visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de novembre de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019
juliol de 2019
agost de 2019
setembre de 2019
octubre de 2019

772) play fast and loosetractar (alguna cosa) a la lleugera, actuar sense constància (ex.: For one thing he's too old for her and another is he's playing fast and loose with her feelings = Una cosa és que és massa gran per a ella i una altra és que tracta els seus sentiments a la lleugera).
ORIGEN: 1664. Originàriament, play fast and loose era un joc d'estafadors en què la víctima havia d'apostar diners sobre si un pal, col·locat entre les bagues d'una corda, inhibiria o no que les bagues es desfessin del tot quan es tibava la corda per una punta. [Vegeu Fast and Loose!]. En el cas que sí, es deia que el pal era fast, fast volent dir fix i, si no, es deia que el pal era loose (no lligat, solt). Avui dia l'expressió vol dir actuar sense prudència o tractar els altres sense consideració.
COMENTARI: Altres exemples típics de l'ús d'aquesta expressió són play fast and loose with the facts/truth (no explicar tota la veritat sobre una situació) i play fast and loose with the rules (no complir del tot les regles).

773) let the chips fall where they may [Am.]siguin quines siguin les conseqüències (ex.: I'm going to tell my wife the truth, let the chips fall where they may = Diré a la meva dona la veritat, siguin quines siguin les conseqüències).
ORIGEN: 1847. Els chips d'aquesta expressió són les estelles que es produeixen quan hom dóna a la fusta un cop de destral i representen metafòricament les conseqüències d'un acte. Com en l'exemple, l'expressió va acompanyada d'una afirmació que hom farà el que calgui fer.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que la paraula veritat es tradueix de dues maneres en anglès, depenent de si és adjectiu —És veritat (= És veraç) = It's true— o substantiu: És la veritat = It's the truth.

774) no sweat!de res!, no s'ho val! (ex.: John: "Thanks for driving me to the airport." Maria: "No sweat, I'm glad to help you out" = John: —Gràcies per acompanyar-me a l'aeroport. Maria: —De res, estic contenta d'ajudar-te).
ORIGEN: 1965. Expressió col·loquial, que només es fa servir en contextos informals. Literalment, cap suada. La idea és que el qui parla no ha hagut de suar per a fer el favor.
SINÒNIMS: En són sinònims any time! (lit.: a qualsevol hora!), don't mention it! (no ho esmentis!), not at all! (lit.: no a tot!) i no problem (cap problema!).
NOTA GRAMATICAL: Quan un pronom personal fa de complement d'un «phrasal verb» transitiu, com ara help out, sempre es col·loca entre els dos elements: I'll help you out, no pas I'll help out you.
NOTA LÈXICA: El verb drive drove driven pot tenir com a complement directe un vehicle, cas en què es tradueix per conduir, o una persona, cas en què es tradueix per acompanyar (amb cotxe). Exemples: He drives a blue car = Condueix un cotxe blau; I drove her home = La vaig acompanyar (amb cotxe) a casa.

775) work against the clocktreballar contra rellotge (ex.: We've been working against the clock, trying to have the ad campaign ready for the presentation Friday = Hem treballat contra rellotge per mirar de presentar la campanya publicitària de divendres).
ORIGEN: 1939.

776) busy workfeina inútil, tasques insignificants (ex.: We have to put in an eight-hour day, even if it's only doing busy work = Hem de treballar vuit hores encara que fem feina inútil).
ORIGEN: 1920.

777) work day and nightfer més hores que un rellotge, robar hores al son (ex.: Your marvelous immune system is working day and night to protect you from infection = Teniu un sistema immunitari meravellós, que fa més hores que un rellotge per a protegir-vos de la infecció).
ORIGEN: 1724.
SINÒNIMS: En són sinònims burn the midnight oil (lit.: cremar l'oli de mitjanit) i do double duty (fer doble feina).

778) work like a dogdoblegar l'esquena, treure el fetge per la boca, fer feina com un ase (ex.: While she worked like a dog, her stepsisters spent their time trying on new dresses = Mentre ella doblegava l'esquena, les seves germanastres passaven l'estona emprovant-se vestits nous).
ORIGEN: 1830.
SINÒNIMS: En són sinònims have one's nose to grindstone (lit.: tenir el nas a la pedra d'esmolar) i break one's back (lit.: trencar-se l'esquena).

779) work overtimefer hores extres (ex.: His wife has lost her job, so I'm sure he's more than willing to work overtime = La seva dona ha perdut la feina, així que estic segur que està més que disposat a fer hores extres).
ORIGEN: 1842.

780) a rolling stone gathers no mosspedra que rodola no cria molsa (ex.: He's the kind of guy who'll never settle down; after all, he says, a rolling stone gathers no moss = És el tipus de persona que no s'establirà mai; després de tot, diu ell, pedra que rodola no cria molsa).
ORIGEN: 1677. El sentit de la dita és que les persones que no queden estancades no s'atrofien.

781) be in a tight spottenir mala peça al teler, tenir-ho malparat (ex.: It's true he's in a tight spot, but I'm sure he'll come out all right = És veritat que té mala peça al teler, però estic segur que se'n sortirà).
ORIGEN: 1923. L'adjectiu tight té un gran ventall de sentits; en el Diccionari anglès/català de l'enciclopèdia.cat n'hi ha vint-i-sis. Aquí vol dir incòmodament estret, com en el cas de sabates que van massa justes.
SINÒNIMS: En són sinònims be in hot water (lit.: estar a l'aigua calenta), be in a pickle (lit.: estar dins un cogombre marinat) i be between a rock and a hard place (lit.: estar entre una roca i un lloc dur).

782) go to hell in a handbasket [vulg.]anar-se'n a can Pistraus, anar-se'n a la perdició (ex.: We're living in a world that's going to hell in a handbasket = Vivim en un món que se'n va a can Pistraus).
ORIGEN: 1924. Un handbasket és un tipus de cistella, com les que s'utilitzen per a anar a buscar bolets. L'expressió es refereix a l'acte de baixar els miners als pous dins una cistella (com les que es pengen d'un globus) per a col·locar la dinamita. Si hi havia un problema o no sortien prou ràpid, anaven "a l'infern en una cistella".
SINÒNIM: També hi ha l'expressió go to the dogs (lit.: anar als gossos).

783) safe and soundsa i estalvi (ex.: The teacher and his family are safe and sound and their security is guaranteed = El mestre i la seva família estan sans i estalvis i llur seguretat està garantida).
ORIGEN: 1539. L'adjectiu safe vol dir segur en el sentit de fora de perill (p.e.: un lloc segur = a safe place). L'adjectiu sound vol dir sa, bo de salut (p.e.: una economia sana = a sound economy). Pot ser que l'expressió s'hagi popularitzat a causa de l'eufonia de l'al·literació.
COMENTARI: Aquesta expressió, safe and sound, es diu també, o potser principalment, quan un ja és a casa després d'un viatge: We've arrived safe and sound = Hem arribat sans i estalvis.
SINÒNIM: N'és sinònim out of harm's way (lit.: fora del camí del dany).

784) rob Peter to pay Pauldespullar un sant per vestir-ne un altre, fer un forat per a tapar-ne un altre (ex.: Robbing Peter to pay Paul means solving one problem in a way that makes another worse = Despullar un sant per vestir-ne un altre vol dir solucionar un problema d'una manera que n'empitjora un altre).
ORIGEN: 1616. Alguns diuen que aquesta metàfora té el seu origen a l'Anglaterra del segle XVI, quan una part de la propietat de la catedral de Sant Pere a Westminster va ser apropiada per a pagar les reparacions a la catedral de Sant Pau a Londres.

785) perish the thought!ni pensar-hi!, de cap de les maneres!, ni per la vida! (ex.: John: "Were you just eavesdropping on us?" Mary: "Heavens no, perish the thought!" = John: —Acabes d'escoltar d'amagat la nostra conversa? Mary: —Mare de Déu, no, ni per la vida!).
ORIGEN: 1677. Literalment, que tal pensament es mori!
SINÒNIMS: En són sinònims no way! (de cap manera) i heaven forbid! (que Déu ho prohibeixi!).
NOTA LÈXICA: El mot eaves vol dir ràfec, la vora que sobresurt d'una teulada, i el nom drop vol dir gota. Així eavesdrop descriu el lloc on cauen les gotes de la teulada, el lloc des del qual una persona podria escoltar d'amagat el que passa a la casa.

786) get blood from a stoned'on no n'hi ha no en raja; no es pot obtenir coses d'una cosa o persona incapaç de produir-les (ex.: You may win the lawsuit, but you won't get any money out of them; you can't get blood from a stone = Pot ser que guanyis el plet, però d'ells no en trauràs mai diners; d'on no n'hi ha no en raja).
ORIGEN: 1837. Literalment, no es pot treure sang d'una pedra.
NOTA LÈXICA: En anglès, plet és lawsuit o case, posar un plet es tradueix per to sue someone i guanyar o perdre un plet se sol expressar to win or lose one's case. A més, un procés judicial s'anomena trial, una sentència també es diu sentence i l'expressió complir la condemna es tradueix per serve one's sentence.

visca.com | Comentaris