visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2019 de «An Idiom a Day»


696) skin and bonesun sac d'ossos, begut de galtes, prim com una canya; no tenir sinó la pell i l'os (ex.: Many of the refugees were nothing but skin and bones = Molts dels refugiats eren com un sac d'ossos).
ORIGEN: 1679. Literalment, pell i ossos, aquesta expressió hiperbòlica sovint va precedida pel gir nothing but. La dita "he's nothing but skin and bones" (no és sinó pell i ossos) va aparèixer l'any 1578 en el «Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae» del bisbe Thomas Cooper.
SINÒNIM: Encara que no és tan freqüent, la traducció literal de un sac d'ossos, a bag of bones, també es fa servir.

697) smell a rathaver-hi gat amagat; haver-hi un motiu, un maneig ocult (ex.: I would have had to be pretty dumb not to smell a rat in that situation = Hauria hagut de ser bastant toix per a no saber que en aquesta situació hi havia gat amagat).
ORIGEN: 1744. Literalment, fer olor de rata. Pot ser que s'al·ludeixi a la pudor d'una rata morta o bé a l'acte d'un gat ensumant una rata.
SINÒNIMS: En són sinònims have a sneaking suspicion (lit.: tenir una sospita furtiva), there be something fishy (lit.: haver-hi una cosa sospitosa) i there be jiggery-pokery (sense sentit literal).
NOTA LÈXICA: Observem que l'adjectiu pretty, que sol voler dir bonic, també és un adverbi que vol dir bastant.

698) speak of the devilparlant del dimoni (ex.: Speak of the devil, there he is now, the tall fellow who just came in = Parlant del dimoni, vet aquí les banyes, l'home alt que acaba d'entrar).
ORIGEN: 1721. L'expressió speak of the devil és una abreviatura de speak of the devil and he is sure to appear, expressió que vol dir que si parles del diable, apareixerà.
NOTA LÈXICA: Observem que speak spoke spoken correspon a parlar i talk (pronunciat /tòc/) correspon a enraonar, que implica conversació. Per tant, quan en català fem referència a una conversa i l'ús del verb enraonar seria correcte, la traducció més adequada és talk.

699) spin one's wheelssembrar en l'arena, tirar aigua al mar, esforçar-se en va (ex.: We've been working on this project for three years, but we've just been spinning our wheels = Fa tres anys que treballem en aquest projecte, però només sembrem en l'arena).
ORIGEN: 1965. Literalment, fer girar les rodes. La frase feta evoca la imatge d'un vehicle encallat en la neu o la sorra.
COMENTARI: Recordem que el mot wheel vol dir roda, peça circular rígida que gira al voltant d'un eix i que tire/tyre vol dir pneumàtic.
NOTA GRAMATICAL: La combinació catalana «fa + temps + que + temps de present» es tradueix en anglès per «subjecte + present perfect + for + temps». Exemples: Fa una hora que som aquí = We have been here for an hour; Fa temps que portem dol = We've been in mourning for a long time.

700) split hairsfilar massa prim, cercar tres peus al gat (ex.: I don't want to split hairs but it's more a darker shade of yellow than orange = No vull filar massa prim, però és un matís fosc tirant cap a groc més que no pas taronja).
ORIGEN: 1696. La imatge que evoca split hairs és d'esberlar, potser amb una navalla, un sol cabell, cosa que seria fer-ne un gra massa.
SINÒNIMS: Dos verbs sinònims són quibble i nitpick.
NOTA LÈXICA: Pel que fa a les ombres, una àrea privada de llum sense ni forma ni definició en anglès s'anomena shade, mentre que una ombra amb límits definits i que reprodueix la silueta del cos opac s'anomena shadow. A més, shade també vol dir lleugera diferència o matís; ex.: «Fifty Shades of Grey» (Cinquanta matisos d'en Grey), en anglès, un joc de paraules: shades of grey = matisos del color gris, shades of Grey = matisos del senyor Grey.

701) split one's sidespetar-se/pixar-se/rebentar-se de riure (ex.: Ricard's wife split her sides laughing when that young woman spilled her drink in his lap = La dona d'en Ricard va petar-se de riure quan aquella noia jove va vessar la seva beguda a la falda d'ell).
ORIGEN: 1703. Literalment, clivellar els costats. La idea és que hom riu tant que es fan clivelles als costats.
SINÒNIMS: També laugh one's head off (lit.: riure tant que el cap cau fora del cos), to die laughing (lit.: morir-se de riure) i roll in the aisle (lit.: rodolar al corredor).

702) stand on ceremonyfer compliments; actuar amb una formalitat excessiva (ex.: Don't stand on ceremony; make yourself a drink and help yourself to the food = No facis compliments; pren alguna cosa per beure i, pel que fa al menjar, tu mateix).
ORIGEN: 1786. El verb stand stood stood, que normalment vol dir estar dret, aquí té el sentit d'insistir en alguna cosa.
COMENTARI: Un ús primerenc d'aquesta expressió, amb un sentit ben diferent, es troba en l'obra «Julius Caesar» (1599), de Shakespeare, quan Calpúrnia diu "Caesar, I never stood on ceremonies, Yet now they fright me" (Cèsar, mai no he fet cas dels mals averanys, però ara m'espanten).
NOTA GRAMATICAL: La traducció literal de l'expressió help yourself (lit.: ajuda't a tu mateix) pot sembla una mica freda o fins i tot maleducada, però és perfectament correcta; equival a Ets a casa teva.

703) stand to reasonser de raó, ser lògic (ex.: It stands to reason that she would be nervous on her first job interview = És de raó que estigués nerviosa en la primera entrevista de feina).
ORIGEN: 1659. En aquest context, el verb stand vol dir prendre una postura, mantenir-se ferm i el substantiu reason vol dir el que és raonable.
SINÒNIM: N'és un sinònim hold water (lit.: aguantar/contenir l'aigua); ex.: Your argument just doesn't hold water = El teu argument simplement no (és lògic / s'aguanta per enlloc).

704) start from scratchfer foc nou, començar de zero (ex.: Uber has decided to scuttle its self-driving car program and start from scratch = Uber ha decidit de posar fi al programa d'automòbils sense conductor i fer foc nou).
ORIGEN: 1907. El scratch en aquest cas fa referència a una línia dibuixada a terra des d'on comença una cursa. Així tothom parteix del mateix lloc, des de zero.
COMENTARI: A la cuina, start from scratch es refereix a preparar un plat amb els ingredients bàsics, sense fer servir productes comercials, com ara un baking mix (una barreja d'ingredients utilitzada per a cuinar al forn).
SINÒNIMS: Les expressions make a fresh start, make a new beginning i wipe the slate clean (lit.: netejar la pissarra) tenen sentits molt semblants.
NOTA LÈXICA: El verb scuttle s'usa en anglès per a significar barrinar una nau; en el nostre exemple té un sentit metafòric.

705) straight from the horse's mouthde bona font, per bon conducte, d'una font fiable (ex.: I have it straight from the horse's mouth that tomorrow's exam will deal mostly with Plato's Republic = Sé de bona font que l'examen de demà tractarà principalment de la República de Plató).
ORIGEN: 1936. Literalment, directament de la boca del cavall. Pot ser que es refereixi al fet que es determina l'edat d'un cavall examinant-ne la dentadura, o bé a un racing tip (informació confidencial sobre el resultat d'una cursa de cavalls) que ve directament del cavall que corre.
SINÒNIM: L'adjectiu compost firsthand (de primera mà) també s'usa en aquest sentit (exs.: firsthand knowledge i firsthand information).
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'ús del genitiu saxó és obligatori en expressions temporals; exs.: el diari d'avui = today's newspaper (no the newspaper of today); l'examen de la setmana passada = last week's exam (no the exam of last week).

706) strike it richfer-se la barba d'or, fer diners, omplir-se les butxaques (ex.: During the California gold rush, everybody expected to strike it rich, but few ever did = Durant la febre de l'or de Califòrnia, tothom esperava fer-se la barba d'or, però ben pocs van reeixir-hi).
ORIGEN: 1834. Literalment, tocar riquesa; vol dir fer-se molt ric de cop. La dita al·ludeix a l'expressió strike gold, que vol dir descobrir or.
SINÒNIMS: També strike it lucky (lit.: colpejar la sort) i strike oil (lit.: colpejar petroli). A més en són sinònims hit the jackpot (guanyar el primer premi) i make a killing (lit.: fer una matança).

707) strut one's stufffer gala de, ostentar, lluir-se (ex.: The club gave six up-and-coming comics twenty minutes each to strut their stuff = El club va donar a sis còmics emergents vint minuts a cadascun per a fer gala de les seves habilitats).
ORIGEN: 1922. Literalment, fatxendejar de les qualitats.
SINÒNIMS: N'és sinònim el «phrasal verb» show off.
NOTA LÈXICA: Un dels sentits del «phrasal verb» come up és tenir cada vegada més èxit; ex.: John's coming up in the world = En John té cada vegada més èxit. D'aquest verb deriva l'adjectiu up-and-coming (en trajectòria per a l'èxit; prometedor).

708) come to griefacabar com el rosari de l'aurora, acabar malament (ex.: My term as the president of the organization came to grief because of poor decisions on my part = El meu pas com a director de l'entitat va acabar com el rosari de l'aurora per culpa de les meves decisions desencertades).
ORIGEN: 1864. Literalment, arribar al dol, a la pena.
SINÒNIMS: En són sinònims turn out badly (quedar malament) i be a washout (ser un fracàs total).
NOTA LÈXICA: Encara que el substantiu culpa se sol traduir en anglès per fault, l'expressió per culpa de es tradueix per because of.

709) cut the mustardfer el pes, complir les expectatives, fer prou (ex.: For me, as an actor he doesn't quite cut the mustard = Com a actor, no m'acaba de fer el pes).
ORIGEN: 1951. Literalment, tallar la mostassa. Hi ha qui creu que està relacionat amb el terme militar, pass muster (passar revista).
COMENTARI: Generalment s'utilitza en contextos negatius; ex.: If you don't cut the mustard, you're history! = Si no compleixes les expectatives, fora!
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: fill the bill (completar el programa d'actes teatrals), make the grade (complir el grau) i come up to scratch/snuff (arribar [a la línia / al rapè]).
NOTA LÈXICA: L'expressió be history és argot per mort [figuradament], destrossat, fora de consideració. Exemple: If you talk back to the boss, you're history! = Si contestes malament al cap, ets mort!

710) don't put all your eggs in one basketno t'ho juguis tot a una sola carta (ex.: It's extremely risky to put all your eggs in one basket = És extremadament arriscat de jugar-t'ho tot a una sola carta).
ORIGEN: 1710. Literalment, no posis tots els ous en una cistella.
COMENTARI: També es diu Put all your eggs in one basket and watch that basket! (lit.: Posa't tots els ous en una cistella i vigila bé la cistella!).

711) easy as piebufar i fer ampolles, com donar palla a la mula (ex.: For Catalans, learning Italian is easy as pie = Per als catalans, aprendre l'italià és bufar i fer ampolles).
ORIGEN: 1903. Literalment, tan fàcil com un pastís. El mot pie es fa servir com a metàfora per a persones o coses agradables (p.e., nice as pie = bo com el pa).
SINÒNIMS: També es diu a walk in the park (lit.: un passeig pel parc) i easy as falling (o rolling) off a log (lit.: tan fàcil com caure d'un tronc).

712) grow like a weedcréixer com la mala herba, pujar com una carbassera, créixer molt en poc temps (ex.: Unlike in America, where retail sales are shrinking, retail sales in China are growing like a weed = A diferència dels EUA, on les vendes al detall es redueixen, a la Xina creixen com la mala herba).
ORIGEN: 1884. Literalment, créixer com la mala herba, ja que la mala herba (en general, weeds) té fama de créixer molt en poc temps.
SINÒNIM: Una expressió equivalent és grow like weeds.

713) have one's heart in one's throatestar amb l'ai al cor, estar amb un peu enlaire, estar amb la temença d'allò que es pugui esdevenir (ex.: I had my heart in my throat waiting for the results of the university entrance exam = Estava amb l'ai al cor esperant els resultats de la selectivitat).
ORIGEN: 1834. Literalment, tenir el cor a la gola. L'expressió al·ludeix a la sensació d'ofec que hom experimenta, com si el cor hagués pujat a la gola, quan es tem per una cosa imminent. També es diu have one's heart in one's mouth.
SINÒNIMS: Dues expressions que també descriuen ansietat són worried sick (lit.: malalt d'ansietat) i sweating bullets (lit.: suant bales).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir sempre que, que en l'exemple té un sentit temporal, també pot expressar la condicionalitat: Hi anirem sempre que no plogui = We'll go there as long as it doesn't rain.

714) in plain Englishclar i català (ex.: Can't you just tell me in plain Engish what you're driving at? = No pots dir-me clar i català on vols anar a parar?).
ORIGEN: 1666. En aquest context, l'adjectiu plain vol dir clar, fàcil d'entendre.
SINÒNIM: En són sinònims point-blank (net i cru) i no holds barred (lit.: cap agafament prohibit)
NOTA GRAMATICAL: Esmentem l'expressió be driving at (voler anar a parar) (ex.: What are you driving at? = On vols anar a parar?).

715) it goes without sayingno cal dir, és obvi (ex.: It goes without saying that we've had better presidents = No cal dir que hem tingut presidents millors).
ORIGEN: 1887. Literalment, va sense dir.
COMENTARI: Ben mirat, si una cosa goes without saying, no valdria més callar?
SINÒNIMS: En són expressions semblants be self-evident (lit.: ser autoevident) i també (something) speaks for itself (lit.: [una cosa] parla per si mateixa); ex.: I think my work here speaks for itself = Penso que el meu treball aquí parla per si mateix.

716) keep a clear headtenir el cap (clar / ben posat) (ex.: He's a man you can count on to keep a clear head in an emergency = És un home amb qui en una urgència podràs comptar perquè mantindrà el cap clar.).
ORIGEN: 1883. Literalment, mantenir el cap clar. Es fa servir sovint en el sentit de no estar sota la influència de l'alcohol ni de les drogues.
SINÒNIM: Esmentem també els adjectius sinònims clear-headed i level-headed = (ponderat, sensat, serè)
NOTA GRAMATICAL: Observem que el verb de règim preposcional comptar amb es tradueix en anglès per count on. A més, refiar-se de es tradueix per rely on. I per acabar, fiar-se de es tradueix pel verb transitiu trust. Exemple: No et fiïs d'aquesta gent = Don't trust these people.

717) keep one's chin upalçar el cap (ex.: If everything is going against you then it's really hard to keep your chin up = Quan tot et va en contra és molt difícil alçar el cap).
ORIGEN: 1924. Literalment, mantenir alta la barbeta. L'expressió s'usa sovint en el mode imperatiu: Chin up! = No et desanimis!
COMENTARI: Esmentem també l'exercici gimnàstic chin-up (en castellà, dominada), exercici que consisteix a aixecar el cos mentre es penja d'una barra.
SINÒNIMS: En són sinònims la frase feta hold one's head up (lit.: mantenir el cap alt) i el «phrasal verb» hang tough (lit.: mantenir-se fort).

718) keep one's wordtenir paraula (ex.: You can rely on her, she always keeps her word = Te'n pots refiar, té paraula).
ORIGEN: 1599. Literalment, conservar la paraula. Shakespeare va utilitzar aquesta expressió en l'obra «Henry V»: By his blunt bearing, he will keep his word = A jutjar pel seu aspecte brusc, té paraula.
SINÒNIM: També keep one's promise = complir la promesa feta.

719) like crazycom un boig, de ferm, a més no poder, de valent (ex.: I've been working like crazy on this book since I've been on vacation = Des que tinc vacances treballo com un boig en aquest llibre).
ORIGEN: 1911. Literalment, com boig.
SINÒNIMS: També like mad i like nobody's business (lit.: com el negoci de ningú).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que la conjunció des que es tradueix en anglès per since; a més, el que s'expressa en català en temps de present s'expressa en anglès en present perfect: des que tinc vacances = since I have been on vacation.
NOTA LÈXICA: Observem que el verb de règim preposicional treballar en es tradueix en anglès per work on.

720) like hell! [vulg.]de cap manera!, per res del món!, ni per la vida! (ex.: I had two sons, one was killed in the Second World War, and you want me to lose the second one in Korea? Like hell! = Tenia dos fills, un va ser mort en la segona guerra mundial i voleu que perdi el segon a Corea? De cap manera!).
ORIGEN: 1880. Literalment, com infern. No té sentit literal.
COMENTARI: El gir like hell també fa d'intensificador: He ran like hell, but still missed the train = Va córrer a més no poder, però tot i això va perdre el tren.
SINÒNIMS: Esmentem els sinònims not on your life! (lit.: no en la teva vida!), no way! (lit.: cap manera!) i out of the question! (lit.: fora de la qüestió!).
NOTA LÈXICA: Un cas curiós és que el català no fa servir el participi del verb matar en expressions passives. Per tant, el gir anglès he was killed no es tradueix per va ser matat, sinó per va ser mort.

721) like manna from heavencom mannà caigut del cel (ex.: The city council's proposal was received like manna from heaven = La proposta del consell municipal va ser rebuda com mannà caigut del cel).
ORIGEN: 1734. Òbviament, l'expressió fa referència als aliments que Déu va donar miraculosament als israelites segons l'Èxode, després que el menjar que havien portat d'Egipte s'havia esgotat (Ex. 16:14–36).
SINÒNIMS: Altres dites amb sentits similars són gift from the gods (regal dels déus) i pennies from heaven (penics caiguts del cel).

722) like shooting fish in a barrelcom bufar i fer ampolles (ex.: Scoring goals against their team was like shooting fish in a barrel = Marcar gols contra el seu equip era com bufar i fer ampolles).
ORIGEN: 1847. La imatge que s'evoca és de tirar trets a peixos tancats en un barril, cosa summament fàcil.
SINÒNIMS: En són sinònims like stealing candy from a baby (com robar dolços d'un nadó) i easy as pie (lit.: tan fàcil com un pastís).

visca.com | Comentaris | Arxius