visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2022 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
gener de 2022
febrer de 2022
març de 2022
abril de 2022
maig de 2022
juny de 2022

1404) hide-and-seekfet i amagar (ex.: You cannot play hide-and-seek very well in the desert = Al desert no es pot jugar bé a fet i amagar).
ORIGEN: 1670. Literalment, amagar-se i buscar. També és conegut amb la denominació hide-and-go-seek.

1405) a bad appleun o una poca-vergonya (ex.: There is one bad apple, and that is Katie, the beautiful prostitute with whom Bruce is in love = Hi ha una poca-vergonya, i aquesta és la Katie, la bella prostituta de la qual està enamorat en Bruce).
ORIGEN: 1887. Literalment, una poma dolenta; una persona deshonesta o desagradable que té una mala influència en els altres. És possible que al·ludexi a la dita one bad apple spoils the barrel (una poma dolenta malmet tot el barril).
COMENTARI: També a rotten apple (una poma podrida).
SINÒNIMS: De sinònims de les persones dolentes n'hi ha per a donar i per a vendre; vet-ne aquí uns quants: bad egg, bad hat, bad penny, bad lot, scoundrel, blackguard, good-for-nothing, louse i cad.
NOTA GRAMATICAL: El pronom whom és el cas acusatiu del pronom who i el seu ús és obligatori deprés d'una preposició, com en el nostre exemple de més amunt (the beautiful prostitute with whom Bruce is in love). Ara bé, whom no s'usa gaire en anglès col·loquial, ja que dóna un to formal i afectat al discurs. Per tant, la construcció formal —«prep. + whom + subj. + verb» (... with whom Bruce is in love) es canvia per «who + subj. + verb + prep.» (... who Bruce is in love with). Ara bé, quan el pronom relatiu who fa de complement de la subordinada es pot ometre; així: the beautiful prostitute Bruce is in love with.

1406) come to a headarribar a un punt crític (ex.: Don't even think about procrastinating! Matters have already come to a head = De fer el ronsa, ni pensar-hi! La qüestió ja ha arribat a un punt crític!).
ORIGEN: 1655. Literalment, arribar a un cap. Originàriament, l'expressió es referia a un furóncol (mal gra) que ha madurat fins a la supuració i ha rebentat.
NOTA GRAMATICAL: El verb procrastinate, malgrat ser d'arrel llatina (participi passat de «procrastinare» posposar fins a l'endemà), no existeix en català, que expressa aquesta idea amb els verbs posposar, ajornar i retardar o bé amb la locució fer el ronsa. [Malgrat això, s'està escampant l'anglicisme; vegeu https://rodamots.cat/procrastinacio/.] A més, té un sentit afí al del verb anglès stall, que vol dir parlar o actuar d'una manera deliberadament vaga per guanyar més temps per a tractar alguna cosa.

1407) couch potatodropo, pòtol; addicte a la televisió (ex.: Since he retired, my husband has turned into a couch potato = Des que es va jubilar, el meu marit [fa el dropo / passa tot el sant dia amorrat al televisor]).
ORIGEN: 1997. Literalment, patata del sofà. És una expressió humorística que indica que el cos d'una persona que mira massa la televisió s'assemblarà cada vegada més al d'una patata.
SINÒNIMS: En són sinònims els substantius idler, loafer, layabout i lollygagger, tots més o menys equivalents al mot dropo. Vegeu també lazybones.

1408) be on the safe sideevitar riscos, actuar amb cautela i prudència; actuar/anar sobre segur (ex.: Since there is no specific deadline to meet, let's be on the safe side and wait till we have more data = Com que no hi ha una data límit específica per a complir, (evitem riscos / anem sobre segur) i esperem fins que tinguem més dades).
ORIGEN: 1687. Literalment, ser al costat sense perill o ser al costat segur.
SINÒNIMS: Una locució sinònima és play it safe (lit.: jugar-hi sobre segur).
NOTA LÈXICA: A vegades hi ha confusions entre els adjectius safe i sure, ja que tots dos es tradueixen en català pel mot segur. A saber, safe vol dir exempt de tot perill o risc, mentre que sure significa que no admet dubte, que no hi ha perill que falli. Exemples:
Put this money in a safe place.
Posa aquests diners en un lloc segur.
I'm sure we will win the game.
Estic segur que guanyarem el partit.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que la interjecció segur! es tradueix en anglès per for sure! Exemple:
Marc: "Are you coming to the party tonight?"; Núria: "Yes!"; Marc: "For sure?"; Núria: "Yes, for sure!"
Marc: —Véns a la festa, aquesta nit?; Núria: —Sí; Marc: —Segur?; Núria: —Sí, segur!

visca.com | Comentaris