visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de novembre de 2018 de «An Idiom a Day»


502) like a bolt from the blue(caure) com una bomba (ex.: The decision to impose the death penalty on the accused hit us like a bolt from the blue = La decisió de condemnar a mort els processats ens va caure com una bomba)
COMENTARI: En aquest context, el nom bolt vol dir llamp (també vol dir pern) i el mot blue, el cel. Així l'expressió al·ludeix a un llamp en un cel serè.

503) live from hand to mouthfer la viu-viu, gastar els diners a mesura que es guanyen (ex.: Millions of children wander Latin America's streets living from hand to mouth = Milions de nens ronden pels carrers d'Amèrica Llatina fent la viu-viu)
COMENTARI: Literalment, l'expressió vol dir que tot el que arriba a les mans de seguida es menja.

504) little pitchers have big earshaver-hi roba estesa (ex.: Let's change the subject; little pitchers have big ears = Canviem de tema; hi ha roba estesa)
COMENTARI: La frase compara les dues orelles (ears) d'un nen amb les dues nanses d'un gerro, amb què s'assemblen. Tant en català com en anglès, la frase es diu per a avisar el qui parla que els seus mots no són adients per a la canalla.

505) rule the roostportar el pòndol; governar una casa, una hisenda (ex.: In some societies the wife's mother-in-law rules the roost = En algunes societats, la sogra de la muller porta el pòndol)
ORIGEN: És possible que roost sigui una corrupció de roast, rostit, mot que simbolitza la cuina.

506) save facesalvar les aparences (ex.: Any attempt now by the government to save face is bound to be useless = Qualsevol intent del Govern fet ara per salvar les aparences, de segur que serà inútil)
ORIGEN: L'expressió save face es feia servir entre la comunitat britànica a la Xina a finals del segle XIX. Encara que no es troba l'expressió equivalent en xinès, sí que hi una expressió sinònima, que es tradueix per "perdre la cara".

507) shade of meaningmatís (ex.: "To get away with something" is a common English construction with a specific shade of meaning = "To get away with something" és una construcció anglesa popular amb un matís específic)
COMENTARI: El títol de la novel·la Fifty shades of Grey s'hauria de traduir per Cinquanta matisos de Grey, ja que, en aquest cas, el mot shade vol dir matís en el sentit de «diferència de grau de coses pròximes». Els matisos en la novel·la són diferències de grau d'experiènces sexuals.

508) sharp as a tackmés llest que una mostela; viu com (la pólvora / una centella) (ex.: This rascal always seems to come out on top; he's sharp as a tack = Aquest ganàpia sempre se surt amb la seva; és més llest que una mostela)
COMENTARI: Per una banda, tack vol dir xinxeta, que és sharp (aguda) perquè acaba en punta prima. Per l'altra, sharp també vol dir hàbil i enginyós, i d'aquí ve el joc de paraules.

509) shoot off one's mouthxerrar o parlar pels descosits; parlar més del compte, sobretot imprudentment (ex.: Well, if you hadn't shot your mouth off the judge probably would have let you off with a fine = Bé, si no haguessis xerrat pels descosits, el més probable és que el jutge només t'hauria imposat una multa)
COMENTARI: El verb compost shoot off vol dir descarregar (una arma), cosa que pot tenir conseqüències negatives si no es fa amb cura.

510) shoot the breezefer petar la xerrada (ex.: So he called me in December, ostensibly just to shoot the breeze = Així em va trucar pel desembre, aparentment només per fer petar la xerrada)
COMENTARI: Aquí el sentit de shoot és el mateix que en l'expressió shoot the rapids (baixar/descendre els ràpids d'un riu), suggerint el flux d'una conversa.

511) a piece of cakebufar i fer ampolles, més fàcil que beure's un ou (ex.: For Joan, passing the English test was a piece of cake = Per a Joan, aprovar l'examen d'anglès va ser bufar i fer ampolles)
ORIGEN: Diuen que aquesta expressió es va originar en la Royal Air Force de la Gran Bretanya a finals dels anys trenta per a parlar d'una missió fàcil, encara que ningú no sap exactament per què, ja que fer un pastís no és precisament fàcil. Ara bé, tampoc no ho és pas bufar i fer una ampolla.

512) act of Godcas de força major (ex.: This insurance doesn't cover acts of God = Aquesta assegurança no dóna cobertura en els casos de força major)
COMENTARI: Sovint forma part de contractes legals, on s'utilitza per a indemnitzar una de les parts d'un contracte contra un desastre que impedeix dur a terme els articles del contracte.

513) after a fashionen certa manera (ex.: His uniform was askew and his boots were scuffed, but he was dressed, after a fashion, and ready to go to work = Duia l'uniforme de gairell i les botes malmeses, però en certa manera estava vestit i a punt per anar a treballar)
COMENTARI: Observem que el mot fashion, que normalment significa moda, aquí vol dir manera de fer quelcom.

514) back and forthd'aquí cap allà, banzim-banzam, vaivé, d'un costat a l'altre (ex.: There were communications going back and forth with the unions = Les comunicacions amb els sindicats anaven d'aquí cap allà)
COMENTARI: També: She was rocking back and forth in her rocking chair = Balandrejava banzim-banzam al balancí. A més es pot fer servir aquesta locució com a substantiu: There was a lively back and forth between farmers and environmentalists = Va haver-hi un estira-i-arronsa molt viu entre els agricultors i els ecologistes.

515) be a dab hand [Br.]tenir-hi la mà trencada, posar-hi call, saber on té la mà dreta, saber-ne de cada mà (ex.: Rosa is a dab hand at carpentry = En l'ofici de la fusteria, la Rosa hi té la mà trencada)
ORIGEN: A dab hand és argot britànic, del mot obsolet dab, "expert, coneixedor o persona hàbil". L'Oxford English Dictionary diu que és "argot escolar", d'origen desconegut.

516) be all hot and botheredtenir el cap com un timbal (ex.: Grandfather was all hot and bothered because the kids were making so much noise = L'avi tenia el cap com un timbal perquè els nens feien tant soroll)
COMENTARI: També es pot referir a l'excitació sexual: The way she moves gets the boys all hot and bothered = La manera en què ella es mou excita els nois. Sol implicar que algú s'atabala per coses poc importants.

517) be in a pickleficar-se en un destret, veure-se'n un bull, no saber a quina paret tocar, trobar-se en un afer difícil (ex.: Since you can't be in two places at the same time, I'd say you've gotten yourself in a pickle = Com que no pots ser a dos llocs alhora, diria que t'has ficat en un destret)
ORIGEN: Al segle setze hi havia una salsa picant que s'anomenava pickle, i el sentit de trobar-se en un embolic feia al·lusió a la barreja de verdures i espècies que componien aquesta salsa.

518) be in stitchesrebentar-se de riure (ex.: The clowns had us all in stitches = Els pallassos ens feien rebentar de riure)
ORIGEN: El nom stitch, que sol voler dir punt de sutura, aquí es refereix a un fort dolor local, una punxada, que pot fer que una persona es cargoli de dolor. Doncs, quan hom riu molt també pot cargolar-se.

519) be mad as a hatterestar com un llum, ser més boig que una cabra (ex.: I admit she's mad as a hatter, but there's no one else I'd rather be with = Admeto que ella està com un llum, però no hi ha ningú més amb qui voldria estar)
ORIGEN: Segons una teoria moderna, aquesta locució suposadament al·ludeix al comportament erràtic dels hatters (barretaires, fabricants de barrets) causat pel contacte prolongat al verí de nitrat de mercuri, que es feia servir en la fabricació de barrets de feltre.

520) be on the wrong trackanar per mal camí, llaurar tort (ex.: Seventy percent of Americans believe the country is on the wrong track = Un setanta per cent dels nord-americans creuen que el país va per mal camí)
ORIGEN: En aquesta expressió, el mot track vol dir rastre o pista.
COMENTARI: Aquesta locució també es fa servir per a parlar d'una línia d'investigació incorrecta, per exemple, The private detective tried to convince the police they were on the wrong track = El detectiu privat va intentar de convèncer la policia que anaven per mal camí.

521) be out of one's mindbeure's l'enteniment, perdre el cap, estar tocat de l'ala (ex.: You're saying I have to pay for your plane fare? Are you out of your mind? = Dius que t'he de pagar el bitllet d'avió? Però que t'has begut l'enteniment?)
COMENTARI: Esmentem també l'expressió go out of one's mind, que vol dir tornar-se boig, com també el gir «out of one's mind with + una emoció»; per exemple, I was out of my mind with grief/worry/joy = Estava molt dolgut/ansiós/alegre.
NOTA GRAMATICAL: La correspondència entre pay paid paid i pagar és exacta en un cas com aquest: I paid 10 euros for the T-shirt = Vaig pagar 10 euros per la samarreta. En canvi, on el català pot suprimir la quantitat i la preposició (Vaig pagar la samarreta), l'anglès només pot eliminar la quantitat: I paid for the T-shirt.

522) be sick and tiredestar-ne fins al capdamunt, estar-ne fart (ex.: We're sick and tired of money being wasted on useless projects = Estem fins al capdamunt que els diners es gastin en projectes inútils)
COMENTARI: Expressió humorística: I'm sick and tired of being tired and sick = Estic fart d'estar cansat i malalt. Val a dir que, en anglès, les expressions del tipus up to my ears/neck/eyes, etc. signifiquen molt atrafegat, no pas estar-ne fart.

523) be tickled pinkestar més content que un gínjol, no veure-hi de cap ull, no cabre a la pell (ex.: Joan's mother was tickled pink when he told her that he and Pilar were getting married = La mare d'en Joan estava més contenta que un gínjol quan li va dir que ell i la Pilar es casaven)
ORIGEN: Com que to tickle vol dir fer pessigolles, pot ser que aquesta expressió al·ludeixi al fet que la cara d'algú a qui es fan pessigolles a vegades es torni vermella.
COMENTARI: És equivalent a la dita hiperbòlica tickled to death.

524) bite the bulletaguantar el cop, empassar-se el gripau (ex.: They were forced to bite the bullet and vote for Ramos = Es van veure obligats a aguantar el cop i votar per Ramos)
ORIGEN: Antigament, a les guerres es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin durant una cirurgia que es feia sense anestèsia.
COMENTARI: Implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació.

525) blind as a batcec com un talp (ex.: Without my glasses I'm blind as a bat = Sense ulleres sóc cec com un talp)
ORIGEN: Aquest símil, basat en la idea errònia que el vol erràtic del ratpenat (bat) mostrava que no hi veia bé, ha sobreviscut tot i que ara sabem que els ratpenats tenen un sistema de sonar incorporat molt sofisticat.
COMENTARI: També es fa servir per a dir que algú no s'adona d'una situació òbvia; ex.: He's blind as a bat to some perfectly obvious ideas = No s'adona d'unes idees que són absolutament òbvies.

526) blow a gasketenfilar-se per les parets, posar-se com un gall de panses, posar-se fet una fúria (ex.: When he finds out that someone has accepted a bribe, he's going to blow a gasket = Quan s'assabenti que algú ha acceptat un suborn, s'enfilarà per les parets)
ORIGEN: El sentit original d'aquesta frase feta és petar-se una junta d'estanquitat d'un motor. Tal junta consisteix en un material pla —com ara paper, cautxú, silicona, etc.— que segella la unió de dues superfícies metàl·liques en un motor perquè l'oli lubricant no vessi; si puja massa la pressió o si la junta està gastada, es peta.
NOTA GRAMATICAL: La diferència entre find out i find és que el complement de find out és gairebé sempre una subordinada que descriu el resultat d'una investigació o d'un descobriment. Vegeu https://visca.com/apac/articles/find-findout.html.

527) by word of mouthde boca en boca (ex.: The rumors circulated by word of mouth until truth and myth were hopelessly intertwined = Els rumors circulaven de boca en boca fins que era impossible destriar la veritat i el mite)
COMENTARI: També existeix el substantiu word-of-mouth: Word-of-mouth publicity can be very effective = La publicitat de boca en boca pot ser molt eficaç.
COMENTARI: Hi ha una relació interessant entre la informació que va de boca en boca i la poesia. En societats sense escriptura, la poesia, que es comunica de boca en boca, és gairebé l'única manera en què hom pot comunicar-se amb les generacions posteriors, perquè la poesia és més fàcil de recordar que la prosa.

visca.com | Comentaris | Arxius