visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2017 de «An Idiom a Day»

75) time was whenva haver-hi una època en què (ex.: Time was when no one had ever heard of Seattle = Va haver-hi una època en què ningú no havia sentit mai parlar de Seattle)

76) by the wayper cert (ex.: By the way, have you decided on a day for the premier? = Per cert, heu decidit el dia de l'estrena?)

77) have a way with wordstenir facilitat de paraula (ex.: John should make the announcement because he has a really good way with words = En John hauria de fer l'anunci perquè té facilitat de paraula)

78) in a/the family wayen estat, embarassada (When a woman is in a family way, we say she has a bun in the oven = Quan una dona està en estat, diem que té "un panet al forn")

79) you can't have it both waysno es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have it both ways = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

80) see which way the cat jumpsretardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)

81) where there's a will there's a wayvoler és poder; fa més qui vol que qui pot (ex.: Don't get discouraged! Remember, where there's a will, there's a way = No et desanimis! Recorda, voler és poder)

82) it boggles (the/one's) mindesverar algú, deixar-lo perplex (ex.: It boggles my mind that people voted for him = Em deixa ben perplex que la gent el votés)

83) change one's mindcanviar d'opinió (ex.: She had planned to study medicine, but soon changed her mind = Pensava estudiar medicina, però aviat va canviar d'opinió)

84) give someone a piece of one's mindrenyar algú, dir-li'n quatre de fresques, deixar-lo com un drap brut (ex.: I wish he were here, I'd give him a piece of my mind! = Tant de bo que fos aquí, el deixaria com un drap brut!)

85) great minds think alikedit humorísticament quan hom accepta la proposta d'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)

86) mind one's p's and q'scomportar-se com cal, vigilar de no fer ni dir res impropi (ex.: Your new boss is a stickler for rules, so you'd better mind your p's and q's = Pel que fa a les normes, el teu nou cap és molt primmirat; per tant, val més que et comportis com cal)

87) out of sight, out of mindd'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat que "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")

88) lose heartdesanimar-se (ex.: In spite of the rain, the students didn't lose heart = Malgrat la pluja, els alumnes no es van desanimar)

89) one's heart is in the right placeser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but his heart's in the right place = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)

90) take something to heartprendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)

91) take heartagafar ànim/ales (ex.: His wife's words made him take heart and try again = Les paraules de la seva dona li van fer agafar ànim/ales i tornar a provar-ho)

92) wear one's heart on one's sleeve(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l'estima: va amb el cor a la mà)

93) have one's heart in one's mouthestar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que m'enfilava a la moto)

94) take the cakeser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the cake! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)

95) take it easyprendre-s'ho amb calma; relaxar-se, no esforçar-se (ex.: Unless you're looking for a fight, you'd better take it easy = A no ser que busquis brega, val més que t'ho prenguis amb calma)

96) take its tollpassar factura, tenir unes conseqüències negatives (ex.: Sunbathing without sunscreen can take its toll in the long run = Prendre el sol sense protecció pot passar factura a llarg termini)

97) give-and-takeestira-i-arronsa, concessions mútues (ex.: You can't be so demanding; there has to be a little give-and-take = No pots ser tan exigent; ha d'haver-hi una mica d'estira-i-arronsa)

98) take by stormcaptivar, encantar; assaltar, entrar a degolla (ex.: His new novel took the country by storm = La seva nova novel·la captivava el país)

99) take it out on someonefer-ho pagar a algú (ex.: I know you're upset, but don't take it out on me = Sé que estàs enfadat però no m'ho facis pagar a mi)

visca.com | Comentaris | Arxius