visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2019 de «An Idiom a Day»


569) by fits and startsa empentes i rodolons, a capgirells, a ratxes, a rauxes, a redols (ex.: So far we've been raising money very slowly, advancing by fits and starts = Fins ara hem recollit els diners molt lentament, avançant a empentes i rodolons)
ORIGEN: 1692. Literalment, per atacs i espants. En aquest context, el mot fit, que té un gran ventall de significats, vol dir paroxisme o atac, i la paraula start, que se sol traduir per començar o començament, vol dir espant.
NOTA LÈXICA: Recordem que el gir català fins ara es tradueix per so far quan no hi hagut canvis —p.e.: Fins ara no hem tingut problems = So far we haven't had any problems— i per until now quan la situació ha canviat: ex.: Fins ara no havíem tingut problems, però ara sí = Until now we hadn't had any problems, but now we do.

570) do the horizontal tangomuntar-s'ho, fer l'amor, anar-se'n al llit, fotre un clau [vulg.] (ex.: The pair supposedly did the horizontal tango in the boss's office = Suposadament la parella s'ho van muntar al despatx de l'amo)
ORIGEN: 1983. Expressió humorística, una variació moderna de l'expressió horizontal refreshments (1846) (refrigeri horizontal), que vol dir el mateix.
COMENTARI: D'eufemismes per fer l'amor n'hi ha un fotimer; vet aquí una selecció (amb les traduccions literals): get laid (esdevenir col·locat -ada), make the beast with two backs (fer la bèstia de dues esquenes), get one's ashes hauled (fer que se'n carregi les cendres), squeak the springs (fer que les molles grinyolin), lay pipe (col·locar canonada) i make whoopee (fer barrila).

571) go back to the drawing boardfer foc nou, recomençar una cosa que s'havia començat malament (ex.: Lawmakers need to go back to the drawing board and impulsar a coherent retirement policy = Els legisladors han de fer foc nou i impulsar una política de jubilació coherent).
ORIGEN: 1941. Literalment, tornar a la taula de dibuix. El terme es va originar durant la Segona Guerra Mundial, molt probablement d'un dibuix còmic de Peter Arno a la revista The New Yorker, que es mostrà un accident d'aviació, amb l'avió destrossat, els treballadors de rescat corrent com bojos, i el dissenyador de l'avió, amb els plans sota el braç, reflexionant en veu alta: Well, back to the old drawing board.
COMENTARI: També es diu back to square one, literalment, tornar a la casella u.
NOTA GRAMATICAL: Recordem: la política = politics (sense article), un(a) polític(a) (la persona) = a politician i una política = a policy.

572) go off the deep end [Am.]perdre la xaveta, perdre el domini de si mateix (ex.: Have you ever gone off the deep end over something silly and then regretted it? = T'has penedit mai d'haver perdut la xaveta per una ximpleria?)
ORIGEN: 1919. Literalment, saltar de la punta profunda. El gir deep end es refereix a la part profunda d'una piscina i go off vol dir caure o saltar. La implicació és d'una pèrdua de control potencialment perillosa. Hendrickson ens dóna aquest exemple: In her set the word adultery was not often mentioned. One went off the deep end about somebody = En la seva colla, no s'esmentava gaire el mot "adulteri". Hom perdia la xaveta per algú altre.
NOTA GRAMATICAL: El verb penedir-se es tradueix en anglès per regret, un verb transitiu i no pronominal; per tant, Me'n penedeixo = I regret it.

573) go with the flowseguir el corrent (ex.: You may think you know a better way to do it, but sometimes it's better to simply go with the flow = Pot ser que pensis que saps una manera millor de fer-ho, però a vegades val més seguir el corrent).
ORIGEN: 1977. Literalment, anar amb el corrent. Al·ludeix al flux i el reflux de la marea i probablement es va fer popular a causa de la seva rima.
COMENTARI: Implica l'acceptació de la tendència predominant.
SINÒNIM: Hi ha també el sinònim go along with the crowd (lit.: acompanyar la multitud).
NOTA GRAMATICAL: Notem l'ús en l'exemple de l'auxiliar may; pot ser que pensis = you may think, que té un matís més definit que potser penses = maybe you think.

574) grease someone's palmuntar les mans/corrioles/rodes a algú, engreixar la butxaca/mà (ex.: If you want a building permit within a couple of months, you'll have to grease someone's palm = Si vols una llicència d'obres en un parell de mesos, hauràs d'untar les mans d'algú).
ORIGEN: 1903. Literalment, untar la palma d'algú. La implicació aquí és que de la mateixa manera que el greix (grease) fa que la maquinària funcioni sense problemes, donar diners als corruptes farà que sigui més fàcil d'aconseguir el que es vol.

575) be hard of hearingser dur d'orella (ex.: John: "What's the matter, are you hard of hearing?" Bill: "What?" = John: —Què passa, ets dur d'orella? Bill: —Què dius?)
ORIGEN: 1776. L'adjectiu hard té molts sentits, com és el cas de l'adjectiu català dur -a. Aquí, tots dos volen dir difícil d'impressionar.
COMENTARI: L'expressió stone deaf vol dir completament sord, sord com una tàpia/campana.

576) have a bee in one's bonnetficar-se-li entre cella i cella, ficar-se al cap/barret, tenir una idea fixa (ex.: She has a bee in her bonnet that the man is innocent = Se li ha ficat entre cella i cella que l'home és innocent).
ORIGEN: 1825. Literalment, tenir una abella al capell. Una bee és una abella i un bonnet és un tipus de còfia/capell típic de les dones del segle XIX. La idea és que el brunzit d'una abella a l'interior de la còfia/barret fa que la persona no pugui pensar en res més.
SINÒNIM: El gal·licisme idée fixe (pronunciat /i·dei·fiïcs/, semblant a Idefix, el gos d'Obelix) també es fa servir en anglès.

577) have been around the blockser un gat vell, saber-se-les totes, tenir experiència (ex.: He's been around the block a few times and knows how to look out for his own good = És un gat vell i sap escombrar cap a casa)
ORIGEN: 1970. Literalment, la dita vol dir haver donat la volta a l'illa de cases, i la implicació és que la persona ha voltat molt.
COMENTARI: Una altra manera d'expressar en anglès la idea de saber escombrar cap a casa és look out for number one = fer el cap viu en benefici d'un mateix.

578) hit the bull's-eyefer diana, encertar el blanc (ex.: Spielberg hit the bull's-eye a few years later with «Schindler's List» = Després d'uns anys Spielberg va fer diana amb «Schindler's List»)
ORIGEN: 1833. Literalment, el gir bull's eye vol dir ull del toro. És possible que el terme derivi d'una moneda anglesa del mateix nom.
SINÒNIMS: També hi ha les expressions sinònimes be right on target (encertar la diana), be on the button (lit.: estar al botó) i on the money (lit.: estar als diners).

579) hold one's tongueficar-se la llengua a la butxaca, no badar boca, mossegar-se la llengua (ex.: It's better to hold your tongue and have people think you're witless than to loosen it and remove all doubt = És millor ficar-se la llengua a la butxaca i deixar que la gent pensi que ets ximple que no pas treure-la i esvair el dubte)
ORIGEN: Literalment, reprimir la llengua, ja que un dels sentits del verb hold és reprimir. L'expressió s'usa sobretot quan una persona té ganes de dir-hi la seva, però, per discreció, guarda silenci.
SINÒNIM: També hold/keep one's peace (literalment, preservar la seva pau). Una variant es dóna en la celebració de noces, quan es demana a qualsevol que pensi que no hauria de tenir lloc el matrimoni, Speak now, or forever hold your peace (Parleu ara, o calleu per sempre més).

580) snap electionelecció anticipada (ex.: They're confident of winning a snap election = Confien a guanyar unes eleccions anticipades)
ORIGEN: 1905. El mot snap representa un so sec i onomatopoeic que correspon si fa no fa al clec català. Com a adjectiu vol dir sobtat; per exemple, a snap decision = una decisió espontània o inesperada.
NOTA LÈXICA: Quan el verb guanyar implica algun tipus de victòria es tradueix en anglès per win won won; si és sinònim de vèncer es tradueix per beat beat beaten; si es tracta d'augmentar una cosa, es tradueix per gain, i si el complement és diners, es tradueix per earn o make made made. Exemples: guanyar un partit = win a match; guanyar l'altre equip = beat the other team; guanyar pes = gain weight, i guanyar diners = earn/make money.

581) in a jiffyen un batre d'ulls, en un dir Jesús, en un ai (ex.: They put on their swimsuits in a jiffy = Es van posar els banyadors en un batre d'ulls)
ORIGEN: 1780. L'origen del mot jiffy és desconegut; és un període de temps molt curt i no especificat. A vegades es defineix com la seixantena part d'un segon.
SINÒNIMS: En són sinònims in a flash (lit.: en un flaix) i in two shakes of a lamb's tail (lit.: en dues brandades de la cua d'un xai).

582) in someone's shoesdins la pell d'algú, en la pell d'algú (ex.: If I were in your shoes, I'd try to find out why they were selling their flat so cheap = Si jo estigués dins la teva pell, miraria d'esbrinar per què venen el pis tan barat)
ORIGEN: 1927. Literalment, dins les sabates d'algú.
COMENTARI: També hi ha l'expressió I wouldn't want to be in someone's shoes = No m'agradaria pas trobar-me en el lloc (d'algú).
NOTA LÈXICA: Observem que el verb anglès try, que vol dir intentar, també es pot traduir per mirar de.

583) out of sortsde mal humor, no estar de filis, estar de mala lluna (ex.: I've felt out of sorts ever since I got on the plane = Estic de mal humor des que he pujat a l'avió).
ORIGEN: 1831. El nom sort vol dir mena o tipus, de manera que aquesta dita no té sentit literal.
COMENTARI: Normalment aquesta expressió s'usa amb els verbs be, feel i get. A més, a vegades vol dir malaltís, pioc.
SINÒNIM: També in a bad mood/humor.
NOTA LÈXICA: Pel que fa als mitjans de transport en anglès, si hi podem caminar per dintre, we get on a bus, train, ship i plane. En canvi, si no hi podem caminar, we get in a car, taxi, boat i canoe.

584) out of the corner of one's eyede cua d'ull, de reüll (ex.: He was watching her out of the corner of his eye = La mirava de cua d'ull).
ORIGEN: 1860. Literalment, del raconet de l'ull.
COMENTARI: També from the corner of one's eye.
SINÒNIM: Esmentem també una altra expressió amb un sentit afí, look askance at, que vol dir mirar de reüll amb desconfiança.
NOTA LÈXICA: El verb mirar es tradueix en anglès pel verb preposicional look at quan es tracta d'observar l'aspecte que té algú o quelcom; així We look at photos (Mirem fotos). En canvi, si es tracta d'observar accions o moviments, mirar es tradueix pel verb transitiu watch: We watch TV (Mirem la televisió).

585) out to luncha la lluna (de València), amb el cap a tres quarts de quinze (ex.: It's not that he's stupid, it's just that half the time he's out to lunch = No és que sigui estúpid, és que cada dos per tres està a la lluna).
ORIGEN: 1960. El sentit original d'aquesta dita era absent d'un lloc per anar a dinar i encara s'usa en aquest sentit.
COMENTARI: Quan va unit amb un guionet, el terme pot fer d'adjectiu: She must be the most out-to-lunch teacher in the school = Deu ser la mestra més despistada de l'escola.
SINÒNIM: També es pot dir que algú és out of it (lit.: fora del que sigui).
NOTA LÈXICA: Malgrat el sentit literal, la locució half the time (lit.: la meitat del temps) vol dir la major part del temps.

586) pass the buckpassar-se la pilota, eludir la responsabilitat (ex.: There'll be no passing the buck while I'm in charge = Mentre el responsable sigui jo, no es podrà passar la pilota, ningú defugirà la seva responsabilitat).
ORIGEN: 1916. El nom buck significa cérvol mascle o, popularment, dòlar, però en aquesta dita es refereix a un ganivet que, en una partida de pòquer, es passava al dealer, el qui donava les cartes. Els ganivets d'aquesta època sovint tenien mànecs de buckhorn (banya del cérvol), i d'aquí ve l'expressió.
COMENTARI: La frase The buck stops here (lit.: Aquí para la pilota) s'associa amb el president dels EUA, Harry Truman, referint-se al fet que, com a màxima autoritat del país, no podia traspassar a ningú més la responsabilitat de tractar les qüestions difícils.
SINÒNIMS: Una altra expressió que vol dir defugir la responsabilitat és let George do it = que ho faci en George.

587) pipe dreamscastells en l'aire, castells de vent (ex.: George Church's pipe dreams have an uncanny record of becoming reality = D'una manera inexplicable, els castells en l'aire de George Church sovint esdevenen realitat).
ORIGEN: 1902. Literalment, somnis de pipa. La dita al·ludeix als somnis o al·lucinacions causats per fumar una pipa d'opi.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són castle in the sky i pie in the sky (lit.: pastís al cel). A més, la locució wishful thinking descriu la creença errònia que els desitjos equivalen a la realitat. Finalment, esmentem la frase feta building castles in Spain (somiar truites).

588) play both ends against the middlenedar entre dues aigües; obrar hàbilment, sense deixar-se emportar o dominar ni per un partit ni per l'altre (ex.: He accused the neighboring of playing both ends against the middle: being an ally of the US but a supporter of terrorism = Va acusar el país veí de nedar entre dues aigües: ser un aliat dels EUA, però donar suport al terrorisme).
ORIGEN: 1905. Literalment, jugar les dues puntes contra el mig.
COMENTARI: A vegades aquesta expressió implica que algú fa veure que dóna suport a dues bandes oposades per tal d'aconseguir un avantatge. Per exemple, Joanet slyly manipulated his parents, playing both ends against the middle = En Joanet manipulava astutament els seus pares, indisposant-los l'un amb l'altre per a aconseguir els seus propòsits.
SINÒNIM: També play one off against another (lit.: jugar l'un contra l'altre).

589) run in the familyvenir de família, venir de mena (ex.: Joanna is a bit, shall we say, visceral, but this runs in the family = Joanna és una mica, diguem-ne, visceral, però això li ve de família).
ORIGEN: 1972. Literalment, córrer per la família.
SINÒNIMS: També be/run in one's blood. A més, podem esmentar els girs blood will tell (lit.: la sang revela la veritat), que vol dir que les persones mostren les males qualitats dels avantpassats, i blue blood (sang blava).
NOTA GRAMATICAL: L'auxiliar modal shall s'usa en el gir interrogatiu «shall I/we + infinitiu simple» per a oferir suggeriments. Correspon al que podem anomenar l'imperatiu interrogatiu de la primera persona del plural; pot ser que uns exemples siguin més entenedors: Shall we dance? = Ballem?, Shall we begin? = Comencem?, Shall I open the window? = Obro la finestra?

590) run rings arounddonar cent/mil voltes a, vèncer fàcilment (ex.: Chances are any router you buy now will run rings around the older model you're using currently = És probable que qualsevol router que compris ara doni cent voltes al model antic que actualment fas servir).
ORIGEN: 1907. L'al·lusió és a una cursa a peu en què un competidor pot executar una sèrie de cercles al voltant de l'altre i encara guanyar.
COMENTARI: També, run circles around. En anglès britànic es diu més run circles/rings round.
SINÒNIMS: En són sinònims el «phrasal verb» blow away i la frase feta blow someone out of the water (lit.: fer que algú surti de l'aigua amb una gran bufada).
NOTA LÈXICA: Com es veu en el nostre exemple, l'expressió chances are vol dir és probable, però també té un sentit literal: les possibilitats són. Aquesta coincidència dóna peu a la lletra d'una cançó romàntica que diu "Chances are your chances are awfully good" (És probable que les teves possibilitats siguin molt bones).

591) second to nonecom no n'hi ha d'altre, de primera, el millor (ex.: What you'll find there are good food and good drinks and a view that's second to none = El que hi trobareu és bon menjar, bones begudes i una vista com no n'hi ha d'altra).
ORIGEN: 1791. Literalment, segon a cap persona/cosa.
COMENTARI: En l'obra «The Comedy of Errors» de Shakespeare, Angelo parla afalagadorament d'Antífol de Siracusa: "Of credit infinite, highly belov'd, second to none that lives here" (De crèdit infinit, altament estimat, com no n'hi ha d'altre que visqui aquí).
SINÒNIM: Esmentem el sinònim beyond compare (lit.: més enllà de la comparació).

592) show one's true colorsensenyar el llautó, veure la veritable naturalesa d'una cosa (ex.: I'm convinced that when the chips are down he'll show his true colors and flee = Estic convençut que a l'hora de la veritat ensenyarà el llautó i fugirà).
ORIGEN: 1841. Aquí el mot colors es refereix a una bandera o un escut d'armes, coses que demostren la lleialtat d'algú i, metafòricament, el seu caràcter.
NOTA LÈXICA: L'expressió when the chips are down al·ludeix a les fitxes de pòquer: quan totes les apostes s'han fet, totes les fitxes són al centre de la taula i és l'hora de la veritat, és a dir, l'hora de revelar les cartes per a determinar el guanyador.

visca.com | Comentaris | Arxius