visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2018 de «An Idiom a Day»


528) call the shotstenir la paella pel mànec, tallar el bacallà, remenar les cireres (ex.: He's the one putting up the money, so I guess he gets to call the shots = Com que ell hi posa els diners, suposo que és qui té la paella pel mànec.)
ORIGEN: L'expressió pot referir-se a un jugador de billar americà que ha d'anunciar quina bola vol recollir i a quin forat; això s'anomena calling your shots. Per exemple, podria dir: The 3-ball in the corner pocket = La bola tres al forat del racó.
COMENTARI: També call the tune, que ve de la dita he who pays the piper calls the tune = qui paga, mana (lit.: qui paga el gaiter, diu quina melodia ha de tocar).

529) make a beeline foranar de pet a, anar directament a (ex.: When I got there I made a beeline for the men's room = En arribar-hi vaig anar de pet al lavabo)
ORIGEN: 1855. Literalment, fer una línia d'abella cap a. Al·ludeix a la ruta de les abelles obreres quan porten el nèctar i el pol·len al rusc.
COMENTARI: Recordem també l'expressió as the crow flies = en línia dreta.
NOTA GRAMATICAL: En anglès es pot referir als lavabos amb els girs men's room, ladies' room, restroms, lavatories i, en anglès britànic, toilet(s).

530) make a fool of someone/oneselffer quedar en ridícul algú (ex.: I'm not going to let you make a fool of me! = No deixaré que em facis quedar en ridícul!)
ORIGEN: 1835. Literalment, fer un ximplet d'algú.
COMENTARI: Un altre exemple: He'll end up making a fool of himself, as usual = Acabarà fent el ridícul, com sempre. Hi ha també el sinònim make a monkey (out) of someone.
NOTA GRAMATICAL: Com veiem en el segon exemple, el gir català «acabar + gerundi» correspon a l'anglès «end up + gerund»: la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança: Volíem sortir però ens vam acabar quedant a casa = We wanted to go out, but we ended up staying home.

531) make a good impressionquedar bé, fer un bon paper, fer-se ben veure (ex.: If you take her flowers you're bound to make a good impression = Si li portes flors de segur que quedaràs molt bé)
ORIGEN: 1837. També es pot dir impressionar favorablement.
COMENTARI: El «phrasal verb» blow away també té el sentit d'impressionar fortament; ex.: This new technology just blows me away = Aquesta nova tecnologia m'impressiona molt.
NOTA GRAMATICAL: Esmentem el gir anglès be bound to = de segur que.

532) make a pig of oneselfatipar-se com un lladre (ex.: It's embarrassing to go out with him because he makes a pig of himself = Em fa vergonya sortir amb ell perquè s'atipa com un lladre)
ORIGEN: 1942. Literalment, fer d'un mateix un porc
COMENTARI: És sinónim del «phrasal verb» pig out; ex.: We bought some chips and beer and pigged out = Vam comprar patates i cervesa i ens vam afartar.

533) make a scenefer el numeret, fer-se veure, cridar l'atenció (ex.: What's the matter with you? It's not like you to make a scene, to be out of control = Què et passa? No és propi de tu fer el numeret ni perdre el control)
ORIGEN: 1831. Deriva d'una frase feta més antiga, make an uproar (armar un avalot, rebombori, etc.).
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a l'expressió perdre el control, observem que l'anglès omet l'article: Va perdre el control del cotxe = He lost control of the car).

534) make fun offer befa de, fer escarni de, fer mofa de (ex.: He gave her a sideways glance to see if she was making fun of him, but she was in earnest = La mirava de reüll per veure si feia befa d'ell, però ella parlava seriosament)
ORIGEN: 1792.
COMENTARI: També poke fun at; poke = fer un cop suau amb el dit o el colze.
NOTA GRAMATICAL: El gir a sideways glance vol dir una mirada de gairell i el mot earnest vol dir franc, honest. És curiós que el títol de l'obra de teatre d'Oscar Wilde, «The Importance of Being Earnest», que fa un joc de paraules amb el nom de pila Ernest i l'adjectiu earnest (es pronuncien igual) es pot traduir en català per «La importància de ser Frank», títol que inclou el nom de pila Frank, que es pronuncia com franc en català.

535) go (the) whole hogposar tota la carn a la graella, donar-ho tot, arribar fins al final (ex.: When it comes to dieting, some of us go whole hog, so to speak = A l'hora de fer dieta, alguns de nosaltres posem tota la carn a la graella, per dir-ho d'alguna manera)
ORIGEN: 1842. Literalment, anar el porc sencer. Aquesta expressió pot tenir l'origen en el que diu un carnisser quan demana als seus clients si volen comprar tot el porc, en lloc d'una part.
COMENTARI: També es diu go the whole nine yards (lit.: anar a les nou iardes senceres).
NOTA GRAMATICAL: La locució preposicional catalana pel que fa a es tradueix de diverses maneres, segons el context en què es troba. En el nostre exemple fem servir el gir «when it comes to + gerundi», però una altra possibilitat és «as far as + gerundi/nom is concerned»; ex.: As far as doctors are concerned, we are severely under-staffed = Pel que fa als metges, estem molt mancats de personal.

536) go along with the crowddeixar-se dur pel corrent (ex.: Sometimes it's easier just to go along with the crowd = A vegades és simplement més fàcil deixar-se dur pel corrent)
ORIGEN: 1960. Literalment, accompanyar la gentada. En aquest context, el «phrasal verb» to go along with vol dir compartir l'opinió de o simplement, acompanyar.
SINÒNIM: Esmentem també la locució sinònima go with the flow (lit.: anar amb el corrent).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en el nostre exemple, l'adverbi just es tradueix per simplement. També vol dir precisament (It's just what i wanted = És precisament el que volia), molt recent (He has just arrived = Acaba d'arribar,) i només (It's just a game = Només és un joc).

537) go bananas [Am.] — perdre els papers, enfilar-se per les parets, sortir de mare (ex.: When her hard drive failed, she went bananas = Quan li va fallar el disc dur, va perdre els papers)
ORIGEN: 1973. Literalment, anar plàtans. És possible que aquesta expressió al·ludeixi al seu sinònim go ape (literalment, anar simi), ja que els simis i altres primats estan estretament associats amb els plàtans.
SINÒNIMS: En són sinònims blow a gasket (lit.: petar una juntura) i go berserk (sense traducció literal). A més pot també significar entusiasmar-se: ex.: You'll go bananas over our new cookies = Us entusimasmaran les nostres galetes noves.

538) go down the wrong way — [menjar] baixar per l'altra banda (ex.: I'm all right; something went down the wrong way = Estic bé; alguna cosa ha baixat per l'altra banda)
ORIGEN: 1985. Literalment, baixar pel camí equivocat.
COMENTARI: El gir the wrong way pot voler dir tant el camí equivocat, com en aquest cas, com de manera equivocada; per exemple, You've spelled it the wrong way = No l'has lletrejat bé.
NOTA GRAMATICAL: Quan pensem que algú s'ha fet mal, en català demanem Estàs bé?, mentre que en anglès hom diu Are you (all right / OK)?

539) go haywire — [referit a aparells] fer el boig (ex.: Suddenly, for no reason at all, my computer started to go haywire = De cop i volta, sense cap motiu, el meu ordinador va començar a fer el boig)
ORIGEN: 1929. Literalment, anar filferro de fenc. Aquest terme compost (hay = fenc, wire = filferro) al·ludeix al filferro que s'utilitza per a embalar fenc. Aquest fil és difícil de manipular i s'entortolliga fàcilment.
SINÒNIM: També go bonkers (sense traducció literal).

540) go to the dogsanar a mal borràs, fer la fi d'en cagaelàstics, acabar malament (ex.: This business used to be very successful, but lately it has gone to the dogs = Abans aquesta empresa era molt reeixida, però últimament ha anat a mal borràs)
ORIGEN: 1855. Aquesta dita es podria haver derivat de l'expressió for the dogs, que es referia a menjar que no era apte per als humans. Una altra teoria és que al·ludeix a les curses de llebrers, perquè es consideraven problemàtiques, tant des d’un punt de vista moral com econòmic.
SINÒNIM: Anotem el sinònim go to pot, que es tradueix literalment va a l'olla, al·ludint a talls inferiors de carn que es tiren a l'olla.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir «abans + temps imperfet» es tradueix en anglès per la locució «used to + simple infinitive»; un exemple: Abans era prima = She used to be thin.

541) fat catpeix gros, home de pes (ex.: He wasn't just any fat cat, but the mayor's brother-in-law = No era un peix gros qualsevol, sinó el cunyat de l'alcalde)
ORIGEN: 1928. Literalment, gat gras, l'expressió va ser inventada per Frank R. Kent en el llibre "Political Behavior" i es referia a una persona rica que donava diners per a influir els polítics. Avui en dia s'usa per a qualsevol persona de pes.
COMENTARI: Observem que es pot fer servir com a adjectiu: fat cat bankers = banquers opulents.
SINÒNIMS: També big shot (lit.: gran tret) i bigwig (lit.: gran perruca).
NOTA GRAMATICAL: Observem en l'exemple de més amunt un ús especial del mot just: el gir anglès «not just any + nom» correspon al català «article indefinit + nom + qualsevol»: She wouldn't dance with just any man = No ballaria amb un home qualsevol.

542) feel under the weatherno estar catòlic, no anar fi, estar tou com una figa, estar pioc (ex.: I've been feeling under the weather for three days = Fa tres dies que no estic catòlic)
ORIGEN: 1852. Literalment, sentir-se sota el temps. Aquesta expressió al·ludeix a la idea que el clima pot influir en la salut.
SINÒNIMS: En són sinònims out of sorts (no té sentit literal) i below par (lit.: per sota la par).
COMENTARI: També pot voler dir una mica begut o bé amb ressaca.
NOTA GRAMATICAL: Observem que les accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'han d'expressar en anglès amb els temps de present perfect o present perfect continuous, on el català fa servir el temps de present. Exemple: Fa un any que tenim aquest cotxe = We have had this car for a year.

543) flash in the panfoc d'encenalls, foc de palla, decepció després d'un començament potencialment útil (ex.: Their early season success was merely a flash in the pan, as they lost eleven of their remaining twelve matches = El seu èxit al començament de la temporada només va ser un foc d'encenalls, ja que van perdre onze dels dotze partits que quedaven)
ORIGEN: 1832. Literalment, flaix al recipient. Els mosquetons de pany de sílex tenien un recipient (en anglès, "pan") on es posava una petita quantitat de pólvora. En prémer el gallet, es creava una espurna que havia d'encendre la pólvora, que al seu torn desencadenava la principal càrrega de la pólvora per a llançar la bola del mosquetó. Però en cas que l'espurna no encengués la càrrega principal, hi havia un flaix al pan, però el mosquetó no disparava. Per tant, una decepció després d'un començament potencialment útil.
SINÒNIM: També a nine days' wonder (lit.: una meravella de nou dies).
NOTA GRAMATICAL: Observem que entre els molts sentits de la conjunció anglesa as hi ha because, que es pot traduir, com en el nostre exemple, per ja que. Exemple: I went to bed early, as I was exhausted = Vaig anar a dormir d'hora, ja que estava esgotat.

544) fly off the handleperdre els estreps, posar-se com un gall de panses (ex.: You have to handle him with kid gloves because he often flies off the handle = L'has de tractar amb molt de tacte, ja que sovint perd els estreps)
ORIGEN: 1859. Literalment, volar del mànec. L'expressió al·ludeix al cap d'una destral que es desprèn volant del mànec.
SINÒNIMS: Com és el cas del català, en anglès hi ha moltíssimes expressions que expressen l'enuig: blow a fuse (lit.: fondre's els ploms), foam at the mouth (lit.: treure escuma per la boca) i be beside oneself (lit.: ser al costat d'un mateix).

545) give up the shipplegar veles, tancar la botiga, vendre la casa i anar a lloguer (ex.: The museum has many challenges, but backers haven't given up the ship = El museu té molts reptes, però els promotors no han plegat veles)
ORIGEN: 1757. Literalment, cedir el vaixell. En anglès, l'expressió ve de les paraules del comandant James Lawrence, moribund, Don't give up the ship! (No cediu el vaixell!) durant una batalla en la guerra de 1812.
SINÒNIMS: L'anglès té un llarg enfilall d'expressions que signifiquen moderar-se o cedir a l’adversari, com ara cave in (lit.: esfondrament), cry uncle (lit.: cridar oncle), knuckle under (no té sentit literal) i throw in the towel (lit.: llançar la tovallola).

546) get down to brass tacksanar al gra, deixar-se d'històries, tornar la pilota a joc (ex.: Let's get down to brass tacks: how much do you need and when do you have to have it by? = Anem al gra: quant necessiteu i quan ho heu de tenir?)
ORIGEN: 1912. Literalment, baixem a taques de bronze. És possible que l'expressió al·ludeixi a les taques de bronze que es feien servir en la tapisseria, o que sigui un exemple de l'argot en rima dels Cockneys: hard facts (fets durs). Una altra explicació és que les botigues de roba feien servir brass tacks al taulell per a marcar els metres del material que venien.
SINÒNIM: També es diu get down to the nitty-gritty (tractar-ne l'aspecte més important).

visca.com | Comentaris | Arxius