visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2019 de «An Idiom a Day»


593) bells and whistlesbonics i galindaines, bagatel·les, foteses, coses no essencials però atractives (ex.: My car has all the latest bells and whistles = El meu cotxe té tots els últims bonics i galindaines).
ORIGEN: 1983. Originalment el terme es referia a les campanes i els xiulets que s'utilitzaven en vehicles que feien operacions d'emergència.
COMENTARI: Alguns consideren que totes les comoditats i millores dels cotxes van originar-se com a bells and whistles.
SINÒNIM: Uns sinònims que sovint s'usen són embellishments (embelliments, adorns), eye candy (lit.: dolços per als ulls) i icing on the cake (lit.: sucre de midó al pastís).

594) at one's wits' endno saber a quin sant encomanar-se, no saber què fer (ex.: I've been struggling with this problem for days and I'm at my wits' end = Fa dies que lluito amb aquest problema i ara no sé a quin sant encomanar-me).
ORIGEN: 1692. El mot wit vol dir enginy parlant i wits, intel·ligència pràctica.
COMENTARI: Alguns escriuen at one's wit's end, però diem at the end of my wits, no at the end of my wit, de manera que escriure wits' té més sentit.
SINÒNIMS: En són sinònims at the end of one's rope (lit.: a la punta de la corda), up a stump (lit.: a dalt d'una soca) i at a loss (lit.: a una pèrdua).
NOTA GRAMATICAL: La construcció catalana «fa + temps que + present» correspon a la construcció anglesa «present perfect + complement(s) + for + temps». Per exemple, Fa una hora que som aquí = We have been here for an hour.

595) good riddance!bon vent i barca nova!, salut i ben lluny! (ex.: Professor Jones has finally retired and I say "good riddance" = Per fi el professor Jones s'ha jubilat i jo dic "Bon vent i barca nova!")
ORIGEN: 1750. Literalment, bon desembarassament. El primer ús de l'expressió és en «The sermons of Maister Henrie Smith» (1593): "... if we could driue them out of their pallaces to liue like beasts in the wildernesse, it were a good riddance, for there they shoulde doe lesse harme" (... si els poguéssim fer fora dels seus palaus perquè visquessin com les bèsties als erms, bon vent!, car allà farien menys mal).
COMENTARI: Aquesta dita és un escurçament de la locució good riddance to bad rubbish (bad rubbish = males escombraries).
NOTA LÈXICA: Observem que l'adverbi finally vol dir després d'un llarg retard i es tradueix per per fi, mentre que l'adverbi català finalment normalment es tradueix en anglès per in the end o eventually.

596) come out in the washarribar a bon port, sortir-se'n (ex.: Don't worry about this problem, it will all come out in the wash = No pateixis per aquest problema, tot arribarà a bon port).
ORIGEN: 1916. El sentit literal de la dita, tot sortirà en la bugada, al·ludeix a les taques a la roba que surten quan es renta.
COMENTARI: També pot tenir el sentit de fer sortir a la llum; ex.: All this financial hanky-panky is bound to come out in the wash = De segur que tots aquests tripijocs financers sortiran a la llum.
SINÒNIMS: Dos «phrasal verbs» que tenen el sentit de sortir bé són pan out i work out; ex.: We'll be there tomorrow at noon if things pan/work out as we hope = Demà a les dotze serem aquí, si tot surt tal com esperem.
NOTA LÈXICA: En anglès, ací i aquí (on sóc jo) es tradueixen per here, i tant aquí (on ets tu) com allà (on és una altra persona) es tradueixen per there. Exemple: Ací/Aquí a Manresa fa fred. Quin temps fa aquí a París? Diuen que allà a Nova York neva = Here in Manresa it's cold. What's the weather like there in Paris? They say it's snowing there in New York.

597) you can save your breathja pots cridar ous a vendre; no hi ha res a fer (ex.: You can save your breath, nobody's going to invest money in such a crazy scheme = Ja pots cridar ous a vendre, ningú no invertirà diners en un projecte tan forassenyat).
ORIGEN: 1862. Literalment, pots guardar l'alè. La idea és de no malgastar l'alè parlant d'una cosa inútil. L'expressió original, "save your breath to coole your porridge" (guarda l'alè per a refredar les farinetes), va aparèixer l'any 1658 en la «Paroemiologia Anglo-Latina» de John Clarke.
SINÒNIMS: Les expressions to no avail i in vain (sense cap resultat, en va) tenen sentits afins: ex.: I pleaded with him, but (in vain / to no avail) = L'instava, però en va.
NOTA GRAMATICAL: Quan vol dir en gran quantitat o grau, tant (i variants) es tradueix en anglès per so excepte quan modifica el gir «adjectiu/article + nom», cas en què es tradueix per such. Exemples: I didn't know she was so famous = No sabia que era tan famosa; It was such a nice day that we decided to walk = Feia tan bon temps que vam optar per caminar (tan va davant de «adj. + nom»).

598) run for your lifecampi qui pugui! (ex.: "It's a ghost!" she shrieked. "Run for your life!" = —És un fantasma, xisclà ella. —Campi qui pugui!)
ORIGEN: 1700. Literalment, córrer per la teva vida.
SINÒNIMS: Tenen sentits afins les expressions head for the hills (lit.: tirar cap als turons) i hightail it (sense traducció literal, però high tail vol dir cua alta, al·ludint al fet que alguns animals van amb la cua enlaire quan corren).

599) sleep like a logdormir com un soc, dormir com un beneit (ex.: I wish I could sleep like a log = Tant de bo que pogués dormir com un soc).
ORIGEN: 1833. En anglès, el tronc d'un arbre viu s'anomena trunk, mentre que log és la secció del tronc d'un arbre caigut o talat, que es pot traduir per soc (un tros del tronc separat de l'arbre).
COMENTARI: La soca és la part inferior del tronc, que resta a terra amb les arrels quan es talla l'arbre, que en anglès s'anomena stump.
SINÒNIMS: En són sinònims sleep like a baby (lit.: dormir com un nadó) i sleep like a top (lit.: dormir com una baldufa).
NOTA GRAMATICAL: Es pot traduir en anglès la locució tant de bo per «wish someone/something would» (ex.: Tant de bo que paressin de fumar = I wish they would stop smoking) i per «wish someone/something + simple past» (ex.: (Tant de bo que fóssiu aquí = I wish you were here). Per a més detalls, vegeu Tant de bo que així fos!

600) small potatoesvuits i nous (i cartes que no lliguen), coses insignificants (ex.: All these details are small potatoes; what's really important is the final cost = Tots aquests detalls són vuits i nous; el que és realment important és el cost final).
ORIGEN: 1835. Literalment, patates petites. La implicació és que no cal prendre's la molèstia de collir les patates petites.
COMENTARI: El gir small potatoes també es pot referir a les persones; ex.: He acts like a bigshot, but he's really small potatoes = Es comporta com si fos un peix gros, però de fet és insignificant.
SINÒNIMS: N'és un sinònim small beer (lit.: cervesa petita). A més, la locució small change es refereix a una suma poc important; ex.: Even for Microsoft, 13 billion dollars is not small change = Fins i tot per a Microsoft, 13.000 milions de dòlars no és pas xavalla.

601) go wrongficar-s’hi la bruixa, anar-se'n a l'aigua, espatllar-se (ex.: My wife and I were happy together for years, but one day it all went wrong = Durant anys, la meva dona i jo érem feliços, però un dia s'hi va ficar la bruixa per entremig).
ORIGEN: 1625. Literalment, anar equivocadament.
COMENTARI: Quan es refereix a una persona, l'expressió significa tirar per mal camí/cap; vet aquí un exemple de «A consultorie for all Christians» de Henry Hart (1549): "... and thus they go wrong by reason of wine" (... i així tiren per mal camí per raó del vi).
SINÒNIMS: En són sinònims go to the dogs (lit.: anar als gossos), go downhill (lit.: anar camí avall) i go up in smoke (anar-se'n en fum).

602) that's the way the cookie crumbles [Am.]així és la vida, què hi farem?; lloat sia Déu (ex.: He was very upset when I told him I wanted a divorce, but that's the way the cookie crumbles = Estava molt molest quan li vaig dir que se'n volia divorciar, però així és la vida).
ORIGEN: 1955. Literalment, així s'esmicola la galeta.
SINÒNIMS: En són sinònims that's the way it goes (lit.: així van les coses), such is life (lit.: així és la vida) i that's the way the ball bounces (lit.: així bota la pilota). A més, n'hi ha un de molt vulgar, shit happens (coses merdoses ocorren).

603) talk trashdir fàstics, parlar despectivament (ex.: In the NBA players can be penalized for talking trash = En l'NBA, els jugadors poden ser penalitzats per dir fàstics).
ORIGEN: 1993. Literalment, parlar escombraries. Existeix també el verb trash-talk. Totes dues expressións són exemples de la llengua vernàcula afroamericana.
COMENTARI: Al segle XIX, l'expressió volia dir dir bestieses. Vet aquí un exemple de Charles Hale en «To-day: a Boston Literary Journal» (1852): A Frenchman will rather talk trash, knowing that he is talking trash, than remain silent (Un home francès s'estimarà més dir bestieses, sabent que diu bestieses, que no pas callar).
SINÒNIMS: A diferència de talk trash, que normalment no té complement, solen tenir complements els sinònims bad-mouth —(ex.: Don't bad-mouth your ex-girlfriend = No diguis fàstics de la teva ex-xicota— i el «phrasal verb», put down (ex.: The Aussies attempt to get the upper hand by putting down their opponents = Els australians intenten dominar els contrincants denigrant-los).

604) that's a different kettle of fishaixò ja són figues d'una altre paner, això són altres calces (ex.: We're happy with the way North Korea has responded, but as for Iran, that's a different kettle of fish = Estem contents amb la resposta de Corea del nord, però pel que fa a l'Iran, això ja són figues d'una altre paner).
ORIGEN: 1897. Literalment, un diferent bullidor de peix, però en aquest cas, el kettle és un tipus d'olla o paella prou gran per a cuinar un peix sencer. Un altre exemple, de 1889: «To ... manage their own local affairs will not satisfy Irishmen. What they want is a very different kettle of fish.» (Controlar els afers locals no satisfarà els irlandesos. El que volen ja són figues d'un altre paner).
SINÒNIMS: Un sinònim bo és a horse of a different color (lit.: un cavall d'un altre color).

605) the lion's sharela part del lleó; la part més bona o més grossa en un repartiment (ex.: The lion's share of our restaurant's expenses goes to worker salaries and taxes = La part del lleó de les despeses del restaurant són els salaris dels treballadors i els impostos).
ORIGEN: 1845. Aquesta expressió al·ludeix a la faula d'Isop sobre un lleó que es va apoderar de tota la peça perquè els seus companys caçadors —un ase, una guineu i un llop— tenien por de reclamar la seva part.
SINÒNIM: També es diu the biggest slice of the cake (lit.: el tros del pastís més gros). Una expressió corol·lària és might makes right (lit.: la força fa el dret), o sigui, la llei de l'embut.

606) the squeaky wheel gets the greasequi no plora, no mama (ex.: If there's one thing that Latinos should learn from African Americans, it's that the squeaky wheel gets the grease = Si hi ha alguna cosa que els "latinos" (nord-americans amb lligams culturals a Amèrica Llatina) haurien d'aprendre dels afroamericans, és que qui no plora, no mama).
ORIGEN: 1934. És un proverbi que vol dir literalment que la roda que grinyola rep el greix. S'atribueix al poeta nord-americà Josh Billings en un poema «The Kicker» (1870):
"I hate to be a kicker,
I always long for peace,
But the wheel that does the squeaking
Is the one that gets the grease
"
(No m'agrada ser rondinaire,
la pau sempre és el meu eix,
però la roda que grinyola
és la que sempre rep el greix)
.

607) and Bob's your uncle! [Br.]i així de fàcil és!, tan fàcil com això (ex.: It's a piece of cake! Hit Ctrl+A, then Ctrl+C, open Word, hit Ctrl+V, Ctrl+S, give the file a name and Bob's your uncle! = És bufar i fer ampolles! Prem Ctrl+A, després Ctrl+C, obre Word, prem Ctrl+V, Ctrl+S, dóna a l'arxiu un nom i així de fàcil és!)
ORIGEN: 1887. Literalment, en Bob (Robert) és el teu oncle. L'expressió fa al·lusió a un acte de suposat nepotisme quan el primer ministre del Regne Unit, Robert Cecil, va donar un càrrec important a un tal Arthur Balfour, el seu nebot. Per tant, si "Bob" (Robert) és el teu oncle, vius a la regalada!
SINÒNIMS: En són sinònims there you are/go! (Ja ho veus [tot bé]!), you're all set (Ho tens tot a punt) i and it's just that easy! (i així de fàcil és, tan fàcil com això).

608) to cut someone (dead)negar la cara a algú, negar la salutació a algú, fer veure de no conèixer algú (ex.: She still hasn't forgiven me; I said hi to her yesterday and she cut me dead = Encara no m'ha perdonat; ahir la vaig saludar i em va negar la cara).
ORIGEN: 1835. El verb cut sol voler dir tallar; així es pot dir que algú talla relacions amb un altre.
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: give someone the cold shoulder (donar a algú l'espatlla freda), look right through someone (mirar algú com si fos transparent) i give someone the brushoff (donar a algú una repulsa).
NOTA LÈXICA: Una curiositat: la preposició per i el verb donar són llatins, mentre que la preposició for i el verb give gave given són germànics, però les dues parelles es combinen de la mateixa manera per a formar verbs equivalents: per + donar = perdonar, for + give = forgive.

609) twiddle one's thumbsestar amb els braços plegats; estar inactiu, sense fer res (ex.: My wife was working 12-hour shifts at the hospital while I sat home twiddling my thumbs = La meva dona feia torns de 12 hores a l'hospital mentre jo estava a casa amb els braços plegats).
ORIGEN: 1827. La frase es refereix a un moviment de les mans en el qual els dits s'entrellacen i cada polze està l'un sobre l'altre successivament. L'expressió és d'origen desconegut.
SINÒNIMS: Tres sinònims amb les traduccions literals corresponents són kill time (matar el temps), waste time (malgastar/perdre el temps) i sit on one's hands (seure a les mans).

610) sow one's wild oatsfer el fadrinatge; lliurar-se a l'aventura o a la promiscuïtat en la joventut (ex.: Don't worry about Toni, he'll settle down once he's sown his wild oats = No us preocupeu per en Toni: posarà seny quan hagi fet el fadrinatge).
ORIGEN: 1691. Literalment, sembrar la civada silvestre. L'expressió al·ludeix als agricultors sense experiència que utilitzen la llavor de la civada silvestre (que no dóna fruit).
COMENTARI: En l'obra «The Honest Ghost» (1658), Richard Braithwaite diu: "... those wild oats youth has sowne, old age must reap" (... aquella civada silvestre que la joventut ha sembrat, la vellesa haurà de segar-la).
NOTA LÈXICA: Observem que es pronuncien igual els verbs sow sowed sown (sembrar) i sew sewed sewn (cosir) (/sóu sóud sóun/).

611) through thick and thina les verdes i a les madures, a les bones i a les males (ex.: One man has stood beside me through thick and thin, the other has brought out feelings I never knew I had = Un home m'ha fet costat a les verdes i a les madures, l'altre m'ha fet sentir emocions que ni sabia que tenia).
ORIGEN: 1641. Aquest terme prové d'una expressió de caça "through thicket and thin wood". El mot thicket vol dir brossa (espessor d'arbusts, matollar), de pas difícil, i thin wood és un bosc amb arbres espaiats, de passeig fàcil.
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: for better or worse (per millor o pitjor), in good times and bad (en els bon temps i en els dolents), in rain or shine (a la pluja o al sol) i (una mica vulgar) come hell or high water (que vingui l'infern o aigües altes).

612) on the brink ofal caire de, a punt de, a la vora de (ex.: Many times the Welsh language and culture have seemed on the brink of extinction = Moltes vegades la llengua i la cultura gal·leses semblaven estar al caire de l'extinció).
ORIGEN: 1686. La traducció d'aquesta locució és bastant literal. Esmentem que la dita catalana al caire de l'abisme s'expressa en anglès on the brink of disaster.
COMENTARI: En l'obra «Timon of Athens» de Shakespeare, Timó diu als senadors: [you] Surprise me to the very brink of tears (Em sorpreneu quasi fins a fer-me plorar).
SINÒNIMS: En són sinònims on the verge/edge/threshold of.
NOTA GRAMATICAL: El verb copulatiu look destaca aspectes que es veuen; exs. You look tired = Sembles cansat, Your dress looks great = El vestit et queda fantàstic. En canvi, seem destaca impressions; ex.: El que diu sembla hipòcrita = What he says seems hypocritical. Ara bé, no es pot fer servir seem davant d'adjectius que descriuen aspectes físics: She looks beautiful (no She seems beautiful) = Està molt bonica.

613) be a close callvenir d'un pèl (ex.: That was a close call and we're lucky to be alive! = Això ha vingut d'un pèl i és una sort que encara som vius!)
ORIGEN: 1894. Literalment, una decisió renyida. L'expressió al·ludeix a una decisió (call) difícil de determinar (per això, close), que podria anar tant per una banda com per l'altra.
COMENTARI: També be a close shave (lit.: ser una afaitada ajustada). A més, esmentem l'expressió too close for comfort (massa a prop per la comoditat).
SINÒNIMS: En són sinònims a narrow escape (lit.: una escapada estreta) i a near thing (lit.: una cosa a prop).
NOTA LÈXICA: L'adjectiu català viu viva, que significa amb vida, es tradueix en anglès per alive (He's still alive = Encara és viu), mentre que l'adjectiu vivent es tradueix per living (The night of the living dead = La nit dels morts vivents).

613) be a close callvenir d'un pèl (ex.: That was a close call and we're lucky to be alive! = Això ha vingut d'un pèl i és una sort que encara siguem vius!)
ORIGEN: 1894. Literalment, una decisió renyida. L'expressió al·ludeix a una decisió (call) difícil de determinar (per això, close), que es podria decantar per una banda com per l'altra.
COMENTARI: També be a close shave (lit.: ser una afaitada arranada). A més, esmentem l'expressió too close for comfort (massa a prop per a estar-hi còmode).
SINÒNIMS: En són sinònims a narrow escape (lit.: una escapada estreta) i a near thing (lit.: una cosa a prop).
NOTA LÈXICA: L'adjectiu català viu viva, que significa amb vida, es tradueix en anglès per alive (He's still alive = Encara és viu), mentre que l'adjectiu vivent es tradueix per living (The night of the living dead = La nit dels morts vivents).

614) be a pain in the butt ser una murga, ser un "pal" (ex.: It's a comfortable tent, but it's really a pain in the butt to set up = És una tenda còmoda, però muntar-la és una murga).
ORIGEN: 1976. Literalment, ser un dolor al cul. La locució, que és una mica vulgar, es pot referir a persones, coses, situacions i tasques.
COMENTARI: Amb guionets entre els mots pot fer d'adjectiu: I hope she doesn't bring her pain-in-the-butt little sister = Espero que no vingui amb el plom de la seva germaneta.
SINÒNIMS: Hi ha també el sinònim, be a pain in the ass (ass [Br. arse] = cul) i l'eufemisme pain in the neck (neck = coll).

615) be a wet blanketser un aixafaguitarres, un esgarriacries; persona que es plau a posar entrebancs (ex.: He's a real wet blanket, always finding fault with everything = És un autèntic aixafaguitarres, sempre troba pegues en tot).
ORIGEN: 1871. Literalment, ser una manta molla. La dita al·ludeix a la manera d'apagar un foc, tirant-hi a sobre una manta molla.
SINÒNIMS: Altres equivalències de wet blanket són a party pooper (lit.: un cagafestes), a killjoy (lit.: un mata-alegria) i a spoilsport (lit.: un espatlla-activitats).
NOTA GRAMATICAL: Les locucions sinònimes tenir la culpa i ser culpa (d'algú) es tradueixen en anglès per it is someone's fault o, menys sovint, someone is to blame. Exemple: Era culpa d'en Marcel o En Marcel en tenia la culpa = It was Marcel's fault o Marcel was to blame.

616) be in a ditherno saber on tocar; no saber què dir, què fer, com captenir-se (ex.: So many changes in so little time had them both in a dither = Tants canvis en tan poc temps feia que tots dos no sabessin on tocaven).
ORIGEN: 1905. Literalment, estar en un estat de sobreexcitació. Deriva d'un verb obsolet que volia dir tremolar.
SINÒNIMS: Esmentem també les expressions sinònimes in a tizzy (tizzy = estat de confusió) i in a flutter (flutter = aleteig).
NOTA GRAMATICAL: Cal no confondre els dos sentits de tan(t) i variants; es tradueix en anglès per as quan forma part d’una expressió d’equivalència (p.e., tan gran com tu = as big as you) però es tradueix per so quan forma part d’una expressió consecutiva: Parla tant que tothom s’avorreix = He talks so much that everybody gets bored.

617) be nobody's foolser llest com una mostela o com una fura; ser persona viva i espavilada, difícil d'enganyar (ex.: The Virgo woman is nobody's fool and can't see the point in constantly flattering a man's ego = La dona Verge és llesta com una mostela i no veu per què s'ha d'afalagar constantment l'ego d'un home).
ORIGEN: 1715. Literalment, no ser el ximplet de ningú. Amb el sentit de persona difícil d'enganyar, es podria traduir per gat vell.
SINÒNIMS: També be no fool (no ser ximplet). Altres expressions que donen a entendre que algú és difícil d'enganyar són to not have been born yesterday (no haver nascut ahir) i to not be wet behind the ears (lit.: no estar moll per darrere les orelles).

618) between a rock and a hard placeentre l'espasa i la paret, en un dilema (ex.: Financial problems have put many online businesses between a rock and a hard place = Els problemes de finançament han posat moltes empreses en línia entre l'espasa i la paret).
ORIGEN: 1953. Pot ser que al·ludeixi al dilema dels miners al principi del segle vint: o bé treballar a la paret de roca per pocs diners, o bé no treballar i morir-se de gana. En canvi, alguns pensen que al·ludeix a Escil·la i Caribdis, que en l'Odissea d'Homer eren un monstre sobre una roca (Escil·la) i un remolí fatal (Caribdis), entre els quals Ulisses va haver de navegar en un passatge estret.
SINÒNIMS: Altres expressions que descriuen situacions difícils són in dire straits (lit.: en uns estrets perillosos) i between the devil and the deep blue sea (entre el diable i el mar, blau i profund).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el mot online es fa servir ja sigui com un adjectiu, com en l'exemple de més amunt, ja sigui com un adverbi; ex.: We spend too much time online = Passem massa temps connectats [a internet].

visca.com | Comentaris | Arxius