visca.com | Comentaris

Arxius de març de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024

1694) let the grass grow under one's feetfer el ronso, no aprofitar una oportunitat; esperar per actuar fins que sigui massa tard (ex.: Don’t let the grass grow under your feet; this offer will not be around forever = No facis el ronso; aquesta oferta no durarà gaire).
ORIGEN: 1600. Aquesta expressió al·ludeix a esperar tant que l'herba pugui créixer sota els peus..
COMENTARI: Un altre exemple: Local and regional representatives have not let the grass grow under their feet = Els representants locals i regionals han actuat amb celeritat.

1695) groggygrogui; inestable, atordit, tremolós (ex.: I didn't get a wink of sleep last night, so I've been groggy all morning = Vaig passar la nit en blanc; per tant, aquest matí estic una mica grogui).
ORIGEN: 1825. L'adjectiu groggy prové del substantiu grog, que era com els mariners al segle XVI anomenaven el rom diluït amb aigua. Naturalment, si algú beu una mica massa d'aquest grog, pot quedar grogui, mot que en català vol dir estabornit, estossat.
SINÒNIMS: En són sinònims els adjectius dazed, woozy, shaky, muzzy i fuddled.
NOTA LÈXICA: La diferència entre els mots wink i blink és que el primer és un acte deliberat, un gest ocular amb diverses connotacions segons el context, mentre que blink és l'obertura i tancament de tots dos ulls, generalment d'una manrea involuntària.

1696) turn headsatraure mirades (ex.: Even at fifty-five she could still turn heads = Fins i tot als cinquanta-cinc anys, encara atreia mirades).
ORIGEN: 1900. Literalment, vol dir girar els caps, o sigui, fer que la mirada de la gent es dirigeixi a algú. Aquesta evidència d'interès pot ser perquè la persona fa de molt bon veure, perquè ha fet alguna cosa remarcable o perquè ha fet qualsevol altra cosa que ha cridat l'atenció.
SINÒNIMS: En són afins les expressions make a splash (lit.: fer un esquitx), attract attention (lit.: atraure l'atenció) i make an impact (lit.: fer un impacte).

1697) BYOBporta la teva ampolla (ex.: It said BYOB right on the invitation, but I overlooked it. So now we'll have to drink tap water! = La invitació deia BYOB, però em va passar per alt passar per alt. Així que ara haurem de beure aigua de l'aixeta).
ORIGEN: 1915. BYOB es fa servir en una invitació per indicar que l'amfitrió no proporcionarà alcohol i que els hostes han de portar la pròpia beguda. Originàriament era BYOL (bring your own liquor)
COMENTARI: També bring your own booze.

1698) jump to conclusionsprecipitar-se; prendre una decisió precipitadament sobre una base d'informació dubtosa (ex.: I admit your research seems to show that global population growth is slowing, but there are significant factors you haven't taken into account; so don't jump to conclusions = Admeto que la vostra investigació sembla demostrar que el creixement de la població mundial s'està alentint, però hi ha factors significatius que no heu tingut en compte; així que no prengueu decisions basades en aquesta informació).
ORIGEN: 1720. Literalment, no saltis a conclusions.
SINÒNIMS: Una expressió amb sentit similar és jump the gun (lit.: saltar la pistola), que vol dir fer una cosa abans d'hora.
NOTA LÈXICA: Esmenten la locució anglesa take into account = tenir en compte.

1699) Black Fridayel divendres després del dia d'Acció de Gràcies (ex.: For centuries, the adjective "black" has been applied to days upon which calamities occurred; so, for people who work in the stores on this busiest of all shopping days, the day is truly black = Durant segles, l'adjectiu "negre" s'ha aplicat als dies en què es van produir calamitats; per tant, per a les persones que treballen a les botigues és el dia de compres i trànsit més concorregut de l'any, dia realment negre).
ORIGEN: 1951. Literalment, divendres negre. Hi ha qui diu que es referia a la pràctica dels treballadors de dir que es trobaven malalts l'endemà del dia d'Acció de Gràcies (és a dir, divendres, ja que l'Acció de Gràcies és el quart dijous de novembre), per tal de tenir un cap de setmana de quatre dies.

1700) go nativeviure com els indígenes, adoptar els costums dels indígenes (ex.: If the general had listened to his lieutenant, who had lived in Malaysia for years and had gone native, the conflict might have been avoided = Si el general hagués escoltat el seu lloctinent, que havia viscut durant anys a Malàisia i vivia com els indígenes, el conflicte podria haver estat evitat).
ORIGEN: 1770. Literalment, anar nadiu. L'expressió s'usava sobretot en regions colonials.

1701) live on a knife-edgeveure-se'n un bull, estar en un destret; estar en una situació compromesa, difícil, amb preocupació pel que passarà en el futur (ex.: It was a case of damned if you do and damned if you don't; he spent nearly a week living on a knife-edge = Va ser un cas de si ho fas, malament, i si no, pitjor; va passar gairebé una setmana veient-se'n un bull).
ORIGEN: 1939. Literalment, viure a la vora de la fulla d'un ganivet, és a dir, en un lloc on el més mínim moviment en fals podria causar un desastre.
COMENTARI: Un altre exemple: They are living on a knife edge, at the very limit of what is ecologically possible = Estan en un destret, al límit del que és ecològicament possible.
SINÒNIMS: Dels molts sinònims d'aquesta expressió podem esmentar be in the soup (lit.: estar dins la sopa), be in a fix (lit.: estar en un destret), be in a pickle (lit.: estar en un cogombre marinat), be up the creek (without a paddle) (lit.: estar rierol amunt [sense rem]) i be in a tight spot (lit.: trobar-se en un raconet/lloc estret).

1702) put someone on a pedestalposar (algú) en un pedestal, posar (algú) dalt del candeler; venerar algú, besar-li els peus; retre/rendir culte a algú, posar algú en una posició de gran estima (ex.: These days women say they don't want to be put on a pedestal, that putting them there is sexist! = Avui dia les dones diuen que no volen que les posin en un pedestal, que posar-les-hi és masclista!).
ORIGEN: 1845. L'expressió és la mateixa en català i en anglès.

1703) sink one's teeth into somethingendinsar-se completament en (una feina, un projecte, etc.); estar absorbit en alguna cosa (ex.: My informant told me he had a story I could really sink my teeth into = El meu informador em va dir que tenia una història en la qual podia realment endinsar-me).
ORIGEN: 1931. Literalment, enfonsar les dents a una cosa. Aquesta expressió metafòrica fa al·lusió a un animal que mossega amb força la seva presa.
COMENTARI: També es diu get one's teeth into something.
SINÒNIMS: Les expressions delve into something i dig into something tenen sentits afins.

1704) run the gauntletpassar per les baquetes (passar enmig d'una doble fila d'homes que claven cops a la víctima amb bastons). Sovint s'usa figuradament. (ex.: The UN should work with local governments to offer relief to refugees in their country of origin, rather than wait for them to run the gauntlet to the U.S. border = L'ONU hauria de treballar amb els governs locals per oferir ajuda als refugiats al seu país d'origen, en lloc d'esperar que passin per les baquetes a la frontera dels Estats Units).
ORIGEN: 1676. El mot gauntlet ve del suec «gatlopp». La paraula en anglès es va escriure originalment «gantelope» o «gantlope», però aviat la seva pronunciació es va veure influenciada per la paraula no relacionada «gauntlet», que significa un guant blindat, derivat del francès: «gantelet». L'ortografia va canviar amb la pronunciació.
COMENTARI: Metafòricament, aquesta expressió pot significar un judici públic que cal superar.

1705) smoking gunproves indiscutibles, fefaents (ex.: We still haven't found a smoking gun = Encara no hem trobat proves indiscutibles).
ORIGEN: 1970. Literalment, pistola fumant. La idea és que si es troba algú amb una pistola fumant, és una mostra de la seva culpabilitat. Totes les fonts semblen estar d'acord en la idea que la dita prové d'una expressió similar en una història de Sherlock Holmes de 1893, «The Gloria Scott», en la qual Arthur Conan Doyle va escriure: "The chaplain stood with a smoking pistol in his hand" (El capellà estava dret amb una pistola fumant a la mà).

1706) air one's dirty laundry in publicparlar públicament de la ignomínia o de les baralles familiars (ex.: Once Granny gets the bit between her teeth, there's no stopping her; she'll air all our dirty laundry in public = Una vegada que l'àvia comença a xafardejar no hi ha qui la pari; exposarà tots els draps bruts a qui l'escolti).
ORIGEN: 1700. Aquest modisme derivat d'un antic proverbi francès, «Il fault laver son linge sale en famille», que significa "S'ha de rentar la roba bruta a casa". Napoleó va fe servir aquest proverbi quan va tornar del seu exili a Elba el 1815.
COMENTARI: També es diu Air one's linen in public.
NOTA LÈXICA: L'expressió get the bit between one's teeth (lit.: posar el mos entre les dents) vol dir fer un esforç gairebé obsessiu per complir una cosa El mos és la part del fre que entra dins la boca del cavall, del mul, etc.


visca.com | Comentaris