visca.com | Comentaris

Arxius d'abril de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024
març de 2024

1707) wake-up calltoc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però el toc d'alerta va arribar quan gairebé va atropellar un vianant ).
ORIGEN: 1960. El «phrasal verb» wake up és del segle XVI, però el sentit de toc d'alerta és de la dècada dels seixanta (1960). També pot significar trucada despertadora, és a dir, una trucada rebuda del taulell de l'hotel al matí.
SINÒNIMS: En són sinònims red flag (lit.: bandera vermella) i heads up (lit.: cap amunt).

1708) come out of the woodworksortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Ever since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres se li presenten els vells amics).
ORIGEN: 1960. Literament, sortir del fustam. L'expressió prové de la tendència dels tèrmits i escarabats de cuina de sortir en massa dels llocs amagats quan un soroll o una llum els molesten.
SINÒNIMS: Un sinònim és appear out of the blue (lit.: aparèixer des del [cel] blau).
NOTA LÈXICA: La conjunció de subordinació since té dos valors: causal, traduït en català per com que o ja que, i temporal, traduït per des que o d'ençà que. Quan es considera que podria haver-hi dubtes, es pot remarcar el valor temporal anteposant al mot since l'adverbi ever.

1709) bite someone's head offcontestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament; espolsar-se d'algú, engegar algú a pastar fang, prendre pel sac (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her for help she bit my head off =3D Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajut m'ha engegat a prendre pel cul).
ORIGEN: 1700. Literalment, treure el cap (d'un pollastre) amb una sola mossegada.
COMENTARI: També, snap someone's head off.
SINÒNIMS: En català hi ha moltes expressions amb les quals podem 'engegar a dida' algú; en anglès també n'hi ha un bon grapat, encara que el verb que fem servir és tell told told. Per exemple, tell someone to get lost (lit.: perdre't a tu mateix), to take a hike (lit.: prendre una caminada), to beat it (lit.: picar-ho) i to hit the road (lit.: picar el camí). A més, dues expressions tabú són fuck off i (br.) piss off.

1710) a lump in one's throatun nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola).
ORIGEN: 1600. El mot lump vol dir terròs, bony o protuberància. L'expressió probablement va sorgir de la sensació física que experimenten els individus quan es veuen molt afectats emocionalment.

1711) at loggerheadsbarallats (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven barallats per l'herència).
ORIGEN: 1600. Hi ha qui pensa que logger es refereix a un block of wood for hobbling a horse (un bloc de fusta per a travar un cavall), però ningú no entén com aquest sentit va canviar a at loggerheads (estar barallats).
SINÒNIMS: De sinònims de at loggerheads n'hi per a donar i per a vendre; vet-ne aquí uns exemples: at odds (sense sentit literal), at daggers drawn (lit.: a punyals trets), at each other's throats (lit.: a la gola l'un de l'altre) i on the outs (sense traducció literal).

1712) bang/beat one's head against a walldonar cops de cap a la paret; estirar-se els cabells; voler fer entrar el clau per la cabota (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a wall = Intentar parlar-li amb seny és com donar-te cops de cap a la paret).
ORIGEN: 1750. L'expressió es tradueix literalment en català.
COMENTARI: També bang one's head against a brick wall.
NOTA LÈXICA: A part de l'expressió talk sense, altres dites angleses que fan servir el mot talk són talk back (respondre impertinentment), talk shop (parlar d'assumptes professionals, de la feina), talk a blue streak (parlar pels descosits), talk big (fer/fer-se l'important), talk trash (dir fàstics, parlar despectivament; posar a parir) i talk turkey (parlar [sense embuts / clar i català]).

1713) pull out all the stopsdesplegar tota l'energia; posar tota la carn a la graella; llençar/tirar la casa per la finestra (ex.: They want it to be the wedding of the century, so they're pulling out all the stops = Volen que sigui el casament del segle, així que tiraran la casa per la finestra).
ORIGEN: 1860. Els stops són controls que permeten o inhibeixen que l'aire passi pels tubs de l'orgue. Així pull out all the stops vol dir permetre que l'aire passi per tots els tubs, és a dir, posar en joc tots els rangs de tubs, per a crear així el so més complet possible.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són go (the) whole hog (lit.: anar tot el porc) i go the whole nine yards (lit.: anar totes les nou iardes).

1714) silly seasontemporada ximple; període, generalment a ple estiu, en què els periodistes omplen espais escrivint sobre esdeveniments frívols (ex.: There were other references to UFO sightings in Idaho, Missouri, and Nebraska; it must be silly season again = Hi havia altres referències a avistaments d'ovnis a Idaho, Missouri i Nebraska; deu tornar a ser la temporada ximple).
ORIGEN: 1850. Va ser encunyat en el segle XIX per a descriure l'època en què els periodistes s’han d’esforçar per trobar temes d’interès: Washington i els governs europeus estan de vacances, però s'ha d'omplir l'espai que els diaris dediquen a la política. Per tant, sovint escriuen articles frívols.

1715) one-trick ponypersona o grup amb un sol talent o àrea d'especialització; persona o grup que fa només una sola cosa bé (ex.: He knows a lot about sea shells, but that's all he knows anything about; he's a one-trick pony = Sap molt de petxines marines, però això és tot el que sap; és com un poni d'un sol truc).
ORIGEN: 1910. És possible que l'expressió vingui del món del circ, on un poni que sabés només un truc no era gaire apreciat.

1716) walk the plankser obligat a renunciar a un càrrec en una organització (ex.: John's sales figures have been so bad lately I'm afraid they're going to make him walk the plank = Últimament les xifres de vendes d'en John són tan dolentes que em temo que li faran renunciar al càrrec).
ORIGEN: 1750. Literalment, obligar una persona a caminar per un tauló estès per la borda d'un vaixell per tal que caigui a l'aigua i s’ofegui. Així es pot dir que la mort ha estat causada per un accident.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que les accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'han de traduir en anglès pels temps de present perfect o present perfect continuous; exemples: Fa tres anys que tenen aquest camió = They've had this truck for three years; Des que vaig a la piscina, menjo molt = Since I've been going to the swimming pool I've been eating a lot.

1717) see (the) light at the end of the tunnelveure la llum a la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's (ex.: Finally I can say that I'm seeing light at the end of the tunnel for the completion of my thesis analyzing the the growth of industrialization in nineteenth century Catalonia = Per fi puc dir que veig la llum al final del túnel per a acabar la meva tesi que analitza el creixement de la industrialització a la Catalunya del segle XIX).
ORIGEN: 1850. L'expressió és la mateixa en català; aquest ús figurat deu ser corrent en molts idiomes.
NOTA LÈXICA: L'expressió adverbial ja era hora es tradueix en anglès per it's about time.

1718) big-headedpresumit, arrogant (ex.: You can be proud without getting big-headed = Pots tenir orgull sense ser arrogant).
ORIGEN: 1650. Literalment, l'adjectiu big-headed vol dir to have a large head = tenir un cap gros. Però figuradment, en anglès, el terme descriu persones arrogants i presumides.
NOTA LÈXICA: L'anglès compta amb una construcció que consisteix en «adjectiu + guionet + part del cos + -ed». En són exemples fair-minded (just), starry-eyed (il·lusionat), two-faced (fals) i high-handed (despòtic). Trobareu una llista ben nodrida d'aquests mots a https://visca.com/apac/articles/urls/noms-ed.html.

1719) the left hand doesn't know what the right hand is doinguna part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen (ex.: Their startup is growing so fast that sometimes the left hand doesn't know what the right hand is doing = La seva empresa emergent creix tan ràpid que de vegades la mà esquerra no sap ben bé què fa la mà dreta).
ORIGEN: 1600. Avui dia aquesta expressió es fa servir més per a descriure el resultat de persones o grups de persones que treballen sense adonar-se que els seus col·legues treballen sobre el mateix tema, produint així confusió. Però originàriament ve de la Bíblia (Mateu 6, 3-4) i significa que les bones obres que fem no s'han d'esbombar, sinó que cal dur-les a terme amb tota discreció. Tot i això, hi ha un tercer sentit: si una empresa ha de mantenir algunes activitats secretes, no volen que tots els seus empleats sàpiguen què fan els altres.

1720) be putty in someone's handsser una persona fàcilment influenciable; una persona a qui un altre pot fer ballar com una baldufa (ex.: You say hop and I'll hop, you say stop and I'll stop, you say come and I'll come, oh anything you say I'm like a hunk of clay, I'm just like putty in your hands = Dius 'bot' i jo botré, dius 'para' i m'aturaré, dius 'vine' i jo vindré, o qualsevol cosa que diguis sóc com un tros d'argila, sóc com el màstic a les teves mans).
ORIGEN: 1924. Literalment ser màstic a les mans d'algú. Com que el màstic és un material molt mal·leable, figuradament es fa servir per a descriure la persona influenciable.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és twist somebody around one's finger (lit.: tòrcer algú al voltant del dit).

1721) bridge the gapomplir el buit, cobrir/pal·liar la falta/manca, establir una connexió on hi ha una gran diferència (ex.: One of his missions is to help bridge the gap between our culture and that of the Arab immigrants = Una de les seves missions és ajudar a superar la bretxa entre la nostra cultura i la dels immigrants àrabs).
ORIGEN: 1923. Literalment, construir un pont sobre el buit.

1722) Johnny-on-the-spotuna persona disponible, servicial i prompta, que arriba al lloc on la necessiten just quan la necessiten (ex.: We had an issue with our online connection, but their techie was Johnny-on-the-spot and had us up and running in no time = Vam tenir una incidència amb la nostra connexió en línia, però el tècnic era molt servicial i ho va tenir tot arreglat en un tres i no res).).
ORIGEN: 1896. La frase "Johnny on the Spot" es va publicar per primera vegada en el New York Sun en 1896: "JOHNNY ON THE SPOT: A New Phrase Which Has Become Popular in New York" (Johnny-on-the-spot, una nova frase que s'ha popularitzada a Nova York).
NOTA LÈXICA: Dues altres expressions que esmenten el nom genèric Johnny són Johnny-come-lately (pejoratiu) (Un nouvingut o algú que arriba tard a un grup o activitat) i stage-door Johnny (un home que es passa molt de temps al teatre per buscar l'atenció romàntica, el favor o la companyia d'una actriu).

1723) in no timeimmediatament, en molt poc temps (ex.: Subscribe to our unique never-study plan and in no time at all you'll be speaking English like a native = Subscriu-te al nostre pla únic Never-Study i en molt poc temps parlaràs l'anglès com un nadiu).
ORIGEN: 1570. Literalment vol dir en gens de temps, que és un exemple d'hipèrbole, figura de dicció en què l’expressió és una exageració evident.
NOTA LÈXICA: Podem esmentar dues dites més amb time: to be high time (ja ser hora) i it's about time (ja era hora). Exemples: It's high time we got these windows cleaned Ja és hora que netegem aquestes finestres. The police have finally got here? Well, it's about time! (Per fi la policia és aquí? Doncs, ja era hora!)

1724) to fall between two stoolsdubtar, vacil·lar, estar indecís (ex.: The danger is that we might end up falling between two stools, sacrificing growth without controlling inflation = El perill és que si (estem indecisos / si no actuem amb determinació) sacrificarem el creixement sense controlar la inflació).
ORIGEN: 1390. Literalment, caure entre dos tamborets. Hi ha un proverbi antic que diu «Between two stools, one falls to the ground» (lit.: Entre dos tamborets hom cau a terra), que pot ser una traducció del proverbi llatí «labitur enitens sellis herere duabus»: "he falls trying to sit on two seats (lit.: Cau en intentar seure en dos seients).
NOTA LÈXICA: Quan es tracta d'un punt sobre el qual una persona està incerta —per exemple, si vol dir Tinc un dubte— l'anglès fa There's something I'm not sure of o bé, senzillament, I have a question.

1725) play one's cards rightjugar bé el propi joc; fer bon ús de les habilitats que hom té per a aprofitar una oportunitat (ex.: If you play your cards right, you might end up having breakfast with her tomorrow morning = Si jugues bé les cartes, podries acabar esmorzant amb ella demà al matí).
ORIGEN: 1880. L'al·lusió és al poquer o la botifarra o a qualsevol altre joc de cartes, però es fa servir en referència a tot tipus d'activitat.
NOTA LÈXICA: Remarquem l'ús de l'adverbí right volent dir correctament. També fa d'adjectiu (just, raonable) i de nom (el dret).

1726) his bark is worse than his bitegos que lladra no mossega (ex.: The only threats we hear are from the racist pigs: all bark and no bite = Les úniques amenaces que sentim son dels porcs racistes: gossos que lladren però no mosseguen).
ORIGEN: 1880. Literalment, els seus lladrucs són pitjor que les seves mossegades.
COMENTARI: La frase es podria referir-se a algú que parla fort, però acaba fent no res.

1727) inside jobrobatori comès en una empresa, organització, etc., per algú que pertany a la mateixa empresa o organització (ex.: Inspector French says that it has all the markings of an inside job = L'inspector French diu que té totes les característiques d'un robatori fet per algun treballador de l'empresa).
ORIGEN: 1910. Literalment, treball intern.

1728) opposite numberhomòleg, persona que ocupa la mateixa posició o fa la mateixa feina en una organització diferent (ex.: Our head of sales is meeting with her opposite number in Isis, Inc. = El nostre cap de vendes es troba amb el seu homòleg de l'Isis, Inc.).
ORIGEN: 1920. Literalment, número contrari.
COMENTARI: Més expressions angleses que fan servir el mot number són without number (sens nombre, sense fi ni compte), have someone's number (veure's el llautó a algú) i look out for number one (escombrar cap a casa).

1729) trial and errorprova i error; mètode de solucionar problemes basat en l'experimentació pràctica més que en la teoria (ex.: Prescribing medication for people with Parkinson's disease is a process of trial end error = Receptar medicaments per a persones amb malaltia de Parkinson és un procés de prova i error).
ORIGEN: 1800. L'expressió és l'equivalent de la mateixa expressió catalana.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és hit or miss (de vegades l'encertes, de vegades no; amb resultats mixts o impredictibles).

1730) old boy networksistema informal en què els homes que van anar a la mateixa escola o universitat s'ajuden mútuament per trobar una bona feina o obtenir altres avantatges socials (ex.: If your son is looking for a job we'll put the old boy network to work for him = Si el teu fill busca feina, posarem la xarxa de vells amics a la seva disposició).
ORIGEN: 1940. Literalment, xarxa dels nois grans.
COMENTARI: El terme es va originar a partir de gran part de la classe alta britànica que havia assistit a certes escoles públiques de pagament quan eren nens, de manera que els antics alumnes són "nens vells".

visca.com | Comentaris