visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019
juliol de 2019
agost de 2019
732) take it to heartprendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a la valenta).
ORIGEN: 1544. Literalment, prendre una cosa al cor.
COMENTARI: Antigament, take something to heart volia dir guardar alguna cosa al cor.
SINÒNIMS: D'una persona molt sensible també en diem thin-skinned (ser susceptible, tenir la pell molt prima) i easily hurt (que s'ofèn fàcilment).

733) take painsmatar-s'hi, posar-hi el coll, ser meticulós, rompre's (la cara / l'esquena) (ex.: They took pains to make sure that they had read the instructions thoroughly = S'hi van matar per assegurar-se que havien llegit minuciosament les instruccions).
ORIGEN: 1577. Literalment, prendre treballs o esforços. Observem que la forma pain vol dir dolor, però que en plural significa afanys, etc.
COMENTARI: En Othello, acte I, escena 3, Shakespeare escriu: "She gave me for my pains a world of sighs" (Per l'esforç que vaig fer, em donà un món de sospirs).
SINÒNIMS: Esmentem els sinònims següents amb els sentits literals corresponents: make an effort (fer un esforç), put oneself out (fer fora un mateix) i go out of one's way (desviar-se del camí d'un mateix).
NOTA LÈXICA: La locució make sure (i el sinònim be sure) es fa servir molt en expressions imperatives; ex.: Make sure you ask your friends' permission before posting their pictures on Facebook = Assegura't de demanar el permís dels amics abans de pujar les seves fotos a Facebook.

734) take someone down a pegfer abaixar els fums a algú, fer baixar algú del pedestal (ex.: He's a pompous oaf, someone should take him down a peg = És un fatxenda, algú hauria de fer-li abaixar els fums).
ORIGEN: 1800. Potser l'expressió fa al·lusió a les diverses quantitats i qualitats que s'han mesurat amb l'ús de pegs, és a dir, piquetes o clavilles.
SINÒNIMS: També take someone down a notch (notch = osca). A més, en són sinònims l'expressió cut someone down to size (lit.: redueix la mida d'algú tallant) i els «phrasal verbs» put down i run down.
NOTA LÈXICA: Tant l'auxiliar modal should com el modal marginal ought to tradueixen la perífrasi catalana hauria de (i variants) quan aquesta expressa el consell, l'obligació moral o el que sembla probable. La diferència principal és que ought to no se sol utilitzar en negacions ni preguntes. Exemples: No hauries d'anar-hi = You shouldn't go there (més usual que You ought not to go there); Què hauria de fer? = What should I do? (més usual que What ought I to do?).

735) take the bull by the hornsagafar el bou per les banyes (ex.: Nothing will happen unless you're willing to take the bull by the horns and make it happen = No passarà res a no ser que estiguis disposat a agafar el bou per les banyes i fer que passi).
ORIGEN: 1758. És evident la correspondència amb l'expressió catalana.
COMENTARI: Aquesta expressió també es fa servir amb els verbs grasp, grab i seize.
SINÒNIMS: Una expressió afí, jump in with both feet (lit.: saltar-hi amb tots dos peus), implica imprudència. Una dita hiperbòlica és take one's life in one's hands (arriscar-hi la vida). A més hi ha les expressions sinònimes take the plunge (lit.: agafar el cabussó) i meet a situation head-on (afrontar una situació directament).

visca.com | Comentaris