visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2019 de «An Idiom a Day»

732) take it to heartprendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a la valenta).
ORIGEN: 1544. Literalment, prendre una cosa al cor.
COMENTARI: Antigament, take something to heart volia dir guardar alguna cosa al cor.
SINÒNIMS: D'una persona molt sensible també en diem thin-skinned (ser susceptible, tenir la pell molt prima) i easily hurt (que s'ofèn fàcilment).

733) take painsmatar-s'hi, posar-hi el coll, ser meticulós, rompre's (la cara / l'esquena) (ex.: They took pains to make sure that they had read the instructions thoroughly = S'hi van matar per assegurar-se que havien llegit minuciosament les instruccions).
ORIGEN: 1577. Literalment, prendre treballs o esforços. Observem que la forma pain vol dir dolor, però que en plural significa afanys, etc.
COMENTARI: En Othello, acte I, escena 3, Shakespeare escriu: "She gave me for my pains a world of sighs" (Per l'esforç que vaig fer, em donà un món de sospirs).
SINÒNIMS: Esmentem els sinònims següents amb els sentits literals corresponents: make an effort (fer un esforç), put oneself out (fer fora un mateix) i go out of one's way (desviar-se del camí d'un mateix).
NOTA LÈXICA: La locució make sure (i el sinònim be sure) es fa servir molt en expressions imperatives; ex.: Make sure you ask your friends' permission before posting their pictures on Facebook = Assegura't de demanar el permís dels amics abans de pujar les seves fotos a Facebook.

734) take someone down a pegfer abaixar els fums a algú, fer baixar algú del pedestal (ex.: He's a pompous oaf, someone should take him down a peg = És un fatxenda, algú hauria de fer-li abaixar els fums).
ORIGEN: 1800. Potser l'expressió fa al·lusió a les diverses quantitats i qualitats que s'han mesurat amb l'ús de pegs, és a dir, piquetes o clavilles.
SINÒNIMS: També take someone down a notch (notch = osca). A més, en són sinònims l'expressió cut someone down to size (lit.: redueix la mida d'algú tallant) i els «phrasal verbs» put down i run down.
NOTA LÈXICA: Tant l'auxiliar modal should com el modal marginal ought to tradueixen la perífrasi catalana hauria de (i variants) quan aquesta expressa el consell, l'obligació moral o el que sembla probable. La diferència principal és que ought to no se sol utilitzar en negacions ni preguntes. Exemples: No hauries d'anar-hi = You shouldn't go there (més usual que You ought not to go there); Què hauria de fer? = What should I do? (més usual que What ought I to do?).

735) take the bull by the hornsagafar el bou per les banyes (ex.: Nothing will happen unless you're willing to take the bull by the horns and make it happen = No passarà res a no ser que estiguis disposat a agafar el bou per les banyes i fer que passi).
ORIGEN: 1758. És evident la correspondència amb l'expressió catalana.
COMENTARI: Aquesta expressió també es fa servir amb els verbs grasp, grab i seize.
SINÒNIMS: Una expressió afí, jump in with both feet (lit.: saltar-hi amb tots dos peus), implica imprudència. Una dita hiperbòlica és take one's life in one's hands (arriscar-hi la vida). A més hi ha les expressions sinònimes take the plunge (lit.: agafar el cabussó) i meet a situation head-on (afrontar una situació directament).

736) take the rappagar els plats trencats, haver d'endurar culpes no del tot pròpies (ex.: I'm not going to take the rap for an action I was against in the first place = No pagaré els plats trencats per una acció a què m'oposava de bon principi).
ORIGEN: 1928. Com a verb, el mot rap vol dir culpar i com a nom, càstig, sentència penitenciària; el verb take took taken, en aquest context, vol dir acceptar. Per tant, literalment take the rap vol dir acceptar el càstig.
COMENTARI: N'és un antònim beat the rap = escapar-se del càstig, evadir la condemna.
SINÒNIM: N'és un sinònim be the scapegoat = ser el cap de turc.

737) take your time!no vagis de bòlit, no et precipitis! (ex.: Take your time! Remember, haste makes waste = No vagis tan de bòlit! Recorda, a poc a poc i bona lletra).
ORIGEN: 1846. Literalment, pren el temps!, o sigui, prendre el temps necessari per a fer alguna cosa correctament.
SINÒNIM: També es pot dir don't rush/hurry (no tinguis/tingueu pressa).
NOTA LÈXICA: La traducció literal de la frase proverbial haste makes waste és la pressa produeix un malbaratament (de temps).

738) test the waterssondar el terreny, prendre el pols, mirar de quin costat bufa el vent (ex.: Before starting your business you should test the waters to get an idea of what the demand is for your product = Abans d'engegar el negoci hauries de sondar el terreny per tenir una idea de quina demanda té el producte que vols vendre).
ORIGEN: 1984. Fa al·lusió al fet de comprovar la temperatura de l'aigua abans de ficar-s'hi.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són send up a trial balloon (fer volar un globus sonda) i kite-fly (lit.: fer volar un estel).

739) that's a fine/pretty kettle of fish!embolica que fa fort!; la situació és ben complicada! (ex.: I love you, but you love him, he loves her and she loves me. Now that's a fine kettle of fish! = T'estimo a tu, però tu l'estimes a ell; ell l'estima a ella i ella m'estima a mi. Embolica que fa fort!).
ORIGEN: 1742. L'expressió al·ludeix a un pícnic escocès en què la gent menjava amb les mans salmó bullit, que és una manera de fer no gaire polida. En l'obra «Joseph Andrews» de Henry Fielding, Mrs. Tow-wouse diu "Here's a pretty kettle of fish,... we are like to have a funeral at our own expense" = "Embolica que fa fort! És probable que hi hagi un enterrament a costa nostra!"
SINÒNIM: Una altra expressió que descriu una situació difícil és open a can of worms (lit.: obrir una llauna de cucs), que es pot traduir en català per obrir el meló. Exemple: Immigration? It's a good thing that they didn't open that can of worms! = La immigració? Van fer bé de no obrir aquest meló!

740) that's all she wrote! [Am.]bona nit cresol!, s'ha acabat el bròquil!, no hi ha res més a dir! (ex.: He got bronchitis, it turned into pneumonia and that's all she wrote! He bought the farm! = Va contraure una bronquitis, es va convertir en una pneumònia i bona nit cresol! Cap a l'altre barri!).
ORIGEN: 1986. Literalment, això és tot el que ella va escriure. L'explicació més divertida d'aquesta expressió és que ve de les paraules d'un soldat trist que acaba de rebre un carta de la seva xicota. Els companys li demanen "Què diu?" Respon: "Dear John". Li demanen "Què més?" Contesta: "That's all she wrote". (Una carta "dear John" era argot per una carta que un soldat rep dient que la seva xicota l'ha abandonat.)
SINÒNIMS: En són sinònims end of story (lit.: final del conte), i una expressió semblant, coneguda com la salutació final dels dibuixos animats de «Looney Tunes», és That's all folks! (Això és tot, companys!).

741) that's that!ja està!, s'ha acabat el bròquil!; no hi ha res més a dir! (ex.: The government in Madrid says that if they have to force Catalonia to stay, they will. And that's that! = El govern de Madrid diu que si han de forçar Catalunya a quedar-se, Catalunya es quedarà. I ja està!).
ORIGEN: 1959. La dita expressa tant la idea que tot quedi resolt —ex.: So we all agree? OK, that's that = Hi estem tots d'acord? Doncs, ja està— com el fet de negar-se a continuar discutint: You can't go out tonight and that's that! = Aquesta nit no pots sortir i no hi ha res més a dir!
SINÒNIM: N'és sinònim end of story (lit.: fi del conte).

742) that's the ticket!això mateix! (ex.: Measure twice, cut once! That's the ticket, my boy! = Mesura dues vegades, talla una vegada! Això mateix, fill meu!).
ORIGEN: 1840. El mot ticket vol dir entrada o bitllet. És possible que l'expressió al·ludeixi a un bitllet guanyador de loteria o potser a una etiqueta de preu.
SINÒNIMS: En són sinònims way to go! (bona manera de fer!), atta boy! (visca, noi!) i good going! (ben fet!); a més, té un sentit similar a just what the doctor ordered (lit.: exactament el que va receptar el metge).
NOTA LÈXICA: El proverbi measure twice and cut once ve del món de la fusteria: abans de tallar un tros de fusta, calia comprovar-ne les mides dos cops.

743) the best laid plans can go astrayl'home proposa i Déu disposa (ex.: I thought I had everything all planned out and under control, but, as you well know, the best laid plans can go astray = Pensava que ho tenia tot planificat i sota control, però, ja ho saps, l'home proposa i Déu disposa).
ORIGEN: 1785. Aquest proverbi vol dir literalment, els millors propòsits de les persones poden anar malament. L'expressió original, "The best-laid schemes o' mice an' men / Gang aft agley", és del poema «Tae a Moose, on Turning Her Up in Her Nest with the Plough» (A una ratolina, després de destrossar el seu niu amb l'arada) de l'escocès Robert Burns.
SINÒNIMS: Una expressió afí és Murphy's law (la llei de Murphy): what can go wrong, will go wrong (el que pot anar malament anirà malament).

744) the game is not worth the candlel'empresa no val la despesa, això no paga la pena (ex.: Car manufacturers have become weary of the endless death-roll in dirt track auto racing; the game is not worth the candle = Els fabricants d'automòbils s'han cansat de la interminable llista de morts en les competicions automobilístiques en pistes de terra; l'empresa no val la despesa).
ORIGEN: 1847. Literalment, el joc no val l'espelma. Fa al·lusió a jugar a cartes a la llum de les espelmes, ja que havia d'haver-hi la possibilitat de guanyar prou diners per a justificar la despesa d'una espelma.
SINÒNIMS: Són més corrents expressions sinònimes com ara it's not worth the trouble (no val la pena) o it's a waste of time (lit.: és una pèrdua de temps).

visca.com | Comentaris | Arxius