visca.com | Comentaris

Arxius de gener de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
gener de 2023
febrer de 2023
març de 2023
abril de 2023
maig de 2023
juny de 2023
juliol de 2023
agost/setembre de 2023
octubre de 2023
novembre/desembre de 2023

1671) nine-to-five joben el món del treball anglosaxó, feina típica dels qui treballen de les 9:00 a les 17:00 (sol implicar una feina avorrida, sense al·licient), feina adotzenada (ex.: He got a nine-to-five job straight out of high school and he's never really tried for anything better = Va trobar una feina adotzenada just després de sortir de l'institut i mai no ha mirat de trobar res millor).
ORIGEN: 1901. Literalmet, feina de nou a cinc.
SINÒNIMS: Es considera pitjor un dead-end job, una feina en la qual no hi ha possibilitats de progressar a un lloc millor.

1672) middle-of-the-roada mig camí entre extrems; poc aventurer o inofensiu; optant per no anar ni per una banda ni per l'altra. (ex.: He's your typical middle-of-the-road politician, advocating whatever policy he thinks the majority will favor = És el típic polític moderat (de poques conviccions; ni carn ni peix), que defensa qualsevol política que cregui que plaurà a la majoria).
ORIGEN: 1891. Literalment, al mig del camí.
COMENTARI: L'expressió es fa servir principalment per a referir-se a la política (sense ser d'esquerres ni de dretes) o bé a una música dolça, plàcida i amable, anomenada en anglès easy-listening music (lit.: música de fàcil escoltar).
NOTA LÈXICA: L'expressió anglesa in the middle of es pot traduir en català de maneres diverses, depenent del complement. A saber, quan el complement és un lloc se sol traduir per al mig de i, quan és un període, pel gir «a/en ple/plena període». Exemples:
in the middle of the room/desert = al mig (de la sala / del desert)
in the middle of winter = a/en ple hivern.
També es tradueix pel gir català «a mitjan + període», sobretot davant els mesos:
in the middle of June = a mitjan juny.

1673) give noticepassar un avís; informar un amo, un empleat, un propietari o un inquilí de la terminació d'un acord contractual de servei o d'arrendament (ex.: I'm going to give notice and go live on a farm = Avisaré que vull rescindir el contracte de lloguer i aniré a viure en una granja).
ORIGEN: 1900. La data és aproximada; el terme give notice també pot voler dir, literalment, give information donar informació.
COMENTARI: Esmentem també el gir «quantitat + període + notice»; ex.: If they want to terminate your contract, they must give you thirty days notice = Si et volen rescindir el contracte, t'han d'avisar amb trenta dies d'antelació.

1674) standing on one's headsense cap dificultat (ex.: I could pass that exam standing on my head = Podria aprovar aquest examen sense cap dificultat).
ORIGEN: 1919. Literalment, dempeus sobre el cap, que significa fer el pi (posar-se de cap per avall amb les mans a terra i els peus enlaire).
COMENTARI: Observem que tant bufar i fer ampolles com standing on one's head volen dir molt fàcil, però descriuen accions d'una certa dificultat.
SINÒNIMS: En són sinònims easy as pie (lit.: tan fàcil com pastís), a piece of cake (lit.: un tros de pastís), child's play (lit.: joc de nens) i (as easy as) falling off a log (lit.: [tan fàcil com] caure d'un tronc).

1675) strike while the iron is hotaprofitar l'avinentesa; de calent en calent es pela; les coses s'han de fer quan és oportú, abans que passi el temps apropiat per a fer-les (ex.: Artificial Intelligence is in the news lately, so we should strike while the iron is hot and publish your book as soon as possible = La intel·ligència artificial està a les notícies darrerament, així que hauríem d'aprofitar l'avinentesa i publicar el teu llibre el més aviat possible).
ORIGEN: 1640. L'al·lusió és a l'obra d'un ferrer; els cops que dóna s'han de fer mentre el ferro està calent i, per tant, mal·leable.
NOTA LÈXICA: Observem que l'acrònim ASAP es fa servir per a voler dir as soon as possible (lit.: tan aviat que sigui possible). En català seria TASP.

1676) the whole ball of waxtot plegat, tot el que hi ha; sac i peres (ex.: Art, by contrast, is the whole ball of wax; a system, coherent, salvaged from chaos and retained = L'art, en canvi, és tot plegat; un sistema, coherent, rescatat del caos i retingut).
ORIGEN: 1880. Literalment, tota la bola de cera. L'origen d'aquesta locució és obscura.
SINÒNIMS: En són sinònims the whole nine yards (lit.: les nou iardes senceres), the whole shooting match (lit.: el certamen de tir sencer), the whole shebang (lit.: la barraca sencera) i the whole enchilada (lit.: l'enchilada sencera).

1677) none other than someonetal persona en persona; ni més ni menys, no era altre que (ex.: It was none other than Leo Messi = Era Leo Messi en persona; Era ni més ni menys que Leo Messi).
ORIGEN: 1500. L'expressió no té sentit literal. S'utilitza per a qualificar una persona eminent que trobem en un lloc inesperat.

1678) beat someone to the punchguanyar per mà (anticipar-se a l'acció d'un altre / anticipar-se a un altre en la consecució d'alguna cosa) (ex.: At the critical moment we hesitated and so our rivals beat us to the punch = En el moment crític vam dubtar i així els nostres rivals ens van guanyar per mà).
ORIGEN: 1910. L'expressió ve de la boxa, en què el bon lluitador reacciona ràpidament donant cops de puny (punches) a l'altre lluitador abans de ser colpejat.
SINÒNIMS: Expressions afins són get the jump on someone (lit.: aconseguir un salt a algú) i steal a march on someone (lit.; robar una caminada a algú).

1679) neck and neck[en una cursa] cama a cama, molt igualats, tan a prop que l'avantatge entre els competidors és pràcticament nul·la; els competidors estan pràcticament empatats (ex.: Stewball and Seabiscuit were running neck and neck down the home stretch = Stewball i Seabiscuit corrien cama a cama en l'últim tram de la cursa.).
NOTA LÈXICA: Recordem: un cavall de curses és a race horse i una cursa de cavalls és a horse race.

1680) go dutch (go Dutch) [am.]pagar l'escot (escot: part que toca pagar a cadascuna de dues o més persones que han fet una despesa en comú) (ex.: If you're a little short on the wherewithal, we can go dutch = Si vas una mica curt de diners, podem pagar l'escot).
ORIGEN: 1850. Literalment, anar holandès. Hi ha qui diu que l'expressió es va originar com un insult britànic cap a la percebuda taquineria dels holandesos.

1681) be in the soupveure-se'n un bull; estar en una situació compromesa, difícil (ex.: If in addition to work I had to take care of a thousand and one household chores, I can assure you that I would be in the soup = Si a més de la feina hagués d’atendre als mil i un quefers domèstics, ja et ben asseguro que me’n veuria un bull).
ORIGEN: 1920. Literalment, a/dins la sopa. Se suposa que la sopa està massa calenta i estar-hi dins no deu ser gaire agradable.
SINÒNIMS: De sinònims d'aquesta locució, n'hi ha per a donar i per a vendre: in a jam (lit.: dins d'un embús), in a pickle (lit.: dins un cogombre marinat), be in a tight corner/spot (lit.: trobar-se en un raconet/lloc estret) i in hot water (lit.: a l'aigua calenta).

visca.com | Comentaris