visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020

840) cut the cheesefer un pet, fer una llufa (ex.: What a stink! Who cut the cheese? = Quina pudor! Qui ha fet [el pet / la llufa]?).
ORIGEN: 1972. L'expressió al·ludeix al tuf que produeixen alguns tipus de formatge quan se'n talla la primera llenca.
COMENTARI: L'únic mot en anglès pel gas evacuat per l'anus és fart, que es considera un vulgarisme. Unes expressions equivalents pel verb fart són break wind i pass gas.
NOTA LÈXICA: En exclamacions admiratives, el català fa servir les expressions «que+adjectiu» i «quin+nom». A grans trets, l'anglès tradueix la primera per «how+adjectiu» i la segona per «what+nom», si el nom és no comptable o plural, o «what a + nom» si el nom és comptable. Exemples: que estrany! (how strange!), quina sort! (what luck!) i quina sorpresa! (what a surprise!). Per a més exemples, vegeu l'article How + adjectiu....

841) have a hollow legtenir un budell buit (ex.: If you ask Ronald to dinner there had better be plenty, because this guy has a hollow leg = Si convides a sopar en Ronald val més que n’hi hagi de sobres, perquè aquest paio té sempre un budell buit).
ORIGEN: 1883. Literalment, una cama buida, on se suposa que es queda la gran quantitat de menjar consumit.
COMENTARI: També es pot referir a la capacitat de beure molt alcohol sense efectes adversos aparents.
SINÒNIMS: En són sinònims parcials eat like a horse (menjar com un cavall) i drink like a fish (beure com un peix).
NOTA GRAMATICAL: La construcció catalana «val més que + subjuntiu» es tradueix en anglès pel gir «had better + simple infinitive»; exs.: Val més que portis corbata = You'd better wear a tie; Val més que no cridis = You'd better not shout.

842) over my dead body!de cap manera!, n'hi pensar-hi! (ex.: Son: "Mama, will you buy me a motorbike?" Mother: "Over my dead body!" = Fill: —Mare, em compraràs una moto? Mare: —De cap manera!).
ORIGEN: 1796. Literalment, sobre el meu cos mort. Avui dia és una expressió hiperbòlica més aviat humorística, però antigament ho asseveraven els cavallers responsables de la protecció dels béns dels nobles.
SINÒNIMS: Alguns dels molts sinònims d'aquesta expressió són not a chance (cap possibilitat), no way (cap manera), by no means (per cap mitjà) i on no account (lit.: de cap compte). També, vulgarment, when hell freezes over (lit.: quan l'infern es glaci).

843) it's all the sameno hi fa res, tant és, tant se val (ex.: I don't know how to get there, but it's all the same; I have GPS in my car = No sé com s'hi va, però no hi fa res; al cotxe tinc GPS).
ORIGEN: 1803. Literalment, tot és igual.
SINÒNIMS: També It's just the same. A més en són sinònims it doesn't matter (no importa) i it makes no difference (lit.: no fa cap diferència).
NOTA LÈXICA: Una curiositat és que quan el verb know knew known té com a complement un infinitiu, cal intercalar-hi l'adverbi how; ex.: He knows how to make you feel wanted = Sap fer-te sentir útil.

844) like molasses in Januarya pleret, a poc a poc, a pas de bou (ex.: Work on a British-American trade pact is moving like molasses in January = El treball sobre un pacte comercial britànic-americà es mou a pleret).
ORIGEN: 1896. Molasses (en català, melassa) és el xarop espès, marró i no cristal·litzat, drenat del sucre cru. La seva viscositat és molt alta i flueix molt a poca a poc, sobretot quan fa fred.
SINÒNIM: N'és sinònim el gir at a snail's pace (a pas de cargol).

845) be on the ballser més viu que la tinya, viu com la pólvora, viu com una centella (ex.: You'll never sneak anything past these customs agents, they're always on the ball = No passaràs mai res d'amagat entre aquests agents de duanes, són més vius que la tinya).
ORIGEN: 1939. Literalment, ser a la pilota. Hi ha qui considera aquesta expressió una contracció de keep your eye on the ball (vigileu bé la pilota), un bon consell per a esports amb pilota.
COMENTARI: També vol dir acurat o adient; ex.: This article of yours is right on the ball = Aquest article teu és molt acurat/apropiat (on the ball pot voler dir les dues coses).
SINÒNIM: Un bon sinònim és on one's toes (lit.: sobre els dits dels peus).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que es fa servir el genitiu saxó per a traduir a l'anglès expressions del tipus «adjectiu demostratiu + substantiu + possessiu». Exemples: Aquest cor meu t'estimarà per sempre més = This heart of mine (no This my heart) will love you forever; Vull veure aquell quadre de Miró = I want to see that painting of Miró's (no ...that Miró's painting).

846) safe and soundsa i estalvi (ex.: The teacher and his family are safe and sound and their security is guaranteed = El mestre i la seva família estan sans i estalvis i llur seguretat està garantida).
ORIGEN: 1585. L'adjectiu safe vol dir fora de perill i antigament el mot sound volia dir sencer, no danyat. Així l'expressió és força literal.
SINÒNIMS: En són sinònims out of harm's way (lit. fora del camí del dany) i (out of / free from) danger (fora de perill).

847) be scared stifftenir el cor encongit, tenir molta por (ex.: He was scared stiff whenever he had to see a doctor = Tenia el cor encongit cada vegada que havia de visitar un metge).
ORIGEN: 1905. Literalment, rígid de por o paralitzat de por.
SINÒNIMS: En són sinònims in a cold sweat (lit.: dins d'una suor freda) i terror-stricken (lit.: colpejat de por).

848) ignorance is blissla ignorància és felicitat; del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (ex.: Ignorance may be bliss, but knowledge is power = Pot ser que la ignorància sigui felicitat, però el coneixement és poder).
ORIGEN: 1747. L'expressió, que es tradueix literalment al català, és de la ploma de Thomas Gray en la seva obra «An ode on a distant prospect of Eton College» (Una oda a un panorama distant del Col·legi d'Eton). La citació completa és "Where Ignorance is Bliss, 'Tis Folly to be wise" (On la ignorància és felicitat, ser savi és la follia).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que els girs catalans «(és possible que / pot ser que) + subjuntiu» se solen traduir en anglès per la construcció «may + infinitiu simple». Exemple: (És possible / Pot ser) que vingui = He may come.

849) look out for number oneescombrar cap a casa, fer anar l'aigua al seu molí (ex.: Don't worry about Sílvia, she knows how to look out for number one = No et preocupis per la Sílvia, ella sap escombrar cap a casa).
ORIGEN: 1705. El primer ús del gir number one per a significar un mateix va ser en una carta de Thomas Pitt: "The Knight... is very careful of number one" (El cavaller té molta cura de si mateix).
NOTA LÈXICA: El gir imperatiu anglès don't worry sol presuposa un cert grau de patiment de la persona adreçada; ex.: Don't worry, your mammogram result is most likely a false positive (No pateixis, el més probable és que el resultat positiu de la mamografia sigui fals). En canvi, en situacions trivials s'empra més el gir that's all right; ex.: "Shall I turn up the heat?" "No, that's all right, I'm fine" (—Pujo la calefacció? —No, no pateixis, estic bé).

850) make a big deal of somethingfer alguna cosa a so de bombo i platerets, donar gran importància a una cosa que no s'ho mereix (ex.: They made a really big deal out of signing their new forward, but the team is losing just as often as ever = Van fitxar el nou davanter a so de bombo i platerets, però l'equip perd tan sovint com abans).
ORIGEN: 1949. El gir a big deal pot voler dir un negoci important, però quan s'expressa amb ironia indica el menyspreu que algú sent pel que li importa a un altre.
SINÒNIMS: Com a sinònims que també indiquen una falta d'importància tenim make a federal case (of something) (lit.: fer d'un afer un cas federal) i blow something out of all proportion (exagerar desmesuradament una cosa).

851) on a larken un rampell, a caprici (ex.: On a lark, we decided to skip class and drive to Zaragoza = En un rampell hem decidit de fer campana i anar-nos-en a Zaragoza).
ORIGEN: 1811. Els larks són ocells de la família Alaudidae, però el mot també significa una aventura enjogassada.
COMENTARI: Esmentem també les expressions happy as a lark (més content que un gínjol) i be up with the lark (matinejar).
SINÒNIM: N'és sinònim l'expressió on a whim (whim vol dir caprici, capritx, antull).
NOTA LÈXICA: La locució skip class també s'expressa cut class i, antigament, play hooky.

852) on purposea posta, expressament, a dretes, a gratcient, de propòsit (ex.: That was no accident, he ran over the man on purpose! = Aquest no era cap accident, ha atropellat l'home a posta!).
ORIGEN: 1600. Shakespeare, en l'obra Much Ado about Nothing (Molt soroll per no res), fa que el caràcter Benedick diu: «While she is here, a man may live as quiet in hell as in a sanctuary, and people sin upon purpose because they would go thither». És a dir, Mentre ella és aquí un home pot viure a l'infern tan tranquil com en un santuari, i la gent peca expressament per anar-hi.
COMENTARI: Les vocals u i o del mot purpose es pronuncien com la vocal neutra del català oriental; així /pər·pəs/.
SINÒNIMS: Expressions semblants són with one's eyes wide open (amb els ulls ben oberts) i of one's own free will (amb la lliure voluntat).
NOTA LÈXICA: A part de voler dir atropellar, el «phrasal verb» anglès run over també vol dir desbordar-se (líquids) i repassar (textos).

853) air one's dirty laundrytreure (els draps bruts / els drapets al sol) (ex.: He's the kind of guy who doesn't hesitate to air his dirty laundry in public = És el tipus de noi que no dubta de treure els seus draps bruts en públic).
ORIGEN: 1872. Literalment, airejar la bugada bruta; el gir dirty laundry és un metàfora per qüestions privades, sobretot de caire escandalós o controvertit.
SINÒNIM: També: air one's dirty linen (linen = roba blanca/interior).
NOTA LÈXICA: És curiós que el verb català hesitar (no decidir-se a fer quelcom per dubte) sigui poc conegut, mentre que el mateix verb en anglès, hesitate, sigui d'ús col·loquial. De tota manera, quan el verb dubtar vol dir estar incert —ex.: No dubtis més! Demana-li que surti— sol correspondre amb el verb anglès hesitate: Stop hesitating! Go ahead and ask her out!

854) worth its/one's weight in goldval més or que no pesa, val el que pesa a preu d'or (ex.: In Roman times, fabric dyed with Tyrian purple was worth its weight in gold = A l'època romana, el teixit tenyit de púrpura de Tir valia més or que no pesava).
ORIGEN: 1534. Afirmació de valor, normalment hiperbòlic.
SINÒNIM: També es diu worth a king's ransome (lit.: Val el rescat d'un rei).
NOTA LÈXICA: No confonguem els homònims die (morir-se) i dye tenyir, els gerundis dels quals són idèntics: dying.

855) worse luck!malament rai! (ex.: You've come to see the mayor? Worse luck, he's on vacation = Has vingut a veure l'alcalde? Malament rai, està de vacances).
ORIGEN: 1580. Literalment, pitjor sort!
COMENTARI: També vol dir malauradament: And I, worse luck, was denied entry to the temple (I malauradament em van negar l'entrada al temple).
SINÒNIMS: En són sinònims les interjeccions what a pity! (lit.: quina pietat!) i too bad! (lit.: massa dolent), com també l'expressió antiquada Alas! (Ai las!).

856) warm as toastcalent com un torró (ex.: How on earth can you be warm as toast, dressed in nothing but a kilt? = Com pots estar calent com un torró vestit amb només un kilt?).
ORIGEN: 1694. Literalment, calentet com una torrada.
SINÒNIM: Esmentem també l'expressió snug as a bug in a rug (lit.: tan calentó/còmode com una cuca en una catifa).
NOTA LÈXICA: El verb pronominal vestir-se es pot traduir tant per dress com get dressed; ex.: Encara no ha acabat de vestir-se = He hasn't finished (dressing / getting dressed) yet.

857) rub someone the wrong waytreure algú de polleguera, regirar-se-li la bilis (ex.: I can't tell you why, but that guy just rubs me the wrong way = No et puc dir per què, però aquell paio em treu de polleguera).
ORIGEN: 1834. Literalment, refregar algú de contrapèl. El terme al·ludeix a acaronar un gat a contrapèl.
SINÒNIMS: En són sinònims les dites (amb els sentits literals) get on someone's nerves (fer pujar els nervis a algú), get under someone's skin (posar-se sota la pell d'algú) i drive someone up the wall (fer enfilar algú paret amunt).
NOTA LÈXICA: L'adverbi just es fa servir molt en anglès informal com un emfàtic. Per exemple, l'oració It's just beautiful és tradueix igual a It's very beautiful: És molt maca.

visca.com | Comentaris