visca.com | Comentaris

Arxius de juny de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024
març de 2024
abril de 2024
maig de 2024

1734) spill the beansaixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: They kept their honeymoon destination a secret until the bride's mother inadvertently spilled the beans =3D Van mantenir en secret on anaven de lluna de mel fins que la mare de la núvia va aixecar la llebre sense voler).
ORIGEN: 1900. Literalment, vessar les mongetes. És possible que faci al·lusió a l'antic procés de votació de Grècia, on els vots s’emetien col·locant mongetes de colors diferents en un gerro (normalment una mongeta blanca significava que sí, mentre que negra o marró significava que no). Si algú literalment vessava les mongetes, els resultats electorals es revelarien.
SINÒNIMS: Un sinònim molt popular és let the cat out of the bag (lit.: deixar que el gat surti del sac). A més, esmentem el verb col·loquial blab (esbombar).
NOTA LÈXICA: No confonguem les construccions «hauria d'haver + participi» amb «havia de + infinitiu». Exemples: Hauria d'haver estat una sorpresa (It should have been a surprise) i havia de ser una sorpresa (It was supposed to be a surprise).

1735) full of beansalegre i entusiasta, energètic (ex.: This reminds me of when we were both young and full of beans = Això em recorda quan tots dos érem joves i plens d'entusiasme).
ORIGEN: 1785. Literalment, ple de mongetes. Originalment l'expressió era full as prunes (ple de prunes), però la referència a les mongetes es va popularitzar als Estats Units a primcipis del segle XIX.
COMENTARI: Als Estats Units també pot voler dir equivocat del tot. Exemple: He may be a marvelous film director, but when he gives his opinion on politics he's completely full of beans = Pot ser un director de cinema meravellós, però quan parla de política s’equivoca del tot. .
SINÒNIMS: En són sinònims bright-eyed and bushy-tailed (lit.: ulls brillants i una cua com un raspall) i full of vim and vigor (lit.: ple d'energia i puixança).

1736) hill of beansno res (ex.: It doesn't amount to a hill of beans = No val res).
ORIGEN: 1853. Literalment, un turó de mongetes. Diuen que, com que una sola mongeta no val gaire, un turó de mongetes valdria encara menys. L'expressió completa és it does not amount to a hill of beans (lit.: no equival a un turó de mongetes). En són sinònims it's small beer (lit.: és cervesa petita), it's not worth diddly-squat (sense traducció literal) i it's not worth a red cent (lit.: no val un cèntim vermell).

1737) give something to someone on a silver platterdonar-l'hi mastegat (ex.: Nothing came to me on a silver platter; I had to work for it = Res no m'arribà mastegat; vaig haver de treballar per a això).
ORIGEN: 1850. L'expressió es fa servir per a recordar a aquelles persones que ho volen tenir tot sense haver de fer cap esforç que els qui no penquen no guanyen.
NOTA LÈXICA: Recordem que, en anglès, quan ens recordem de fer alguna cosa, diem We remember to do it. En canvi, quan ens recordem d'haver fet quelcom, en anglès diem We remember doing it. Per altra banda, quan recordar vol dir fer venir a la memòria alguna cosa, l'anglès fa servir el verb remind: Remind me to call Mònica = Recorda'm de trucar a la Mònica; You remind me of my mother = Em recordes la meva mare.

1738) to the boned'un grau extrem (ex.: Her father is bad to the bone = El seu pare és dolent en extrem).
ORIGEN: 1850. Quan es talla un tros de carn, l'os marca el límit fins on es pot arribar amb el ganivet, és a dir, el punt a l'extrem. Per això, to the bone destaca estats o accions fins al límit.
COMENTARI: També pot voler dir retallar molt les despeses; per exemple, If we don't cut expenses to the bone, we'll be bankrupt by the end of the year = Si no reduïm radicalment les despeses, estarem en fallida a finals d'any.
SINÒNIMS: Tres expressions semblants són to the hilt (lit.: fins a l'empunyadura), to the max (lit.: fins al màxim) i to the full (lit.: fins al ple).

1739) straight-facedseriós, de cara immutable (ex.: Batman's winning mix of sly humor and straight-faced earnestness won him many fans = La barreja guanyadora de Batman d'humor astut i sinceritat seriosa li va fer guanyar molts fans).
ORIGEN: 1850. Per una banda, el mot straight (pronunciat /streit/) vol dir recte, sense corbes; per l'altra, quan es tracta de persones vol dir franc, honest.
COMENTARI: Esmentem també les expressions keep a straight face (ex.: When playing poker it's important to keep a straight face = Quan es juga a pòquer és important de mantenir inexpressiva la cara) i pur, sense mescla (ex.: Good scotch should be drunk straight = Un bon scotch s'hauria de beure sense afegir-hi res.
SINÒNIMS: En són sinònims deadpan (lit.: cara morta) i poker-faced (lit.: cara de pòquer).

1740) do someone wrongser infidel/fals/deslleial a algú (ex.: I would never do my husband wrong = Mai no seria infidel al meu marit).
ORIGEN: 1885. Literalment, fer mal a algú. Ara bé, també es pot dir do someone harm, però no implica un mal físic.
SINÒNIMS: Una expressió afí, en sentit figurat, és commit an injustice; exemple: It's better to suffer an injustice than to commit one = És preferible patir una injustícia que cometre'n una (Sòcrates).

1741) do someone a good turnfer un favor a algú (ex.: Nothing pleases him more than to do someone a good turn = No li agrada res tant com fer un favor a algú).
ORIGEN: 1750. Literalment, fer a algú un bon gir. Un dels molts sentits del mot turn és an act of good or ill will, or that does good or harm to another (Un acte de bona o mala voluntat, que fa bé o perjudica un altre).

1742) don't get me wrong!no em malentenguis! (ex.: Don't get me wrong! I'm sure there are some altruistic politicians out there. I'm just saying they're rare as hen's teeth = No m’interpretis malament! Estic segur que hi ha polítics altruistes. Només dic que són rars com les dents d'una gallina).
ORIGEN: 1918. Literalment, no m'agafis malament.

1743) cross purposesobjectius contradictoris (ex.: The local government and the press are almost always working at cross purposes = El govern local i la premsa gairebé sempre treballen amb objectius contradictoris).
ORIGEN: 1700. El substantiu cross es pot traduir per creu i purpose per propòsit. Així el sentit literal de l'expressió és fàcil d'entendre.

1744) wake-up calltoc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però un dia va estar a punt d'atropellar un vianant i això va ser un toc d'alerta).
ORIGEN: 1968. Originàriament, una trucada rebuda del taulell d'un hotel al matí.
COMENTARI: També pot voler dir, en un sentit més literal, trucada despertadora.
NOTA LÈXICA: Cal no confondre els verbs wake up i get up (despertar-se i llevar-se, respectivament. Exemple: I wake up with the birds but never get up till the sun is out = (Em desperto amb els ocells però no em llevo mai fins que hagi sortit el sol).

1745) go to rack and ruincaure en decadència, degradació o ruïna severa o total, com a conseqüència del desús o la manca de manteniment (ex.: You'd be foolish to buy that farm; it's been going to rack and ruin for years = Series un cap de suro si compraves aquella granja; fa anys que s'està arruïnant).
ORIGEN: 1550. El mot wrack és la manera antiga de descriure wreck, que vol dir destrucció, desastre, anihilació, etc.
COMENTARI: També s'escriu go to wrack and ruin.

1746) B.Y.O.B. (Bring Your Own Bottle)el que s'escriu en una invitació a una festa indicant que els convidats han de portar la seva pròpia beguda alcohòlica (ex.: Imagine my chagrin when I reread the invitation and saw that it indeed said: B.Y.O.B. = Imagineu el meu disgust quan vaig rellegir la invitació i vaig veure que l'escriptura de debò deia: B.Y.O.B.).
ORIGEN: BYOB és una variant posterior de l'expressió anterior, B.Y.O.L, que significava "porta el teu propi licor.
NOTA LÈXICA: A vegades hi ha una mica de confusió entre els verbs escriure i llegir: write wrote written i read read read, respectivament. Recordem que les tres formes de read read read es pronuncien /riid rèd rèd/.

1746) B.Y.O.B. (Bring Your Own Bottle)el que s'escriu en una invitació a una festa indicant que els convidats han de portar la seva pròpia beguda alcohòlica (ex.: Imagine my chagrin when I reread the invitation and saw that it indeed said: B.Y.O.B. = Imagineu el meu disgust quan vaig rellegir la invitació i vaig veure que l'escriptura de debò deia: B.Y.O.B.).
ORIGEN: BYOB és una variant posterior de l'expressió anterior, B.Y.O.L, que significava "porta el teu propi licor.
NOTA LÈXICA: A vegades hi ha una mica de confusió entre els verbs escriure i llegir: write wrote written i read read read, respectivament. Recordem que les tres formes de read read read es pronuncien /riid rèd rèd/.

1747) to put out feelerssondar el terreny; descobrir, subtilment o indirecta, les opinions d'altra gent sobre un afer important (ex.: He put out feelers: first emails, then phone calls, and finally suggestions to meet = Va sondar el terreny: primer "meils", després trucades i finalment un suggeriment de quedar).
ORIGEN: 1859. Fa al·lusió a animals que utilitzin els seus tentancles o antenes per a conèixer als voltants.

1748) more than you could shake a stick atmolts i molts, més que un foc no en cremaria, una multitud innombrable (ex.: The last time it snowed like this we had more cars off the road than you could shake a stick at = L'última vegada que va nevar així moltíssims cotxes van sortir de la carretera).
ORIGEN: 1833. L'origen d'aquesta expressió s'explica pel fet que els ramaders controlaven els seus xais brandant bastó per a indicar cap a on havien d’anar els animals. Quan tenien més xais dels que podien controlar, es deia que en tenien "més dels que es pot sacsejar un bastó".
SINÒNIMS: De sinònims de molts i molts en anglès n'hi ha per a donar i per a vendre: lots of (lit.: terrenys de); tons of (lit.: tonelades de); piles of (lit.: piles de); heaps of i scads of, (sense traducció literal) .

1749) to put out feelerssondar el terreny; descobrir, subtilment o indirecta, les opinions d'altra gent sobre un afer important (ex.: He put out feelers: first emails, then phone calls, and finally suggestions to meet = Va sondar el terreny: primer correus, després trucades i finalment un suggeriment de quedar).
ORIGEN: 1859. Fa al·lusió als animals que utilitzen els tentancles o les antenes per a explorar als voltants.

visca.com | Comentaris