visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2018 de «An Idiom a Day»


474) have friends in high placestenir bons padrins, tenir bons agafadors (ex.: It pays to have friends in high places = Paga la pena de tenir bons padrins)

475) get one's nose out of jointpujar-li (a algú) la mosca al nas, pujar-li (a algú) la sang al cap (ex.: Well, you're sure looking out of sorts; what's got your nose out of joint? = Bé, sí que estàs de mala lluna; què t'ha fet pujar la mosca al nas?)

476) fall guycap de turc (ex.: Looking for someone to blame for these disastrous decisions, the president tried to make his attorney the fall guy = A la recerca d'algú a qui pogués donar la culpa per aquestes decisions desastroses, el president va intentar prendre el seu advocat com a cap de turc)

477) in dire straitsamb la soga al coll, en gran perill (ex.: Our company was in dire straits, with rising costs and fierce competition = La nostra empresa tenia la soga al coll, amb les despeses a l'alça i una competència ferotge)

478) jump out of the frying pan into the firesortir del foc per caure a les brases, eixir del fang i caure al barranc (ex.: Taking corticosteroids to relieve back pain might be jumping out of the frying pan into the fire = Prendre corticoesteroides per a alleujar el dolor d'esquena podria ser com sortir del foc per caure a les brases)

479) keep in mindtenir en compte (ex.: It's important to keep in mind that the relative pronoun that heads this subordinate clause acts as the subject = És important de tenir en compte que el pronom relatiu que encapçala aquest tipus d'oració subordinada ja fa de subjecte)

480) have a ballpassar-s'ho bé, xalar, disfrutar com un camell (ex.: I'm having a ball doing what I'm doing and am never going to retire = M'ho passo bé fent el que faig i mai no em jubilaré)

481) have a cowposar-se com una fúria, posar-se com un gall de panses (ex.: When my mom found out I hadn't spent the night at my friend Jill's, she had a cow! = Quan la meva mare va descobrir que no havia fet nit a casa de la meva amiga Jill es posà com una fúria)

482) have a lot on one's platetenir melics per lligar, estar molt atrafegat (ex.: I'm sorry but I can't help you, at the moment I have a lot on my plate = Em sap greu però no et puc ajudar, ara per ara tinc melics per lligar)

483) have a screw loosetenir un cargol fluix, faltar-li un bull (a algú), tenir el cinquè pis per llogar (ex.: He comes up with the craziest comments! He must have a screw loose = Surt amb cada estirabot! Deu tenir un cargol fluix)

484) have bats in the belfryestar malament del cap, faltar-li un bull (ex.: His father's sister had bats in the belfry and was put away = La germana del seu pare estava malament del cap i es va recloure en un hospital psiquiàtric)

485) have both feet on the groundtocar de peus a terra (ex.: Millennials are confident, team-oriented and have both feet on the ground = La generació Y [els mil·lennistes] és segura de si mateixa, treballa bé en equip i toca de peus a terra)

486) a good catchun bon partit (ex.: He was a man her whole family had referred to as a good catch = Era un home a qui tota la seva família es referia com un bon partit)

487) ace in the holeas a la màniga, arma secreta, roc a la faixa (ex.: In business negotiations, it's always good to have an ace in the hole = En la negociació empresarial, sempre va bé tenir un as a la màniga)

488) acid testprova de foc (ex.: This Sunday will be the acid test for the new team = Aquest diumenge serà la prova de foc del nou equip)

489) against all oddscontra vent i marea (ex.: Against all odds, the German economy has continued to grow = Contra vent i marea, l'economia alemanya ha continuat creixent)

490) as istal qual; en la condició en què es troba, sense garantia (ex.: If he's selling the car as is, it probably needs some repairs = Si ven el cotxe tal qual, el més probable és que s'haurà de reparar)

491) as the crow fliesen línia recta (ex.: How far is it, as the crow flies, from Vic to Tavertet? = Quina distància hi ha en línia recta entre Vic i Tavertet?)

493) kick the bucketdinyar-la, estirar la pota; morir (ex.: Who's going to get your uncle's money when he kicks the bucket? = Qui heretarà els diners quan el teu oncle la dinyi?)

494) keep one's eyes peeledestar amb un pam d'ulls, anar alerta, estar a l'aguait (ex.: Elmer Fudd is keeping his eyes peeled for rabbits = Elmer Fudd està amb un pam d'ulls per caçar conills)

495) keep one's powder dryanar amb el roc a la faixa; preparar-se per a un esdeveniment imminent (ex.: No one knows how they will react, so we'd better keep our powder dry = Ningú no sap com reacionaran, doncs, val més que anem amb el roc a la faixa)

496) kiss and make upfer les paus [una parella] (ex.: Come on, you guys, it's about time you kissed and made up = Vinga, companys, ja era hora que féssiu les paus!)

497) knock oneself outtrencar-se les banyes, fer ballar de coroneta, suar la cansalada (ex.: If dandelions were rare and fragile, people would knock themselves out to pay twenty euros a plant = Si la dent de lleó fos rara i fràgil, la gent es trencaria les banyes per pagar vint euros per planta)

498) know the ropestenir-hi la mà trencada, saber-ne de cada mà (ex.: When it comes to commercializing his paintings, he really knows the ropes = Hi té la mà trencada, a comercialitzar els seus quadres)

499) laugh something offagafar-s'ho de broma, no posar-se cap pedra al fetge (ex.: I was afraid he might feel insulted, but he just laughed it off = Tenia por que se sentís insultat, però s'ho va agafar de broma)

500) leave no stone unturnedremoure cel i terra, fer mans i mànigues (ex.: We'll leave no stone unturned to recover the stolen jewels = Remourem cel i terra per recuperar les joies robades)
ORIGEN: Aquesta expressió al·ludeix a una antiga llegenda grega d'un general que va enterrar un gran tresor a la seva tenda quan va ser derrotat en la batalla. Aquells que buscaven el tresor van consultar l'oracle de Delfos, les paraules del qual eren, en llatí, «Omnem movere lapidem»: Move every stone = Moure cada pedra.

501) lay the groundworkpreparar el terreny (ex.: Our goal should be to lay the groundwork for any future opportunities that may come up = El nostre objectiu hauria de ser preparar el terreny per a qualsevol oportunitat que es presenti en el futur)
COMENTARI: El mot groundwork vol dir fonament d'un edifici o mur, mentre que terreny es tradueix per terrain, land, soil o ground.

visca.com | Comentaris | Arxius