visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'agost/setembre de 2023 de «An Idiom a Day»


1630) get the jump onobtenir un avantatge sobre (ex.: We were up at daybreak, hoping to get the jump on our rivals = Ens llevàvem a trenc d'alba, amb l'esperança d'obtenir un avantatge sobre els nostres rivals).
ORIGEN: 1577. Literalment, obtenir el salt sobre. Es fa servir sobretot quan algú obté un avantatge sobre un altre gràcies al fet de ser més espavilat.
COMENTARI: Un altre exemple: És més llesta que la gana; no l'enganyaràs mai = She's sharp as a tack; you'll never get the jump on her.
SINÒNIMS: Les expressions gain an edge on i get an edge on tenen sentits molt afins.
PRONUNCIACIÓ: La p és muda en el mot jumped [tjʌmt].
Altres expressions que fan servir el verb jump:
jump the gun = precipitar-se, actuar abans del temps permès o pactat
jump to conclusions = prendre una decisió precipitadament sobre la base d'informació dubtosa.

1631) in the cardsmolt (poc) probable (que alguna cosa s'esdevingui) (ex.: An increase in tourist revenue just isn't in the cards = És molt poc probable un augment dels ingressos turístics).
ORIGEN: Les cartes es refereixen a l'endevinació mitjançant les cartes del tarot. Col·loquialment es fa servir més en el sentit negatiu amb not.
COMENTARI: En anglès britànic: on the cards.
COMENTARI: Un exemple positiu: I'm afraid another election is in the cards = Em temo que és probable que hi hagi noves eleccions.
SINÒNIMS: En són sinònims on the horizon (lit.: a l'horitzó) i in the offing (sense traducció literal).

1632) I'm goodgràcies, en tinc prou (ex.: HOST: Can I get you something else? Some more wine or a a shot of taquila? GUEST: No thanks, I'm good = Amfitrió: Et puc oferir una altra cosa? Una mica més de vi o un xarrup de tequila? CONVIDAT: No gràcies, estic bé).
ORIGEN: 1970. Literalment, sóc bo. El sentit de la frase és I'm in good condition.
SINÒNIMS: Com a regla pràctica podem dir que l'adjectiu good es tradueix per bo bona i l'adverbi well es tradueix per . Una excepció molt important és quan modifica un verb copulatiu —com ara be (ser o estar), feel felt felt (sentir[-se]) o appear (semblar[-se])— es tradueix per good. Ex.: James Brown says: I feel good! = James Brown diu: Em trobo bé!

1633) I'm on itHo faré, la cosa té la meva més alta prioriat (ex.: BOSS: Mitzy, my son's car broke down. Could you pick him up for me please? MITZY: I'm on it! = AMO: Mitzy, el cotxe del meu fill té una avaria; el pots anar a buscar? MITZY: I'm on it!).
ORIGEN: 1980. Literalment, hi estic a sobre.
COMENTARI: La implicació és que la persona que diu això completarà la seva tasca de bon grat.

1634) my badculpa meva (ex.: MAN: Sira! Your driving directions have gotten me completely lost! SIRA: Sorry, my bad = HOME: Sira, les teves indicacions m'han fet perdre completament! SIRA: Em sap greu, culpa meva).
ORIGEN: 1980. És argot nord-americà.

1635) butcher's (hook)un cop d'ull (ex.: The program is on tonight at nine; give it a butcher's = Fan el programa aquest vespre a les nou; dóna-li un cop d'ull).
ORIGEN: 1800. Un exemple de «Cockney rhyming slang», que consisteix a substituir una paraula comuna (look = mirada) per una frase de dues o més paraules (butcher's hook = ganxo del carnisser), l'última de les quals rima amb la paraula original (hook fa rima amb look). Després, en gairebé tots els casos, s'omet des del final de la frase, la paraula rimada (hook), que a partir d'aleshores més s'implica.

1636) apples and pearsl'escala (ex.: I've been up and down the apples all day; I need a rest = He anat escales amunt i avall tot el sant dia; necessito descansar!).
ORIGEN: 1980. Un altre exemple de «Cockney rhyming slang». El segon element de la frase apples and pears (pomes i peres) rima amb stairs i es fa servir per a significar "escales". Seguint el patró d'omissió, "i peres" es deixa caure, així la frase parlada I climb the apples (lit.: pujo les pomes) significa I climb the stairs (lit.: pujo les escales).

visca.com | Comentaris | Arxius