visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2019 de «An Idiom a Day»


672) on the ropescontra les cordes; a punt de fracassar, de fallar (ex.: Rapid climate change put the bigger Ice Age mammals on the ropes before ancient humans delivered the final blow = El ràpid canvi climàtic va posar els grans mamífers de l’edat de gel contra les cordes abans que els antics humans els donessin el cop final).
ORIGEN: 1925. Aquesta expressió fa al·lusió a un boxejador repenjat contra les cordes del ring, a punt de sucumbir.
SINÒNIMS: En són sinònims in dire straits (lit.: en un estret perillós) i between a rock and a hard place (lit.: entre una roca i un lloc dur).

673) once in a blue moonde Pasqua a Rams, molt de tant en tant, cada quan de celis (ex.: We only write each other once in a blue moon = Només ens escrivim de Pasqua a Rams).
ORIGEN: 1833. L'expressió blue moon fa referència a l'aparició d'una segona lluna plena en el mateix mes natural. Encara que la lluna pot tenir un aspecte blavós, no té res a veure amb aquesta locució.
SINÒNIMS: En són sinònims hardly ever, seldom if ever i almost never, tots tres equivalents a gairebé mai.

674) one brick short of a full loadmés curt que una cua de conill, faltar un bull (a algú) (ex.: He works hard but needs direction; he's one brick short of a full load = Treballa de valent, però li falta supervisió; és més curt que una cua de conill).
ORIGEN: 1979. Expressió humorística; literalment, li manca un totxo per tal de tenir una càrrega completa.
SINÒNIMS: Altres insults humorístics són the lights are on but no one's home (lit.: Els llums són encesos però no hi ha ningú a casa) i dumb as a bag of hammers = tan espès com un sac de martells.

675) one good turn deserves anotherl'amor amb amor es paga (ex.: You've helped me move to my new condo so I'm inviting you out to dinner; one good turn deserves another = M'has ajudat a mudar-me al nou pis, doncs et convido a sopar; l'amor amb l'amor es paga).
ORIGEN: 1700. En aquest context, el mot turn significa acte o fet. Així, un bon acte en mereix un altre.
NOTA LÈXICA: En anglès americà, un apartment és un pis de lloguer, mentre que un condo (abreviatura de condominium) és un pis que és propietat de l'individu que hi viu.

676) open secretsecret a veus, secret de l'ametller, secret de domini públic (ex.: That he's planning on changing jobs is an open secret = Que pensa canviar de feina és un secret a veus).
ORIGEN: 1855. Literalment, secret obert. Aquesta expressió es va originar arran del títol d'una obra de Pedro Calderón de la Barca, «Secreto a voces». En anglès, el terme es va fer servir generalment durant el segle XIX.
SINÒNIM: Una dita amb un sentit similar és common knowledge (coneixement comú).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir català «canviar de + nom» sovint es tradueix en anglès pel gir «change + nom plural»; ex.: Hem de canviar d'avió a Madrid = We have to change planes in Madrid.
NOTA LÈXICA: L'adjectiu anglès notorious té gairebé sempre una connotació negativa; p.e., a notorious gangster o notorious human rights violations. Per tant, no se sol traduir en català per notori, sinó per de mala fama, escandalós o expressions semblants: un gàngster de mala fama, casos escandalosos de violacions dels drets humans.

677) over the hillentrat en anys, a l'hivern de la vida, més enllà de la flor de la vida, amb els millors anys de la vida enrere (ex.: I'd rather retire at the peak of my career than continue playing when I'm over the hill = M'estimo més retirar-me en el zenit de la meva carrera que no pas continuar jugant un cop entrat en anys).
ORIGEN: 1983. Literalment, a l'altra banda del turó. Fa al·lusió a un escalador que ha arribat al cim i que ara comença a baixar.
COMENTARI: Amb guionets entre els mots pot fer d'adjectiu: He may be an over-the-hill lawyer, but he sure knows a lot about judicial procedure = Pot ser que sigui un advocat entrat en anys, però de procediment judicial en sap un niu.
SINÒNIMS: En són sinònims along in years (sense sentit literal), past one's prime (lit.: més enllà del millor), on one's last legs (lit.: a les últimes cames) i long in the tooth (lit.: de dents llargues).
NOTA GRAMATICAL: La combinació anglesa «would rather + infinitiu simple» correspon a la catalana «preferir o estimar-se més + infinitiu». L'element would se sol contraure amb el subjecte, esdevenint 'd, i les negacions s'expressen col·locant l'adverbi not davant l'infinitiu. Exemples: Preferiria anar-hi demà = I'd rather go tomorrow; M'estimo més no saber-ne res = I'd rather not know anything about it.

678) pay attentiondreçar les orelles, fer cas, parar esment (ex.: When I heard they were talking about Mònica I instantly paid attention = En sentir que parlaven de la Mònica de seguida vaig dreçar les orelles).
ORIGEN: 1775. Literalment, pagar atenció.
SINÒNIMS: N'és sinònim take heed; ex.: take heed of the situation (fer cas de la situació).
NOTA LÈXICA: Esmentem també l'expressió attention span (capacitat d'atenció).

679) propose a toastfer un brindis (ex.: Quiet, please, I'd like to propose a toast = Silenci, si us plau, m'agradaria fer un brindis).
ORIGEN: 1819. Literalment, proposar una torrada. La paraula toast al·ludeix al costum en el segle XVII de donar gust a una beguda afegint-hi torrades condimentades amb espècies.
COMENTARI: Esmentem també les locucions toast of the town, que es refereix a una persona molt lloada, i warm as toast (calent com un torró).

680) pull in one's hornsfer-se enrere, reduir despeses (ex.: Some big foreign companies with large operations in Malaysia may pull in their horns because they doubt the economy will respond = Algunes companyies estrangeres amb grans operacions a Malàisia poden fer-se enrere perquè dubten que l'economia respongui).
ORIGEN: 1738. Literalment, retirar les banyes. Aquesta expressió al·ludeix als cargols, que s'amaguen dins la closca quan se senten amenaçats.
SINÒNIMS: També draw in one's horns. A més, en són sinònims els «phrasal verbs» back down i pull back i la frase feta give ground (lit.: cedir terreny).

681) pull someone's chestnuts out of the firetreure les castanyes del foc a algú, salvar algú d'una situació compromesa (ex.: What nerve! After pointedly ignoring my advice, he now expects me to pull his chestnuts out of the fire = Quins nassos! Després d'ignorar el meu consell, ara espera que li tregui les castanyes del foc).
ORIGEN: 1864. Aquesta expressió es basa en la faula del gat i el mico. Amb l'excusa de no voler cremar-se les potes, el mico va convèncer el gat d'agafar amb les urpes les castanyes del foc. El gat les treia una per una i el mico se les anava menjant, sense deixar-ne cap per al pobre gat.
SINÒNIMS: En són sinònims pull someone's fat out of the fire (lit.: treure el greix del foc a algú) i save someone's bacon (lit.: salvar el bacó a algú).

682) pull the wool over someone's eyesdonar gat per llebre (a algú), donar duros a quatre pessetes, enganyar algú (ex.: They want you to believe that it is pure China silk, but they're pulling the wool over your eyes: it is a blend of silk and cotton = Et volen fer creure que és seda pura de la Xina, però et donen gat per llebre; és una barreja de seda i cotó).
ORIGEN: 1816. Literalment, tibar la llana sobre els ulls d'algú. En el passat, les perruques dels homes s'anomenaven "llana", perquè semblaven el velló d'una ovella. Així, doncs, si es tira cap avall la perruca d'algú, tapant-li els ulls, no hi veu i és fàcil d'ensarronar-lo.
SINÒNIMS: En són sinònims take someone in (lit.: fer entrar algú), pull a fast one on someone (lit.: tibar-ne una de ràpida a algú) i, menys sovint, lead someone up the garden path (lit.: portar algú pel camí del jardí).

683) push one's lucktemptar la sort, arriscar-se donant per suposat que la bona sort perdurarà (ex.: You've got what you wanted, don't push your luck asking for more! = Ja tens el que volies, no temptis la sort demanant-ne més).
ORIGEN: 1830. Literalment, empènyer la sort.
SINÒNIMS: També press one's luck (lit.: prémer la sort), crowd one's luck (lit.: empènyer la sort) i tempt the gods (temptar els déus).

684) put on airsdonar-se aires de grandesa, de superioritat (ex.: We're fed up with you putting on airs and thinking that you're better than us = Estem fins al capdamunt que us doneu aquests aires de grandesa i que penseu que sou millor que nosaltres).
ORIGEN: 1739. Literalment, posar aires a sobre. El mot airs aquí el mateix sentit que el mot català aire: actitud o posat expressius d'una qualitat personal o d'una emoció.
SINÒNIMS: És similar en sentit al «phrasal verb» show off (fanfarronejar).

685) put one's oar inficar cullerada, ficar el nas, ingerir-se en un afer (ex.: I couldn't help putting my oar in and trying to show them where they had gone wrong = No em podia estar de ficar-hi cullerada i intentar mostrar-los on s'havien equivocat).
ORIGEN: 1700. Literalment, ficar-s'hi un rem. Es va fer servir per primera vegada en l'obra de teatre de Charles Coffey, «The Devil to Pay»: "I will govern my own house without your putting in an oar" (Menaré casa meva sense que tu hi fiquis cullerada).
SINÒNIMS: En són sinònims els «phrasal verbs» horn in and butt in, com també la frase feta stick one's nose in (lit.: ficar-hi el nas).
NOTA GRAMATICAL: Observem l'ús del possessiu your davant del gerundi putting. En aquest cas, el gerundi putting és complement d'una preposició, paper que sol fer un substantiu. Per tant, com que es comporta com un nom, podem modificar-lo amb un adjectiu possessiu.
NOTA LÈXICA: Esmentem el gir «can't help + gerundi», que s'expressa en català amb la construcció «no poder estar-se de + infinitiu»; ex.: I can't help falling in love with you = No em puc estar d'enamorar-me de tu (No em puc estar d'estimar-te).

686) put that in your pipe and smoke it!beu-te aquest ou, que l'altre es cou! (ex.: We're not going to get married, we're already married! So put that in your pipe and smoke it! = No ens casarem, sinó que ja estem casats! Beu-te aquest ou, que l'altre es cou!).
ORIGEN: 1830. Literalment, Posa això a la pipa i fuma-t'ho!. Hi ha qui diu que la dita al·ludeix a l'expressió contemplativa dels homes que fumen en pipa.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits similars són Take that! (lit.: Agafeu això!) i See how you like that! (lit.: Vegeu com això us agrada!).

687) raise Cainarmar un rebombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau (ex.: I think the people who have been raising Cain about the bill are a small minority = Crec que les persones que han armat un rebombori sobre el projecte de llei són una petita minoria).
ORIGEN: 1832. Segons la Bíblia, Caín va ser el primer assassí, i en aquest context el verb raise vol dir evocar o conjurar.
COMENTARI: Hi ha qui pensa que aquesta expressió és un eufemisme per les expressions equivalents raise hell (vulg.) i raise the devil.
SINÒNIMS: Entre els molts sinònims de raise Cain hi ha go on a tear (lit.: anar a una estripada), blow the lid off (lit.: fer volar la tapa), raise a ruckus (lit.: aixecar un enrenou) i raise the roof (lit.: fer volar la teulada).

688) raise one's sightspicar alt, pretendre coses de molta categoria (ex.: Don't sell yourself short! You can certainly raise your sights higher! = No et desdenyis a tu mateix! Ja pots picar molt més alt, tu!).
ORIGEN: 1779. Literalment, aixecar la mira [peces d'apuntar davanteres i posteriors d'una arma] o bé aixecar la perspectiva.
COMENTARI: L'antònim és lower one's sights, és a dir, no picar tan alt, baixar les expectatives.
SINÒNIM: També es diu raise the bar (lit.: apujar la barra).
NOTA LÈXICA: La frase feta not sell oneself short literalment vol dir no vendre's un mateix a un preu massa baix. A més, l'expressió financera sell short, vol dir contractar la venda d'accions o mercaderies per una data posterior amb l'expectiva que seus valors baixaran. Per exemple, diguem que avui, el 15 de gener, l'or es ven a $1.300/unça. Firmo un contracte que m'obliga, el dia 15 de juny, a lliurar al comprador 10 unces d'or. Diguem que durant els sis mesos el preu baixa a $1.000/unça. El 15 de juny compro les 10 unces per $10.000 i les lliuro al comprador, que està obligat a pagar-me'n $13.000. En canvi, si el preu de l'or puja a $1.500/unça, el 15 de juny compro les 10 unces per $15.000, per les quals el comprador només me n'ha de pagar $13.000.

689) rake someone over the coalsclavar la canya a algú, cantar-li les quaranta, tirar-li llamps i pestes (ex.: I don't want to rake him over the coals for an honest mistake = No vull clavar-li la canya per un error que ha fet sense voler).
ORIGEN: 1897. Literalment, arrosegar una persona per sobre les brases. Pot referir-se a la pràctica antiga d'arrossegar pels brasers ardents algú per decidir si és culpable d'heretgia. Si la tortura el mata, és culpable; si sobreviu, és innocent.
SINÒNIMS: Dos sinònims d'aquesta expressió són chew someone out (lit.: mastegar algú) i give someone hell [vulg.] (lit.: donar a algú l'infern).

690) rest on one's laurelsadormir-se sobre els llorers, no continuar esforçant-se després d'haver obtingut alguns èxits (ex.: Though he won an overwhelming election victory last December, Senator Dwyer cannot rest on his laurels = Encara que a les eleccions del desembre va obtenir una victòria aclaparadora, el senador Dwyer no es pot adormir sobre els llorers).
ORIGEN: 1836. El déu grec Apol·lo, en veure que la seva molt estimada nimfa Dafne es converteix en un llorer, va prometre que la corona de llorer seria sempre un símbol de triomf. Així, descansar sobre els llorers té el sentit de refiar-se'n.
COMENTARI: Esmentem el substantiu/adjectiu laureate (llorejat), que sol acompanyar oficis, com ara poet laureate. Dels qui reben els premis Nobel en diem laureates (llorejats).

691) roll with the punchesaguantar el cop/xàfec, ballar segons el so, acomodar-se a les circumstàncies (ex.: In spite of the serious difficulties, he managed to roll with the punches = Malgrat les greus adversitats, va saber aguantar el cop i tirar endavant tot sol).
ORIGEN: 1900. Literalment vol dir moure el cos per reduir la força de l'impacte d'un cop de puny.
SINÒNIM: Una expressió similar és go with the flow (seguir el corrent).
NOTA LÈXICA: Una bona traducció en anglès de la dita catalana tirar endavant és el «phrasal verb» forge ahead; ex.: La nostra voluntat és de tirar endavant = We mean to forge ahead.

692) rub someone's nose in somethingfregar pels bigotis a algú una cosa (ex.: He rubbed my nose in the fact that he'd won the job = Em va fregar pels bigotis que ell havia guanyat la plaça).
ORIGEN: 1858. Aquesta expressió prové de la creença errònia que la manera d'ensinistrar un cadell a fer les feines fora de casa és fregar-li femtes pel nas.
COMENTARI: Esmentem el verb anglès gloat, que vol dir manifestar obertament una satisfacció maliciosa, acció relacionada amb la d'aquesta entrada. Exemple: I can cope with her stealing my boyfriend, but what I can't stand is her gloating over it! = Puc acceptar que m'hagi robat el xicot, però el que no suporto és que manifesti obertament aquesta satisfacció maliciosa.

693) run like a topanar com un trabuquet, funcionar de meravella (ex.: For sale, '57 Chevy, runs like a top = Es ven un Chevrolet de l'any 1957, que va com un trabuquet).
ORIGEN: 1860. Literalment, córrer com una baldufa (per cert, trabuquet = catapult).
COMENTARI: Aquesta expressió es fa servir sobretot per a descriure el bon funcionament d'un cotxe.
NOTA LÈXICA: El verb vendre es tradueix en anglès per sell sold sold, els girs es ven i es venen s'expressen for sale (com en el nostre exemple), la locució anglesa on sale vol dir d'oferta, mentre que les rebaixes equivalen a bargain sales (ex.: comencen les rebaixes = bargain sales are beginning). Finalment, el gir «have a sale on + producte» equival a «tal producte està d'oferta» (ex.: Macy's is having a sale on winter coats = Els abrics d'hivern estan d'oferta a Macy's).

694) see starsveure les estrelles, veure la padrina, sentir vivament un dolor (ex.: I hit my head on the cupboard door and was seeing stars for a few seconds = Em vaig clavar un cop al cap a la porta de l'armari i vaig veure les estrelles durant uns segons).
ORIGEN: 1880.
NOTA LÈXICA: A vegades hi ha confusions pel que fa a la traducció en anglès dels verbs veure i mirar. A saber, veure es tradueix sempre per see saw seen: veure una cosa, ho he vist amb els propis ulls = see something, I've seen it with my own eyes. En canvi, mirar es tradueix de dues maneres: quan es destaca l'aspecte de coses o persones estàtiques es tradueix per look (at) —p.e., mirar fotos = look at photos—, mentre que es tradueix per watch quan hi ha moviment: mirar la televisió = watch TV.

695) set one's heart on somethinganar-se-li el cor cap a quelcom, tenir desig (d'alguna cosa), voler (una cosa) de tot cor (ex.: She's got her heart set on a trip to Rome = El cor se li'n va cap a un viatge a Roma).
ORIGEN: 1648. Un ús bíblic d'aquesta expressió apareix en Daniel 6:14-15, en què el rei Darius "set his heart on Daniel to deliver him" = (volia de tot cor salvar Daniel).
SINÒNIMS: Tenen un sentit similar quatre verbs preposicionals: «ache/hunger/long/yearn + for something» = delir-se per alguna cosa.

visca.com | Comentaris | Arxius