visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2018 de «An Idiom a Day»


345) be gametrobar-se en un estat d'ànim propici per a fer coses; animar-se, estar de vena (ex.: Saturday we're going to climb Canigó; are you game? = Dissabte pujarem al Canigó; t'hi animes?)

346) play a double gamefer el doble joc, actuar amb duplicitat, fer la puta i la Ramoneta (ex.: Don't trust him; he's playing a double game = No te'n refiïs; fa la puta i la Ramoneta)

347) fun and gamesflors i violes (ex.: Working for TV3 may seem exciting, but it's not all fun and games = Treballar a TV3 pot semblar molt apassionant, però no tot són flors i violes)

348) fair gamepersona o cosa que es pot criticar lliurement (ex.: Anyone running for office is fair game for criticism = Qualsevol persona que es presenta com a candidata pot ser criticada lliurement)

349) be in no mood for gamesno estar per brocs (ex.: I'm running late, so I'm in no mood for games = Faig tard, o sigui que no estic per brocs)

350) if (the) truth be toldsi hem de dir la veritat; a dir ver/veritat (ex.: Actually, if truth be told, the dinner was nothing to write home about = De fet, si hem de dir la veritat, el sopar no va ser res de l'altre món)

351) if I do say so myselfmodèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)

352) if anythingmés aviat (ex.: They don't deserve criticism; if anything, we should thank them for telling us = No els hauríem de criticar; més aviat hauríem de donar-los les gràcies per haver-nos-ho dit)

353) if onlytant de bo (ex.: If only I could fly! = Tant de bo que pogués volar!)

354) if the shoe fits, wear itqui té cua de palla, s'encén (ex.: Do you think we're alluding to you? Well, if the shoe fits, wear it! = Et sents al·ludit? Doncs, qui té cua de palla, s'encén!)

355) if you can't stand the heat, get out of the kitchenqui no vulgui pols que no vagi a l'era (ex.: Maybe you'd better not get involved; after all, if you can't stand the heat... = Potser valdria més que no t'hi fiquessis; després de tot, qui no vulgui pols...)

356) just around the cornerimminent, a l'horitzó, a punt de passar, estar per caure, si cau no cau (ex.: Good times are just around the corner = El temps de les vaques grasses és imminent)

357) just in caseper si de cas (ex.: We'll carry snow chains just in case = Portarem cadenes al cotxe per si de cas)

358) just desertsrepresàlies merescudes (ex.: The law of Karma says that wrongdoers will get their just deserts = La llei del Karma diu que els malfactors rebran allò que es mereixen)

359) just soperfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa, la meva dona vol que tot sigui perfecte)

360) just think!imagina't! (ex.: Just think! Tomorrow at this time we'll be in Paris! = Imagina't! Demà a aquestes hores serem a París!)

361) be just what the doctor orderedanar com l'anell al dit (ex.: Antonia was feeling lonely, so a visit from her daughter was just what the doctor ordered = L'Antònia es trobava sola; per tant, una visita de la seva filla li va anar com l'anell al dit)

362) keep something under one's hatno revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret (ex.: As for our engagement, keep it under your hat for now = Pel que fa al nostre compromís de casar-nos, per ara, no el revelis a ningú)

363) keep your hair on!tranquil!, no perdis la calma! (ex.: Keep your hair on! I'm coming as fast as I can = Tranquil! Vinc tan ràpid com puc)

364) keep one's nose cleanfer bondat, no ficar-se en embolics (ex.: We're hoping Billy will finally learn to keep his nose clean = Esperem que al final en Billy aprengui a fer bondat)

365) keep a stiff upper lipenfrontar-se amb valentia al perill i als problemes (ex.: The British are famous for keeping a stiff upper lip = Els britànics són famosos per enfrontar-se amb valentia al perill)

366) keep in withtenir bones relacions amb (ex.: If you want to get ahead here, you'd better keep in with the sales manager = Si vols tenir èxit aquí, val més que tinguis bones relacions amb el cap de vendes)

367) keep up with the Jonesesmantenir-se al nivell del veí; no ser menys que el veí; fer-se veure gastant més del que un es pot permetre (ex.: They went deep into debt trying to keep up with the Joneses = Es van endeutar molt per mantenir-se al nivell dels veïns)

368) every last onetots i cada un (ex.: I love you all, every last one of you! = Us estimo a tots i a cada un de vosaltres!)

visca.com | Comentaris | Arxius