visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2017 de «An Idiom a Day»


153) all in a day's workel pa de cada dia (ex.: Solving knotty problems is all in a day's work for me = Resoldre problemes espinosos per a mi és el pa de cada dia)

154) money talksels diners manen (ex.: Bob Dylan: "Money doesn't talk, it swears" = Bob Dylan va dir que els diners no manen, maleeixen [lit.: Els diners no parlen, reneguen])

155) time is moneyel temps és or (ex.: If time were money, the unemployed would be rich = Si el temps fos or, els qui estan a l'atur serien rics)

156) money isn't everythingels diners no ho són tot (ex.: Barack Obama: "Money isn't everything, but it makes a difference" = Barack Obama va dir que els diners no ho són tot, però marquen una diferència)

157) make moneyfer diners; guanyar diners (ex.: Nelson Mandela: "Money won't create success, the freedom to make it will" = Nelson Mandela va dir que els diners no assoliran l'èxit, però la llibertat de guanyar-los, sí)

158) a fool and his money are soon partedals ximples, els diners no els duren (exemple d'una alteració humorística d'aquesta dita: Will Rogers: "A fool and his money are soon elected" = Will Rogers va dir que un ximple i els seus diners són aviat elegits [a càrrec públic])

159) money can't buy happinessamb els diners no es pot assolir la felicitat (ex.: Whoever said that money couldn't buy happiness has never tried giving it away = Qui va dir que amb els diners no es podia assolir la felicitat no ho va demostrar mai regalant-los als pobres)

160) rack one's brainstrencar-se el cap (ex.: I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one = M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit)

161) get up on the wrong side of (the) bedllevar-se amb el peu esquerre (ex.: What's the matter with you? Did you get up on the wrong side of bed? = Què et passa? T'has llevat amb el peu esquerre?)

162) may/might as welltant per tant, pel mateix preu, cap per cap (ex.: We may/might as well stay home = Tant per tant ens quedarem a casa)

163) make one tickfer que algú es comporti o alguna cosa funcioni d'una certa manera (ex.: I want to know why people do the things they do, what makes them tick = Vull saber per què les persones fan el que fan, què els fa comportar-se segons com)

164) neck of the woodsverals (ex.: What are you doing in this neck of the woods? = Què feu per aquests verals?)

165) neither hide nor hairni el rastre (ex.: We could find neither hide nor hair of him = D'ell no en trobàvem ni el rastre)

166) the same old storyel que passa sempre (ex.: It's the same old story: all words and no deeds = És el que passa sempre: molta fressa i poca endreça)

167) be/have in storeexpressió que es refereix a esdeveniments que passaran en el futur (ex.: What's in store for tomorrow? = Demà, què ha de passar?; Què es pot preveure per a demà?)

168) hear tellhaver sentit dir (ex.: I hear tell she's left her husband = He sentit dir que ha deixat el marit)

169) not be caught/seen deaddit d'esdeveniments que algú afirma que no passaran mai de la vida (ex.: I wouldn't be caught/seen dead wearing a dress like that! = Mai de la vida portaria un vestit així!)

170) not hold one's breathesperar assegut (ex.: If they said they might be a little late, don't hold your breath = Si han dit que és possible que arribin una mica tard, ja et pots esperar assegut)

171) not make heads or tails ofno entendre ni un borrall de (ex.: I couldn't make heads or tails of what they were singing = No podia entendre ni un borrall del que cantaven)

172) be through the millpassar-ne de tots colors (ex.: We've been through the mill but are still together = N'hem passades de tots colors, però encara estem junts)

173) through and throughde soca-rel (ex.: Bruce Springsteen is an American through and through = Bruce Springsteen és nord-americà de soca-rel)

174) clean as a whistlenet com una patena (ex.: Júlia leaves our house clean as a whistle = La Júlia ens deixa la casa neta com una patena)

175) add fuel to the fireafegir llenya al foc (ex.: Comments like yours just add fuel to the fire = Comentaris com els vostres només afegeixen llenya al foc)

176) bat the breezefer petar la xerrada (ex.: They like nothing better than to spend the afternoon batting the breeze = El que els agrada més és passar la tarda fent petar la xerrada)

177) cost an arm and a legcostar un ull de la cara (ex.: Renting an apartment in Barcelona will cost you an arm and a leg = Llogar pis a Barcelona us costarà un ull de la cara)

178) a l'atzarat random (ex.: They chose three people at random = Van triar tres persones a l'atzar)

visca.com | Comentaris | Arxius