visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2017 de «An Idiom a Day»


206) Violence is the last refuge of the incompetent — Isaac Asimov (1920-1992) = La violència és l'últim refugi dels incompetents

207) Every Communist must grasp the truth, "Political power grows out of the barrel of a gun" — Mao Zedong (1893-1976) = Tot comunista ha de comprendre la veritat: "El poder polític surt del canó d'una arma de foc".

208) Give me liberty, or give me death! — Patrick Henry (1736-1799) = Doneu-me la llibertat o doneu-me la mort!

209) A coward dies a thousand deaths, the valiant but one — William Shakespeare (1564-1616) = Un covard mor un miler de morts, el valent només en mor una

210) Those who cannot learn from history are doomed to repeat it — George Santayana (1863-1952) = Els qui no saben aprendre del passat estan condemnats a repetir-lo

211) Hope springs eternal in the human breast: Man never is, but always to be blest — Alexander Pope (1688-1744) = L'esperança brolla eternalment del cor humà: l'home sempre serà, però mai no és beneït

212) you can't teach an old dog new trickscavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

213) learn the ropesarribar a entendre com s'ha de fer una feina (ex.: It will take me a while to learn the ropes = Tardaré una mica a entendre com s'ha de fer la feina)

214) learn the hard waypagar car l'aprenentatge, aprendre de la manera més complicada, més difícil (ex.: He's stubborn as a mule and so ends up learning everything the hard way = És tossut com un ase i així acaba pagant car l'aprenentatge)

215) learn one's lessonescarmentar (ex.: From now on she'll read the instructions first; she's learned her lesson = A partir d'ara llegirà primer les instruccions; s'ha escarmentat)

216) burn the midnight oilcremar-se les celles/pestanyes; robar hores al son (ex.: This week I'll be burning the midnight oil to pass that test = Aquesta setmanaem cremaré les celles per aprovar aquell examen)

217) don't teach your grandmother to suck eggsno vulguis ensenyar una cosa a algú que en sap més que tu (ex.: I don't want to teach my grandmother to suck eggs, but aren't you supposed to back up your work? = No vull ensenyar-te el que saps millor que jo, però no has de fer una còpia de seguretat?)

218) to have money burn a hole in one's pockettenir afany de gastar diners (ex.: He had always wanted to travel in Europe, and now the money from his inheritance was burning a hole in his pocket = Sempre ha volgut viatjar per Europa, i ara tenia l'afany de gastar els diners de l'herència)

219) burn one's bridgescremar les naus; jugar-s'hi el tot pel tot (ex.: In making this declaration, the president has certainly burned his bridges = En fer aquesta declaració, el president sens dubte ha cremat les naus)

220) burn the candle at both endsesforçar-se massa; treballar d'una manera exagerada (ex.: His nervous breakdown was partly due to burning the candle at both ends = La seva crisi nerviosa era deguda en part al fet d'esforçar-se massa)

221) someone's ears burnxiular-li les orelles (a algú) (ex.: We were talking about you last night; weren't your ears burning? = Ahir a la nit parlàvem de tu; no et xiulaven les orelles?)

222) have money to burnanar sobrat de diners (ex.: They have money to burn, thanks to their Qatari owner = Van sobrats de diners gràcies al seu propietari qatarià)

223) do a slow burnenfadar-se (silenciosament / a poc a poc) (ex.: She didn't say a word, but I could tell she was doing a slow burn = Ella no va dir ni pruna, però es notava que s'enfadava)

224) pour oil on troubled watersapaivagar/calmar els ànims (ex.: In a crisis, a good politician is supposed to pour oil on troubled waters by giving out a positive message = En una crisi, un bon polític ha d'apaivagar els ànims donant un missatge positiu)

225) keep one's head above waterarribar a final de mes, mantenir-se solvent (ex.: With only Margaret's salary coming in, they were barely able to keep their heads above water = Amb només el sou de la Margaret, amb prou feines podien arribar a final de mes)

226) not hold waterno ser vàlid, no resistir la crítica (ex.: In the light of recent studies, your theories concerning ADHD simply don't hold water = En vista dels estudis recents, les teves teories sobre el TDH són simplement invàlides)

227) of the first waterde primer ordre, de la més alta qualitat (ex.: His decision will have a political significance of the first water = La seva decisió tindrà una rellevància política de primer ordre)

228) like water off a duck's backinsensible, sense efecte, com qui sent ploure, sense fer cas del que es diu (ex.: Insults roll off him like water off a duck's back = És completament insensible als insults)

229) don't throw the baby out with the bathwater!no et desfacis d'una cosa bona amb l'afany de desfer-te'n d'una altra d'inútil que hi va associada (ex.: His conclusions are faulty, but much of his research is valid and should be kept, so let's not throw the baby out with the bathwater = Les seves conclusions no són bones, però una gran part de les (seves) recerques són vàlides i s'haurien de guardar; per tant, no ens desfem del que és important amb l'afany de descreditar el que no ho és)

230) get along/on like a house on fireavenir-se molt (ex.: From the moment they met they've gotten along like a house on fire = D'ençà que es van conèixer s'avenen molt)

231) keep the home fires burningdurant l'absència d'algú, fer que tot a casa es mantingui com cal (ex.: My uncle kept the home fires burning when my sister and I were working in the city = El meu oncle mantenia la casa com cal quan la meva germana i jo treballàvem a la ciutat)

visca.com | Comentaris | Arxius