visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'agost de 2018 de «An Idiom a Day»

449) sweet-talkdonar sabó; afalagar, fer la gara-gara (ex.: Whenever he sees the new secretary he tries to sweet-talk her = Sempre que veu la nova secretària mira de donar-li sabó)

450) talk a blue streakparlar pels descosits (ex.: After two glasses of wine she was talking a blue streak = Després de dues copes de vi parlava pels descosits)

451) talk someone's ear offposar a algú un cap com un timbal, omplir el cap a algú (ex.: Don't say anything about health care or she'll talk your ear off for hours = No diguis res sobre l'assistència sanitària o et posarà el cap com un timbal)

452) be down and outno tenir ni cinc (ex.: Nobody wants to know you when you're down and out = Ningú no et vol conèixer quan no tens ni cinc)

453) down the hatch!Sant Hilari, Sant Hilari...! (ex.: [toast] Here's to a long life and a quick death; down the hatch! = [brindis] Per una vida llarga i una mort ràpida; Sant Hilari, Sant Hilari...!)

454) down in the dumpsmoix, deprimit, capcot (ex.: He's been down in the dumps ever since he failed the exam = Està moix des que va suspendre l'examen)

455) down paymentpaga i senyal (ex.: Is there any way we can get our down payment back? = Hi ha manera de recuperar la nostra paga i senyal?)

456) down to the wireno resolt fins a l'últim moment; acostant-se a l'hora límit, a la data límit (ex.: It looks like this election is going to go right down to the wire = Sembla que aquesta elecció no es resoldrà fins a l'últim moment)

457) be down to earthtocar de peus a terra (ex.: She's everything you could want in a wife: good-natured and passionate, yet also down to earth = És tot el que podria desitjar d'una muller: és afable i apassionada, però també toca de peus a terra)

visca.com | Comentaris | Arxius