visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de novembre/desembre de 2023 de «An Idiom a Day»


1650) low on the totem polepoc més que l’últim mico, el menys important d'una jerarquia (ex.: I was just a postdoc, pretty low on the totem pole = Tot just havia acabat el doctorat, i per tant era poc més que l’últim mico).
ORIGEN: 1884. Els «totem poles» («pals totèmics») són escultures monumentals tallades dels troncs d'arbres sense branques, i esculpides i pintades, per les cultures dels pobles indígenes de l'oest de Canadà i del nord-oest dels Estats Units). Vegeu Vet aquí uns pals totèmics.
COMENTARI: També es diu low man on the totem pole.

1651) the be-all and end-allla cosa/persona més important; l'única cosa/persona que importa (ex.: Getting into Harvard has never been the be-all and end-all for me = Entrar a la universitat de Harvard per a mi no ha estat mai la cosa més important).
ORIGEN: 1590. Literalment, ser-ho tot i acabar-ho tot. Shakespeare va fer servir aquest modisme en Macbeth (1:6), quan Macbeth pensa que "this blow might be the be-all and the end-all" que li permetria substituir Duncan com a rei.
NOTA LÈXICA: Observem que l'ordre dels complements del verb anglès substitute és l’invers respecte dels del verb substituir. Exemples:
Un jeroglífic substitueix paraules per imatges = A rebus substitutes pictures for words.
L'entrenador va substituir el jugador lesionat per en Joan = The coach substituted Joan for the injured player.

1652) chip off the old blockels testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; el fill de la gata, rates mata; les estelles s’assemblen als troncs (ex.: And from what I've seen this past week I'd say you're a chip off the old block = I pel que he vist aquesta setmana passada, diria que els testos s'assemblen a les olles).
ORIGEN: 1550. Literalment un esquerdill del vell bloc de fusta. El terme es va expressar originàriament com a a chip off the same block = una estella del mateix tronc, i es va utilitzar per primera vegada en eere are si=ome ideasl «Sermó del Dr. Sanderson» l'any 1637: "Am not I a child of the same Adam... a chip of the same block, with him?" = No soc fill del mateix Adam... una estella del mateix tronc, amb ell?

1653) penny wise and pound foolishdit del qui està molt atent a les coses petites, però no és prou acurat en les coses importants; els estalvis es mengen les estovalles; de vegades, per voler estalviar, s’hi surt perdent (ex.: Cutbacks in education, you say? Penny wise and pound foolish! = Retallades en educació, dius? Estalvis que es mengen les estovalles!).
ORIGEN: 1621. Literalment, savi amb els penics i ximplet amb les lliures. El terme va ser encunyat per Robert Burton en la seva obra «The Anatomy of Melancholy», publicada en 1621.
NOTA LÈXICA: El mot estovalles es tradueix per tablecloth i l'adjectiu estalvi es tradueix per safe, unhurt, unscathed.
El substantiu estalvis es tradueix per tablemat, però, com que mat vol dir estora, els estalvis en anglès sempre són de teixit. Així:
Els estalvis protegeixen les estovalles = The tablemat protects the tablecloth.
Un tovalló és un napkin o serviette, mentre que tovallola es tradueix per towel.

1654) sow the wind and reap the whirlwindsembra vents i recull tempestats (ex.: He picked a fight with a little guy who cleaned his clock! He certainly sowed the wind and reaped the whirlwind = Va buscar brega amb un noi petit que li va fer una cara nova! Sens dubte va sembrar vents i recollí tempestats).
ORIGEN: 1550. [cf.: Osees 8,7].
COMENTARI: Dues expressions catalanes amb sentits similars són qui la fa la paga i tal faràs, tal trobaràs.
SINÒNIMS: N'és un sinònim l'expresssió what goes around comes around (lit.: el que va voltant acaba venint).
NOTA LÈXICA: El verb sew sewed sewn (cosir) es pronuncia igual que el verb que significa sembrar (sow sowed sown): [sóu sóud sóun].

1655) grass is always greener on the other side of the fenceles coses que no tenim semblen millors que les que tenim (ex.: No sooner does he start going out with one girl then he's making eyes at another. He must think that the grass is always greener on the other side of the fence = Tan bon punt comença a sortir amb una noia, posa els ulls en una altra. Deu pensar que el que no té és sempre millor que el que té).
ORIGEN: l' any 20. Literalment, l'herba sempre és més verda a l'altre costat de la tanca. La frase es remunta al poeta romà Ovidi (43 aC - 17 o 18). Originàriament la locució era The harvest is always richer in another man’s field (La collita sempre és més rica en el camp d'un altre).

1656) risk life and limbjugar-se la pell (ex.: She risked life and limb to save her children from the fire = Ella es va jugar la pell per salvar els fills de l'incendi).
ORIGEN: 1818. Literalment, arriscar la vida i les extremitats. Com que l'expressió no té gaire sentit literal, allò que explica la seva popularitat deu ser l'eufonia.
SINÒNIMS: N'és un sinònim throw caution to the wind (lit.: llençar la cautela al vent).
NOTA LÈXICA: Quan ens referim als humans, el mot català pell es tradueix sempre per skin. En canvi, hi ha una classe d'animals la pell dels quals és molt valorada —p.e.: chinchilla (xinxilla), mink (visó) i sable (marta)—; en aquest cas de la seva pell en diem fur.

1657) think outside the boxpensar d'una manera creativa o poc convencional; considerar un assumpte des d'una perspectiva insòlita (ex.: If we don't open up our minds and think outside the box, our competitors will eat us alive = Si no obrim la ment i pensem d'una manera creativa o poc convencional, els nostres competidors se'ns menjaran vius).
ORIGEN: 1961. Literalment, pensar fora de la caixa. Diuen que la frase es va originar al començament dels anys setanta per a descriure com resoldre un popular trencaclosques de punts: un quadrat de 3x3 de nou punts amb el repte de connectar tots els punts amb només quatre línies. Per a resoldre el trencaclosques, les quatre línies s'han d'estendre més enllà dels límits dels nou punts. Així, s'ha de pensar fora de la “caixa” que formen els nou punts. Exemple.

1658) close the stable door after the horse has boltedtractar d'evitar una cosa que ja s'ha esdevingut; actuar massa tard; quan fou mort lo combregaren (ex.: [després d'haver estat víctima d'un robatori de dades] Changing the password is obviously sensible, but rather like closing the stable door after the horse has bolted = Canviar la contrasenya és, òbviament, raonable, però més aviat és com el cas de quan fou mort lo combregaren).
ORIGEN: 1893. Literalment, tancar la porta de la quadra després que el cavall s'hagi escapat.
COMENTARI: Un sinònim en català: Quan el pet ja és fora, no cal estrènyer el cul.
NOTA LÈXICA: Com a substantiu, el mot bolt vol dir llamp (descàrrega elèctrica), pern (peça metàl·lica, de forma cilíndrica, proveïda de cabota, en un extrem, i de rosca a l’altre) o forrellat (barreta de ferro subjectada horitzontalment a una porta). Com a verb aplicat a un cavall vol dir arrencar a córrer sobtadament i fora del control.

1659) go piggybackanar a collibè (ex.: the person going piggyback leans their chest against the back of the carrier, puts their arms around the carrier's neck and their legs around his waist = la persona portada repenja el pit contra l'esquena del qui la porta i li passa els braços al voltant del coll i les cames al voltant de la cintura).
ORIGEN: 1564. Probablement deriva de l'expressió pickapack o pick pack: a l'esquena o a les espatlles com una motxilla.
COMENTARI: En català, anar collibè sol voler dir posar les cames a cada costat del coll, seient a la part superior de les espatlles amb una cama penjant a cada costat del pit del portant.

1661) sharp practicecomportament tècnicament legal, però poc ètic (ex.: The airline changed our departure date and gave us a number to call if we disagreed, but they never answer that number so we had to accept the change; Air Airlann is guilty of sharp practice = La companyia aèria ens va canviar la data de sortida i ens va donar un número de telèfon si no hi estàvem d'acord, però no contesten aquest número, així que vam haver d'acceptar el canvi; Air Airlann és culpable de comportament poc ètic).
ORIGEN: 1869. L'adjectiu sharp pot tenir un sentit favorable —llest o viu— però, en aquest cas, es pot traduir per astut i poc honrat.
SINÒNIMS: Els adjectius crafty, tricky i cunning també descriuen un comportament poc ètic.
FUN FACT: Richard Nixon, president dels EUA durant sis anys (1969 - 1974), tenia fama de ser poc escrupolós; així els seus contrincants li van donar el malnom Tricky Dick (Dick és un hipocorístic de Richard).

1662) rub someone's nose in itrecordar a algú repetidament que ha fracassat (ex.: Everyone learns from their mistakes; it does no good to rub their noses in it when they fail = Tothom aprèn dels seus errors; no serveix de res de recordar-los-els constantment quan fallen).
ORIGEN: 1865. Deriva d'una manera poc eficaç d'ensenyar un animal de companyia de fer les necessitats fora de la casa, fregant-li el morro a les femtes.
SINÒNIMS: La locució hold something over someone's head vol dir amenaçar algú de revelar alguna cosa que li és perjudicial. Si s'exigeix alguna cosa a canvi de no revelar-ho, llavors és xantatge (en anglès, blackmail).
NOTA LÈXICA: Quan el verb recordar vol dir fer venir a la memòria d’algú es tradueix en anglès per remind. Exemple: Hauràs de recordar-li que parli a poc a poc = You'll have to remind him to speak slowly. Però quan és transitiu —és a dir, quan algú o quelcom recorda a una persona algú o quelcom altre—, el verb remind necessita la preposició of; exs.: Em recordes el meu cosí = You remind me of my cousin; El bosc li recordava els que hi ha a Oregon = The woods reminded him of the forests in Oregon.

1663) hold the balance of powercontrolar l'equilibri del poder (ex.: The Green party drew only twelve percent of the vote, but the Socialists and Liberals drew only forty-six and forty-two percent, respectively. The Greens therefore held the balance of power = El partit Verd només va obtenir un dotze per cent dels vots, però els socialistes i els liberals només van treure el quaranta-sis i el quaranta-dos per cent, respectivament. Per tant, els Verds controlaven l'equilibri de poder).
ORIGEN: 1811. Quan dues bandes estan en conflicte, un tercer grup, menys poderós, pot determinar el guanyador decantant-se per una banda o l'altra; així diem they hold the balance of power.

1664) kickbacksuborn a un funcionari; un pagament il·legal destinat a compensar un tracte preferent (ex.: In some countries, to get government approval for a project, you have to pay out kickbacks = En alguns països, per a obtenir l'aprovació de l'Administració per a un projecte, cal pagar suborns).
ORIGEN: 1942. Literalment, els dos elements de l'expressió poden al·ludir al futbol: kick (puntada de peu) i back cap enrere.
FUN FACT: El so [k] al final de mot s'escriu ck si va després d'una sola vocal —exemples: back, neck, sick, rock, luck, etc.— i s'escriu k si va precedit de dues vocals: speak, week, oak, look, etc.
FUN FACT: El so [tx] al final de mot s'escriu tch si va després d'una sola vocal —exemples: catch, fetch, witch, Scotch, crutch, etc.— i s'escriu ch si va precedit de dues vocals: beach, speech, coach, smooch, crouch, etc.

1665) give someone enough rope and he will hang himselfsi dones a algú que es comporta de manera deshonesta la llibertat de continuar fent-ho, provocarà ell seu propi daltabaix (ex.: A: I think Tom has been stealing from the petty cash drawer B: It's better to say nothing; give him enough rope and he'll hang hiself (get caught) = A: Crec que en Tom ha estat robant del calaix de les despeses menors B: És millor no dir res; dona-li prou corda i serà descobert).
ORIGEN: 1678. Literalment, si es dona a algú prou corda, s'enforcarà.
COMENTARI: A vegades l'expressió s'escurça: "Give a man enough rope...".

1666) you've made your bed, now you have to lie in itcal acceptar les conseqüències de les males decisions; qui juga amb foc es crema; «quien mala cama hace en ella se yace»; (ex.: You married him for his money and now his business has gone broke. So you've made your bed and now you have to lie in it = Et vas casar amb ell pels diners i ara la seva empresa ha fet fallida. Així cal acceptar les conseqüències de les males decisions).
ORIGEN: 1590. Literalment, t'has fet el llit i ara has de dormir-hi. La citació anglesa més antiga d'aquest proverbi es troba en «Marginalia», de Gabriel Harvey (c. 1590).
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes: bring something on onesef (lit.: carregar-se un mateix amb quelcom desagradable) i someone was asking for it (lit.: algú ho buscava). [En català: Som al ball i hem de ballar.]

1667) set (great) store bydonar una gran importància a; creure molt en (ex.: we set great store by consistency = per a nosaltres la coherència és molt important).
ORIGEN: 1550. No té sentit literal. Aquesta frase fa servir el mot store en el sentit d'alguna cosa preciosa, un ús que data de l'època de Chaucer però que ara és obsolet excepte en aquesta expressió.
SINÒNIMS: En són sinònims hold in high regard (lit.: agafar en alta opinió), think the world of (lit.: pensar el món de) i hold dear (lit.: agafar car).

1668) the devil to paytenir problemes greus; haver begut oli (ex.: There'll be the devil to pay if they catch us in here = Si ens enxampen aquí dins, ja hem begut oli!).
ORIGEN: 1738. L'expressió és una referència a un pacte amb el dimoni i al pagament inevitable que li havien de fer al final.
SINÒNIMS: Les expressions devastating consequences i catastrophic consequences tenen el mateix sentit.

1669) heavy goingdifícil, que costa molt de tirar endavant (ex.: Reading all those law books must have been heavy going = Llegir tots aquells llibres jurídics devia ser molt complicat/difícil).
ORIGEN: 1848. No té sentit literal (pesat anant?), però heavy, igual que pesat, pot voler dir avorrit.
NOTA GRAMATICAL: On el català distingeix acció acabada avui —Deuen haver plegat d'hora— d'acció acabada ahir o més tard que ahir —Devien plegar d'hora—, l'anglès tradueix totes dues construccions de la mateixa manera: They must have gotten/got off early. Un cas semblant: tant Quant fa que van venir? com Quant fa que ha vingut? es tradueixen igual: How long ago did they come?

1670) beauty sleepson reparador (perquè es quedi bonica) (ex.: Can you guys be a little quieter down there? I'm trying to get my beauty sleep! = Podeu fer una mica menys de soroll, allà baix? Miro de reparar el son).
ORIGEN: 1828. No té sentit literal. Abans es pensava que les hores dormides eren les més reparadores.
NOTA GRAMATICAL: Vet aquí una construcció ben rara: Quant fa que no dorms? = How long has it been since you've slept?

visca.com | Comentaris | Arxius