visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2018 de «An Idiom a Day»

458) you can't teach an old dog new trickscavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

459) put one's foot in one's mouthpixar fora de test; dir algun despropòsit, ficar-se de peus a la galleda (ex.: He would make a good politician if he could overcome a tendency to put his foot in his mouth = Seria un bon polític si pogués superar la tendència de pixar fora de test)

460) let the cat out of the bagaixecar (o alçar) la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: It was supposed to be a surprise party, but Maria let the cat out of the bag = Havia de ser una festa sorpresa, però la Maria va aixecar la llebre)

461) don't count your chickens before they hatchno diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)

462) answer the call of naturecanviar l'aigua de les olives (ex.: A popular euphemism for urinating is "to answer the call of nature" = Un eufemisme popular per orinar és "canviar l'aigua de les olives")

463) be left holding the bagpagar els plats trencats (ex.: If you cosign and he defaults on the lease, you'll be left holding the bag = Si l'avales i incompleix el contracte, ets tu qui pagaràs els plats trencats)

464) nothing to write home aboutres de l'altre món (ex.: The cruise had its good points but, all in all, it was nothing to write home about = El creuer tenia alguns elements bons, però, fet i fet, no va ser res de l'altre món)

465) bite off more than one can chewestirar més el braç que la màniga (ex.: I have to admit that trying to run the triathlon was biting off more than I could chew = He d'admetre que intentar córrer el triatló era estirar més el braç que la màniga)

466) buy the farmanar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la (ex.: When I buy the farm, I want there to be laughter and celebration = Quan me'n vagi a l'altre barri, vull que hi hagi rialles i gresca)

467) duck souppeix al cove (ex.: Changing the battery in an iphone is duck soup = Canviar la pila d'un iphone és peix al cove)

468) drive someone up the walltreure algú de polleguera, fer parar boig algú, treure algú de mare/fogó (ex.: Her constant nagging is driving me up the wall = El seu nyic-nyic constant em treu de polleguera)

469) face the musicfer front (a conseqüències desagradables) (ex.: Climate change is real, is happening, and sooner or later we're going to have to face the music = El canvi climàtic és un fet, el tenim aquí, i tard o d'hora hi haurem de fer front)

470) cut someone down to sizefer abaixar els fums (a algú), posar-lo en evidència (ex.: He's getting too big for his britches; someone ought to cut him down to size = Es torna cada dia més arrogant; algú li hauria de fer abaixar els fums)

471) a new broom sweeps cleanl'amo nou tot ho remou (ex.: The new president says it will no longer be "business as usual": this new broom is going to sweep clean! = El nou president diu que ja no serà "el mateix de sempre": l'amo nou tot ho remou!)

472) bark up the wrong treeequivocar-se de camí (ex.: If they're trying to increase profits by laying off workers, then they're barking up the wrong tree = Si miren d'augmentar beneficis acomiadant treballadors, doncs s'equivoquen de camí)

473) eat one's wordscantar la palinòdia, retractar-se, tocar a penedits (ex.: When you put your foot in your mouth, you often end up having to eat your words = Quan pixes fora de test sovint acabes havent de cantar la palinòdia)

visca.com | Comentaris | Arxius