visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2019 de «An Idiom a Day»

547) cut to the chaseanar al gra, atendre (a) la part substancial d'un assumpte (ex.: Come on, that's enough detail: cut to the chase! = Vinga, de detalls ja n'hi ha prou: vés al gra!)
ORIGEN: 1988. Literalment, canviar d'escena a la caça. El punt àlgid de moltes pel·lícules d'acció és el car chase, l'escena en què un cotxe en persegueix a alta velocitat un altre. A més, l'acció d'acabar una escena i iniciar-ne una altra s'anomena cut to.
SINÒNIM: La frase feta sinònima get to the point és més estàndard i té com a antònim be beside the point = no venir (a tomb, al cas).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir català «prou + adjectiu» es tradueix en anglès per «adjectiu + enough»; ex.: No sóc prou alt per a tocar el sostre = I'm not tall enough to touch the ceiling.

548) cross that bridge when one comes to itcada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent) (ex.: The bankers' attitude toward a possible economic downturn was basically, "we'll cross that bridge when we come to it" = L'actitud dels banquers pel que fa a una possible recessió econòmica era bàsicament, "cada cosa al seu temps")
ORIGEN: 1851. Literalment, travessar el pont quan s'hi arribi. El primer ús registrat és en The Golden Legend (1851) de Henry Wadsworth Longfellow: "Don't cross the bridge till you come to it", is a proverb old and of excellent wit. = "No creueu el pont fins que hi arribeu", és un proverbi antic i d'excel·lent enginy.
COMENTARI: També es pot dir (someone) hasn't crossed that bridge yet = (ningú) encara no ha tractat aquest tema.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el genitiu saxó anglès de mots plurals terminats en s consisteix en un apòstrof sol; ex.: the boys' bicycles = les bicicletes dels nois. A més, en aquests casos, el nom plural, el genitiu saxó del singular i el genitiu saxó del plural es pronuncien /boiz/, tots tres igual: boys (nois), boy's (del noi) i boys' (dels nois).

549) bury the hatchetfer les paus (ex.: Holding a grudge is stupid; let's bury the hatchet and be friends again = Guardar rancor és estúpid; fem les paus i tornem a ser amics)
ORIGEN: 1750. Literalment, enterrar la destral. Algú pensa que aquesta expressió ve del costum de tribus d'indis nord-americans d'enterrar una destral com a senyal de pau, però també és possible que vingui de l'expressió obsoleta hang up one's hatchet, que volia dir parar de fer el que hom està fent.
NOTA GRAMATICAL: Observem que quan un verb anglès fa de subjecte se sol revestir de la forma del gerundi (ex.: Nedar és sa = Swimming is healthy).
NOTA LÈXICA: Destaquem la frase feta anglesa hold a grudge = guardar rancor.

550) beat around the bushfugir d'estudi, no anar al gra, anar amb mitges tintes (ex.: Don't beat around the bush! If you want to borrow money, say so = No fugis d'estudi! Si vols que et deixi diners, digues-m'ho)
ORIGEN: 1833. Literalment, batre al voltant de l'arbust. Originàriament, aquesta expressió es referia a l'acció de batre els arbustos perquè surtin els animals o ocells caçats i, per tant, volia dir preparar el terreny. Avui dia evoca la idea d'un animal caçat amagat en un arbust mentre el caçador és massa tímid per a seguir-lo.
COMENTARI: També es diu beat about the bush.
NOTA LÈXICA: A vegades es confonen les paraules angleses borrow i lend lent lent. A saber, la segona es tradueix en català per deixar o prestar i la sintaxi és igual que en anglès: el subjecte és la persona a qui es demana el préstec. Ex.: Pots (tu) deixar-me 5 euros? = Can you lend me 5 euros? En canvi, borrow vol dir agafar en préstec; és a dir, qui vol demanar diners és el subjecte de la frase: Can I borrow 5 euros?

551) different strokes for different folkscadascú per on l'enfila; tants caps, tants barrets; a persones diferents agraden coses diferents (ex.: As for cars, I've got nothing against them but they don't move me; different strokes for different folks = Pel que fa als cotxes, no hi tinc res en contra, però no m'emocionen; cadascú per on l'enfila)
ORIGEN: 1965. Literalment, carícies/cops diferents per a persones diferents. Veiem que, en aquest context, el mot stroke vol dir carícia, o potser més aviat, gest d'aprovació; o sigui, cosa que a algú li ve de gust rebre. Ara bé, stroke també vol dir cop de puny i el boxejador Muhammed Ali va fer servir aquesta expressió referint-se a cops diferents que clavaria a contrincants diferents.
SINÒNIMS: Esmentem també les dites no accounting for tastes (sobre gustos no hi ha res escrit), que implica menyspreu pel gust d'altri, one man's meat is another man's poison (la carn d'un home és verí per a un altre) i one man's trash is another man's treasure (les escombraries d'un home són el tresor per a un altre).
NOTA LÈXICA: A part de voler dir la gent, en general, el substantiu plural folks (pronunciat /fóuks/) també es pot traduir per pares (ex.: Will your folks be home tonight? = Aquesta nit seran a casa els teus pares?). Com a adjectiu significa del poble, per exemple, folk music = música folk, a folk hero = un heroi del poble.

552) be green with envytenir fred de peus, posar-se-li les dents llargues, tenir molta enveja (ex.: When she heard about the trip to Thailand we were planning she was green with envy = Quan sentia parlar del viatge a Tailàndia que planificàvem tenia fred de peus)
ORIGEN: 1887. Literalment, estar verd d'enveja. Abans es creia que la pell de la cara de la gent es tornava verda si es posava gelosa. Normalment es fa servir aquesta frase feta d'una manera faceciosa.
COMENTARI: L'enveja també s'anomena the green-eyed monster (el monstre d'ulls verds) i Shakespeare la va descriure com la "malaltia verda".
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a expressions com the green-eyed monster, l'anglès sovint forma adjectius combinant una part del cos i el sufix -ed (e.g., fair-minded = imparcial, i heavy-handed = matusser, sense tacte). Per a més detalls, vegeu Adjectius compostos: «part del cos» + -ed» a https://visca.com/apac/articles/noms-ed.html.

553) like father, like sonels testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; de tal buc, tal eixam; el fill de la gata, rates mata (ex.: Did you see how little Billy kicked that ball? Like father, like son is sure true in his case = Has vist com en Billy ha xutat la pilota? En aquest cas és ben cert que els testos s'assemblen a les olles)
ORIGEN: 1811. Literalment, com el pare, com el fill, volent dir com fa el pare, fa el fill. Ve del llatí «qualis pater, talis filius».
COMENTARI: També like mother, like daughter.
SINÒNIMS: Dos sinònims són a chip off the old block (lit.: un esquerdill del vell bloc de fusta) i the apple doesn't fall far from the tree (lit.: la poma no cau lluny de la pomera).

554) like two peas in a podcom dues gotes d'aigua (ex.: The two brothers look exactly alike, like two peas in a pod = Els dos germans s'assemblen molt, com dues gotes d'aigua)
ORIGEN: 1840. Literalment, com dos pèsols en una tavella.
NOTA LÈXICA: Donem un cop d'ull a la distribució dels verbs semblar i assemblar-se:
semblar: [impressió visual] look (ex.: Sembla bo = He looks good).
semblar: [deducció, opinió personal] seem (ex.: Sembla prou fàcil = It seems easy enough).
assemblar-se: [sense preposició] look alike (ex.: Els cadells s'assemblen molt = The puppies look a lot alike).
assemblar-se a: look like (ex.: Acabo de veure una noia que s'assembla a la meva germana = I've just seen a girl who looks like my sister).

555) long in the toothd'edat avançada (ex.: People a little long in the tooth will be grateful that there is reserved seating = La gent d'una edat una mica avançada agrairà que les entrades siguin numerades)
ORIGEN: 1852. Es refereix a la pràctica d'examinar la longitud de les dents dels cavalls per a estimar-ne l'edat: les genives dels cavalls amb el temps es retreuen i això fa que sembli que les dents s'allarguen.
SINÒNIM: També getting on in years = de certa edat.
NOTA LÈXICA: No confonguem despertar-se amb llevar-se; ex.: Em desperto d'hora, però no em llevo = I wake up early, but I don't get up.

556) look the other wayfer els ulls grossos, fer el desentès (ex.: She's always fifteen or twenty minutes late, but her supervisor looks the other way = Sempre arriba quinze o vint minuts tard, però la supervisora fa els ulls grossos)
ORIGEN: 1835. Literalment, mirar en una altra direcció, el que fa hom quan vol fer el desentès.
SINÒNIM: També es diu turn a blind eye (lit.: girar un ull cec).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en anglès, se sol utilitzar el verb be, i no pas arrive, en les expressions be (late / early / on time) (arribar tard/d'hora/puntualment).

557) lose groundperdre terreny (ex.: In spite of working harder, we're steadily losing ground = Malgrat que treballem de valent, cada vegada perdem més terreny)
ORIGEN: 1589. Originalment aquesta expressió es referia al territori perdut per un exèrcit en retirada.
SINÒNIM: També fall behind (lit.: caure enrere).
NOTA GRAMATICAL: Les expressions catalanes cada vegada més/menys, que denoten progrés o regressió en una acció o procés, es poden traduir per steadily, com en l'exemple, o bé pels girs more and more, less and less i fewer and fewer. Exemples: cada vegada més gent = more and more people, treballar cada vegada menys = work less and less i cada vegada menys llibres = fewer and fewer books.

558) make a splashcausar sensació, fer època, fer forrolla (ex.: The Greek filmmaker first made a splash with 2009's Dogtooth = El 2009 el cineasta grec va causar sensació amb Dogtooth)
ORIGEN: 1797. Literalment, fer un esquitx. Fa al·lusió a l'impacte d'un objecte a l'aigua.
SINÒNIM: També to cause a stir (lit.: causar una remenamenta).
NOTA GRAMATICAL: Observem en l'exemple l'ús del genitiu saxó —és a dir, un apòstrof i una s posada al final de la paraula— amb un any: 2009's «Dogtooth» = la pel·lícula «Dogtooth» del 2009.

559) touch a raw nervetocar la corda sensible, tocar el voraviu, molestar algú fent al·lusió a quelcom que l'enutja (ex.: In class-ridden Britain, the Sex Pistols' songs hit a raw nerve = En una Gran Bretanya afectada per greus divisions socials, les cançons dels Sex Pistols tocaren la corda sensible)
ORIGEN: 1847. El verb hit hit hit vol dir colpejar i l'adjectiu raw té molts sentits; aquí es refereix a una cosa exposada, com en el gir raw wound (ferida exposada).
SINÒNIMS: També es pot dir hit o strike a raw nerve.
NOTA LÈXICA: El sufix -ridden vol dir obsessionat amb o aclaparat per, per exemple, grief-ridden (obsessionat amb el dol) i guilt-ridden (aclaparat per la culpa).

560) hit the skidsanar de baixa, anar aigua avall, anar-se'n a la pífia, entrar en la decadència (ex.: After his movie career hit the skids, he began to take photography more seriously = Després que la seva carrera com a actor va anar de baixa, començà a prendre's més seriosament la fotografia)
ORIGEN: 1917. El verb skid vol dir patinar, sobretot d'una manera incontrolada. En aquest cas el substantiu plural skids vol dir una planxa o corró on es pot col·locar un objecte pesat per tal de moure'l fàcilment. Així, metafòricament, l'expressió evoca la imatge d'una persona patinant d'una manera incontrolada per una planxa inclinada.
NOTA LÈXICA: El terme skid row originalment es referia al camí al llarg del qual els treballadors de la fusta feien lliscar els troncs cap avall. Ara vol dir barri de mala vida. 0

561) hold your horses!para el carro!, espera't!, no et precipitis! (ex.: Hold your horses! Let's not be hasty! There must be a less violent solution = Para el carro! No ens precipitem! Deu haver-hi una solució menys violenta)
ORIGEN: 1893. En aquesta dita el verb hold vol dir retenir i sembla obvi que, si volem que pari el carro, primer hem de fer parar els cavalls.
SINÒNIMS: És sinònim de la dita hold everything! (lit.: reteniu-ho tot!) i semblant a keep your shirt on! (no t'impacientis).
NOTA LÈXICA: El verb be hasty vol dir precipitar-se i deriva del substantiu haste, que vol dir pressa (ex.: Marry in haste, repent at leisure = Casar-se amb pressa, penedir-se amb tot el temps del món).

562) in due courseal seu temps, al moment oportú (ex.: We'll take up the subject of wage increases in due course = Tractarem al seu temps el tema de l'augment de sous)
ORIGEN: 1906. En aquest context l'adjectiu due vol dir d'acord amb el que és apte (p.e., with all due respect = amb tot el respecte degut). El substantiu course aquí es refereix a un procediment.
SINÒNIMS: En són sinònims els girs cross that bridge when one comes to it i all in good time.
NOTA LÈXICA: Un altre accepció de l'adjectiu due és previst, esperat, programat; per exemple: The bus was due ten minutes ago = Fa deu minuts que era previst que l'autobús arribés; When is the baby due? = Quan ha de néixer el nen? o bé, Quan surt de comptes?

563) in one fell swoopd'una tirada, en un sol cop (ex.: Acceptance of multiculturalism is going to take time: it can't be accomplished in one fell swoop = L'acceptació del multiculturalisme tardarà temps: no es pot aconseguir d'una tirada)
ORIGEN: 1623. L'origen d'aquesta dita prové de l'obra Macbeth de Shakespeare, quan Macduff lamenta l'assassinat de la seva família: What, all my pretty chickens, and their dam, At one fell swoop? = Què? Tots els meus bonics "pollets" i la seva mare, en un assalt (una falconada) cruel?. Antigament el mot fell volia dir cruel i el verb swoop descriu el descens rabent d'un ocell de rapinya.
NOTA GRAMATICAL: El verb tardar es tradueix en anglès per take took taken, però la sintaxi sol ser diferent; per exemple, Tardo una hora a anar-hi caminant = It takes me an hour to walk there. És a dir, la construcció anglesa és equivalent a Em pren una hora....

564) in one's birthday suitamb el vestit d'Adam, en conill, tal com Déu l'ha fet, de pèl a pèl (ex.: I had to open the door for them in my birthday suit = Els vaig haver d'obrir la porta amb el vestit d'Adam)
ORIGEN: 1771. Humorísticament diem que la persona despullada porta el seu "vestit" de naixement.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions in the altogether i without a stitch (stitch = punt de sutura).

565) be in high dudgeontreure foc pels queixals, bullir d'indignació, sentir ressentiment (ex.: The working conditions were terrible; people were outraged and many quit in high dudgeon = Les condicions de treball eren horroroses; la gent estava indignada i molts deixaren la feina, traient foc pels queixals)
ORIGEN: 1809. Literalment, estar dins una alta ràbia. Pot ser que el mot dudgeon vingui de l'italià "aduggiare" (eclipsar), que és l'origen del nom anglès umbrage, que forma part de la frase feta sinònima take umbrage (ressentir-se); (ex., She took umbrage at my remarks = Ella es va ressentir del meu comentari.)
NOTA GRAMATICAL: Entre altres coses, el verb quit quit quit vol dir deixar de fer una activitat (ex.: I want to quit smoking = Vull deixar de fumar). Quan s'usa sense complement, com en l'exemple, vol dir deixar la feina, plegar permanentment (ex.: You can't fire me! I quit! = No pots despatxar-me! Plego!).

566) be on pins and needlesmossegar-se els dits, estar molt nerviós (ex.: The entire courtroom was on pins and needles, awaiting the return of the jury = A la sala de justícia tothom es mossegava els dits esperant que el jurat tornés)
ORIGEN: 1842. Literalment, estar sobre agulles de cap i agulles. Es refereix a la sensació de formigueig que hom sent quan es recupera de l'entumiment.
NOTA LÈXICA: Destaquem el verb anglès await, que és sinònim del verb preposicional wait for, però sol tenir com a complement un objecte abstracte (ex.: awaiting the results, the arrival, a decision, etc. = esperant els resultats, l'arribada, una decisió, etc.).

567) be scared to deathestar mort de por, quedar verd, tenir els collons per corbata [vulg.] (ex.: He's scared to death because Maria's husband is hot on his trail = Està mort de por perquè el marit de la Maria li trepitja els talons)
ORIGEN: 1826. Literalment, mort de por. Frase feta hiperbòlica, fàcil d'entendre.
COMENTARI: En anglès, una persona que s'espanta fàcilment (en català, cagacalces, poregós, temorenc, etc.) es diu yellow, chicken-liver (fetge de gallina), scaredy-cat (gatet espantat [infantil]) i yellow-belly (panxa groga).
NOTA LÈXICA: Observem que la dita anglesa be hot on one's trail també es pot traduir en català per anar darrere (algú) com un gos o anar a l’encalç (d’algú).

568) behind the scenesentre bastidors, d'amagat (ex.: Carles Marloden is a well-known businessman who holds sway on foreign policy makers behind the scenes = Carles Marloden és un home de negocis ben conegut que entre bastidors manté influència sobre els responsables de la política estrangera)
ORIGEN: 1658. Literalment, darrere les escenes, o bé, antigament, darrere del paisatge. La locució es refereix a aspectes del teatre que el públic no veu i avui dia es refereix a qualsevol decisió o acord fet en secret.
COMENTARI: Quan va unit amb guionets, el terme behind-the-scenes vol dir fora de la vista pública, per exemple, a behind-the-scenes tour of the Montserrat monastery = una visita a les àrees del monestir de Montserrat tancades al públic.
SINÒNIM: També behind closed doors (lit.: darrere portes tancades).
NOTA LÈXICA: La locució hold sway vol dir dominar, controlar, tenir molta influència.

visca.com | Comentaris | Arxius