visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2023 de «An Idiom a Day»


1637) good to goja està, estar llest (ex.: Buy a computer and a headset, get a highspeed internet conection, install Skype and set up an account and you're good to go! = Compra un ordinador i uns auriculars, aconsegueix una connexió d'alta velocitat a internet, instal·la Skype, configura un compte i ja ho tens!).
ORIGEN: 2001. L'expressió es fa servir sobretot quan algú ha superat una prova o complert una condició que eren necessàries per a poder continuar.
COMENTARI: Un altre exemple: [employee of a rent-a-car agency]: We'll need a photocopy of your driver's license and for you to sign here, then you're good to go = [dependent d'una empresa de lloguer de cotxes]: Necessitarem una fotocòpia del carnet de conduir i que firmis aquí, llavors estem llestos.

1638) yellowbellycagacalces (ex.: He's no yellowbelly, he just doesn't think it's anything that's worth fighting about = No és cap cagacalces, simplement no creu que sigui res pel qual valgui la pena lluitar).
ORIGEN: 1850. Literalment, panxa groga. Aquest modisme es va originar a Anglaterra com un sobrenom per a la gent de Lincolnshire Fens, però no perquè fossin covards, sinó perquè hi ha moltes anguiles en aquesta regió i aquestes tenen la panxa groga. No se sap com, als Estats Units, va arribar a significar una persona pusil·lànime.
SINÒNIMS: En són sinònims candy-ass (lit.: cul de dolços), chickenshit vulg. (lit.: merda de pollastre) i wuss (sense sentit literal).

1639) windbagxerraire, garlaire (ex.: If your uncle is going to be at the party, then count me out! I can't stand that old windbag = Si el teu oncle vindrà a la festa, no comptis amb mi! No suporto aquell xerraire!).
ORIGEN: 1827. Literalment, bossa de vent.
SINÒNIMS: En són sinònims showoff (sense sentit literal; algú que es vanta de les seves pròpies qualitats), loudmouth (lit.: boca alta de volum) i know-it-all (lit.: saber-ho-tot; saberut, setciències).

1640) worrywartAlgú que té l'ànim absorbit per algú o alguna cosa que dona ànsia o turment. (ex.: Don't be such a worrywart! The children will be just fine with Auntie Herimone = No siguis tan ansiosa. Els nens estaran perfectament bé amb la tieta Hermione).
ORIGEN: 1956. Literalment berruga preocupada, worrywart és un terme nord-americà que prové d'un personatge de còmic anomenat Worry Wart. Originalment, worrywart significava algú que molesta els altres, però amb el temps va arribar a significar algú que estar molt neguitós, que sempre està amoïnat per una cosa o l’altra.
SINÒNIMS: En són sinònims fuss-budget (sense traducció literal), nervous Nellie (lit.: Nellie la nerviosa) i wet blanket (lit.: manta molla).
NOTA LÈXICA: Recordem que el gir preocupar-se d'alguna cosa s'expressa en anglès be concerned with something, mentre que preocupar-se per una cosa és to worry about something.

1641) put one's foot in itficar la pota (ex.: A: I just mentioned to her that I saw Bill at Jackie's Tavern Saturday; B: Then I'm afraid you put your foot in it; for Bill, Jackie's is off limits = A: Només li he dit que dissabte vaig veure en Bill a Jackie's Tavern; B: Aleshores em temo que has ficat la pota; per a en Bill, Jackie's és zona prohibida).
ORIGEN: 1811. Literalment, ficar-hi la pota/peu. Hi ha qui opina que l'expresssió al·ludeix a trepitjar alguna cosa desagradable, mentre que altres creuen que va derivar d'una variació de la malaltia hoof and mouth disease (la glossopeda).
COMENTARI: Hi ha també l'expressió put one's foot in one's mouth (fer un disbarat).
SINÒNIMS: En són sinònims make a blunder (lit.: fer un disbarat), drop a brick (lit.: deixar caure un maó).

1642) off limitsvedat, zona prohibida (ex.: Large stretches of urban America are off limits to the police, unless they arrive en mass and armed to the teeth = Als Estats Units hi ha moltes àrees urbanes que són zona prohibida per la policia, tret que arribin en massa i armats fins a les dents.).
ORIGEN: 1877. Literalment, fora límits, s'aplicava als alumnes, sobretot als cadets, que incomplien les limitacions de moviment i comportament.

1643) get the wind upespantar-se (ex.: When they saw the monster striding toward them across the fields, the mushroom hunters got the wind up and ran away = Quan van veure el monstre caminant cap a ells pels camps, els boletaires es van espantar i van fugir).
ORIGEN: 1827. Literalment, agafar el vent cap a munt.
SINÒNIMS: Esmentem els girs be (alarmed / terrified / scared [to death] / shocked); (lit.: estar (alarmat / aterrit / espantat / commocionat)).

1644) what makes someone tickquè fa que algú es comporti d'una certa manera o d'una altra (ex.: I want to know why people do the things they do, what makes them tick = Vull saber per què les persones fan el que fan, què els fa comportar-se de la manera en què ho fan).
ORIGEN: 1965. L'al·lusió és a un rellotge, que funciona fent el so tick-tock (/téc-tòc/).
SINÒNIMS: Locucions que tenen a veure amb el món de la psicologia són mindset (una actitud mental fixa), frame of mind (lit.: marc de la ment) i way of thinking (manera de pensar).

1645) there be method to one's madnessla cosa no és tan irracional com sembla (ex.: His behavior might seem crazy but there's method to his madness! = El seu comportament pot semblar irracional, però ja sap el que fa, ja!).
ORIGEN: 1599. L'expressió deriva d'una frase en l'obra «Hamlet», de Shakespeare, dita per Polonius: "Though this be madness, yet there is method in't" ["Encara que això sigui una bogeria, té sentit"]. És com si algú digués: "Mira, sé que sembla una bogeria, però confia en mi, funcionarà".

1646) think nothing of somethingconsiderar alguna cosa com a rutina (ex.: He thinks nothing of walking five miles to work every day = No considera res d'especial caminar cinc milles cada dia per anar a la feina).
ORIGEN: 1707. Literalment, no pensar res de; va seguit gairebé sempre per un gerudi.
COMENTARI: També es diu think little of (lit.: pensar poc de).

1647) reality checkuna avaluació per a determinar si les expectatives s'ajusten a la realitat; prova per a comprovar si hom toca de peus a terra (ex.: If you think raising children will be easy you need a reality check = Si penses que criar els fills serà fàcil, et falta tocar de peus a terra).
ORIGEN: 1960. Literalment, prova de realitat.
COMENTARI: En aquest context també es fa servir el mot check en les expressions safety check (prova de seguretat), background check (investigació d'antecedents), i credit check (investigació de la capacitat econòmica).

1648) 20/20 hindsight [irònic]a joc vist (tothom és savi); [Diccionari anglès/català]: "capacitat per a jutjar i entendre un esdeveniment després que tothom ja en coneix les conseqüències"] (ex.: Your telling me now that I should have sold my stock in Air Madrid is just 20/20 hindsight = Que em diguis ara que hauria d'haver venut les meves accions d'Air Madrid és un cas de «a joc vist, tothjom és savi»).
ORIGEN: 1953. El mot hindsight significa percepció de la importància i naturalesa dels esdeveniments després que hagin passat. És compost dels mots hind (darrere) més sight (vista). La «visió 20/20» és un terme utilitzat per a expressar l'agudesa de la vista: és equivlalent de tenir una visió normal.
NOTA LÈXICA: En anglès, quan un verb fa el paper que normalment fa un substantiu, se sol anar en gerundi. Per exemple, en l'oració Nedar és sa, el subjecte és l'infinitiu nedar; doncs, en anglès, hom diu Swimming is healthy. I com que el gerundi fa el paper d'un nom, el podem modificar amb un adjectiu possessiu: ex.: His saying that was unkind (El fet que digués allò va ser poc agradable).

1649) leave well enough alonedeixar les coses com estan (permetre que una situació [es] quedi com està encara que no sigui perfecta, perquè intentar millorar-la podria tenir resultats pitjors) (ex.: If we insist on having a say in ticket sales, they might want a larger share of the proceeds; so we'd better leave well enough alone = Si insistim a tenir veu i vot en la venda de les entrades, podria ser que volguessin una part més gran dels ingressos; així que millor deixar les coses com estan).
ORIGEN: 1826. Literalment, deixar sense tocar el que està prou bé.
COMENTARI: També es diu let well enough alone.
FUN FACT: El verb deixar es tradueix en anglès per tres verbs irregulars que comencen en «le»: leave left left, lend lent lent i let let let. Exemples: I've left the keys in the kitchen = He deixat les claus a la cuina; She lent her brother ten euros = Va deixar deu euros al seu germà ; They don't let me go out after eleven = No em deixen sortir després de les onze.

visca.com | Comentaris | Arxius