450. En la combinació «live + long», el mot live no vol dir viure, sinó que deriva de l'adverbi alemany «lief» (estimadament).

1215) anything goestot val (ex.: There's no such thing as a bad or silly idea; for Carnaval, anything goes! = No hi ha cap idea dolenta ni tanoca; pel Carnaval, tot val!).
ORIGEN: 1879. Literalment, tot va; el verb go went gone pot voler dir ocórrer, i així l'expressió equival a qualsevol cosa pot ocórrer.
SINÒNIMS: Si es tracta d'un tipus lluita o confrontació, hi ha el sinònim no holds barred (lit.: cap agafada no és prohibida).

1216) hit the saucedonar-se a la beguda (ex.: When Mary left me, I started hitting the sauce hard = Quan la Mary em va deixar, vaig començar a donar-me de valent a la beguda).
ORIGEN: 1971. Literalment, clavar un cop a la salsa.
COMENTARI: Com ja vam dir una altra vegada (vegeu hit the books), l'anglès combina el verb hit hit hit amb un gran nombre de substantius, com ara hit the ceiling = enfadar-se molt; lit.: donar un cop de cap al sostre i hit the jackpot = guanyar la loteria; lit.: donar un cop a la loteria.

1217) Proverb: He who hesitates is lostEl qui dubta, perd; Qui dubta està perdut (ex.: He could have had that job if he'd only accepted it when it was offered; it's a clear case of he who hesitates is lost = Podria haver tingut aquella feina si l'hagués acceptada quan la hi van oferir; és un cas clar que el qui dubta, perd).
ORIGEN: 1824.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'anglès no pot iniciar una oració afirmativa amb el pronom who, sinó que cal dir one who, a person who, anyone who o, com en el proverbi d'avui, he who. Exemple: qui no vulgui pols que no vagi a l'era = He who dislikes dust should stay away from the threshing floor.

1218) stand somebody updeixar plantat/plantada (el promès / la promesa) el dia del casament; donar carbassa (a algú) (ex.: I'm worried. We were supposed to meet at eight and I know she'd never stand me up! = Estic amoïnat, perquè havíem quedat a les vuit i ella mai no em deixaria plantat!).
ORIGEN: 1902. L'OED dóna vint significats del «phrasal verb» stand up; el número disset diu to fail to keep an appointment with (someone), esp. a social engagement or "date" with a member of the opposite sex.

1219) look askance atmirar de reüll amb desconfiança (ex.: To those who may look askance at the price, I can only say the book is worth every penny = Per a aquells que puguin mirar-lo de reüll, que desconfiïn del preu, només puc dir que el llibre val més del que costa).
ORIGEN: 1542. Literalment, mirar subreptíciament.

visca.com | Comentaris