visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2018 de «An Idiom a Day»


396) be on the same pageentendre's bé (ex.: Let's go over this again just to be sure we're on the same page = Repassem això una altra vegada per assegurar que ens entenguem bé)

397) be on trialser processat (ex.: The president was on trial for corruption = El president va ser processat per corrupció)

398) out of this worldexcepcional, meravellós (ex.: Her paella is out of this world! = La seva paella és realment excepcional!)

399) be out of breathperdre l'alè (ex.: He was out of breath from the effort of climbing the stairs = Amb l'esforç de pujar l'escala, ha perdut l'alè)

400) be out of one's depthno estar a l'altura de les circumstàncies (ex.: My new duties were so complicated that I had to admit I was out of my depth = Els meus nous deures eren tan enrevessats que havia d'admetre que no estava a l'altura de les circumstàncies)

401) out of hand — 1 fora de control (ex.: The party got out of hand = La festa es va descontrolar) 2 sense miraments, sense esbrinar els fets (ex.: The possibility of meaningful negociation was dismissed out of hand = La possibilitat d'una negociació significativa va ser rebutjada sense miraments)

402) out of the bluesense com va ni com ve/costa; de cop i volta, sense cap avís, inesperadament (ex.: I was waiting for the bus when, out of the blue, a strange woman hit me over the head with her umbrella = Esperava l'autobús quan, sense com va ni com ve, una dona desconeguda em va clavar un cop al cap amb el paraigua)

403) out of the runningfora de competició; fora de combat (ex.: With Núria out of the running, Tomàs has a good chance of getting the job = Amb la Núria fora de competició, en Tomàs té moltes possibilitats d'aconseguir la feina)

404) crash a partycolar-se en una festa (ex.: They go out looking for parties to crash and then cause trouble = Surten i es colen en festes i després busquen brega)

405) hen partycomiat de soltera (ex.: When a girl is about to get married, her friends usually throw her a hen party = Quan una noia està a punt de casar-se, les seves amigues solen muntar-li un comiat de soltera)

406) necktie partylinxament (ex.: In the film "Frontier Justice", a mob of townsfolk threaten the hero with a necktie party = En la pel·lícula "Justícia de la frontera", una gentada del poble amenaça de linxar el protagonista)

407) party pooperaixafaguitarres (ex.: Don't invite the Mullamantes sisters! They're the world's worst party poopers! = No convidis les germanes Mullamantes! Són les aixafaguitarres més consumades del món!)

408) slumber partyfesta de pijames (ex.: Beti was finally able to convince her parents to let her organize a slumber party at home = La Beti, per fi, ha pogut convèncer els pares perquè li deixin organitzar una festa de pijames a casa)

409) stag partycomiat de solter (ex.: Stag parties have a tendency to bring out the worst in men = Les festes de comiat de solter solen posar en relleu el pitjor dels homes)

410) out of the questionimpensable (ex.: Crossing these mountains in winter is out of the question = Travessar aquestes muntanyes a l'hivern és impensable)

411) pop the questiondemanar en matrimoni (ex.: Tonight's the night! I'm going to pop the question! = Aquesta és la nit! Li demanaré que es casi amb mi!)

412) beg the questionser una petició de principi (quan en una de les premisses es dóna per descomptat o com a veritable allò que vol demostrar-se) (ex.: The saying "evil grows where good people do nothing" begs the question because it assumes that evil exists = La dita "el mal s'estén on la gent bona no fa res" és una petició de principi, ja que dóna per suposat que el mal existeix)

413) leading questionpregunta que suggereix la resposta que es vol obtenir (ex.: Lawyers are experts at asking leading questions = Els advocats són experts a fer preguntes que suggereixen la resposta que volen)

414) burning questionqüestió candent (ex.: Immigration is a burning question that seemingly has no solution = La immigració és una qüestió candent que aparentment no té cap solució)

415) pointed questionpregunta punyent; pregunta feta per a posar en evidència algú; pregunta difícil de contestar d'una manera ambigua o ingènua, que va directament al gra (ex.: If God loves us, then the pointed question is "Why did He create Hell?" = Si Déu ens estima, la pregunta punyent, doncs, és "Per què va crear l'infern?")

416) turning pointpunt d'inflexió, moment decisiu (ex.: Today is a turning point for Europe = Avui és un punt d'inflexió per a Europa)

417) case in pointun exemple (que fa al cas) (ex.: Formerly poor countries are now starting to flex their economic muscles; China is a case in point = Països que abans eren pobres comencen ara a exercir la seva força; un exemple n'és la Xina)

418) sore pointassumpte que incomoda (algú); assumpte delicat (ex.: Don't mention the stock market; lately it's been a sore point with him = No esmentis la borsa; últimament és un assumpte que l'incomoda)

419) beside the pointfora de propòsit, que no ve al cas (ex.: All you're saying is beside the point; what I want to know is who is going to pay for the damage = Tot el que dius és fora de propòsit; el que vull saber és qui pagarà els danys)

420) come/get to the pointanar al gra (ex.: I told him to get to the point = Li vaig dir que anés al gra)

421) point-blank — 1 [franc] sense embuts, directament, net i cru (ex.: I told the boss point-blank that I was through working on Saturdays = Vaig dir al cap sense embuts que això de treballar el dissabte s'ha acabat) 2 [arma de foc] a boca de canó (ex.: Rapper XXXTentacion, 20, was shot dead at point-blank range in Miami = El ràper XXXTentacion, que tenia 20 anys, va ser mort a Miami per trets a boca de canó)

visca.com | Comentaris | Arxius