visca.com | Comentaris

Arxius de febrer de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024

1682) steal someone's thundersegar l'herba sota els peus a algú; robar a l'altre el crèdit i l'adulació que mereix (ex.: Jordi was expecting to gain credit by announcing the signing of the Evans contract, but his rival Bill stole his thunder by spreading the word about it beforehand = En Jordi esperava guanyar-se el crèdit per anunciar la signatura del contracte d'Evans, però el seu rival en Bill se li va anticipar en escampa la notícia abans d'hora.).
ORIGEN: 1710. L'expressió prové del dramaturg John Dennis a principis del segle XVIII. Va inventar un sistema per a produir el so de trons a l'escenari, i quan el mateix sistema va ser utilitzat per una altra companyia de teatre, el Dennis els va acusar de d’”haver-los robat els seus trons".

1683) serve someone righttrobar sabata de son peu; es diu quan hom creu que algú ha rebut un càstig merescut (ex.: A: Eduard dumped Emma so he could date Jenny and now Jenny has dumped him! B: Serves him right! = A: L'Eduard va deixar l'Emma per sortir amb la Jenny i ara la Jenny l'ha deixat a ell. B: Ha trobat sabata de son peu!).
ORIGEN: 1580. Literalment, servir algú justament.
SINÒNIMS: Unes expressions afins són someone is/was asking for it (lit.: algú ho demana/demanava), someone had it coming (lit.: algú ho tenia venint) i get one's just deserts (lit.: rebre el càstig que mereixia).

1684) go over like a lead balloon(una idea o una presentació) ser rebutjat amb contundència, provocar una resposta indiferent o hostil) (ex.: His proposal to establish gender-neutral restrooms went over like a lead balloon = La seva proposta de crear lavabos de gènere neutre va ser rebutjada amb contundència).
ORIGEN: 1940. Literalment, ser acceptat de la mateixa manera que un globus fet de plom volaria.
COMENTARI: En anglès britànic, go down like a lead balloon.

1685) steal the show — [teatre, espectacle] brillar més que els altres actors, superar el protagonista, emportar-se inesperadament la major part dels aplaudiments (ex.: The singer's six-month-old puppy stole the show = El cadell de sis mesos del cantant va complaure més el públic que el mateix cantant).
ORIGEN: 1945. Literalment, robar l'espectacle.
NOTA LÈXICA: L'anglès sol fer servir la combinació «número + guionet + nom1 + nom2» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular; 30-year mortgage (no «30-years mortgage») — hipoteca de trenta anys. Més exemples:
100-meter dashesprint de cent metres
16-ounce canllauna de setze unces
three-digit numbernúmero de tres xifres
four-lane highwaycarretera/autovia de quatre carrils
nine-volt batterypila de nou volts
one-arm banditescurabutxaques (lit.: lladre d'un sol braç).

1686) play for keepsjugar i guanyar; jugar seriosament; fer les coses amb resultats permanents (ex.: The amateur plays for fun; the professional plays for keeps = L'aficionat juga per divertir-se; el professional juga per guanyar).
ORIGEN: El verb keep es pot traduir de moltes maneres —en aquest cas, guardar i conservar—, però també tenir (una botiga), mantenir una promesa, continuar, etc.
Exemples:
I keep my gloves in this drawer = Guardo els guants en aquest calaix.
She keeps a shop on the High Street = Té una botiga al carrer de Dalt.
I hope he keeps his promise = Espero que compleixi la seva promesa.
Keep on truckin' mama, truckin' your blues away = Continua fent bé, mare meva, desfent-te dels blues.

1687) drunk as a skunkpitof, molt begut (ex.: It was some wedding: the groom got drunk as a skunk and the bride slapped his head = Déu-n'hi-do, el casament: el nuvi anava ben gat i la núvia li va clavar un mastegot).
ORIGEN: 1800. Literalment, tan ebri com una mofeta.
SINÒNIMS: L'anglès és molt ric en expressions que volen dir ebri; exemples: be sloshed, hammered, wasted, loaded i tanked; a més, three sheets to the wind (lit.: tres teles al vent). El català també: https://rodamots.cat/tema/embriaguesa/... i encara en falten!

1688) jailbait [am., vulg.] — noia per sota de l'edat legal de consentiment (ex.: They were hesitant to publish Nabokov's latest novel, "Lolita", because it had the strong scent of jailbait = Van dubtar de publicar l'última novel·la de Nabokov, "Lolita", perquè tenia l'aire d’incitar el sexe amb menors).
ORIGEN: 1800. Literalment, esquer de la garjola, com si les presons fessin servir joves noies per a atreure els homes. Ara bé, avui dia es fa servir més per a descriure noies menors d'edat que miren de seduir homes.

1689) blessing in disguiseen el fons haver estat una sort; cosa que al principi sembla dolenta, però després resulta ser beneficiosa; d'un gran mal en surt un gran bé (ex.: This series of summer storms has been a blessing in disguise = Aquesta sèrie de tempestes d'estiu en el fons ha estat una sort).
ORIGEN: 1746. Literalment, benedicció disfressada. La locució ve d'un himne de James Hervey en la seva obra "Meditations and Contemplations". En l'himne, Hervey reflexiona sobre la saviesa d'acceptar tot allò que Déu, en la seva saviesa infinita, ens presenta, fins i tot coses que en un principi semblen negatives, perquè són "benediccions disfressades".
SINÒNIMS: El sentit de l'expressió és semblant a la de every cloud has a silver lining (lit.: cada núvol té un folre de plata).

1690) in the airperceptible als sentits, circulant arreu; una anticipació que alguna cosa passarà (ex.: Change is in the air = Sembla que s’acosten canvis).
ORIGEN: 1882. Literalment, a l'aire. S'utilitza aquest modisme per a mostrar que hi ha un sentiment o estat d'ànim col·lectiu. És una sensació que alguna cosa canvia o passa.
SINÒNIMS: Altres expressions que presagien canvis són in the offing (sense traducció literal), in the wind (lit.: al vent) i on the horizon (lit.: a l'horitzó).

1691) prime the pumpencebar la bomba; estimular una activitat, projecte o afer, sobretot en el sentit d’invertir-hi diners de bon antuvi (ex.: Our new startup will soon be making us millions if we can only get someone to prime the pump = El nostre "startup" aviat ens farà guanyar milions si podem aconseguir que algú faci la inversó inicial).
ORIGEN: 1935. De la mateixa manera que cal abocar una mica d'aigua en una bomba per a expulsar-ne l'aire i fer-la funcionar, cal invertir diners en un projecte per a fer que comenci a rutllar.

1692) put someone in their placecriticar algú per passar-se de la ratlla; recordar a algú de la seva posició social inferior; posar en evidència algú. (ex.: But the goal is the same: to bring him down, or at least to put him in his place = Però l'objectiu és el mateix: fer que caigui, o almenys posar-lo en evidència).
ORIGEN: 1800. Literalment, ficar algú en el lloc que mereixi o que pertanyi. També dir o mostrar a algú que és menys important del que pensava.
SINÒNIMS: En són sinònims take someone dwn a peg or two (lit.: baixa algú per una o dues clavilles) i cut someone down to size (lit.: retallar algú perquè sigui una mida més petit)

1693) raise Cainarmar un rembombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau (ex.: She raised three boys and all three dedicated themselves to raising Cain = Va criar tres nois i tots tres no paraven d'armar rembomboris).
ORIGEN: 1840. El Cain és el nom anglès de Caïn, el fill d'Adam i Eva, que va matar el seu germà Abel. L'expressió raise Cain(lit.: aixecar Caïn) significa evocar l'esperit assassí de Caín, sens dubte per a crear un trastorn o provocar problemes.
SINÒNIMS: En són sinònims raise a ruckus [Am.] (ruckus o rumpus = enrenou), raise hob (hob = hobgoblin = follet, gnom) i raise hell (vulg.) (lit.: aixecar l'infern).

visca.com | Comentaris