visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2018 de «An Idiom a Day»


422) get a raise ([Br.] get a rise) — rebre un augment de sou (ex.: After six months you will get a raise/rise of fifteen percent = Després de sis mesos rebràs un augment de sou del quinze per cent)

423) give rise todonar lloc a, donar pàbul a (ex.: The inclination of the Earth's rotation on its axis gives rise to the seasons = La inclinació de l'eix de rotació de la Terra dóna lloc a les estacions)

424) rise to the occasion/challengeestar a l'altura de les circumstàncies (ex.: It's a difficult time for Catalonia and we're going to have to rise to the occasion = És un moment difícil per a Catalunya i ens caldrà estar a l'altura de les circumstàncies)

425) raise moneyrecaptar diners (ex.: The fifth-grade students are raising money for the Marathon on TV3 = Els alumnes de 5è recapten diners per a la Marató de TV3)

426) raise the roofposar el crit al cel, armar un tol·le-tol·le (ex.: The grading of the PAP exams was so erratic that the entire student body raised the roof = La correcció dels exàmens PAP va ser tan irregular que tot l'alumnat va posar el crit al cel)

427) make one's hackles rise / raise (one's) hacklesirritar, repugnar (ex.: I don't know what it is, but something about her just (makes my hackles rise / raises my hackles) = No sé per què em passa, però hi ha una cosa d'ella que m'irrita)

428) needless to sayno cal dir (ex.: Needless to say, we're all planning to attend the funeral = No cal dir que tots pensem assistir a l'enterrament)

429) you can say that again!ja ho pots ben dir! (ex.: Joan: What we need are actions, not words! Maria: You can say that again! = Joan: El que ens cal són fets, no paraules! Maria: Ja ho pots ben dir!)

430) to say the leastper no dir més (ex.: He was having as good a time as the children, to say the least = Xalava tant ell com les criatures, per no dir més)

431) have a/one's saytenir veu i vot (ex.: I'd rather we waited a little longer, but I don't really have a say in the matter = Preferiria que esperéssim una mica més, però en aquest afer no tinc veu ni vot)

432) I'll say!i tant! (ex.: Maria: Did you enjoy the film? Joan: I'll say! It's one of the best I've ever seen! = Maria: Et va agradar la pel·lícula? Joan: I tant! És una de les millors que he vist mai!)

433) strange to sayencara que sembli estrany (ex.: Strange to say, this thunderstorm may turn out to have been a good thing = Encara que sembli estrany, és possible que aquesta tempesta tingui conseqüències positives)

434) tell fortunesdir la bonaventura (ex.: Marta is going to tell fortunes at our fair = La Marta dirà la bonaventura a la nostra fira)

435) tell someone to get lostengegar a (pastar fang, escampar la boira, la quinta forca, la porra, porgar fum) algú (ex.: If he bugs you, just tell him to get lost = Si et molesta, engega'l a pastar fang)

436) tell tall talesexplicar sopars de duro (ex.: The men sat around the fire drinking whisky and telling tall tales = Els homes seien al voltant del foc bevent whisky i explicant sopars de duro)

437) you never can tellno se sap mai (ex.: I admit it's unlikely, but you never can tell; stranger things have happened = Admeto que és poc probable, però no se sap mai; coses més estranyes han passat)

438) one can telles nota (ex.: I can tell you're embarrassed because you're blushing = Es nota que tens vergonya perquè t'has tornat vermella)

439) to tell the truthsi hem de ser francs (ex.: To tell the truth, our meal was a little disappointing = Si hem de ser francs, l'àpat ens ha decebut una mica)

440) (something) speaks for itselfuna cosa, parlar per si mateixa (ex.: Our sales figures speak for themselves = Les nostres xifres de vendes parlen per si mateixes)

441) be well-spokentenir bona parola, tenir facilitat de paraula (ex.: He's handsome and well-spoken, but I don't trust him an inch = És atractiu i té bona parola, però no me'n fio gens)

442) nothing to speak ofres d'especial (ex.: John: What's going on this weekend? Maria: Nothing to speak of = John: Què hi ha aquest cap de setmana? Maria: Res d'especial)

443) so to speakper dir-ho així (ex.: If you want your application approved quickly, see Raquel; she's a fixer, so to speak = Si vols que t'aprovin ràpidament la sol·licitud, vés a veure la Raquel; és una factòtum, per dir-ho així)

444) speak one's mind/pieceparlar sense embuts, amb franquesa, sense pèls a la llengua (ex.: Don't be afraid to speak your mind! = No tinguis por de parlar sense embuts!)

445) speak out of turnalgú, parlar quan (no toca / no li correspon) (ex.: She won't allow her students to speak out of turn = No permet que els seus alumnes parlin quan no toca)

446) talk trashdir fàstics, parlar despectivament; posar a parir (ex.: If you start talking trash about Big Eddie, you'll be waking up in the hospital! = Si comences a dir fàstics d'en Big Eddie, un dia et despertaràs a l'hospital!)

447) back talkresposta impertinent (ex.: When we were little, Mama wouldn't put up with any back talk = Quan érem petits, la mare no tolerava cap resposta impertinent)

visca.com | Comentaris | Arxius